Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

Beni tercilv ederseniî size büyuk kolaylıMar Hükumet Kıbrıs Için Son Kararını Aç ıkladı CeTâl Bizim yapabileceğimiz fedakârlığm Bayarın son merhalesi Kıbrısm taksimidir nutku "Kıbnsın bir takım formüller JB tertipleraltında Türk ekalliyetini orada muşkttl vaziyete sokacak / r 1 32 nci yıl Sayı 11.771 umhuri fOIRUCUSUîTUNUS NAOf Telefonlar: ümuml Saııtral Numarası: 224296. îazı Igleri. 224299, Matbaa: 224290 Telgrai v« mektub »dıetU Cumhuriyet İstaobul Poeta KutuM btanbui No. 246 EZİLENLER Dosloyevski'nin büyiik romanları içinde insam en derinden sanp heyecanla ürperteni bugun Fîzilenler adile dilimize çevrilmiş olanıdır. Burada ayak altmda kalmaya mahkum bahtsız insanlsrın üzerine romancı bir baba şefkatiyle eğiliyor ve çekilen çilelerin acısun bize kuvvetle duyuruyor. Nihal Yalaza Taluy'un ashndan büyük bir başan ile çcvirdiği bu «iheser Varlıkın Büyük Eserleı Kitabhğı sarisinde 4 lira fiatla Cmnartesi 4 Mayıs 1957 Celâl Bayar ve Adnan Menderes dün Bursada birer hîtabede bulundular, halkın ((Kıbrısı isteriz» avazeleri arasında konuşan Menderes dedi ki: Bursa: 3 (S.B.) ReUlcumhur Celal Bayar, bugün Bursada Büytlk Cum hurlyet meydanını ve bu meydana gelen bütün yollan hıncahlnç dolduran muazzam vatanda$ topluluğuna hltaben şu kçmuşmayı yapmıştır: .Sevglli Bursalılar ve mumerem »a tandaş'.anm, Her gelişlmde bana ve bana reıakat ederj ldeal arkadaşlarıma dalma znüa tesna blr muhabbet gösterdiniz. Bu defak.1 bu muhteşem topluluğunuzu esküerle kıyas edersek bu ki Arka<n Sa 5 Sü 7 de ır İl hal şeklinin asla taraftan olanayu,, huriyet meydanınii ve bu meydana gelen bütün yolîarı hmcahınç dolduran muazzam vatandaş topluluğuna hitaben, vatandaşların alkışları ve Kıbrısı, Kıbrısı isteriz avazeleri arasında şu konuşmayı yapmıştır: « Muhterem Bursahlar, pek muhterem Devlet Reisimizin gösterdiğiniz son derece hpraretli hüsnükabulden dolayı te Arfcasi v a 5 Sü 1 de METİN TOKER DÜN KIZIN1 GÖEDÜ Dün İsmet İnönü, raberinde k m Özden ve torunu Ayşe olduğu hald« damadl Metin keri hapi:hanede ziyaret etmistir. Metin Toker bu suretle kızuıı defa cezaevinde görmüştür. Resirndc Tokerin eşi Özden kucağında nimini Ayşe olduğu halde cezaevinde göriilmektedir. beToilk mi» Yunan B. Elçisi Atinadan döndii Ankara 3 (CumhuriyetTeleks) Dört nisan tarihinde, ani olarak, uçakla İstanbuldan Atinaya gid?n Yunanistanın Ankara Büyük Elçisi Jean D. Kalergis, bu ayrüışından 28 IRAKIN MİLJLÎ BAYRAM1 Irak millî bayramı doıayısile aün gün sonra dün. uçakla îstanbula ve oradan da Ankaraya gelmiştir Irak Istaabul konsolosluğunda, bir kabul töreni yapılmıştır. Resim, Arkcun Sa. S Sü. S te bu törenden bir görünüştür. Bursa, 3 (a.a.) Reisicumhur Celâl Bayar ve Başvekil Adnan Menderes, bugün saat 13 te Bursaya gelmiş, Bursada misli görülmenıiş muazzam tezahüratla karşılanmış, hükumet konağı balkonundan yaptıkları hitabeler. asgari tahminlere göre 5060 bin vaatndaş tarafından hararetle alkışlanmıştır Başvckil Adnan Menderes Büyük Cum I NATO Kıbrıs işini resmen görüşmedi v» bu teklifin reddedildıği tekzib edilmiçtir. Fakat ilgililcr bu tekzibk»e rağmen hâdiEcnin varid oldufunu söylemelıtpdirler. Eugün beyanatta bulunan Yunan Pl« Bakanı Averaf, Türk, tngiliı h*> jret baçkanlarile temas etmegi düçünnjediginl, teklif nnlardan gellrso ya Arkası Sa S, Sü. 8 de İhKlâfın hnısî şekilde sle alındığı ve İngilizlerİR ym bir plin ortaya attıkları biidiriliyor Bonn 3 CHusus! muhabirimiz Feyyzz Tokar bildiriyor) NATO Kon»eyinln bugün son a «ren lopînntılannda Kıbn» meselesi recml bir wWIde cle alınmamıstır. Umuml movzulsr!a iigili bir celtede Icopuşan Tttrk İempürisi Birgi. Kıbns meseleMnc kı«aca temas etmiş ve Türkiyenin taksim görüşünde ısrar ettigini belirtml?tir. Fakat Konsey toplantılan diçında, koridorlarda Kıbna meseleji ele alın» mıçtır. Konferans dıçı bu hâdispiorln en enteresanı, Yunan Dı$ Bakaıu Averofun Kıbns mevzuunda Adenauer'in arabulucugunu istemeni olmus» tur. Fakat çeşidli meseleleri bulunan Batı Almanya idareclleri bu Yunan teklifini reddetmişlerdir. Daha sonra Yunanistanın böyle bir teklif yaptıjı Amerikan basını ordumuzu öviiyor Bir NewYork gazetesi «Ortadoğuda sulhu bozmak istiyenler Türk Ordusunu h e s a b a katmak mecburiyçtinde kalacaklardır» diyor New.York 3 (T.H.A.) Türk beşlnd nrhlı tugayının Surtye hududuna gltU5I ve aynı hudud mıntakasmda Türk lerin tshsldat vaptığı haberl bütün Am<Tİkan basınında genif ölçüde yer almış bulunmaktadır. Bu münasebetle N"ewYork Herald Tribune gazetesi. Türk ordusunun Or. tadoğuda blr muvazere unsuru olduğun u yazdıktan sonra, bu ordunun modern silâhlarla mücehhez gayet iyi yetiçtirl'.Tnlş mümtaz blrllklerden rnüte. sekkll son derece sava.; kabiliyetinl halz ve ezici kudrette bir ordu olduğunu ya7makta ve şöyle demektedir: »Ortadoğuda suUıu bozmak istiyenler, Türk ordusunu hesaba katmak roecburtyetinde kalacaklardır.» NevrYork 3 (A.P.) New.York Herald Tribune gazetesinln asker! »e h«vacılık mütehassısı Ansel E. Talbert Ort&sarka dalr bir makaleslnde: «Türkiye en seckin plyade ve zırhlı birllk. lerlnden bazılarını Suriye hududuna doğnı sevkettU demiştir. Makalede şu görüşler serdedilmljtlr: •O kuvvetlerln hudud bblgeslndeM mevcudiyeUert Surlyenln Haşiml Ürdün Kraliığını yutmak husnsund» tnüstakbel her hangl blr tesebbOsünü müessir ;ekilde nötralize edeblllr. Zlr» bilindiği glbl mürrit milllyetçüerin 6tedenberi beslediklerl «Büyük Suriye» Arkası Sa. 5 Sü. i d* Batı Trakyada Türk köylerinin tasfiyesi Yunan makamları bunlarm meralarına el ahyor Türkleri arazilerinden kaçırmağa çalışıyorlar ve Gümülcine 3 (Hususî) Yunanlılar, Batı Trakya Türklerini kaçırmak için baskıyı şiddetfendirmektedirler. Gümülcine vilâyetinde bir çok Türk köylerinin etrafındaki m'r'a. muhtelif ç?relere başvurularak ve ksnuna uyduruln.rak d'îraltılm^kta ve bu şekilde bu köylerin Türk halkınm geçimi de imkânsız bir hale gelmektcdir. Sa 5 Sü 6 da 7 AMERİKALI SENATÖR MAC CARTHY ÖLDO Washinugton 3 (R.) Komüinst aleyhtarlıgı ile tanınmiî clan 47 yaşındaki Senatör Betbes dcniz hasta; MscCarthy dün | nesinde ölmüştür. Senatör, karaciğerinden hasta idl MacCarthy, Truman idaresini, Amerikan Dı? l^leri Bakanhğına komünistleri doldurmakla suçlandırmış fakat fazla delil bulamamıptı. Son zamanlarda EHenhower fdaresi de lthamlanndan silkâyetçi idi. NATO Konseyi eblıgı Herhangi bir tecavüze karşı koymalc için atom silâhlan dahil olmak üzere bütün imkânların kullanılacağı ilân edildi Yunan hükumeti meclisi tatil etti Eisenhower Doktrinine de dahil olduğunıı ilân eden Karamanlis Hiikumetini, muhalefet. şiddetle tenkid edivor Atina 3 (A.P.) Kralın dün bir kararname ile Yunan parlamentosuru 15 ekime kadar yaz tatiline ::ok. ması burada siy?sî mahfiller için tam bir sürpriz teşkil etaiştir. Muhalefete menrub yetkili şahsiyetler, teşriî bakımdan hükumetin bu hareketinin kitaba uygun olduğunu kabul ve itiraf etmekle bera. ber şu görüşü belirtmişlerdir: Böyle bir uzun tatil devresi ihdas eİTıenin gayesi Kıbrıs konusu ile ilgi'i umumi bir mü.T'kereyi önlemektir. Hükumet aynı zaraanda dün nsşretği bir tebliğde Yunanistanın. Orta. şarka mütedair Eisenhower Doktrininin şamil bulunduğu memleketler. Arkası Sa. 5 Sü. 4 te BAYRAM BİTTt Şeker Bayramı havanın kapalı olmasına rağmen neçe içinde geçmîştir. Resimde hayramm son günü Kucamustafapasadaki bayram yerinde eğienen küçükleı görüîmpktedir. (Bayrama aid haberIer 5 inci sahifemizdcdir.) Kaçmıya kalkışan 5 ajan nezaret altmda Geldikleri gündenberi Türkiye aleyhin^e propaganda yaptıklan tesbit olunan kızıl ajanlar hakkında takibata başlandı Bonn, 3 (Feyyaz Tokar bildiriyor) NATO Bakanlar Konseyirıin toplantıaına basın mensubları almmamakla beraber, bu. toplantıda Ortadoğu meselelerinin gizli kalmasmı bilhsssa Türkiye ile Amerikanm istediği aıılaşılmıştır. Ortadoğu hâdiseleri dolayısile ev velki Konsey toplantısında Adnan Menderesin NATO'nun bu konuya eğilmesi talebi ilgi toplarnış olduğun dan bu bölgenin meseleleri tartışıl« mıstır. Türk delegasyonundan Mu harrem Nni'i Birgi'nin Ortadoğuda"u hâdiselerin teferrüatlı izahını yapan konuşmasından sonra söz alan Hol landa delegesi Suriye ve Ürdün me< Arkast Sa. 5 Sü 3 te Alman Cumhurbaşkanı yarın Ankaraya geliyor Dr. Theodor Heuss İsta^butu da ziyaret edecek Ankara 3 (Cumhuriyet Teîeks) Bu ay içinde. memleketimizi Alman ve îtalyan Cumhurbaçkanlannın zijaret etmeleri beklenmektedir. Alman Cumhurbaşkını Dr. Theodor Heuss'un ziyareti kesinleşmiş ise de ttaiyan Cumhurbagkanının ziyareti husasunda henüz kat'l tarih tesbit edilmiş degildir. Ancak bu ikinci ziyaretin ayl Federal Almanya Cumhurbaşkanı sonuna doğru yapılması kuvvetle Dr. Theodor Heuss'un 5 mayıeta bajmuhtemeldir. Bilindiği gibi îtalya lıyacak ve 13 mayısta nihayete ereCumhurbaşkanı memleketimizi 27 cek resm! ziyaretile alâkalı bütün ırart 1357 ile 1 nisan tarihlcri ara hazırlıklar ikmal edilmiştir. Federal sında ziyaret edecekti. Ancak. Gio Almanya Cumhurbaşkanına ba »eyavanni Gronchi'nin hastalanması sebe hatinde Dış Işleri Bakanı Heinrich bile bu ziyaret geri bırakılmıştı. Von Brentano refakat edeeektir. Güzide misafirimiz 5 mayıe pazar günü saat 17.25 te Esenboga Havs alanına inecek ve merasimle kar^ılanacaktır. 8 mayısa kadar kalacak olan Federal Almanya Currıhurbaşkanı ile Dif Işleri Bakanı şerefıne, Cumhurbaf^ künı, Meolis Başkanı, Başbakan v«» Dış Işleri Bakan Vekili tarafından ziyafetler ve kır yemekleri verilecek vi' kabul resimleri tertiblenecektir. Bu arada, Hariciye Kbîkünde yapılacak bir törenle, Dr. Heuss'e Ankara şehri fahrî hemşehriligi verilecek, ayrıca. Hukuk Fakültesinde yapılacalc bir törenle de kıymetli misafirlerimize fahrî Hukuk Doktorlugu ünvanı tevcih olunacaktır. kimleri değil, bütün adalet miiesse Değerli mis îfirlerimiz, 8 mayıs aksesini ilgilendirmektedir. çamı saat 20 30 da trenle Îstanbula Düzeltilmesi vaad ve taahhüd edi hareket edeceklerdir. Beş gün rr.üdlen bir hükmün Adliye Bakanlığın detle tstanbun'da kalarak. hazırlanan ca bu şekilde tatbikirıde ısrar edil program gereğince temas ve ziyaretmesi rejimin temel teminatını sars lerde bulunacak olan misîfirlerimiz, 13 mayıs pazartesi günü Bonn'a mümaktadır. Teşkilâtımız. C.HP. nin rejinün Arkast Sa 5 Sü. 6 da Arkast Sa 5 Sü 4 te C.H.P. de dün yapılaıt olağanüstti toplantı Hâkimlerin emekliye sevki ile rejimin temel teminatının sarsıldığı bir kere daha belirtildi C.H.P. il idare kurulu dün fevkalâde bir toplantı yapmış, Adalet Bakanrnın takdir hakkını kullanarak bazı yüksek dereceli hakimleri emek iiye sevketmesi meselesini görüşmüştür. Toplantıdan sonra il başkanı Dr. Fazıl Şerafeddin Bürge, kurul auına aşağıdaki beyanatı vermiştir: « Adliye Bakanlığmın hakimler hakkında tatbik edegeldiği muameleleri dikkat ve hassasiyetle takib rt mekteyiz. Netice bakımından adli teminatı ağir surette zedeîiyen bu tasarruflar, sadece maruz kalan hî Voleybolda Bulgarlara yenildik tstanbul pilisi Edirneden yurd dı1 göçmen misafirhanesine yerleştirina kacmaea çalışan mülşına kaçmağa calısan 5 Macar mül len mültecilerd'en Sabo Pastori Mi Her sene mayısın ilk pazarında ya tecisini geceyarıs» yakalayarak şeh haille, Wintse Bela, Deak Jozef, Şepılması kararlaştırılan «Anneler Gü rimize getirmiş ve nezaret altına Arfcosı Sa 5 Su. S de Arkas% Sa S Sü 4 te j almıçtır. 509 Macar mültecisi arasında îstanbula gelen ve Sirkecideki "ilnneler Günü,, yarın kullanıyor Ankarada feci bir boğulma hâdisesi Rumanya Fransayı, Çekoslovakya Lübnanı 3 sette mağlub ettiler, bu gece Lübnan ile karşılaşıyoruz Milletlerarası Istanbul voleybol •turnuvasının birinci yıl müsabaka larına dün gece Spor ve Sergi Sarayında merasimle başlanılmıştır. Turnuvaya katüan Bulgar kız ve erkek, Çek, Fransız, Lübnan, Rumen kız ve erkek ile Türk kız ve erkek takımlarının iştirak ettikleri munta zam geçid resminden sonra millî marşlar çalmmış ve böylelikle birinci yıl müsab=ka!arı aeılmiütır. Kızıl Arkası Sa. S, Sü. S da Gölbaşmda devrilen sandalda bulunanlardan Birten Kös adındaki genç kız kurtanlamadı Ankara, 3 (Telefonla) Bugün saat 17,10 da Gölbaşmda fecî bir boğulma hâdisesi olmuş ve ikisi kız olmak üzere beş kişi gezmek için kiraladıkları sandalm devrilmesi üzerine göle dökülmüşlerdir. Grupa dahil olan Birten Kös adındaki genç kız, hâdise neticesinde kurtarılamıyarak ölmüştür. Hâdise esnasında su yutanlar, bi lâhare kaldırıldıkları Mevki hastanesinde kurtarılmışlardır. Bunların isim leri şunlardır: Erdoğan Kökçam, Altan Kös, Erol I>urali ve Oya. EroJ D'jrali askerî tıb öğrencisidir. Arkası Sa. S Sü 7 de Oktay Engin Bomba dâvası Yunan mahkemesinin 35 yıl hapse mahkum ettiği Oktay Engin ne diyor? 1 mayıs çarşamba günü Selânlkten gelen blr a]ans haberlae göre, Selântk Türk Konso'.os'.uğu blnasma bomba attırmakla suçlandınlan Oktay Eng'.n İle konsoloslut kflvası Hasan Mehmed oğlu, Sel&nlk ceza mahkemesl tara ftndan bapts cezalanna çarptınlmıslarAır. S ı c u Mebmedoğlu lii yıla, Ok tay Engin de üç buçuk yıla mahkum olmuşlardır. Haurlarda olduğu glbi Oktay Engin bu düzme dav& vesileslle Selânlkte tevklı edlllp dotuz ay hapiste kal dıktan sonra gayrı mevkuf olarak yar gllanrp.ai üzere serbest btrakılmı; ve Arkan Sa. 5 Sü. 5 te 3 jrn olfhıkları tespit edilen Macar mâltedleri yakaUmhkt sonra. (Elilc yüziinü kapıyan Sabo Pastori Mihail'dir.) C f l J . İl İıfaure Kunda d i n k i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog