Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

Hıp tereddüf etmed^n.. V I M alıni2.. u m h u ri yet KURUCUSU:TUNUS NADf * JkLMAN N^RİYAT BÜROSU | VÜnıversiteler, Fabrikalar veAher branş ıçın almanca teknık kıtâblar suratle temın edılır Ankara cadd»«] 119 Istanbul TELEFON 22 13 45 33 öncü yıl Sayı 11.795 Telefonlan UmurrJ SautraJ Nuraarası. 224298, Vazı Işlen. 224299, Mafbaa: 224290 Telgrai ve mektub adrest Cumhuriyet İstanbul Poeta Kutusu Utanbul No 246 Salı 28 Mayıs 1957 Rasathane 31 saatte 332 deprem kaydetti Sakarya Valisi ile yanındakî ekip, dünkü şiddetlî deprem de devrilen ağaçların altında ölüm tehlikesi geçirdiler Ölü ve yaralı adedi artıyor Seben hariç, Bolu ve çevresiııdeki öltt adedi 56 ya, yaralı adedi de 116 ya yükseldi Kandılli Rasadhanesl ew«lki sabah aat 9 40 tan dun akşam saat 16 40 a kadar 332 zelzele kaydetmlştlr Dun saat 9 40 a ksdar kaydolunan 282 'elzsleden 99 u Bolu ve c varını teşkil eden merkez u<*unde duyulmuj. bunlardan 35 1 şıddetl'ce 6 sı orta Şıddette ıe t n şıddetli o mak Ü7er« 47 t nln 3 zelzele bolgesind»kl hasar dunmunn Baa kojlerde taş ta<! dstunde kalpydıgı irin, can ve kınlmtyan l» » esyalaraıı kurtaranlardaıt bir aiie romoHtlarnıı ev haline artıracak mertebede bulunduğu tesblt hah ve kilim ile ustunu orttuk îeri rcmorkta oturan baba ile çocuklan gorulmektedir getırmi^tir. Yukarıda, edilmıştır . Dun sabah b r! sat «eklzi 20 daW5ca | "4 »an ye, d'ğerl dokuzu 5 daklka 30 •mıy» gece s dd=" lki snrsıntı olmuştur Gere dun sabah 9 40 tan saat !"î40 a k?dır Y Vedl'en el ı> ı mute. tec\lz s?rsırti'sn 'ast 10 24 39 i'e 1101 56 d f ' e r çok ş'ddet 1 auvılmuşur R'^d^Tie bu \X\ derrem n m»r j ez L5*u"de yenl y kın'ı ara sebeMyet ı "mılş clii'sını kuv\e4 e ımıhtTnel ı * ın"kfed r B'P'larc'an blrl şefr mlzde n c j cerece J er» his^edHm şt,r | Bugun b r i.ıtn hei eti zelzele | h,,'~ e « ne çiciyor Istanbul TViık Ünîversitesl S'TTIOjl Eı «• * n j •<"n«ren Ord Prof. ıs"n tnanın biş'canlıtında blr heyet, u sabah sa?t 5 te Bolu zelzele bdlgene g.deoeV'ir Anksa 27 (CumhU'<yetTelek«> ı J ı • « «mı ma« ı1 Fe^ etm beraberinde eo' j~ere s l 3 por •t I aks"!erograf zelzele k?ydı »Ietl CJIP Hecl's t ! n toplantısı bugün • •'elze'on'n merkez ustu clvarına yer bltaılş va aşağıdaki tebliğ neîredllmlş tlr ">şt!r l»cektır «Curnhur'yet Halk P a r sl Mecllsl Dl^er taraftan son zel'eleler dolajn. î<5 1<>57 curra günü Genel Ba;kan I*Iktidar ile C.H.P. anumdald ihtilâflann ba»11e hpsar ggren vüâyet'er v« «HJer met İnönOnün başkfin'ı* nda toplanîlgill mkiTilarla t»rra53j. geçjlercıc bıı mm ~°ff i " ^ " » ' «Jy»»l cr>eVE'jIsrı tet f, ıusau Iıslctarı Te uenıOKMrtiif" ttjUBttı § oen Mlgeierde tnja et»WW»lı yetrt Mnalatın klk e'm'ştl' C. H. Meclisi tebliği PARÇALAR Dün yayınlanan tebliğ Ankara siyasî çevreleri tarafmdan iyi karşılandı; umumî kanaat, C.H.P. nin, rejimle ve bilhassa seçim emniyetiyle ilgili ana dâvalarda ayni tempo ile mücadelesine devam edeceğidir TEBÜĞDEN 1 Bolu ve clvarındald zelzelede evlerini kaybeden felâketaedelerin yüzlerini Kızılajın yaptığı yardım Euldunnektedir. Yukanda felaketzedelere ycmek dağıtılırketı gorulmektedir. Arkan Sa. 5 Sü 7 d e Arkası Sa 5 Sü 4 te Başbakaıt dün İngiliz Londra Büyük Elçimizin de hazır bulunduğu, 70 dakika süren bu mülâkatta Kıbns meselesinin kcnuşulduğu »anılıyor Başbakan Alnan Menderes, dan 6" eî n soıa \ a"et e nıllz BUyjc E"çl S r Jaiıes Bor ser 1 kabul etm ş Te 70 dai ka gor jşnuştü' MJ la^at s rasmda Lojdra jeni Büjuk E ç nlz Muhar KI NU1 B r;l de hszır bulunnuş ur B''l va~ tes'^e başıamak üzee hafta lclnde Lon"ra ya ^ütevecc tiea Istanbj dan ayr lackt r M cakıbcn ?aze ec le e konusan S r Jaii33, dave In Başba^andan gel Büyük Elçisile görttştü dlğlnı sövlemtş daha fazla konuşnık ıst menl«t.r Saaece «Sua l*rln z[ ceTab'ad aıranai n ne kadar mateeısir kalJ'gımı bi'=»a!z bana acırsıni3» dpn ş 1 M la n ' a Kıbng me Arkası Sa 5 Su 8 de Bujuk fdâketten <onra Bolu ve civar kasabrlarda halkın ilk ko^tuğu yer hnnlar olmuştur. \ukanda bir fınnın onunde kujruk japan halk gorulınektedir Knrbanlar Bu kaçıncı zelzele'' Kader bıze yurçj dıge scnkı bir bejık nastb etmış. Bu âjetın tad'nı tatmıyan hangı bolgemız kaldı'' Erzurum mu, Erzıncan mı Adana mı, Feth\ye mı, Bolu mu'' Hele Izmır Yılda bir tfcı tanesı âdeta vukuatı âciıye nrasına gırdı Ama bazan son zelzeleler gıbı ay sektırmıyorlar. Pekı ama hanı bızım butılardan alacağtmız ders' Hanı, butun memlekete şamıl zelzeleye mukaıtm bma tıpt° Turkıyede yenı ınşaatı bu tıplere uymuyorlarsa menetmek ve eskı bmaları da yavaş yavaş yıîcıp yerlenne j/emienm yukseltmek gayretlen nerede'' Her yent felâkette ölen düzınelerce vatan^aş zelzele kurbanı değıl, bızım bu ıhm.ahmızın kurbanıiırlar Bunu boylece btlelım ve (artık yeter') dıyehm Bir D.P li miUetvekili toplantı kanununun ilgasım tekliff efti Fahri Belen, Meclise verdiği tekliff In gerekçesinde, bo kanunnn, toplanma ve cemiyei hak ve hiir riyetlerini zedelsdiğini beliıiH Kıbrıslı Rumlar taşkınlık yapıyor Lefkoşede aleyhimizde bağınp durdular ve Makarios'un Adaya dönmesini istedıler, Yunanlı komünistler «hamleye» hazırlanıyormuş! temel prensipleri yer almışhr. Bu ihtilâflann | karşılıklı itidal havası içinde halledilmesine J bağlanan ümidler, geçen 3 ay içinde hiç bir | amelî netice getirmemiftir. | 3 sivil polis matbaayı mü2 Memleketin ekonomik durumu, vatandaş için | hürlemek istedi, fakat ikaz geniş şikâyet konusudur. Hayat p>ahalıhğınm f üzerine bundan vazgeçildi ve geçim sıkıntısırun büyük halk kütlesine j Izmir 27 Telefonla) Sehrımızde munteşır Demokrat Izmır gazetesi verdiği ağır ıztırablar devamlı artış yolunda1 bugunden ıtıbaren bu: ay muddetle kan^tılrr st'r dır. Iktidar bu durumu ıslah için isabetli ve ° Bılındıgı gıbı, bır muddet evvel <în"=af inandiTicı tedbirier almamaktadır. | gazetede nesrolunan 5 Sü je paşam) Arka& Sa 5 te 3 İŞÇİ vatandaşlanmızın meslekî teşekküllerini | kuîmak ve yaşatmak hususunda kanunlarm | teminatı altmda bulunan en tabiî haklan İkti1 dar Partisinin son teşebbütlerile ihlâl edilmek | istenmiştir. Bu haksız anlayif ve tatbikat bir | an evvel düzeltilmelidir. | B. M. M. Başkanlığına. Demokrat Izmir Oazetesi 1 ay KAPATILDI Işcilerin mtiracaati 120 imzalı bir mektub gönderildi ^ Sonbaharda genel seçimlere gidileceği şayia1 sı ısrarla devam etmektedir. Seçimlerin öne | almmasını hakh gösterecek sebeblerden ha = berdar olmadığımız için bu ihtimal üzerinde J ki göriişümüzü mahfuz tutuyoruz. İ r « ı r T ır a ı ' ıu ı i ' •>»n n * n •* BMM Başkanlığına, dun 120 Inşaat ve Tekstıl ışçısuıın ımzasını taşıvan bır mektub yollanmıştır Bu mektubda 5018 sayılı Sendıkalar Ka u ı ı Arkası Sa 5 Su 8 de Bötön dönyamn bilmesi lazım gelen hakikatler: 6 İstanbul Salzburg'u 81 61 yendi Salzburg 27 (Telefonla) İstanbul temsılî basketbol takımı bugun Salzburg'da bu şehrın temsılî takıraı ue karşılaştı Da sıyahî Amerıkalrnın da >er aldıkları Salzburg takımı ılk devrede çekışmelı bir oyun çıkardı ıse de ıkıncı haftaym ojuna tamamen Ankara 27 (CumhurıvetTeleks) Demokrat Partı Bolu mılletvekılı Ganeral Fahri Befen, açık ve kapah toplartılar ve yuruvu^ler hakkmda Buyuk Mıllet Meclısıne, gayet ehemmıyetlı bır kanun teklıf etmış bulunmaktadır. Befenın bu teklıfı, geçen yıl 27 ha Lefkoşe 27 (R) Rtımlar jeniden zıran tarıhınde kabul edılen ve o taşkınhkler yapmağa başlamışlardır zamandanberı bilhassa keyfi tatbı Tedhışçı (EOKA) teşkılâtının verdığı katıle, muhalefetın sıkâ% etlerını nu emır uzenne Rum talebeler sokaktara cıb olan Toplantılar ve Gosterı Yuru dokulmuşler ve Makano.'un adaja yuşlerı Kanununun ılgasını derpış donmesmı ıstedıklerırı beğıra bağıra ej lemektedır dolaşmışl^rdır Ellerınde Makarıos'un Esas ıtıbarıl° Toplanhlar Kanunı re«ımlerı ile dolaşan numavışçıler în Arkası Sa 5 Su 6 da gıltere alejhınde olduğu kadar Turkı>e alejhınde de bağırmışlardır Rum numa>ışçıler pobs tarafandan dağıtılmıştır 3 Rum yaralanmıs ve 5 kışı de te\kıf edilmıştır. îmrozda tek Türk Okulu kapılarım kapamak üzere! Rumlar «Türk okulunda iyi türkçe öğretikniyor! Bu işi bize bırakın!» demişler. Kabul etmi$iz. Ayn mekteb açmışlar. Böylece bu emellerine de nail olmuşlar. Tabiî şimdi onlann okullannda türkçe dersleri hak getire! Röportajı yapan: ÖMER SAMİ COŞAR Kirrblllr belkı ,ann m « eblmlz ia.pan:r Taleoe »z daha oa aza'.abıUr' Imroz Adasmda kapanma t e i ıie=ı i e kn"ş» karş ya bulunan bu nelcteb •ılnıin'' TUrk ve CjTihuri e n i bu \danin 500 v 1 ık sah bln n \viri lyl J "eaer ntn nasıl a?ın blr so.u n.yet e LS*3n^ar ed dl™inl farke en vciılen Im'O? u P m ıa ar = r '•ız 11 Arkası Sa 5 Su 4 te Arkası Sa 5 Su 6 da Yozgadın Sekili köyünü su bastı 25 ev tamamsn yıkıldı, 40 koyun ve bir o kadar sığır sular larafindan süriiklenerek boğuldn Ankara 27 (CumhurıvetTelekst Bu gece sabaha karşı Yozgadın Yerkoy kazas na bağlı Sek iı nahıyesı cıvarma çok şıddetlı yagmur yağmıs ve bazı dereler taşarak Sekılı ıstasyonunu ve cıvartnı seller .stılâ ert mı^tır Bu sebeble Sekılı ıstasyonu yakın Mahkemede bir cinayet işlenÜi 12 yaşında bir çocuk, bir sene önce babasını öldüren 16 yaşındaki çocuğu muhakeme sırasında tabanca ile öldürdü Arkası Sa 3 Sa 6 da Yunan tebaalı fiuma verilen mutemedlik Doğu Almanjodan 325 000 dolarlık radyator ıthal edılecektîr Ajıkara Odrlar Bırlığı, bu ışte Turk pıj ^sası n n mutemedı olarak Yunan tebaal bır Rumu tavuı etmi'ş'ır Bu hususts Bırlık SOZCUSÜ şu ızahatı vermıştır « Mevcud nızamlara gore en du şuk kârı teklıf eden ışı ahr Bu za* da, yuzde 1 kâr teklıf e'Tiı? ve bu suretle de ış kendısme bırakıl mıştır » lzmıt 27 (Telefonla) Bugun Adapazarında Ağırceza mahkemesı salolarmda 90 hanelık Sekılı Uoyunden nunda bır cmajet ışlenmış 16 >atBVÜLEMİNlIf CEN\ZESt KALD1R1LDI ölamü bir 25 ev tamamen vıkılarik licinb ol u\andırin â'ım ve n^ütefekkır îbnjlemın Mahmuri Ken büvük ! n cteessur şında bır katıl, 12 jaşmda bır çocuk al t m cniz^ muştur Sel, gece bır ânda Aoyu br tarafından tabancavla vurularak oldün tdrenle kaldınlmıstır M°rhumun na şı o e r v e dcgru evmd"n ^lım'ı mışsa da ınsanca zayıat ou Bejazıd Cam'ine getırılmı« namazı kıhndıktan sonra l«tanbul Ünıver durülmuştur Bır sene evvel Ak\azıFakat 40 aded koyun ve oır sıtesı Merkez bınası onünde bır tören japılmıştır Müte^kıben c^naze nın Yenıkoyunde K^mal ı^ımlı bır da S'ğır, sular tarafmdan u jKıene Merkfzcfendi kabristanıfu gotürüle rek ebedı ı«t 'h>tsahına trvdı clun adam kan gutme da\ rından İS \arek boğulmustur mu'tur H«^ım V'al) G o k m n Ünup'sıt^ R"l tor D"1' n ve Pr f rl»rı Arkası Sa 5 Su 5 te Arkası Sa 5 Su. S de nın basın mensublannın hazır bulunauğu tjren len bır gdrünoçtür ı /"da >alnız 43 talebesı kalcn Turk Ukokulu Arkast Sa S Su 5 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog