Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

ALMANYAYA UUNIH. FRANKFURl OÜSSELDORF, KÖLN SAu 33 Oncfl yıl Sayı 11.798 u m hu r i yet KLISUCUSU:TUNUS NADI Tdtfonlar: ümuml SantraJ Numarası: 224298, Yas Uleri: 224298, Matbaa: 224290 Telgrai va mftktub adx*si: Cumhuriyet tstanbul Pocta Kutuıu Istanbul Na 240 Reşad Ekrem Koçu fnma 31 Nayıs 1957 Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitabçılık Şirketi tstanbul Değerli tarihçimizin bu kıymetli eseri 350 kuruştur. SÖLTAN MEHMED ÂTİH Türkiye Odalar Birliğinin Genel Kurul toplantısında Milli Korunma Kanununun kaldınlması istendi Raporda, ham madde yokluğundan fabrikal arın çalışamaz hale geldlği, iç ve dış fiatlar arasındaki farkın giHikçe genişlediği, bo hâl devam ederse mevcud primlerin ihraeatı desfeklemeye kâfi gelmiyeeeği belirtiliyor Ankara, 30 (Cumhuriyet Teleks) Türkiye Ticaret Odalan, Sanayi Odalan ve Ticaıet Borsası Birliğinin 8. Genel Kurul toplantısı bugün saat 10,30 da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi konferans salonunda oda ve borsalara mensub 200 e yakın delegenin iştirakile yapılmıştır. Toplantıda Adalet Bakaıu Prof. Hüseyin Avni Göktürk, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Abdullah Aker, bazı milletvekilleri, Genel Müdürler, İktisadl Devlet Teşekkülleri ileri pelenleri ile basın mensublan hazır bulunmuşlar ve toplantı kongre başkanı Sırn Enver Baturun bir konuşması ile açılmıştır. Sırrı Enver Baturun açış konuşmasını takiben yönetim kurulu başkanı Üzeyir Avunduk Bir Arkası Sa S Sü. l de Iktisadf ve malf duruma dair çok miihim bir rapor Kasım Gülek Adanada C. H. P. Genel Sekreteri bugün parti mensublan ile bir toplantı yaparak seçim münasebetile alınması gereken tedbirler hakkında izahat verecek Adana 30 (Telefonla) CBJ». Genel Sekreteri Kasım Gülek bugun uçakla şehrimize gebniş ve hava alanında parti il baskanı doktor Ali Mentesoğlu, il idare kurulu uyeleri ve partilıler tarafmdan karşılanmqtır. Kasım gülek hava alanrndan doğruca evine gitmiş ve kendısini ziyaret etmek isteyenlerle evinde görü}muştür. Genel Sekreter yann saat 11 de il idare kurulu üyelerile ilçeler, genclik ve kadın kolu idarecileri, CJiP. li muhtarlar ve haysıyet divanı üyelerinin yapacağı müsterek bir toplantıya başkanlık edecektir. Güleğin bu toplantıda seçira hazırlıklan hakkında görüşmeler yapacağı ve partice alınması gerekli ted Polis neıarethanesinde olen Mefamed Karadeniziıı arkadaşlan, ağabeyisi Hamdi Karadeniı (solda çömlekli genc) ve yengesi ( k u c a | m i a ç«euk bulunan) teessür içinde Ulus gazetesi mesulleri gene mahkum oldular Şinasi Nahid Berker ve Nihad Subaşı 8 ay hapis 1333 lira 30 kuruş para cezasına. Kasım Gülek de 13 bin lira 333 kuruş para cezasına mahkum edildi; «Akis» lehine bozulan hir dâvanın duruşmasına dün yeniden başlandı, Savcı mahkumiyet karannda ısrar etti Ankara 30 (CumhuriyetTeleks) Yazdığı iki ayrı fıkra dolayısile, Ulus gazetesi fıkra muharrirı Şinasi Nahid Berker aleyhine açılan davalardan ikincısi de bugün neticelenmiş ve Berker, 8 ay hapis cezası ile 1333 lira 30 kuruş para cezasına mah kum edilmiştir. Fıkranın neşredildiği tarihte, Ulu» gazetesinin yazı işleri müf'i?'"" "':"ü yapan Nihad Subaşı da aynı jckilde, 8 ay hapis ve 1333 hra 30 kuruj para cezasına çarptırılmiîtır Ulus gazetesinin sahıbi Kasım Gülek ise, iki para cezası toplarmnın bes mlsli olan, 13.333 lira para cezasına mahkum edilmiştir. Şehrimiz Toplu Basın mahkemed tarafından verilen bu karan, sanıkların avukatı Sahir Kurutluoğlu, 6^ nümuzdeki günlerde temyiz edecektir. Arkan Sa 5 Su. 1 de Bir Hfir. P. heyeti Elazığ'a gidiyor Ankara 30 (CumhuriyetTeleka) Hürriyet Partisi genel merkezinden bıldırildiğine göre, 1 haziran günü Mustafa Ekinci. Fethi Çelikbaş. Safaeddin Karanakçı ile Coşkun Kırcadan mütesekkil bir heyet Elâzığ rr.erkeı kazasında yapılacak olan kon grede bulunmak üzere Elâzığa harfket edecektir. Heyet bilâhare, Salâhaddin Tokerin de istirakile Tuneeliye gecerek vilâyet dahilinde yapılacak olan 3 Hçe LUBNANDA AYAKLANMA Seçim hazırlıklarını beğenmiyen muhalifler bükumeti devirmeye kalkıştılar; ordı müdahale etti, 8 kişi öldü 100 kişi yaralandı, sabık başbakanlardan ikisi tevkif edildi Beyrut a»4K.AP.) Seçteı «rife•Inda bulunan Lübnanda buğün kanlı hadiseler patlak vermiştlr. SolcuUrın tahrlk etüğl nümaylşçiler hükumeti devirmeye çalışmışlar ve bunun üzerine harekete geçen polls ve ordu 1 1 earpışmıslardır. Ordu vazlyete hâktm olmuştur. Beyrut ve daha bazı Lübnan fehlrlerlnin sokaklarında urhlı arabalar devriy» gezmektedlr. Şg&ak&nl&rdan Abdultah JTafl ve Saıb " Salimln de lştlrak ettiklerl numaylşçilert evvelâ lhtar verilmtf, daha sonra havaya at«$ açılmif ve nihayet dlpçik Jnjllanılmıjtır Bundan sonra da üzerlerlne ates ediLnıjtir. 8 klşlnin olduğü ve yüz kadar nümayisçlnln de yaralandıgı blldirllınektedlr. ÇarpıçmaJar esnasında sabık Başbakan Saıb Salimin yuzune bir dlpçlk darbesl lnmijtir Evvelâ hastaneye kaldırılan Arkası Sa. 5 Sü 7 de Arkası Sa 5 Sü. 1 de Mehmed Karadenis Polis nezarethanesinde bir genç ölü buiundu Bir Kasaba Papazınm Öaiinde Eğilen Taht!.. Devlet büyiiklerine hakaretten sanık olarak karakola götürülen gencin ölümü üzerine, kardeşi Savcılığa müracaatle, cesedde otopsi yapılmasını isteyecek, polis bülteninde hâdise intihar olarak gösteriliyor Devlet İleri gelenlerine haiaret «t tfadesl almmı», bilâhare Hukuk Pa İçin bağlı bulunduğu Beşlktaş BmnlUğl ıddiaalle evvelkl gcceyarısmdan kültesl talebesl Güngör Alganla am yet Âmırliğlne gonderl'miş, Mehmed «onra Beyoglu Emalyet Âjı'.rllglne bar meaıuru Mehmed Karadenlzln Karidenlz de aynı ş°l:ilde lSame^gaiı ge.lrllen 26 yaş.nda bir genç hapsedll Ifadelerme müraoaat edılmlştlr Sor. ve nüfus »urctlnl tem c için blr medl;l nezarerhaaede dün sabah ölü gularmın lkmalinl müteakıb Göngör mur rerakatlnde ŞlçH Kaanyet Âmırli olarak bulunmuştur Arkası Sa. 5 Su 7 de liatntgih Te nüîus suretlnin temlnl Aslen Kayserill olup Mtı seneden berl Istanbulda oturan ve üç »eneden beri de Şışlıdekl Dünya Klllseler Kon seyl Muıtecilere Yardım MerSezınde •oıbar memurluğu yapan 26 yaşında Mehmed Karadenlz, evvelkl gece yanında Hukui Fakültesl talebelerlnden Gucgor Algan İsminde blr genç olduğu halde Beyoğlunda Pıremecl so kağmda «Baoı« lokantasma grtmi{ lerdir Ikl genç, buradakı konuşmala n «ırasmda ıktldar partlslnln lcraatını tenkld eder mahlyette sozler 5«rfedlf münaiaşa eder'erken bltıeUt masada oturan dört gencin anüdaha. Havayolları, İngiltereye türbin pervaneli 5 uçak lesıne m&ruz kalmışlardır Bu müda sipariş ediyor; 48 yolcu taşıyacak olan bu ucaklarla hale taraflar ara^ında aıünakaşaya yol açmıs ve hâdise büyüme lstldadı İstanbuldan Diyarbakıra 2 saat 50 dakikada gitmek gostereceğl blr sırada lokaotaya gemümkün olacak len polls eklpl tarafları yakalıyarak Beyoğ u Bimnlyet Am'rilflne götür. müştür Burada önce davâcılardan blrlnln Yunan Kralı Paul, Atina Akademisinde yaptığı bir konuşmadan sonra törende hazır bulunan Kıbrısın katü papazı Makarios'un Arkrnn Sa 5 Sü. 3 te önünde eğılerek elini öpmüştüı. Resim bu ânı tesbit etmektedır: En makul yol Bir fofc gazeteler Istanbulun 504 uncü fetıh yıldonumunıin î o nufc btr sekılde kutlandığtndan, halkm bundan fikâyeıçt olduğundan bahsedıj/orlar. Istanbulun fethinin tanhi ehemmiyetim elbette inkâr edecek değıliz. Fakat bu sıkâyetlen de haklt gormenm mumkun olmadtğını düşunuyoruz. Butiın dunyada teamul böyle yıldönumlenna on senede, on beş senede bir buyük tezahurlerle kutlamafctjr. Boyle oMuğu takdirde manalı olur, tanhî hâdısenm ehern. miyeti daha fazla belmr. Istdnbulun fethini her yıl muazzam tezahurlerle kutlayacağız da Turkiyemızin bajtanbaja yeniden fethi demefc olan Istiklâl Mucadelesi yıldonumlenni daha sö'nuk bir şekilde mi tes'id edcceğiz? Eğer her yıl hepjine aynı olçuyu kulîantrsak biı muazzam tezahurata da pek çabuk altjacağtz, bunlar da gitgide alelâde, söniik dedığimiz mertebeye inecefc ve biz her yıl dönumünde daha faztasım istıyerek ne yapacağımızı jajtracağız. Boyle gunlertmızi on yıl gıbi, 2i ytl gibi tarih duraklannda genış tezahurlerle kutlcmcfc, diger yü dönumlerinde nisbeten sade törenlerle iktifa etmek bize en makul yol olarak görünüyor Ingiltere Makariosun teklifini dün reddetti Katiİ Papazm İngiliz hakometi ile Kıbns hakkında ikiü görüşne isteğini Rasbakan Mac Milan kabul etmedi IstanbulAnkara yolu 55 dakikaya inecek KEİFİNE DİYECEK YOK Krallyet Muhafız alayı re»ml geçid yaparken İki yaşındaki bir çocuk, arabasma kurulmuş şlşe ile iütünO lçip askerienn geçişinl seyretmtştir. Yukandaki resim bu anı tesblt etmektedlr Seçim listeleri yarın asılıyor Bir hafta asıh kalacak listelerde isimleri bulunmıyanlar muhtarlıklara adlannı kaydettirecekler Mahalle muhtarlan seçim kütüklerini hazırlamağa devam etmektedir. Bir yerde üç ay devamlı olarak oturan, seçim hakkını haiz vavtandaşlar bu kütüğe yaalacaklardır. Adları listede bulunmıyanlar, bir haftahk askı müddeti içinde müracaat ederek isimlerini vazdıracaklardır Arkası Sa 5 Sü. lde Londra 30 (R.) tngiliz hükumeti tethişçi papaz Makarios ile Kıbrısın istikbalini tayin için iki taraflı görüşmelere girişmeyi kabul eönediğini bildirmistir. Kıbnslıların mümessıli olduğunu iddia eden katil papaz İngiliz nükumetine bu hususta bir teklifte bulunmustu. Teklifi içinde Makarios, Kıbrıstaki fevkalâde hal tedbirlerinin kaldınlması ve kendisinin Kıbnsa girmesine müsaade edilmeslni istemiştir. Makarios'un teklifi toptan reddedildiği için bu istekleri de kabul edilmemiştir. Maamafıh Ingütere Kıbrıstaki topluluklar ve Makarios'un RadclıJffe tasarısı hakkında düçüncelerinı nazarı ıtibara alacak fakat sade;e tethişçi lider ile göriışmiyecektir. Ayrıca, İngiliz hükumeti NATOnun ilgili devletler arasında arabuluculuk teklifini de kabule hazırdır. tngiliz cevabında. Makarios'un havanın düzeltilmesi yolunda hıç bir gayret sarfetmemis Kıbnstaki Türklerin görüşmelere katılmasını reddetmiş, adadaki tethişçilık ile temasmı kesmemiş olduğu sarahaten be Menderes Bağdadda nın hususî uçağı ile yarın Karaşi'ye hareket ediyor Bağdad 30 (R.) Bağdad Pakü konseyinin Karaşide yapacağı toplantıya iştırak edecek olan Türkiye Başbakanı Adnan Menderes bu sabah buraya gelmij ve Irak Başbakanı tarafından karşılanmıştır. trak Kralı Turkiye Başbakanını kabul etmış ve bir görüsme yapılmıştır. Bu gece Nuri Said Paşa Türk Başbakanı serefine bir ziyafet vermiştir. Yann da Irak Krab Vehab sarayında Başbakan serefine bir ziyafet verecektir. Turkiye Başbakanı bır haziran sabahı, Nuri Said Paşa ile birlıkte ve Irak Başbakanının hususî uçağı ile Karaşiye gıdecektir. Dün 8 deprem o 1 d Kandilli Rasadhanesi, deprem frekansı birdenbire azaldı, diyor Kandllll H?sadhaneslnden bl'dlrilmlf tlr Dun sabah 9.30 dan Itibaren zelzele frekansı b"dl.b!re aialmış ve blti saat 151 8 daklita 26 sanıye geçe. orta }iddette olrrak üzere yalnız 8 sarsmtı a\dedılmlşt:r Bu sars ntı'arın rrerkez ılsleriiln Hasadnanemlzden uzaklıklarının 150. 170 kıiometre aıasırca değıştıUeri hebl^nmi'tır Boylece 61S e bsi i olan umumi yekuna "son 4 gun z'rfında kjydedıimlş olan Fethne ıçlzeiesl replıklerine ve mer eketımlz dısındakl sarsiPtüara aid oulunan 2r ^ı trutecaviz zezeıe »ayısı lthal edJTierrlşt'r Adapa7arında Adapazsrı 2S (Telpfnnla) Son îel l »•• J Berber Hayri bir kaç gün içinde asılacak Meryemin annesi «Bu ceza ona azdır, parça parça edip öldürseler daha iyiydi oiyor Arkası Sa 5 Sü. 4 te Başbekan, Nuri Said Paşa Hava Yollan U. Müdürii Uivi Yenal arkadafimıza izahat veri>or 14 mart 1954 pazar günü Büyük ettikten sonra iple boğarak öldüren derede çalısmakta olduğu berber Hayri Uymaz hakkmdaki idam kadükkânında Meryem Uzun isminde rarının B M. M. tarafından tasdik sağır ve dılsiz bir kızı ırzına tecavüz edildiğini bildirmiştik. Yazısı 5 tfici $ahtfemizde Arkası Sa 5 Sti 3 te Bütöıı diinyanm bîlmesi larım gelen hakikatler. 9 Bir trafik kazasında 4 kişi öldü <Resad Nuri» İlkokulu Bir traktörün çektiği romork kapaklandı, 6 işçi de koma halinde hastaneye kaldınUı Kadıkov SoğüdlOçeşmede 10 dershaneli Ihsan Sungu, Eskışehır 30 (Telefonla) 3ugün Koşuyolunda 7 dershaneli Reşad Nuri Güntrkın ve 5 der>=harjell Omraniye ilkokullan dün torenle şehrimizde bir trafik kazası olmuş, «çılmıştır 7 clprshanclt Ralat H?kkı Tarık Us ilkokulu da bugün açıla 4 kişi ölmüş, 6 kişi de agır surette calrtır «Reşad Nun GOntekin» okulunun açılı, törenlnde merhum roman yaralanmıştır. Sivrihisann Biçer köcının Inzı ve eşi de (resimde) hazır bulunmuştur Arkası Sa. S Sü 2 de Hatırlarda olduğu üzere hâdise günü Meryem ısmindeki küçuk bir kızı Arkası Sa 5 Sü 2 df Arkası Sa. S Sü 5 te Bozcaada Imroza hiç bir yönden benzemiyor Halkınm yarısı Türk, yarısı Rum... Belediye Reisi olarak bir Türkü seçmişler. Kendi ruhanî dairesine dahil olmakla beraber İmroz Metropolidi bu ada ile mesgul olmuyor. Adalıların Ankarada ikide bir eşik asındıran heyetleri olmadığı için hükumet de burava lüzumhı alâkavı cöstermiyormns Röportajı Belediye Reisimlz Turktiır! Belediye İşleri muştereken İdare edilırl Boicadadayım1 Çanakkalenın hemen ağzında! Anadolu yakasına da öyle yapan: ÖMER SAMİ COŞAR ÖMurülen Mervem Berbcr Hayri Imroz ?dasmda tamamlle Rumlann yakın ki' tmroza nazaran kuçük Nüfusunun hemep hemen yarısı Turk. el "de bulunan Beledıyeye ellnder e«yarısı da Rum Evvelden de boyle ıdl len yardırhı eslrgemiyen devlet, Bozcaşfrndi de öyle' Arkası Sa. 3 Sü. 8 da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog