Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

BUDAPEŞTE\E HER CUMA 6ÜNÜ T.L.SOO u m h u ri yet KURUCUSU:TUNUS NAH HnHİ SÜLTAN MEHMED Değerli tarihçimizin bu kıymetli eseri 350 kuruştıy. Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitabçılık Şirketi İstanbiu FATIH Reşad Ekrem Koçu 11 Atina, "biz Törk değiliz» diyen YüzelliBütçe komisyonunda dün hararetli görüşmelerden sonra Hacıbektaş ve liklerin listesi kazansın diye tahrikât Kozaklı ilçelerinin de yeni Kırşehir iline bağlanması kararlaştırıldı yapıyor, dayak hâdiseleri de çoğaldı Görüşmelerden sonra kendisini tebrih eden D. P. milletvehiUerine Osman Bölükbaşt şu cevabt verdi: "Allah fukarayt sevindirmeh için eşeğini haybettirir sonra semersiz buldururmuş!» Gumulcme 28 (Hususi) Batı bağlı liste kazandığı takdirde, mekTrakya cemaat seçimterine 5 gün teblerde daha fazla din derslerı kalmıştır. Yunan gazeteleri ve Ba okutulacağı ilân edilmektedir. Bu tı Trakyada, Atinanın direktıflerine beyannameyi imzalayanlar da, «Mu üygun hareket edenler tahrik kam hafazakâr müslümanlar» diye imza panyalarını şiddetlendirmişlerdir. atmışlardır. Bunlar Türk olduklaYunan resmî makamları, yüzelli nnı dahi inkâr etmekte ve bu şelikler tarafından desteklenen aday kilde Atinayı memnun etmenin listesinin kazanmaanı teraln için yollarını araştırmaktadırlar. Yunan dini de istismara başlamışlardır. gazeteleri yıllardanberi Batı Trak Arfcast Sa 5 Sü 5 te Dağıtılan bejannamelerde Atınaya Batı Trakyada Yunan Kırşehir tasarısı umumî heyetine verildi baskısı şiddetlendi nrnımnniNfli Ankara 28 (CumhuriyetTeleks) Kırşehirin yeniden il haline getirilmesini derpiş eyliyen hükumet tasarısı, Meclis bütçe komisyonunun bu sabah saat 10. da yaptığı toplantıda müstaceliyetle görüşülmüş ve bazı değişikliklerle kabul edilerek umumi heyete sevkedilmiştir. Komisyonun bugünkü toplantısmda bulunmak üzere, pazar gecesi Rizeden otomobilte hareket eden Bölükbaşı ve Bilgin pazartesi günü ve gecesini yolda geçirmisler ve ancak bu sabah Sehrimize gelebilmişlerdir. Telefonl&r Omual Saııtra) Numaraa: 2242S8 X « ı Içleri: 224299. Maftaa: 224290 ^ ^ Cumhurivet tstaabul Posta Kutuıu Istanbu] No. 246 T ü g n l v t m e k t u b 2Q 1Q'İ7 Gülek C. H. P. Genel Sekreteri Antalya, Gazianteb, Maraş il kongrelerinde bulunduktan sonra Diyarbakırdaki bölge toplantısına baskanlık edecek Öktemin demeci Hür. P. Genel Sekreteri: «Vatamlaşın aklı selimi bahar havasını toptan mahkum etmiştir» dedi Bursa 28 'Hususii Hür P. Genel Sekreteri Dr. tbrahim Öktem, C. H. P. tebliü hakkında düşüncelerini açıklamıştır. Oktem, tebliğin özüne değıl, bahar havasına temaa ederek demistir ki: cC. H. P. si meclisinin tebliğini tefsir etmek bize düşmez. Sayın Inonünün teşebbüs ve gayrctile ortaya çıkan ve bahar havası adı ve gezıye çıkıyor Arkast Sa. S Sü 7 de Arkası Sa S Sü 3 te Ankara 28 (CumhuriyetTeleksi C. H. P. Genel Sekreteri Kasıra Gülek, 30 mayısta bsşlamak ve 6 hsziranda sona ermek üzere, sekiz gun Istanbulu zapteden Fatih Sultan Mehmed Ayasofya meydanında (bu res! n tarihî bir taolodan alınmıştır) devam edecek olan bir geziye çıkacaktır. 30 mayıs persembe günü, Ankaradan uçakla Adanaya hareket edecek olan Gülek, geceyi Adanada geçirecek ve 31 mayıs cuma günü, İskenderuna gidecektir. Genel Sekreter, I haziran tarihinde yapılacak olan il kongresinde bulımmak üzere, İskenderundan An Arkası Sa. 5 Sü. 2 de Krupp'un Bugünkü kutlama törenî içir, sönük bir program hazırlandı istanbul'un fethinin * 504 üncü yıldönümü Diğer taraftan, bazı (jeoç'ai, kül tür ve meslek teşexkıı!]e:i taraf :n dan konferanslar ve l'ap^U saiun top lantıları tertıb edılmişrır. Istanbul Fethi Dernsgı, prryaro için Toplantı ve Gösteri ıfürüyus.ıeri Kanununa binaen gerekli forınaliteleri yerıne getirmış, V.'j ,'ettrn de Suriye ihtilâfı Ordulara « Hazırol! » emri verildi, dün geç vakit Ürdün Suriye hududu kapatıldı Amman 28 (T.H A R.) Ürdün hükumetı bugun yaptığı bir açıklamafla. Suriyeyı açık blr şekılde ltham et. tnittir 3u noktalar belirtllmektedlr: | « Suriye askeri şeflerı, Ordün Kralını devlrmek ıçın komp'.o hazırlamışlar ve Ürdun dahıllnde bulunan Surıys askei b.rl.klerlni de bu maksada ula;. Jrak İçin kull.inmışlardır. Suriye ordusu (sıyasi polls) kuvvetldir Bu kuv\'et. Ürdun Krahna kars aysklanma başlayınca. Ürdundeki komunist ajap'ara yardım etmişlerdir. Ürdun emnıyet kuv\etlerl. ellerlnde Çek sllâh.ları bulunan 160 Surıyell ko. ni'naoyu tevkıf etmlştir Bunlara. Ürdj. nun stratejik noktalarını tutmak ve sabotaj yapmak vazlfesl verıltn ştı. Suriyerın, İsrael tehlikesl yakın iken Ürdure yolladığı askeri birllkler, deYurdun muhtellf bolgelerinde dün fisılalarla hafll ve orta şlddette Krsla karsı ayaklanma muvaffakıyet. slzlıfe uğrayınca Suriye hududunu «elzele'.er olmuştur. Bu hususta Kan dılll rasathanesl tarafîndan yayralatutmuşlar ve Ürdün Kralına karşı tah nan 3 nolu tebllğde malumat verllrıkât yapan Ürdunhı komunist ajan mektedlr. ların ve Uaerlerın yakalanmalarına rnâni olmuşlar. bunları Surlyeye kaçır. mi'lardır Bunlar, Suriye ümfornularını giyerek Ürdunden kaçmaya muvaffak olmuşlardır ve şimdi Samdadır. lar » l(,i\'i)i: YCZKN GENÇ VILDIZ Cannes fllm festivalinde îkıncilik kazmsn eKar.nl» adh Poknya fllmlnln yıidızı Teresa Uew«ka parasn kahnış ve î>»rirte >c»ldıgt blı talebe yunhmdan menıleketine dB»mek üzere hava* aHriina giderken bındigl taksinin parasını M«y»bilmck için bcrç pnr.i alrM'jtır Parlstek' Polonya Mfaretlnde »ereflne verllen bir resrr.ikjbulde tenkidlerde bulunan güzel yıldız. <bana herkes bü>ük bir sanatkâr cldugumu söylüyor. Ama kimse bilmtyor ki Polonyada sırtıma giyec^k bir çeylm yok. Ancık hükumetin aldıgı bir elbis« ve bır çıft ayakkabı ile Cannes'a gelebildim» demiçtir. Yukarıdaki resünde Polonyalı yıldız Izewska gör'dlmektedir tzmir Istanbul hava yolunda atlatılan tehlike Uçağa yolcu olarak binen bir akıî hastaaı hâdiseler çıkardı, uçakta boğuşma oldu, pilotun 8oğukkanlıhğı bir faciayı öniedi tetkîkleri Alman sanayici Volfram madenlerini Türk hükumetile müştereken işleteceğini söyledi Bursa 28 (Telefonla) Alman sanayici Alfred Krupp bugün saat 12 30 da hususî uçağı ile şehrimize gelmıştir. Alfred Krupp şehrimizdeki tetkîkleri sıresmda Tophane bahçesınde bulunan tarihî topun Krtıpp firmalarında imal edılmiş olduğunu görerek ilgilenmış ve top iızerindeki seri numarası olduğu tahmın edilen (1) numaranın imal sayısı olup olmadığını tetkik edeceğini söylemiş Istanbulun Sultan Mehmed Jl. taKitâbesi onunde ihtiram vaktesi yerafır.dan fethinin 504 ürcü yıld.Jnu rine getirılecektir. Müteakıben Ulu mü, 4 yıldanberi olduğu gibi nu Etne batlı Hasanın kabrine bir çelenk kode, bugün, sonük bir progr3in!a kut nacak, anma torenlerınde mutad o'.inacaktır. Türk mi'letinin en rsHrK lan şeküde bir askerî bolük tarafınzaferlerinden birini kazanJığı bu dan havaya ateş edilecek ve Mehter mutlu yıldönümünün, harekctli ve takımınca eski hamasi marşlır CR!I2T.gm bir programla tes'id eutVnesi nıp gülbank çekilecektir. Daha soniçin, Istanbul Fethi Derneğinee bo ra Topkapıdaki Fetih Kitabesmrte hür zırlnnın programda alâkalılar tazı met vakfesi ifa oltfnacak ve rihEyet tadılât y?pmıslardır. Fatih Sultan Mehmedin lüıbesı zijaIstarbul Fethi DerneŞinin nazırla ret edilecektir. Ayrıca, lstar.bu'ı Roddığı ve bazı maddeleri Vilâyelçe ip yosunda hususi bir urogr^m t?tbik tal edılon programa göre, .aat 10 da edilecek ve gece Hisar!ar ve tarihî Edırnekap:da toplanılacak ve Fetıh âbideler ışıklandırılacaktır. Son 4S saatte 500 e yakm dcprem oldu Arkası Sa 5 Sü. 6 da Arkası Sa 5 Su. 8 de îngiltere Büyük Elçıhğine yakın bir kaynak, dun bıze, evvelki gun Başbakan Adnan Menderesın daveti uRıısya ile umumî bir silâhsız zerine Ingilterenin Ankara Büyük Elç:si Sir James Bowker ile öğieden lanma anlaşması imzalanma scnra Vilâyette yapılan ve Dış îşleri dan önce Almanyanın Kâtıbı Umumisi Melıh HUenbel ve Londra Buyük Elçimız Muharrem birlestirilmesi meselesi Nurı Bırginin de hazır t'Uİundukları halledilmelidir mülâkat hakkında açıklanada bulunWafhmgton 28 (a,. ) Eısenhower muştur. Kaynağın anlalhklaıma bave Ad^n'UT gbrü«me!erinı müteakıb kılırsa, Menderes ile Büyik Elçi mü^terek tebilğ yayınlanmıştır Bowker, Ingiltere Kraıiyet don3nma Arkası Sa 5 Sü. 6 da sı Akdeniz filosuna »ne'ihiıb 3 harb Eisenhower ile Adenauer hemf ikir Karadeıtize çıkacak İngiiiz harp gemüeri Menderes Sir James Bowker mülâkatın<îa, ziya j ret programmda değişiklik yapılmasinı zarurî kılacak bir durumun bulun madığı kanaatine varıldı | gemisinin cKenya» kruvazörü, >Dainty» ve «Carysfort» mjhrıhlerı , 13 17 haziran tarıhleri arasında Boğazlardan geçerek ^araden'.z l'.ınanlarımızdan Samsun, Anusra ve Zon guldağa yapacakları . lostluk ve nezaket" ziyaretleri hususijnu, Turk ba Renate yurd dışı ediliyor Türk parasmı koruma kanununa muhalefetten mahkum edilerek cezas.nın tecil edılmiş olduğunu bildirdığimiz Ranate Forsj'th, ilgıliler tarafından yurd dışı edilmektedir. Deprem bölgesine yurdun her tarafından yardım ekipleri gönderiliyor Arkası Sa 5 Sü 7 de Arkası Sa 5 Sü. 6 da Gnl. Harding kaza geçirdi Lefkoşe, 26 (a.a.) Kıbrıs Valisı John Harding, bugün Amiral Mi ers'ın ikametgâhında merdıvenden yuvarlanmış ve sağ elinın biieğı kırümıştır. tzmlr 28 (Telefonla) Bugün tzmlr. tstanbul hava seferinl yapan Tur* Havayollarına »ld (Bey) islrall yolcu uçağında şimdiye kadar belk! de dünyada ernsaline rastlanmamış blr h i . dise olmuş. uçağa yolcu olarak blren bir akıl hastası pilota ve yolcular» yaptığı taşkınlıklatla uçaktakilere korkulu anlar geçlrttigl glbi müesslt bir hâdlseye de sebeb olmasına ramak kalmıştır. Bu çok enteresan hâdisenln cereyan şekli şoyledlr: Bey ugcgı İstanbuldan hareket edtp Marmara denizmin üzerlne geldlği blr sırada yolculardan H. adır.da 37 yas. larında lrı govdell blr adam birdenbıre yerincien kalkarak pilot dairesina DUn (evvelki gün) »abah saat 9 40 Arkası Sa 5 Sü. 4 te > d&n bugün saat 9 30 a kadar. onblrl hafıf 119 u çok haflf olmak üzere 148 zelzele daiıa kaydolmuçtur. Bdylece 43 saat zarıında kaydolunan zelzelele rln sayısı 430 u buoıakta ve merkez üslen rasathaneden uzaklı^ı 140170 kllometre olan ve doŞiıbatı doğrultu sunda 30 kllometrellS Wr çlzgı üeerlnde toplanmış bulunan Bolu Mudur Başbakan dün Bayındırlık nu zelzeleslne alt günlük frekans azalmakta, şlddet zatnan zaman art Komisyonu üyelerile birlikte maktadır. şehirde yeni tesisleri inceledi Dlger taraftsn zelzele bolgelerlne yurdun her tarafından y&rdım ekipŞehrimizde bulunan Başbakan Adleri gSnderümektedir Bu arada Ecza nan Menderes dün sabah Vilâyete cıbası fabrıkası Mudurnuya 2 doktor la 6830 lira değerinde tliç gonder gelmış, bir müddet meşgul olmuştur. Menderes bu arada Süleyman Kumlştîr. Dlğer taraftan zelzele bolgesinde tet ranelin başkanhğındakı Meclis Nafıa klklerde bunan İç Işlerl Bakanı Na Encümeni üyelerini kabul etmış. bir Arkası .Va 5 Sü. 4 te Arkası Sa 5 Sü. l d e Eminönü Unkapanı yolunon açılması Biitün dünyanın bilmesi lâzım gelen hakikatler: 7 Arkast Sa 5 Sü. 6 da Başbakan bugün Bagdada gidiyor Ankara, 28 (THA) Blldlrlldiğlne göre, Başbakan Adnan Menderes yarın a'ıCşam İstanbuldan uçaSla Ba*dada tnutevecclhen hareket edecektlr. Menderesia İrakt» bir gün kaldıktan sonra orada da Irak heyetl İle Karaş.ye'ye geçeceğl haber verllnjektedlr. Maliye Bakanı (ortadaki) dtinkü toplantıda Imrozda karşılaştığım ve çözemediğim muammalar Dejterdarhktadünkü MÜHİN TOPLANTI Maliye Bakanınm baskanlık ettiği toplantıda, teftişlerin mahiyeti, vergi ve döviz kaçakçılığı üzerinde duruldu Adanm yetiştirdiği o kadar hayvan nereye gîder? Imroza (Türkiyenin serbest Iknanı) demelerinin sebebi ve ortaya atılan iddialann içyüzü nedir? Röportajı 8 numara geliyor! Bir motor sesi duyuluyordu. Imroz'un, Gelibolu yanmadasına bakan yonünde, Kuzu limanında toplanmıştık. Burada Aziz Kaptan, Birinci Cıhan Harbinde Yavuzun bir salvo ile batırdığı İngiiiz monitorü (Reklam) m, su altındakı enkazını parçalamakla meşgul. Bulunduğumuz liman metruk! Yalruz lngıliz gemisini sökenler, bir de yaptıkları küçük kulube var! 8 numara nedir? t Gümrük Muhafaza motörü! Gayriihtiyarî güluyorum Çünkü ortada motör yok, fakat sesi çoktan kulaklarımıza ulaşmış! Bu sesi duyduktan hemen hemen 15 dakika sonra da, Gümrük Muhafaza motörü Kuzu kmanının buraunu dönüyor. 1929 doğumlu bu nöbetçi gerrisi, denizle mücadele ede ede Çanakkaleye • doğru yol ahyor. 4 yapan: ÖMER SAMİ COŞAR Arkası Sa. 5 Sü. 2 de KVMUK lhTlŞARE KONGRESİ hApANUI lt> Mllletldarası Pamuk trtışare Kongresi aün çalışmalannı bıtirmîş. Vali Proi. Gökayın bir nutku ile kapanmıçtır Kongre gele cck toplantınm Londrada yapılmasına kırar v?rmİ5 ve hatibler Türkiyede gl.rdı>itl>T| misnfiTperverl'fte teşekkür «tmışlTdir. Reslm kcngrenin son cel sesinı gösterır.ektedir. (Buna dalr hater iç. Gahifemlzdedir% Dün Istanbul Defterdarl:k blnasmda 260 Maliye Müfettlşı 7e Hesab Dz Amerika. geniş bölgeleri manmm ıştlrak ettiği blr toplantı ya radyoaktivite ile bulaştır pılmıçtır Şehrimize gelen Mallye Baks.ni Hasan Polatkan toplantıya mayı «radyolojik harb» başkanl:k etmiştlr. Toplantıya Maolarak addedeceğini yaüya Bakan'.ığı Müsteşarı Saıd Naci Ergm. Teftlş Heyeti Reisl Derkında açıklıyacak vlş Glâva, İstanbu: Defterdan Ş:fıS Nevada 28 (H. . AP.I I^ndradE Khzıva Yur, Bakanîık Baş Hukuk Mu avirt, Istanbul Karabiyo Mudürü, Isrilâhsiîlanma ve atom silâhlarınm ys anbul Muhakemat Müdüru de Iştlsak edılmesi meselesi muzakere edi lak etıniştir. Hrken Amerlica bugün Türkiye saatlle Toplantıda mer'i aıalî mevzuatm 1Î.55 te burada bir atom boınbası pat tatblkatında mükellefier İçin daha Arkası Sa S Sü. 8 de fazla kolaylıilar «atlaaması, dürust flmerikan atom denemelerine dün başlandı mükelleflere karşı müfettlş ve uzman lann teftlşlerlnm öğretld ve yardım cı blr tnahiyet taşımaaı tedblrlerl üze rlnde durulmuştur. Bu arada bllhassa döviz ve vergi kaçakçılıklan üzerinde de durulmuş ve bu kaçakçüıkların önlenmeslne mütealllk gSrüşmeler yapılmıştır. Blrkaç gün öace hazlne avukatlarlle bir toplantı yap'lmıştl. Bu sekllde Ba kanlık kadrolan lçinde yapılmakta olan bu toplantıların, görüş ve çalış ma blrllğı teınlnl, bızzat tatblkatçıların tesplt ettlkleri aksai noktaların Uiahına lmkân vermesl bakımından çok faydah olduğu görülmektedir. I Arkası Sa 5 Sü. 4 te Jrn'ozun kaçttkçılığa son dertcede miisaid sahiDeri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog