Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

TRÂ| SAIUILAftl V« RtEMLEll umhuri nJBKXCUSU!Tam2S NADİ 3 3 OOCU I m(.M l./y* ?«Mxtmıar: ümtnnl SantraJ Numaran: 224296, Y«n Isleri: 224299, Matbaai 224290 Tel«rai w mektub •drttd: Cnmhurlyet trtanbul Fo«ta Kuture toambul Na 248 PoTürfoci razarMSI 9 7 Marıc ^ / nayiS 1QW l»3* Nylon yunlü ve ipekli J iertemlzyıkam Yurd Yeni Bir Zelzele Felâketine Zelzelenin merkezi Boluda 35 ölü ve 35 yaralı ayrıce büyük tahribat var| Deprem dün gece yarısma kadar fasılalarla devam etti Telefoto CUMHURlYET Adana Ankara • Istanbul Adana Çbnenlo Fabrikasının açüış töreninde konuşurken. Menderesin sohında Alfred Krupp görünüyor Şehrimizde, Ankarada, tzmit, Adapazarı ve Eskişehirde şiddetli zelzeleler oldu. bazı binaların duvarları çatladı, halk korku ve heyecan içinde sokaklara fırladı Bolu X6 Şu anda saat 21 90 Bohı tekrar lamldı Sabah aaat 830 d»nbert bu 13 oncfl sarsılmadır ve 13 rakamı Bolu Içlr. hiç de hayırh olmadı. insallah deprem sayısı bundan ibaret kalır 1944 tenesinin «ubat ayında Bolu vtlâyetl o unutulmaz yer samntın lle müthlş bir felâkete uğramıştı Aradan tam 13 yil geçti. BOLTT HALKI SOKAKLAKDA Bolu bugfln gene aglıyor ve 3M b5nl bulan nüfu«u lle koca blr Vlliyel bu geceyl »okaklard» geçirmPCe hizırlanıvor Bolu. bCtün lmkânlannı »eferber etmiş Apansız bastınveren körolasi dü«manın açtıfı y»r«lan «armağa çaiıjan blr şehir monıara«ı »rzodiyor Boludskl topçu alayı aefert çahsrna halindedir Koca »lay aehrin her hanıfl blr yertede Arkası Sa 5 Sü. 2 de Adana Çimento Fabrikası açıldı Başbakan dünkü törende 9 dakika süren konuşmasında Çukurovada bir şeker fabrikası da kurulacağını açıkladı Koanşaasında iç meselelere ve Kıbns davasına temas etaeyen Başbakan gece nçakla şehrimize geldi Adaaa 26 (Arkadaşımız Said Aril bfldlrtyor) Çahdağ çmıento fabrikas bugfln Sğleden sonra törenle Jjfetmeye açıldı. Bu münasebetle uçakla Adanaya gelen Başbakan Adsan Menderes merasimle karşılandL Ankaradan motorlu ü i trenle gelcn davetliler, Işletmeler Bakanı SaAğaoğlu, Dı? lşleri Bakanı Etem Arkası Sa S Su. 3 te Zelzele bölgesine giden arkadaşımız Şahab Balcıoğln bildiriyor SON DAKİKA: Olüve yaralı sayısı yükseliyor Bola 36 (a a ) Zelzele felâketl dolayıslle bugün »ehrlmlze g€lnıl« bulunan Dahüiye Veklli Dr Nanuk Gedik, beraberlnde Jandarma Umum Kumandanı. Kınlay yardun eklplnden doktor ve hemşlreler olduğu halde bu ak?am Baat 20 de lelzelenln en fazla hasara gcbeblyet verdlgl Mudumuya gltmiştir. Son dakikada bildlrlldlginc gfire, Mudumunun Elraacıkdere boleestn Arkası Sa S Su. 6 da Telefoto CUMHURlYET Bolu Ankara Istanbul Dünkfi şiddetll telzelelerde Boluda enkas haline ffelen blnalar Rus millî güreş takımı dün geldi Adana'da D. P. nin durumu Menderesin mikrofonun hazırlanmasına rağmen belediye önünde konuşmaması tefsirlere yol »çtı Adana 26 (Arif Said büdiriyor) Çimento fabrıkasjnın açılışı muna•ebetıle Adanaya gelen Başbakan Adnan Menderese yapılan karşılanıa töreni, bizzat D P. lılerin de ıtıraf ettıklerı gıbi, şımdiye kadarki Ada Arkası Sa. 5 Sü 7 de Dün gece relen Bus gureşçileri Yeşilköy hava alanında Dunya güreş sampiyonasına katı derasyon temsılcileri ve oasın menlacak olan mılletlerden ilki; îus ta sublan karşüadılar. Rus kafilesinin iki <rup fin dnde kımı, dun gece saat. 21.55 Je Yeîılkoy hava alantna men bir Isvıçre ıça leceğı soylenıyordu. Kakat hava alağıle geldi. Kaüleyi hava alanuvîa Fe Arkası Sa 5 Sü. lde r/ÇARA D ENIZ ZOH6ULDAK C. H. P. Meclisinin tebliği bu akşam yayınlanacak Dinky loplaıtıda Aksal »eşimler karşısında tatnlacak yolun mıhalefat parKlerince miiştareken kararla >tırılnası lazuma izerinda dardı (Yazm 5 inci «ahı/emizde) Zebele bölfesirıi, Bolu re Dinceyi fösteren harita Bütün dünyanın bilmesi lâzım gelen hakikatler: 5 îmroz mekteblerinde Âtina baskılı kitablar okutuluyor Tekıik Ümvenila Sismoloji EıtKtöfiııde ve Deprem İstanbullulara korkulu anlar geçirtti Kaıdilli RiM*»M$irie âlelter bozaldp Dün yurdun muhtelif bölgelerinde şiddetli zelzeleler obnuş, jehb1 v« kasabalarda halk sokaklara farlamıştır. TCandılil Rasadhanesinden bildlrildiğine göre dün sabah şehrimfcde saat 8 i 34 dakika geçe çok çıddetli, 10 u 56 dakika geçe 10 saniye, 11 i 14 dakika geçe 4 saniye ve 11 1 17 dakika geçe 3 saniye süren şiddetli dört deprem kaydedilmiştir. Gene Arkan Sa S Sü. 6 do yıldanberi görülmiyen yağmurlar Düşen yıldmm, bir kadını atile birlikte öldürdü. Yiyanada kazandığımız birincilikler Konyada 11 Türk mekteblerine çimento ve demir tahsisleri gedkirken Rum mektebinin bütün tahsisleri hemen çıkanlmıı, değil baskı, kontrol bileyok! Röportajı yapan: ÖMEB SAMİ COŞAR Konya 26 (Telefonla) Şehrimizde ve bütün ovada yağmurlar faalasız devam etmektedir. Son 11 yıldanberi Konya ovasına düşen yağinur vasatılerinin üstunde olan mayıs yagışlannın daha da devam edeee£ tahmin edılmektedir. Arkası Sa S Sü. lde Alfred Krupp şehrimizde Dün Adanada çimento fabrikasınm açılış töreninde bulunan Alman sanayicisi bugün temaslanna başlıyacak Başbakan Adnan Menderes memleketımızde mısafır olarak bulunan Alfred Krupp von Bochlen'le bırlıkta H. Krupp'un hususî uçağı ıle dun gece saat 22 17 de şehrimize gelmijtır. Adanadan ıki küsur saatte gelen uçakta Etem Menderes, Samed Ağaoğlu da bulunuyorlardı. Başbakanı ve değerh nusaiırımızı hava alanında İmroz'da liirk ve Bum meıarbklan! yokandaki resfande yıkak duvan. tahtalarla çevrill Tfirk Istanbul Vali ve Belediye Heısi FahMlda da Vmm meaarhğı görülüyor. Arkası Sa 5 Sü. l de Yazısı 5 Ind «ahi/emixd« Ödemiş D. P. teşkilâtı islifa etti tzmir 28 (Telefonla) Umuml •eçimlerin jylul ayında yapılacağına dair çıkan ısrarh haberler ve Ba;bakan Adnan Menderesin de dün Srvasta yaptıiı konuşma sırasında ba nevzua temasla seçünlerin yaTüzbaşı Kemal ÖzçeJik bir Telefoto CUMHURlYET: Vlyana l«tanbul afarkcn (solda), Tunç, basket yaparken (Yaxm $ t*d ta u Arkan Sa 3 Sü. 6 da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog