Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

DAHAFAZU ÇAUŞAMAM u m hu r i yet KURUCUSU.'TtlNUS NADf Kur'anı Kerimin TeTcümc ve Tefsiri 1 A NR I BUYRITĞU ömer Rza Doğrul İki bez cıld 25 Lira Alımet Halıt Kıtabevı Istanbul Dış İşleri Bakanlığı UmumîKâtibiMelihEsenbel İnönünü evinde ziyaret etti, İnönü bugün toplanacak olan C.H.P. Meclisinde Kıbns ve dış politîka mevzuunda geniş açıklamada bulunacak Inönü'ne Kıbrıs'a dair izahat vcril Ankara, 23 (CumhunyetTeieks) Yarın toplanacak olan C H P Meclısınde en mühım konulardan bırı de Kıbns mesclesı olacaktır CHP resmî goruşunü henuz bıldırmemış olTakla beraber Genel Başkan Ismet Inorurun taksım tezını d»stekledığı ve bırkaç ay evvel B M M dekı muzakerelerde taksımden bahsedıldığı sırad? bu sozlen slkısladığı hatırlardadır Dığer taraftan 5S gun kadar evvel D15 Işleri Bakanlığı Genel Sekreten Melıh Esenbelın C H P Genel Ba^karı ıle goruştüğj, bu gorüşmenm tn' onunun evınde cereyan ettığı ve kendısıne Kıbns meelesı hakkında genış ırshat venldığı oğremî( mıştu. Boylece, C H P Gerel Başkam İnonu dış mestleler ve bu arada bılhassa Klbrıs mevzuundakı Türk tea etra'ırda malumttar kılınmıştır ' ! Bundan başka Inoiunun taksım tezını tama 33 üncti yıl Sayı 11.791 Telefonlar ümuml SaııtraJ Numarası 224298. Yazı Lşien. 224299, Matbaa 224290 Tel^rai v« mekhıb adresu Cumhunyet Istanbul Post» Kutusu IsUabul No 246 Cuma 24 Mayıs 1957 Makarios Londraya dâvet ediliyor? Bir ajans haberine göre Londra Kıbnsla ilgisini ke8meğe karar verdi Londra 23 (THA) Inglltere hukumetlnin evrelce almıs olduğu ka rar muvaceoeslnde g3rü$melerde bulunmak üzere Papaz Makanosu Lon <Iraya dâvet edeceğl blldl'llmektedlr İngllizlerln Makarlosla blrlHKe Dr Fazıl Küçttkü de Londraya çağıraeık ları Hükumete yakîn çevrelerden haDer verllmektedlr Ingiltere hükumetlnin, Dr Fazıl KUçUk ün Makarios la aynı masada oturmıyacağ'na dalr yenniş oldugu müteaddit beyanlara rağmen, Türk Ilderlerlne blr formalite lcabı o'arak dAretlye gOnderecpei bu div»t fcabul Mavacı Kızlarımız geçid törenınden bır gorünuştür. tzmırde yağmurlar dolayısıle gerı bırakılan 19 Ma>ıs gostenlerı evvelkı gun yapıldı en çok alâkayı çeken ve alkışlananlar, Hava Harb Okulunun kız ogrencılen Geçıd torenınde resım, oldu. Yukarıdakı Arkası Sa 5 Su 7 de , Rusya Türkiye ile iktisadi mUnasebetîni geliştirmek istiyor Ankaradaki Sovyet Elç isi, Ruayanın Emlâk Kredi Bankasına 5 milyon dolarlık kredi açmaya hazır olduğunu, Petrol Ofisine de madenlerimiz mukabilinde akaryakıt verebileceğini bildirdi Rusyamn. takrlben 40 rtnden brrt vcrebl'ecek ve reddedl'nesl çok müş yenl Ankara Büyük Ençl»l NıKtta fcfil tek'lfler yanoî2Xtaclır ft^eotf'Jlmle* g6re mtitrtin» Rljof. Semyonoviç Rijof vasıta«li« TOrklyekarşı giriş' ğ! m*Hahede ed'len senrayesinln yOzde 95 1 dev'et t3ra fından ödenmı^ bu'uran nn ai Kedl sabada sulh taarruzu» baz: gellşmeler kayde'mcktedır Sovyet Arkası Sa 5 Su 6 da Pusya TJrklyeje devlet ve h u . susı sektörlerln adl ıs f hlak ve stlhsal maddele1 lhtıyaçlanna cevab İNGİLİZ KALÎ1 CBRRAHI Dünj trın «ajılt kalb cerrahlanndan tngll'z proî>":örü Dr Ru^sel Brock dan*ast 10 30 da uçakla t«1?nbula gelmlştır Dr Brock, bu sabnh saat 10 da Cerrahhi"!tane«l Burhaneddın Toker n"fi«inde «Kalb CerraM'lnin BugünkQ Dııru^u» mc\iulu blr konferans vcrecektır Seçim Kanunu tâdil Görele C.M.P. teklifi Meclise verildi kongresi Ankara, 23 lmralsnnı taşıyan tekllf. esas ltlba Cunouri/et II» s Pa 'slne me^sub tll», m ll'tveklllerl £ r , nl kanununrf ^apılan dejldört mi"'cuvc 1 •ıraf n an hay r a da S42i says ı kpru1 Trabzon 23 (Hususi surette giden kanundaki arkadaşunız Kâzırn Kıp telefonla nan T« Pa1 ı "î1" s Gurupı.nca TIÜZ» ş £ jin kaldır"trajı ve hUH »iılerln buclann yenne kee Te Sioul ei n, ml e*ve' .Jerl l'fc I 8eçlm Kanunu tîi<l ts'sl'! bueia iv:>nsl grayeslnt lstlhdaf eyleınekK bıldıriyori C M P heyetı bugun oğle yzerı Gıresundan Trabzona muÎIcclls Başıcanlıîi"» tevdl olunmuş. d r tur Ell nrt"ğ[ glbl. CH.P lktldarı dev. teveccıhen harek^t ettı Hür P hS'nob ml' etvek '1 Nurl Serto"'u r'n '« 16 şuba* 1930 de \abul edilen derı ve refnkatındekj kımseter ıse «ayılı mric veklllerı reclml k« aıbaha kar$ı Giresundan ayrılmışKat» m 1 « ve»' 1 ^'e Ed Hsjgr, Çır ji'î 1 j^h'» mi 'etveî *! O tın AJlşiro^.u oatm S9 t u ı n t ı ras» ti'aiTide ya«ı lardır Saat 14 te Tırebolu ılçe merv« T\ınc?U mîl'e \ ek^H Anüo Bor» Arkan Sa 5 Sü 7 de k n kongresinde konuşan C M P. Ankara 23 (Cumhurlvet . Tel«ks) HüVumeümızin resml davet'lsl olprak hderı rejım meselesınden bahsettıkvurdunuzda tet>ık'erı?« bulunan Mten sonra, evvelce olduğu gıbı Celâl ti sanayıcı Alfred Krupp von BchBavarın muhalefet jıllarında Ödemıj n İle yapılan muzVereler sonunda nutkundan parçalar okumak surekTakine Kımya Endustrlsi kurumunı Arkast Sa 5 Su 3 te Uman hükuietı tarafındsn vapılan sıpar şlerde kullanılacak olan bazı ham maddelenn temınl hususenda anlasma( varı'm'ştır Mezkur arlaşma gereğince Krupp lır. ESI Alman ordusu lçm yanılacak oan muhimmat süah cepane ve merrılerın ımallrıde kull nılması mutad slai fakat yurdumuzda bulunmıjan sazı malzemeyl tetnln etsneyı taahhüd !trcls bulunmaktadır Oğrenlldığ^ne goe Krupp flrması lın n hukumî'i tarafından yap lan '40 milyon marklık siparlşm beşte blrl 'Isbetınde ham maddey. Turki>eve sev. :edecekt r Bu meblağ Federal Alm nTanm Satış Kooperatifl vanın hukumet mlze verecegı dovlzkongresinde konuşmak istiden tedlye edılecektir Arkast Sa 5 Su. 8 de C.H.P. Meclis Grupunda kabul edilen teklifte 2 Mayıs 1954 ten sonra yapılan tadilâtın kaldırılması isteniyor Krupp'la yapılan anlaşma » Bölükbaşmı dinlemek ısteyen halkı jandarma ve polis dağıttı Hiir. P. Başkanı diin Samsunda birkoHuşmayaptı Karaosmanoğlu, halkın iktidara gelen partilere karşı itimadının sarsıldığını sbyledi Samsun 23 (Telefonla) Hur P nın Kılıcdede mahallesı ocak kong<esı bu akşara japılmıştır Sehrımıze gelmış bulunan Partı Başkanı Fevzı Lutfi Karaosmanoğlu kongrede bır konuşma yapmıştır Karaosmanoğlu konuşmastnda, senelerdenbe'ı bu Toleis kongresinde SERT TENKİDLER Konuşan delegeler Türk sendikacılığının ağlanacak durumda olduğunu belirttiler, işçi liderlerinin Çalışma Bakanı ile görüşmeleri devam ediyor D.P. kalesi KoçarlıMa bir hâdise Arkası Sa 5 Su 3 te «Akis» aleyhine acılan dâvalar Verçi dairesi ve Emnîyet Müdürluğü hakikî sahibin Yusuf Ziya Ademhan olduğunu teyid etti Ankara 23 (CumhuriyetTeleks) Şehrlmlz Toplu Basm M&hkenıeslnde bugün sekla basın d&vâsına bakı'dı Bunlardan üçü tAkls» Dergtsi eskl me «ullencden Metin Toker 1 e Tusuf Zl ÖMER SEYFEDDİN BÜSTC Kaataş Lısesi cğrercıleri tarafından raptınlan ve okulun bahçeslne dıkilen «ömer Se^feddin» büstü dun torenle açıldı Buna dair haberimız 3 üncü sahıfededir Kesimde büst lzerindekı örtünün kaldınhsı görüü>or Turkıye Otel Lokarta ve Eglence Yerlerı Işçilert Federas>onu fevkalâde kongresı dun saat 14 te Konak Otelı salonunda yapılmıştır ı Toleis) *ede^a«yo nu kongrealre Ankara Istapbul Samsun Bursa Adapa?arl Es> ş»hlr Fılm ve sınema sanayı ışçılerl sendıkası de Arkaxı i>a 5 Su S te Arkası Sa S Su. 1 de yen D. P. Avdın il başkanı ••Burası parti merkezi değil» seslerile salonu terketmeğe mecbur edildi Dz. Bankası U. Müdürü kim olacak? Yusuf Ziya önişin istifası Ulaştırma Bakanlığınca kabul edildi Denlzdllk Bankaaı Umum Mddürü Tusuf Ziya önlş istlfa etmlş ve Ut fası ITaçtuma Bakanlığıcca kabul olunarak kendlBlne blldlrtlmlştlr FaKRUPP AtLESt Bu resunde «Krupp Vıen Bohlen und Halbach» kat Denlzcllık Bankasına henüz bu ailesi gorü'mektedir Ortadakl baba Krupp tur Sağ başta oturan çotruk hususta resmi blr vazı gelmemlştlr Ise oglu halen memleketlmızde bulu nan Krupp tur Fotograf 1918 de Arkası Sa 5 Su 6 da E^sen de çekılmiştır ELU Y1LLIK MÜHENDÎSLER tÇİN JÜBÎLE Elli senedenberi meslekte hizmet goren mühendıslertmizın jübilesl dtln saat 17 30 da Park Ctelde yapıtmıstır Toplantıda Vali Muavıni Nazım Başlamışla ve Tcknik Ünlversite Rektorü Ord Prof llhamı Cıvaoğlu da hazır bulunmuştur Türkiye Yüksek Mühendisler Bırligı t?rifından tertıb edilen jübllede vapılan konmmalardan sonra 63senedLnberi mühendis bulunan Mehmed Tevfık Özaskaç Tevfık Tavlan Rıfkı Ardalan Abbas Nebılderin ve Hasan Oktaya 50 inci yılın hâtırası olarak blrer dıploma ve rozet venlrmştır Resunde Teknık Üniversite Rektorü, en yash rrühendıisn ellnt operken gorülü>or tzmır 23 (Telefonla) Seçımlerm ejlulde >apılacagına dair bır kaç gundenberı basında çıkan ısrarlı j a zılar karşısuıda partı teşkılâtlaruıda hıssedılır bır şekılde *aalıyet başlaraıştır Bu arada muhalıf partıler ocak, bucak ve ılçe kongreİPrmı bjr an Arkan Sa S Sü. 4 te Bütiin diinyanın bilmesi lâzım gelen hakikatler: 2 Arkası Sa 5 Sü 6 da Fransız kızı dün Japon güreşi gösterisi yaptı G. Saray KıHübündeki gösteride Venner, göniillü erkeği paspa« silker gflbi yerden yere vurdu Imroz Metropoliti "Türk idaresinde mes^uduz,, diyor Metropolid başka türlü konuşamazdı. Batı Trakyadaki ırkdaslanmızm hali malum iken ada Rumları Beledije Meclislerini, mekteblerini, koylerini kendileri idare ediyor, İmroza istedikleri gibi girip çıkıyor, Atinaya gidip geliyor, hattâ yortu zamanlan Ynnanlı dostlannı çağınyorl ardı Röportajı Adanın en gUzel blnaamın en güzel od&sma glrmlştlm Göster len koltuga lllçtim Hemen yanımaakl küçük nıa aada gUmüş çerçeve lçlnde blr portre 22 yaşlarmda, çekık burunlu, soluk bu kız, tam zamane kızı On parmabenızlı bır Fransız kızı bır kaç gun ğmda on raarıfet' EvveUu gun 18 denberı şehrımızde turıst olarak bu oyuncuya karşı oynadığı şatranç mulunuyor Monıgue Venner adındakı Ar>ast Sa 5 Su 1 de Buğdaya zam ekmek fiatına tesir edecek mi? 1950 den beri gramaj düşürulerek ekneğe cemau 6,5 kuruş zaun yapıldı Son 6 yılda ekmek gramajı ve fiatları Tarih Gram Satış flatı (Kuruş) Kilofiatı (Kuruş) Bir oncekı duruma gor fıat farkı (Kuruş) yapan: ÖMER SAMİ COŞAR duruvordu Bana dogru i'lna 1 e çev buldan ge en blr gazeteclye ho? blr nlml} 1 Istaibul Va 1 ve Beledlye sürprlz oıara* o gun \ n ml konmus Retsl Gokayın liızaıı blr resmll Her 'u büıri,our rıman orada durur mu yoksa Istan Arkası Sa 3 Su 6 da .1 Başbakan Adnan Menderesm buğ ne dair beyanabnır akislerı devanı day fıatlanna 10 kuruş zam yapılaca etTiektedır ğına ve arpa, yulaf çavdar, afyon Koylu bır dereceye kadar memnun pancar fıatlarınm da yukseltıleceğı Arkası Sa 5 Su 3 te 13/ 7/1950 5/ 7/1956 20/11/1956 Gureg minderinde, 22 jaşmdaki kızın oyunu ile urtı gelmtik. uzere oUn erkek yere 900 800 730 30 30 30 33,3 37,5 41 Yekun +3,7 +2,8 +6,5 Imrozda Rjahte$«m MeiropotitUk MHMI T» Bİniınini Möftili> 1. i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog