Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet KURUCUSU: YlimiS NADİ Mevlânâ'dan sonra MEVLEV1LİK ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI Notalarla. arşiv vesikalarile, Mevleviliğin, tarih boyunca geçirdiği devreleri, kültür ve siyaset hayatımızdaki tesirleri incelenmektedir Bu kitab «Mev lâna CeJâleddin» adlı kitabı tamamlamaktadır. 571 sahife, 06 fotoğraf, 31 nota renkli resim. İNKİLÂP KİTABEVİ 33 öncü yıl Sayı 11.793 Telefonlan ümumJ SantraJ Numarası: 224298 Y.aa fcleri; 224299, Matbaa: 324290 Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Pocta Kutu*u IstanbuJ No. 246 Pazar 26 Mayıs 1957 aşbakan düıt Sivasta C. a P. Meclisi bahar "seçimler yakındır,, dedi havasının aleyhinde Serbest seçim rejiminin tahakkuk ettiğini belirten Menderes dedi ki: «Şayet muhaKfler haklı, biz hatalı isek millet reyile neticeyi tesbit eder» Meydanı dolduran binlerce kişi "Yeşilada bizimdir bizim olacaktu,, diye bağırdı, buna karşılık Başbakan Menderes: "Yurddaşlanınızı bayragımız altında toplıyacagız,, dedi Kırşehir Hazırlanan Sendikalar r Dünkü müzakereler esnasında m inakaşalar oldu, Parti Mecfisi yyeleri, İnönüniin, iktidar partisi ileri gelenlerile yaptığı tentasların rejim ve parti bakımından bir kazanç getirmediğini belirHiler Ankara 25 (Cumhuriyet Teleks) C.H.P. (neclisi bugün saat 10 da İnönünün başkanhğında loplanarak çalrşmalarına devam etmiştir. Bugünkü müzakerelerde Turgud Göle, Necati İlter, Orhan Öztrak, Faik Ahmed Barutçu. Cemil Said Barlas, Sahir Kurutluoğlu, ilhami Sancar, İsmai) Rüstü Aksal, Kâmil Kırıkoğlu söz alrruşlar ve iktidar C.HP. münasebetleri hakkında görüşlerini açıklamışlardır. Müzakereler ögrendığimize göre zaman zaman çok münaka$alı ve bararetli geçmiştir. Teşkilâtla temas eden üyeler, baskıda nisbi hafîflik görülmekle beraber bahar havasınm parti Arkası Sa 5 Sü, 5 te KANUNU Sendikalar mensublan, kanuntm Meclis tarafından aynen kabulü halinde işçinin fayda değil, zarar göreceğini söylüyorlar Çahşma Bakam üe muhtelü işçi meselelerini görüşmek üzere Ankaraya giden İstanbul Işçi Sendikaları temsilcileri dönmüşlerdir. Heyet men subları, Bakanla yaptıkları temaslar hakkında §u izahatı vermişlerdir. < Çalışma Bakanı ile iki gün için de 6,5 saat süren iki konuşma yap • tık. Kapatılan işçi birlik ve federasyonlan, yeni sendikalar kanunu et rafındaki suallerimize cevaben Bakan funları söyledi: «Sendika birlikleri nin kapatılması bizim irademiz dı şında bir iştir. Bu birlikler, kanuni sebeblere istinaden kapanmıştır. Hâ Sivas, 25 (Hususü Başbakan Adnan Menderes bugün saat 14 de askerî bir uçakla Ankaradan şehrimize gelmiş, şiddetli yağmura rağmen hükumet meydanmda toplanan kalabalığa hitaben bir saat kadar süren bir konuşma yapmış, Sivaslılara teşekkür ettikten sonra demiştir ki: «Köylü ve çiftçimizi ileri ziraat âletlerine kavuşturmak, onlara iyi tohıım tedarik etmek, hayvancılığımızı ileri götürmek, bol istihsali teşvik için elverişU bir fiat politikası takib eylemsk, çalışmalanmızın başlıca esaslarını ve ba§lıca tedbirlerini teşkil etmiştir.» t tasarısı Yann nmnmi heyete sevkedilecek tasarınm perckçesinde, Kırşehir îlçcsinin 2 yıl içinde büyük inkişaf kaydettiği belirtiîiyor Ankara 25 (CumhuriyetTeleks) îç Işleri komisycnunda dün görüşülen ve kabul edilen Kırşehrin vilâyet olması hakkındaki tasarı pazartesi günü bütçe komisyonunda da görüçülecek ve derhal umumi heyete sevked ilecektir. Kanun tasansmm gerekçesinde, Kırşehir kazasının iki yıl içinde gerek kültürel gerek lirai ve gerekse iktisadî bakımdan büyük bir inkişaf kaydettiği belirtilmektedir. Bilhassa makine miktannın fazlalaşması, ziraati kalkındırdığı gibi, yoUarın yapılması dolayısile kaza fevkalâde bir kalkınma göstermiştir. Dünkü müzakerelerde, Konya milletvekili Rüştü Özal inkişsfın derecesinin daha iyi anlaşılması için, iki yıl evvel vilâyeti kaza fıalino getlren tasannm gerekçesinin okunmasını istemiş ve bu nrada iki yıl Için Arkast Sa 5 Sü. 4 te OKULI.ARDA YAZ TATİLİ BAŞLADI Şehrimiz ilk. orta ve meslek okullarile liseler dün saat 13 ten itibaren yaz tatiline girmiçtlr. Bu münasebetle dün ilkokullarda törenler yapılmiî, Sg'enciiere sınıf geçme karreleri verilmiştir. Resimde. karne alan öğrenciler öğretmenlerinin elini J>p>erken görülüyor. Lise, ortaokul ve meslek okullan nda yann yapılacak Bğretmenler kunılu toplantısından §onra öğrencll ere karneleri verilecektir. Muhalefetin tenkidlerine cevab Arktuı Sa. 5 5ü 5 te ASnan Menderes alk;şlar aras:nda konuşmasma deyamla, blr kısım muhalefotln tutumunun yan:z bugday, mevzuunda delll, diğer mevzularda ne yapçanız rr.utlak aksinin ldda edllmesl glbı garib olduğu kadar h?.klkatlere uymıyan blr mahiyet taşımakta oldujunu bellrtmlş Te dem'şîlr kl: Ankara 23 (Cumhuriyet . Teleks) konuşmasından sanra, müzakerelerin ye Mer.deres. bir kısım muhalefeUn tuBüyük Millet Meclisinln dünkü top. terliği hakkında önergeler verildiği için tuır.umm yamız buğday mevzuunda delar.tısında. miüetvekillerinin mal be ikincl defa konuşmamıştı. ğll. diğer mevzularda da. hakikate uyyanına tâbi tutulmalarını mutazammm Ergln. cevab veremediği bu söz üze. mıyan bir mahiyet taşımakta olduğu. kanun teklifi görüşülürken, Başbaka rine. Meclis Başkanlığına, bugün bir nu soyliyerek dedi kl: nın Hür. P. sözcüsü Feridun Ergine hi sözlü soru önergesi vermiştir. Başbaı Meselâ Kıbrıs mevzuunda da aytaben: «Eğer siz kendinizi temize çı kana müteveccih olan bu önergede şöy nı neviden ve birbirinl tutmıyan tenkarmak isttyors?.nız, muhterem pede le denmektedir: kid:erle karşı karşıyay.z. Lâfla kaleler rinizin ve büyük pederinizin iktlsabfKendilerinl sevenler nazarır.da hâ ve ü'.keler fetheden bir kısımlan var | ları içln beyanname vereblllrstniz» tıraları en muhterem mertebeye eriş kl or.lar Kıbrısın taksimi tezimize hü. tstanbul Gazeteciler Sendika şeklinde bir cümle sarfettiğini yazmıs miş bulunjn babam ve büyükb^bamın cum etmekteler ve adanın tamamının sının tertiblediği 1956 yılı tık. Hür. P. sözcüsü, Başbakanın bu Arkası Sa 5 Sü. 4 te siir.ır.ası lcab ettlği lüzumuna dair beyanat yapmakta ve nutuklar söylemek j Gazetecilik Armağanı tedirler. Diğer bir kısım polltikac.lar yarışması neticelendi ise büsbütün başka iddialar ileri sürerek hükumete çatmak arzusunda iseler İstanbul Oazeteciler Sendlkasının KRAL VE KBALİÇE Ders yılırrm de Türk milletinin hışmından korkarak 1956 yüı (Gazetectllk Armağanı) yabuna cesaret edememekte ve mütema sona ermesi dolayısile dün Anerikan nşması neticelenmistir. dlyen kekelemektedirler. Şimdl gell Kollejinde bir müsamere verilmiş, İstanbul Üniversltesl İktlsad Fakülniz de bu birbirini tutmaz iddiaların öfrenciler arasında Kral ve Kraliçe tesi Gazeteellik Enstitüsünü temsllen telifir.e çalışınız ve bu politika oyun. Prof. Orhan Tuna, Güzel Sanatlar Aeularının tenkldlerini samimi olarak ka seçilmiştir. Resimde, bu seçimden kademislnl temsllen Prof. Bedrl Rahbul edlniz. Yüksek milll menfaatlertn sonra Kral ve Kraliçe (ortada) göml Eyüboğlu, Gece Postası Gazetesl Tazı İşlerl MUdürü Nureddln Oryan, icablarmı takdir ederek bu mühim ve rülmektedir. Teni Sabah Gazetesi İstihbarat Şefi hayati meselede hükumetl destekleMuammer Kaylan, Her Gün Gazetesl Toplantıcîa, 1 hazine avukatına 250 dosya düş mekte olan muhaüflerlmize, burada te. İstihbara; Şefi M. Fahreddin Pakkan. şekkiirlerimi arzetmeği zevkli blr nİstanbul Tenl Gazete Yurd İstihbazife telâkki etmekteyim. tüğü, artan döviz ka çakçılıklan ve istimlâk ratı Şefl M. Nlyazi Ispartalı. Sendika Yönetim kunılu adma A. İbsan işlerini takib için güçlük çekildiği açıklandı Göğuş, Alâeddln Ören ve İzzet Akyolun lftirakile 25/5/1957 cu;nanesi günü saat 15 te sendlia merkezinde Haklkat şudur ki. mlllet'.erarası blr annagan Jürlslnin yapîığt son top Şehrimizde bulunan Maliye Baka mat Müdürü Vahab Hazar, bütün takım derin ihtilâflara sebebiyet vernı Hasan Polatkan, dün Muhakemat avukatlarm hazineye aid davalarda memek maksadile ve blr fedakârlık olantıda, vertlen notlar tasnif edllip her koldan kazanan eserler şu şekllde müdürlüğünde, Hazine avukatlarile karşılaştıkları güclükleri ve çalışma larak kabul ettiğimiz adanın taksimi Blralanmıştır: iki saat süren mühim bir toplantı sisteminde değişmesini istedikleri prensipi bugün için tek makul ve hakyapmıştır. hususları belirten raporunu Bakana lı ve herkesçe şayanı kabul olabilecek FIKRA KOLV: (Vatan) gazetesi İstlhbarat Şefl Kebir hal şeklidlr. Bu suretle hem AnaHazineye bağh 80 avukatın hazır arzetm iştir, Raporda, artmakta olan döviz ka dolurr.uzun emniyeti sağlanacak. hem Arkası Sa 5 Sü. 3 te bulunduğu bu toplantıda, Muhakeçakçıhğı ve istimlâk meselelerite di de oradakl soydaşlarımız yabancı ve ğer davaları takib için güçlük çe h^ttâ hasım bir idare altında yaşamağa kildiği, bir hazine avukatına 250 dos mahküm edilmekten kurtarılarak arzu Mal beyanı teklifinin reddinin yarattığı tepki Gazetecilik Armağanı Başbakan bu mevzuda geniş izahat vermiş, Türkiyede halen eküen sahaların 1950 ye kıyasla yüzde 60 daha geniş olduğunu belirttikten sonra buğday fiatlanna 10 kuruş zam yapıldığını söylemiş ve demiştir ki: «Urmımiyetle ziraat mahsulleri fıat politikamız, hususile takib etüğimiz buğday ve hububat fiatları politikası sağlam esaslara istinad etmektecir. Onun için rastgele değişen neviden değildir. Nitekim dünya fiatlarının çok düşük olduğu zamanda da memlekct faatlarını elverişli seviyede tuttuk. Bu yüzden külfet ve fedakârlıklara katlandık. Ayrıca buğday yemek nimetinden mahrum yaşayan meselâ bütün Karadeniz bölgesinde ve ayrıca memleketin rauhtelif yerlerinde ysşayan halkımızın sıhhatini korumak ve onlrrı nisbi biı ferahlığa kavuştunnak nMksadile 35 kuruşa mal ettiğimiz buğdayı tâ ilk gündenberi ve bütün tenkidlere rağmen 2025 kuruşa yedirmekten vazgeçmedik Bunları izah etmekle muayyen bir politikanın deanlatmak ve «FLTBOI. KRALI» Dünyanın gelmiş ve geçmis cn iyi futbolcusu ğişmez esaîlarîrun nasıl tatbike konulmuş olduğunu olarak bilinen îngiliz Stanley Matt hews. yeni kurulan Chana'nın ba<> böyle hareket etmekle )jpta etrnenuş bulunduğumuza inandığımızı ve kenti Accar'da yapılan bir meraaim «onunda «Futbol Kralı» olarak ilin buntîan böyle de aynı yolda devam edeceğimizi belirtmek ütiyonıın. edilrnlştir. Sagaçık oyuncusu Stanley Matthews, kulübün B'.ackpool ite Ya bugdajr ve hub«tbs* içia tezbit edecefimiz fiat seviyesinin Mrlikte bir futbol gösterisl tnrnest için Afrikadâ bulunmaktadır. mülî takatimizi aştığını ve memlekette pshalılık yaraUcağını, blr takim iktisadî ıst;rablar doğuracağını iddia edenlere ne dijelimî Bunar h»pst kuru iddialardan ve efsaneden ibarettir. Görüyorsur.uz, muhtereıı Sıvashlar, bir k:sım muhalefet nazarında. buğday fiatlannı blndlrseniz kabahat. !ndir3eclz kabahat, sablt tuteanız gene k fşbirligi etrafında ileri sürttlen yeni teklif Muhalefetin yalnız D.P. liderlerinin seçim bölgelerinde işbirliği yapması leklif ediliyor Bir müddettenberi lâfı ?dil:aiyen partilerarası işbirliği yeni bir scfhaya girmiş bulunmaktadır. Birkaç pün evvel şehrimizde muhalefet yartileri ileri gelenleri srasmda yapılan hususî bir toplantıda ileri sürülen ytni bir fikir bütün muhalif pirtilerde oldukça fazla sayıda taraftar top'.amıj bulunm?ktadır. Arkası Sa. S Sü 5 te Kıbns meselesi F. Ergin Meclis Başkajriığına bir önerge vererek, mütekabiliyet Mtsı dairesiııdt Msnderesi mal beyanında bulıınmağa dâvel oltî Basketbolda Avuslaryayı 5451 yendik Binicilerimiz de dünkü yanşlarda üçüncü ve altıncıhğı kazandılar Viyana 26 (Telefonla) Binicilerimiz bugün beynelmilel konkurlarda yarışırlarken. gece de basketbol Arkası Sa 5 Sü 3 te Maliye Bakanı haziıte avukatlarile görüştü Bütün dünyanın bilmesi lâzım geleıt hakikatler: 4 Son söz İffihar edelim! Imrozun belediye âzasına verdiğim akşam yemeği Bu Ada içm bir hâdlse olmuştu. Meclis azalan endişe içinde iJiler, Metropolid baneye giriyor, çıkıyor, tekrar dönüyor, davete gelip gelmemek hususunda direktif alıyorlardı. Nihayet Metropolidin ısran ile gelmeğe karar verdiler Röportajı 0 Gelemiyor. <ar?» İmroza vardı ğım endan itiba ren lzlerine düş tüğüm ve bir türlü karşılaşamadı ğım Belediye Me llsinln Rum aza larından haber ge mişti. O akşan İçln Madam So fia'nın evinde b: masa kurdunnu' beylerl davet e miştim. « Çok müşkı durumda bırakır şın onları! Bura da misailr Ömr Beydlr. Bizim ke djsir.i davet e! ıfıemiz icab ede Çlnıdi ise o bi «avet edlyor. c \maz ki!» dlyc Jar. Yanımdakl a kadas çok üzü müîtü. Davetin icabet etnıemel rinln bana blr ı (Arkas Sa. 3. Sü. ( d») imroı Blrinci Clhun harblnde Çı ııakkaKye salrtııaiiUrııı üi»u idi. Yukandakl ruinıdr, Kuın Umanında YITUZUO baardıjb btr indllz harb lemUlnln CD k*rı çıkanhrken gBrulflyot yapan: ÖMER SAMİ COŞAR Bugün Başladık Arkası Sa 5 Sü. 3 te Arkast Sa 5 Sü. 4 te Fütuhat Yollarından Geriye nmnıımıııniıııııııımınımııııııımıııımmı ıımiHiıııııiHiıiRiımnnHinıimıtnıııııııınıniııııiHimiHimınınıiHinnnnınnnınnıınııiMm Avrupadaki eski harb meydanlarımızı dolaşmaktan dönen güzide bir kalemin anlattıkları Yazan: Behçet Kemal Çağlar VTL BRVNN'ER PERUKA TAKA CAK Son Oscar mükâfatını kazanan maruf film yıldızı Yul Brynner, jiıkandaki reslrnde sabık bir aktrisi olan sevimli kansı Virginia Gilmore üe Hollywood'da görülmektedir Kelliği Bayesinde çöhret kazanan Yul Brynner, çevireceği yeni filmde baş rolü oynuyacak erkek artistin üzerlnde saç bulunan normal bir kafaya sahib bulunması gerektiğinden, penı ka tatonak mecburlyetinde kalacaktır. Bu güzelliği nisbetinde heyecan verici röportaj serisini 4 üncü sahifemizde bulacaksmız Bu İstanbul manzarasını Paritten Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiyeye otokar ile rurist tajtyan bir Fransız jirfcetinin broşüründen ifctibas ettik. Fotograjvn yeni aitndığı diğer sahi/elerde renkli olarak çekilmiş başka İstanbul manzaralan bulunu?undan belli... Sakın bu Fransız jirketine kızmağa kalknKiyın.' Şirket, müşterüerintn merak ve aldkaîarınt gıcıklamakta elbet fayda görür ve böyle bir resim ele geçirdi mi gerisini diişünmez. Kızacaksak biz kendi kendimize kızaltm. Euet, hâlâ bu utandıncı şefcil ve heyette gezen Türk kadmlan bulunmasından, hattâ bunlartn pittikçe çoğalmasından mesv.1 biziz, devletçe ve milletçe hepimiz. Sebebmi soruyorsunuz? Herkesin bildiği hakikatleri bize tekrarlatmakta ne fayda görüyorıunuz?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog