Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

NEVfYORKs Hergün Servis TL: 26SS umhuriyet KURUCUSU:TUNUS NAD! 33 öncü yü Sayı 11.792 Telefonlar: Omuml Saııtra) Numarası. 224298. Yazı Ulen : 224299 Matbaa: 234290 Telgrai ve mektub adresı: Cumburiyet İstanbul Posta Kutusu btanbul No 246 Comartesi 25 Mayıs 1957 Beyanı Ergin'in "Mer ak etmeyin...,, diye Kırşehir Kanun başlıyan ctimlesi fırtına kopardı tasarısı C.H.P. Meclisi înönünün başkanhğında toplandı Menderes TEKIJFİN \LETHİNDE BULUN4NLAR Velibeşe H. Erktnen Hilmi Dnnt Başbakan Menderes teklifin aleyhinde şiddetli bir konuşma yaptı, Hür. P. adına konuşan F. Erginin sözleri zaman zaman Başbakan ve bazı Bakanlar tarafından gürültülerle kesildi Urfa Hür. P. milletvekili: «Bir Amerikan mecmuası Türk devle! adamlarından birinin sıriistimalini yaımıştır ve bu mecmuanın o nüshası Türkiyede toplatiırılmıştır» dedi TEKLlFu! LLı'hsOL OY VLRENLERDEN BAZILARI F. Ergin A. \urdabayrak Fahri Belen M O Ankara, 24 (Cumhurlyet Teleks) Milletvekillerinin mal bevanma tâbi tutuimaları hususunda, Hur. P. Manisa milletvekılı Muamer Alakant ve beş arkadaşı +arafından yapîlan teklıf, Meclisın bugunku toplantısmda, muhalpfet mensublannın ve bazı D P lı milletvekillerinin lehte oy kullanmalanna karşı, ıktıdar partısı ekserıyetince reddedıldı. Meclisın geçen otunımurda, teklıf urerinde başhyan müzakerelerm ekseriyet kalmadıgı için her hangi bir neticeye bağlanmadıgmı bıldırmış ve bazı D P. lı milletvekillerinin teklife şıddetle muarız olduklannı, buna mukabıl muhalefetin topyekun lehte davrandığını, bir kısım D P. li mületvekıllenrun ıse mutereddıt bulunduklarını yazmıştık tç İşleri Komisyonunda îttifakla kabnl edilen tasarı Bütce Komisyonuna havafe edildi; yeni Kırşehir iline 3 ilçe bağlanıyor Ankara 24 (CumhuriyetTeleks) Kırsehinn yemdon 1 hallne getırii1 me«ini dcrpis i'den kanun tasar'i Iç t*>eri Konisj onunun bu sabah jartıgı bfr buçuk saatlik toplantı sonunda Ittifıkla kabul pdilerck Bütçe KomtTonuna havale edılmiştır Tasarı, muhtpmelen vann sibah Arkast Sa 5 Siı. 1 de Medis üyeleri, iyi monasebetlerin tesisinden bn yana rejime aid mevzulardan hiç birinin iktidarca ele alınmadığını ileri sürduler, İnönö sık sık soz aldı Feshedilen Belediye Meclisi Amasya Belediye Meclisinin fcshi sırasmda Ankarad bulunan başkan Macid Zeren diin bir basm toplantısı yaptı Ankara, 24 (CumhurıvetTcleks) Amasya Belediye Mechsı bugun icshedılmışür ,B.lındığı gıbı Amasya Ueledı>e seçımlerınde ekserı>etı uıustakıller kazannuş ve Belediye Ueısı Macıd Ze ren ıle 16 arkadaşı jonradan Hurrı yct Partısıne geymıştı. Mecbsm feshı sırasmda şehrım^zde bulunan Belediye Reısı Macıd /.cıen bugun Hur P genel merkezınde bir bssın toplantısı yapmış ve demış1' r ki« Ben, Amasyamn sabık BeUdı ye Reısıyım Yanımda gorduguııa/ ikı arkadaşım da mechsımızın sabık ÜJ elerıd<r Arkası Sa 5 S u . lde Teklifin aleyhinde konuşanlaı* Bugunku toplantıda ise, DP Isparta milletvekili Zühtü Vehbeşe ve D.P. Meclıs Grupu Başkanı Hayreddin Erkmprdsn «ayri Başbakan Adnan Menceres de teklifin aleyhmde ş'ddeuı ve sert bir konuşma yaptr B.ı konuşmalar sonunda oya konan teklıf reddedıldı. Ilk konuşmayı yapan, Anayasa komisyonu sozcusü ve Isparta mılletvekıli Zuhtu Humi Velıbeşe, dedıkodu ıddıalanna dayanılarak böyle bir teklifin yapılamıyacağmı söyledi. Bunun rejımı muhataralara uŞratacak bir oyun olduğunu ıfade ettı ve demokratık hıç bir memlekette, boyle bir kanun çıkanlmnd'gmı, H S Tannöver S. Söıunez tç tşleri Bakaııı mttlâkatı Dr. Namık Gedik, C.H.P. Genel Başkanını evinde ziyaret ettî * • « • I ııoııu Arkası Sa. 5 Su S te Yurdun muhtelif yerlerini seller bastı, ölenler var! Ankarada bazı semtleri snlar kapladı, tren seferleri inkıtaa uğradı, Yozgad ve Diyarbakırda 11 kişi boğoldu AnSara 24 (CumhU'iyet.Te'efcs) Gunleraen berl katralı Te yağışlı giden hava bugun saat 11 de blrden bire »agnai hahnde yağiıura çev»rmts bu arada ş"hr n yufesek m'nta. kalarıia yıldınm daşmüş alçak olan bazı semt'eri de sel basmıştır Yarım saat iadar aevam eden ya|mur sebeblle b'lhpssa sıhhlve ASkop. ~ü ve MaHepede bazı şa^a] ve tânnir atölyelerl suların ıst> âsma mâruz kalmısr.r Bu arada, Arkara ?arı yanmdaki üst geçid koprüsünün al:ı C H.P. Meclisinin dunku toplantısından bir gorunuş tamaraıen Eu'.arla do lar n geçlş ne maT1 olmuş"ui Su basan aıahaller ıtfalve tarafın. dan tahrik edilen motopcraplar vasıtasl e tahîlye edümlştır Tren seferleri inkıtaa nğradı Malatya. 24 (Telefonla) Şehrlml 7e yaSan ılddetll yannurlar tr^n se ferlennl İnkıtaa ufratmıştır B J cJm leden olarak Haydarpasadan kalkan pasta katarı Gblbaşı Doğanşehlr 1*tasyonıarı arasında demlrro'ucun yer Karadenizde secimie ilgili faaliyet arttı Menderesin 11 haziranda toplanacak Trabzon D. P. İl Kongresinde söyliyeceği mıtukla secim kampanvasını acacağı bildiriliyor Trabzon 24 (Hususî surette gıden ark daşımız Kâzım Kıp telefonla bılriırı>or) Iktıdar ıterı gelenl^rı tarafından genel seçımlerın ejlul ajı zarfmda yapılıp yapılmıyacağı husustında kesm bir bejanda bulunulmarr.asına raemen gırışılen ıcraat bu yoldakı tahmınlerı kuvv3tlendırıcı mahı>ettedır Bu cumleden olarak Boıukbaşı ve Karaosmanoğl ınun Karadenız sahıllenndekı pro Ynnan Medisinde dış politika mtizakefeleri Muhalefet yeni seçimlere gidihnesini istedi; Kıbrıs dâ\asmdaki ithamlara cevaben Dıs İşleri Bakanı Averof, uBirleşmiş Milletler karan elimizde oldukça gene B. Milletlere gidebiliriz» dedi Atma. 24 (Hususî Yunan Mechsınde dış politika muzakerelen bu Kıbrıs dâvasında hükumetm bir ılergun de devam etmı;'ır Muhalefetin leme kaydetmedıgını ıddıa etmesı uzerıne Dış işleri Bakanı Averof, soz almış ve «ınkışaflar kaydedılmıştır» dedıkten sonra şunları ılâve etmış tu> Makarıos mevkuftu, şımdı ser besttır Bırleşmış Milletler karan bir ınkı«a€tır Bu karar elimizde oldukça selfdetermınatıon ıçın gene B Mılletlere muracaat edebılırız » Bundan sonra konuşan mujıalıf Jjiberal Partı lıderlerınden Venızalos, Ankara 24 (CumhurıjetTeleks) C H P meclisi bugun saat 10 Ja Inonanun başkarlunda toplanmıştır Toplantıda gundem gereğınce evela merkez ıdare kurulunun raporu ckun muştur M!.lı Turk Talebe Bıri'S! Genel BaşBu roporda p2rtılerarası munase kamnaan ŞJ tıektubu aldık Amelıyat ıçın bir kaç gun evvel be^ler meselesı gozden geçırılmekte »Cumhun>et gazetesl Yazı işleri Cerrahpasa hastane&uıe E3İdırılan buve partı ıçı meseleler bahıs mevrıu Müdurlugun» yuk mutefekkır Ibn'ul ÎJ> m Mahmud edılmektedır Ayrıca genclık kolu Muhterem gaıetemzin 17 5'1957 ta Kemalın dun gece> arısıp^ıan sonrtı Inşa bedelinin halktan tahsil ıçın hazırlünan rapor da sabah celse r hli savısınm bir ncı sahtfeslnde (M T vefat ettığmı teessurle haber aldık. Arkası Sa 5 Su 2 de Kıvmetlı ılım adamımızın cenazesi sınde okunmuş ve raparu tetkık et T B'rl cı kongre'i ki senedır vapılmîedileceği doğru <feğil Cenazemek. gereğın >apmak uzere bir koyorl başlığı Ue çıkan yazıja aşağıdakı merasımle kaldırılacaktır cevabıırızın gazeterlzde Basm Kanu nın ne zaman kaldınlacağj bugun | mışyon kurulmu'rtur nanutı bahş^ttığı hakka 'stlnaden zıeş bellı olacakür Oğleden sonrakı celsede sade* rtru huTTtle rıca edelz 3 muteahhıde ıhale edılerek yapılmasına baslanan tstanbul yollannın ıktıdar C H P munasebetlerı üzerın 1 Mezkir çahıslar tara'ından ikıFransız kabinesini Pleven stredir »şbasında bulunduğurnoz \e 35 mıl>on lıralık ınşa be\ielının de durulmuştıtr CÜ.P Ginel Başkanı evvslâ «ba rr uteadd d ısteklerine muteadd'd tanhhalktan tahsil edüeceğme daır mtımi kuracak? şar eden haberlerın doğru olmadıgı har havası» mn basla>ı5mddn bugu !er \ererek cevablardırd'ğımız behrtll Parls 24 (R ) Fransız Cumlrarmektedlr anlaşılmıştır Belediye bu parajı ne ksdar geçen hâdıseleıı ızah etmıs, başkanı Rene Goty bugün iki defa kendı butçesınden ayırmış ve yolla bu arada 'ktıdar pırtısı lıderıle te H>lbuiîl bugünktı ıdare heyeti olarak Başbakanlık yapmış bulunan M lkl sencd r ısbasında buıunnıu> oruz Pleven'e yeni bir koalısyon hukumeti nn yapunına başlarunıştır. Arkası üa. 5 Siı. 2 de Arkası Sa 5 Su, 3 te kurmasmı teklıf etmistir. Yolları Belediye yapıyor , T. T. Birligi Genel Başkanı Ibn'ttl Emin cevab veriyor • M. Kemal vefat etti SON DAKÎKA: Ankara 24 (CumhuriyetTekks) "ç îşleri Bakanı Dr Namık Gedigın H P Genel Başkanı îsmet Inönüü pazîrte"!İ gtmU oğleden sonra vınde zıvaret ettığl ve kçnchsile bir n Mdet gorüştügu ogrenılmlştır. Bu ziyaret sırasmda Iktıdar C H. P münasebetleri üzerinde duruldugu t=.hmın edılmektedır Bütön dünyanın bilmesi lâzıaı gelen hakikatler: 3 KRUPP'CN TETKİKLEHİ Alman Sanayıcısi A Krupp dün Izmirde smal tesısler hakkında ilgilılerden genış lzahat almı;tır Resimde Krupp'u Izmır Vılâvet bınasından çıkarken gorü>orsunuz (Yazısı 5 inci Arkası Sa 5 Su 4 te Srhıfemızdedir } «Eısenhower Doktrınını kabul etmek le hukumet bılvasıta Bağdad Paktı na katJmış bulunmaktadvr. Bağdad Paktını bir çok Arab memleketle rının tel'ın ettığı malumdur Hufcü Sa 5 Su. 8 de Fütuhat Yollarından Geriye •••ıttıifliıa*ıııı IİIIIIIIIIIIIIIO1 Avnıpadaki eski harb meydanlarımızı dolaşmaktan dönen giizide bir kalemin anlattıkları «Cumhurı>et gazetesı Yazı İşleri Mudurlugune tstanbul Muhterem gazetenızm 18 mayıs 1957 tarıhlı sayısınm 1 mcı sphıfe Arkası Sa 5 SU 2 de Açıklama İmrozda Rumlar değil, Türkler derdli, şikâyetçi! Adadan aynlmağa hanrlanan bazı Türklerin topraklatını, evlerini Rumlara satmağa başladıklan, bunun îcin pey alcfıkları gizlenmiyor Röportajı yapan: ÖMER SAMİ COŞAR ıııtiıınıııııııııııımıııımHnımıııııııııııiHiıııınıiHiiHiınımııııııııııııııııınııiMiıııııınııııııııııı Yazan: Behçet Kemal Çağlaı Bu güzelliği nbbetinde heyecan verici röportaj serisini yanndan itibaren neşre başlıyoruz « Blzl dlnlemlyecek mislniz? Blzımle gönişmıyecek mlsinlz? Şlkâyet îermlz, derdlerimlz çok1» DENİZ ÖĞRENCtLERtNtN KONImroza geldlîlmdenberi Ilk defa şlGRESİ Yük«ek Denızcilik Okulu kayetı o'anlar karşıma çıkıyordu «Şe Talebe Cemivetl kongresı dün saat hır Kultıbü. dlye adlandınlan ve ada 16 30 da yapılmıştır Kongrede, okula dakl blrkaç yüz Türsün akşamları mekteb geır.ısı <hnması ıçın \erllen toplandıkları küçük kahvehanenln • 0 000 liralık tah«isatın binaja har önünde iskemlelere llişttk Tanımdaii <0 canısı. asistın kadrosıle, okula me lskem'e er de hemen doluverdl Konu mur alınışı tenkid edılmiş 10 hra $anıar, derdli derdli bakışanlar Sam olan ogrencı aylıklannın arttmlma değil Tilritü! "sı hususunda Uli^tırma Bakanlığına • Takında Adadan ayrılmak zomuracaat edılmesi kararlaşmıştır runda kalacağız Gldeceglz Ne yapalıms Inanmak çok zordu Şaka mı edlyorsunuz demeye de dHlm varmıvordu, öylesine meyus, öyleslne kederll, id ler Bundan on yıl evvel, Imroz'da TurkRum nüfua nısoetlnin aleybim'zde blr duruma doğru «ürüklen dlgl görü üyordu Bunun üzerlne d» Adasmdakl Çanakkale 24 (Hususi) Çanak blr avuç Türk, bu Türk yerleştl^ıllyor kale Valisi Cemal Tarlan tmroz ada hazlne malı topraklara işgall altına du Aralamda Yunan PAMLK KONGRESİ Mılletlerarası Pamuk İstışare Kongreinın dun sına giimi'îtır Valı. Zıraat B.ıkanhğı duşü'ulen On'kı Adadan kaçanlar tfiafından hazırlanan hajvan sergi1 or"da Vlnanın Ilk darbeslnl yl^nler ku toplantısında paınukouluk hakkında rapcrların okunm'sına devam ^ıni açmıştır Bu seıgıde bırinci gelen edılmıstır Res'mde Turk deleeesı goruşurouzü izah ederken gorulnıek k^vurun sahıbıne para ıkramiyesi ı de vardı Inıroıda 18 klllse ve Joü ıııaiKihUra mukatıll blı ttk canıi varkpn o da vcrlecektir. i tedır (Yazıa 3 uncu sahıfemızdedır.) Arkan Sa 3 5ü 6 da yıkılmn ve bu cördugüniu köy evl eami haltnc fetlrtlmil bulmmy»r Oanakkale Valisi Imroza g i t t i !
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog