Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

PİLEYNE MÜDAFAASI Yazan: Çeviren: F. W. Von Nureddin HERBERT ARTAM Bir tngiliz subayının kitabıdır. Fiatı 300. cildlisi 400 kurus. İNKİLÂB KÎTABEVt u m h ur i yet KUKUCUSU! TUNUS NADİ 3 3 DDCO Jü Mjn 11.191 Tdtfonlmri Dmuml Santral Numaraa: 22*236, Yan ItİKİ: 2342». Maffata: 224290 Cmnhuriyet İftanbul Po*ta Kuturo I^anbol No. 246 günkü Sayısı Evînizin bir haftaltk NEŞESÎDÎR' Perşembe 30 Mayıs 1957 Alçakça tecavüz 3 haziranda Karaşide toplanacak olan Bağdad Pakü Bakanlar Konseyinde hazır bulunacak Türk heyeti bu ayın son günü Iraktan Pakistana hareket edecek iim»"'iırmmıınıınnnıınımınnBn!nınnıınııınnı Yunanistanın Karapınar köyünden bir korucu, Meriç nehrine sürüklenen ve kurtanlan kazazedelere ateş açtı, bir vatandaş yaralandı Edime 29 (Telefonla) Meriç kazamınn Subaşı köyünde bir Yunanhnın alçakça tecavüzü neticesinde kazazede bir vatandaşunız yaralanmıştır. Hâdise şudur: Mehmed Şahın isminde bir vatandaşımız peltiğınde çalışırken, çeltık kanalı önündekı bend yıkılmış, kendısi de sularla beraber Meriç nehrine süruklenmişse de civardan getirılen bir sandal vasıtasile kurtanlmıştır. Mehmed çeltigine dönerken Yunanistamn Karapınar köyünden Türklere tecavüzlerile tanınan Yorgî isimli bir korucu, Mehmedin Çiçekdağın Kırşehire baglanmas; isteniyor Başbakan Adnan Menderes dün geee yansmdan »onra uçakla Bağdada müteveccıhen Yeşılköy hava alanından hareket etmiştir. Hava alanında Başbakan milletvekılleri, Vali generaller ve partililer tarafından uğurlanmıştır Başbakanın bindiğı uçak Ankaraya uğrannj ve Türk heyetıne dahil diğer şahıslar uçağa Ankarada binerek Başbakana mülâkı olmuşlardır Menderes ve berabenndekıler bu sabahın erkert saatlennde Bağdada vasıl olmuş olacaklardır Menderesin Karaşıde toplanacak olan Bağdad Paktı Bakanlar Konfeyinde hazır bulunmak üzere Bağdad'dan Pakıstana 31 mayıs veya 1 haziran tarihlerinde Dulles, Ruslann istediği ve mümkün olan her yerde havadan teftiş hususunda Amerikanın derhal anlaşmaga varmak istediğini söyledi Paris, 29 (R) Silahsızlanma Konferansın'iaki Aroeriks Delegesi Harold Stassen, yenı Ameırikan plânı hakkında NATO üyelerint ızahat ırermek maksadU* Parise gelmiştir. Stassen, Amerikanın bu plân «trafında NATO'daJd müttefikleri e temas etmeden açıklamada bulunmıyacağuu soylemıştir. Yerd plân, NATO âıâlan tarafından tasvib edildiği takdirde açiklanacaktır. Dığer taraftan Amerika Dış Bakanı Dulles Ruslarin ia tediğı »e mümkün olan her yerde havadan teftıs yapılması hususunda Amerikanın derhal anlaşmaya varılmasııu istediğini söylemistir. Bakan ıhzarî mahiyetteki bir silâhsızlanma anlaşroasrna Avrupayı ithal etmenin birçok müsküller arzedeceğini de kaydetmiştir. Dulles bu hususta kararınl AvTupahlar tarafından verilmesi gerektığini bej lirtmistir. B. Amerika, Silahsızlanma Plânını NATOya açıklıyor aimımnıuıımıınuınuıuııuııununnıuıımuHra Arkası Sa S Sü 3 te Arkası Sa. 5 Su. 2 de Arkası Sa S Sü. 6 da Şehrimizdeki Çiçekdağlı genrler, iktisadî ve sosya' sebeblerle bunun zarurî olduğunu belirterek M<>cl>«; Başkanlığına telgra? çektiler Kırşehir tekrar İ halıne geürılırJ ken Çiçekdağ kazasının Kırşehire dahıl edılmemesı, şehrımbdekı Çıçekdağh yuksek tahsıl genclıâını uzmuştur Dün B M Meclısı Baçk nlığına çekılen bir telgrafta şo>le denilmektedır. «Doğum jerimiz olan ÇiçckdaŞ karası, Kırşehirin kaza olması ile Yozgad vilâyetıne bağlanmıştır. Şımdi Arfcası Sa 5 Su 6 da Adapazarında dün iki şiddetli deprem oldu Halk sokaklara Cırladı, Boluda ise hayat normale döndü, deprem sayısı 542 yi buldu L'lubatU Hasanın laler bayrağuu çektiği burcun onunde* fetih şehidlerinin ruhn tazh ediliyor Ceza infaz sistemini değiştîren TEJCLİF Dün Mecliste görüşUlmesin« başlanan tekiifin kanunlaşması halinde 45 bini aşan mahkum sayısmm 25 bine ineceği bildiriliyor Ankara 29 (Telefonla) Rize miltetvekili tzzet Akçal (DP.) ve üç arkadaşı tarafından ceza infaz sisteminin ıslahı nefsettiğine kanaat getirilen mahkumların müddetlerinl tamamlamadan îartlı olarak tahlıyelerini imkân dahiline sokacak çekilde tadihne dair hanrladıklan kanun teklifinin görüşülmesine bugün Me« liste başlanmıştır. Kanuna göre iki yıldan daha fazla hapis cezasına mahkum edilen ça Sühuıtef dün 30 dereceydi YeşilkSy Meteoroloji ıstasyonundan bıldırıldiğıne gore, dün şehrımızde suhunet 30 dereceye kadar yukselmışlir. Bugün hava parçah bulütlu ge$eçek, riizgârlar lodostan hafıf kuvvette esecektir Suhunet derecesi en fazla 28 derece olacaktır. Fethin 5O4.yıldönümü dün törenle kutlandı UlıbaHı Hasaıın ıafer sancağını çektiği bırcın önimde saygı dumşa ve Falihin turbesi önünde bir geçid töreni yapıldı rethln ÎM Uncü yıldönümü dün $ehtjği burcun Snünde toplanmıjtır. Blr sskert kıfa tarafından havaya üç runlzde kutlanmiîtır. Saat 10 da başta Vali olduğu halde Valı ve Beledlye rels el ateş edümpk suretile şehidlerimizin muavinleri. Ün'verslte Rektorü, Dekan ruhları taziz o!unrtîU5, bunu hep bir ve ProfesBrler, Merke? Kumandanı, Em ağızdan söylenen İsttklSl ıraışı takib nıyet Müduru Fetih Demegi azaları •ttî'ştir Bu esnada Ulubatlı Hasanın 504 » m ve blr oçk tstanbullu Edtmekapıdaki Ulubatlı Hassnın raf«r bayrağını çek Arkası Sa S Sü. 3 te Tekaüd edilecek GENERALLER Dumandan boğulmak tehlikesi geçiren ve bayüan işçiler, arkadaşlan tarafından aj ıltılmağa çalışüıyor. Adapazan 29 (Telefonla) Zelzele fasılalarla devam etrnektedir. Buorta şiddetli lkl zelzele kaydedılmlş, halk heyecandan evlerlnl ter% ketmiştir Vagon atelyesl ve Tekel Arkası Sa S Sü. 4 te daresi iççilerine Oç gün Mn verllniştır llkokullarda Imtlhanlar gerl bırakılmıştır Son zelzelede Akyazı rr.ıntakimnda 27 ev tamsmıle yıkılmış. 56 ev kıemen, 63 ev içinde nturulamlyacak kadar barab olmu'tur. del^kazai.^tja. 15 ev ve bir. cami smamen .vıkılmıç. 2 ki?l ölmüîtür. Habeıi verdıjim ıırada yani aaat tam 23 te yenl blr zelzele oldu Halk tekar sokaklara fırladı 512 deprem KandUll Rasadhanestnden blldlrilmiçtir: Ankara, 19 (CumhurİTetTrtek») Dun ^abah eaat 11 den 15.30 a kaBUyUk Millet Mecljlnln bu«rün\U top lar ikisl çıddetll, iklsi orta «ıddetli, lantısmda, aekiz k«nun taaanaı mttiordü şıddetlice ve 21 de hafif ve çok sakere ve kabul edllm'.çtlr .afıf olmak üzere ceman 29 zelzele BanlaTdan bazılan. munteitT anla« daha kaydedılmıştır malann taadlkm» mQtedaırdlt3u mv Saat 12 yi 18 dakika 8 ganıye geçc vanda, tedlye maaeltilerl îıususund» ılanı, çehrimızde de hijsedilınis ol» Yunan hüktKnetl 1 « hükumetlmlı 1 lugu gıbi bü>iik bir ihtımalle yeni arasında teatl olunın mektubların lasarlara scbebıyet vermıştir tasdü'.nl derptf eyllyen blr tasan d» Eu Burctle ilk gLnden itıbaren bu kanunlyet kesbetmlstl'gün saat 15 30 a kadar kaydettığımij Blllndlğl glbl, Tunınlatan il« ara. zelzelelerin sayısı 542 ye naızdakl t«dlye meseldcri, T kuım tlr. 1953 tarfh'.; TUrkTunan anla^mas: 11* btr Avrupa tedıve blrlıgi kurulmuın» Bolu'da hayat dalresln DÜVYA 94MPİYONASINA İKİ GtN K\LDI 1 haziran tarihinde müteal'.üc anlaçma hüiümlerl aon Bolu 29 (a a ) Bo]?emlzde ds balîedllmektedlr Ancak, çehnmizde başlayacak olan Dünya Serbest Güreç Şampıjonasına katıla yıl zarfmda, Yunanlstanm b*n iki Arkası S a S S ü . 1de alacak takımlar şehrımıze gelmcge baç lamıslardır Dün de beg milll takım cak'.annm tr&nsfertnde geclkmfler ol gelmiştir Yukandaki resimde takımımızın ağır sıkleti dünya sanpıvoru mın ıebebl!« lkl hükOraet arasınd» Hamid Kapl'ım küçük merakl'Iara imza venrken gorüyorsunuz (Tafsl Arkası Sa. 5 Sü 5 te lâtı ve dığer haberleri spor s?hıfemızde bulacaksmız ) Mecliste dün sekiz tasarı kabul edildi Biitün dünyanın bîlraesi lâzııtı gelen hakikatler: 8 Yaş haddîne tâbi Tüm, Tuğ, Kor ve Orgenerallerin iistesi hazırlandı Ankara 29 (CumhuriyetTeleks) kedilen generaller arasmda çok kıyöğrendiğimize Bore, 14 temmuzda metli ordu mensublarının da bulunyaş haddine tâbi tutularak tekaude duğu soylenmektedır. «evkedüecek olan Tuğ, Tüm, Kor ve Orgenerallerin muamelelerı tamamlanmışnr. Bılindigi gibi, 64 yaşıru dolduran Tuğ ve Tümgenerallerle, 65 yaşını dolduran Kor ve Orgeneraller her yılın 14 temmuzunda tekaude sevkedilmektedir. Bu yü tekaude sev Bir iplik fabrikasmda dün yangın çıktı 15 işçi hastaneye kaldınldı Metropolidin ziyafetinde görüşülen meseleler Ziraî olsun, iktisadî olsun, veya kültüre taalluk etsm hangi tual ortaya ahlsa, cevab veren, fikrini iöyleyen Metropolid id L Bu da anlahyortkı ki bu Türk Adasında onun reyi olmadan hiç bir iş yapılmıyordu. Gayriüıtiyari Garfcî Trakyayı düşündüm İspartayı sel bastı 15 dakika devam eden dolu ve yağmur sebze, Röportajı yapan: ÖMER SAMİ COŞAR Paris, 29 CR) Fransanın merkezl BakırkSyde Kartaltepede Kosuyo likesi geçirmiî, fakat kısa bir tedameyva ve gülleri küçuk partılerinden bırinin lideri olunda (Çikvasvill) iplik fabrıkasında viyi müteakıb vazifesine dönmuştür. < B«na fccp derlerdl kl Şarka dot •ttlm. Blr basamak i&tnlştim. ttalya tmrozda aon geoamdl. Ben Bmod hasara uğrattı dun saat 11,30 da seyyar vınc maki Dumandan bayılan 15 kadar işçı Ba lan Pleven bugün Cumhurbaskam ru flttucf* K»yal cerlye basamak ya Tannca blr basaonak daha lndim. âzas: Imroz Te Bozcaada MetropoiiU Coty'ye kabineyi kuramıyacağmı bilnelerinin bulunduğu depoda elektrik kırkoy tsçi Sigortalan hastanesine basamak ınar. Inan.namıştım Fakat Yunanlstana ulaşraca bir baaatnai Mellton Hacls'lc Tiiaafirl bulunuyor. dirmistir. Müteakiben Cumhurbaşkalioadr&dan Fransaya geçince hayret daha ajağıda bulundugumu görattm!» kontağından yangın çıkmışür. Birden yatınlarak tedavi altma ahnrnıştır. BI Guy Mollet'yi ye Pinay'yl kabul Arkası Sa. 5 Sü 7 de Isparta, 29 (Telefonla) İki gunbire pamuk baljelerıne sırayet eden denberi bunaltıcı sıcaklar ıçınde ge Arkan Sa S Sü. 4 te etmiîtir. yangın, kesif bir duman tabakasile çen hava bugun oğleden sonra bır NE BEKLİYORLAB? Burada n« etrafı sarmıs, içerıde bulunan işçıîer den bire bastıran dolu ve yağmurlar çay, ne kahve, ne et, ne şapka, ne la tekrar bozulmuştur. Ancak 15 daki tabak dagıtılıyor Bu kalabahk Migboğuüna tehlıkesıle karşılaşmıştır. ka suren dolu ve yağmurun meyda rosun kamyonunu bekliyor sanmayın Hâdise yerine yetişen Bakırkoy itfaBurada, hiç bir zaman karaborsaya rıa getırdiğı seller paxar yerını hercü lj'esi yangını söndürmeğe çahşırken merç etmış, sebze ve yumurtalar d< mtıkal etıntyecek bir nesne dagıtıitfaiye grup âmir muavini Hüseyin lıyor llim... Fakat ne yazık ki, bir delerde yüzmüştur Bu arada Imam Omurtak da dumandan boğulma tehHâtip Okulu ile aşağı mahallelerde ba Tekel bayıi lmiş glbi, kütubhanenin zı evlerı sular ıstilâ etmış ve bu su memuru (vakit gelmedi) dıye kapılan açmamış... lar itfaiye tarafından bcşaltılmaya mümkün oldugıı Uykulanm terkedip kadar fazla okumak başlanmıstır Bılhassa dolunun iebie, içın umuırl kütübhaneye koçan bu meyva ve gullere ciddî hasarlar yap geneleri sokak ortasında bekletmek tığı tahmın olunmaktadır. reva m ı ' Pleven kabine kuramadı Suriyeden sun'î ipek kaçıran bir şebeke e!e geçti Musadere edilen 33 balya sun'î ipeğin yanra milyon lira değerinde olduğu sanılıyor Kmnlyet 2 Şube memurları, Surlye den memleketlmlze külMyetll mlitarda sun'l ipek kaçıran sekiz klşlllk bir şebekevl yakalamıç ve adalete te» Ilm etmiştlr. Kllısll Ahmed ve Bakkal Salüı 1». mlnd« lkl çaiııs tarafından Ofiney KBÜPP. tZMlB VAPUBONÜ İNŞA EDECEK Alman sanayicisi Alfred hududlarmdan kaçak olarak yurda •Okulan sun"! İpek baİTalarınm kara Krupp. dün Derizcillk Bankasına, batık Izmlr gemislnln aynını yapmsV üzere teklifte Arkan Sa 5 Sü. 6 da sınız Resimde bulunır uitur Buna d air haberi 5 incl sahifemizde bulacak Krupp'u dün Sultanahmed meydantnda îörflyor»unuz Medis dün bir idam cezasım tasdik etti 23 yaşındaki katil, 3 sene önce şehrimizJe sağır ve dilsiz S yaşmda bir kızı, ırzına tecavüzden sonra öldürmüştü BAKAMl VE GAZCTKCILEB Malî mevzuat ile Ugili tetkikler yapmak fizer* jehriml» Ankara 29 (Cumhunjet Teleks) daki idam cezası. Meclısın bugür.kü gelen Maliye Bakanı Hasan Polatkan dün de bu tetkıklerine devam etmiştir. Bakan bunu müteakıb İstan14 mart 19W tarıhinde, Merjem Uzun topljntısındd tasdik olunmuştur bul Defterdarı Şefik Yür beraberinde olduğu halde Gazeteciler Cemiyeti merkezini ziyaret etmiş, cemiy»* BUindıgı gıbi, 1934 dogumlu Hajn adh beg ya^mda sığır ve dılsız bır Uymaz, Eüvükderede çırak olarık ça idare heyeti azaları ile ha&bıhalde bulunmuştur Resi m bu nyaret esnasında Polatkan (solda) konuşurken kızın ırzma geçen ve bilâhara bogaı»* öl*»»n Hayn Uymaz bakkın Arkası Sa 5 S.H. « <U alınmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog