Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

İle yıkanan çamasırlaryeni gibi görunör' u m hu r i yet KURUCUSUîTUNUS NADİ KBABA Bugiinkü Sayısı Evinizin bir haftalık NEŞESİDİR! 33 linctt yıl Sayı 11.790 Telefonlar Omuml Santra] Numarası: 224298. Yazı Uieıi: 224299. Mafb&a: 224290 TelgraJ ve mektub adreâ: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutuau IstanbuJ N a 248 Ferşembe 23 Mayıs 1957 Katil papazın Yunan Beklenen Milletvekillerinin mal buluşma Başbakanına direktifi olmadı beyanına tâbi olması Makarios, "takib edilntesi lâzım geletı yol hakkında,, Başbakan Karamanlise etraflı bir plâtı vereceğini açıkladı Arkaa Sa 5 Sü. 4 te Giresunda Karaosmanoğlu ile Bölükbaşı arasında görüşme yapılmadı. Bölükbaşı dün de D.P. ve C.H.P. ye hücumlarda bulundu Giresun, 22 (Arkadaşımız Kâzım Kip telefonla bildiriyor) Yakın zaman evveline kadar birleşecekleri konusunda çeşıdli çeşidli havaiLsier yayıldığı iki muhalefet partisi lıdcıi, Hur. P. genel başkanı Fevzi Lulfi Karaosmanoğlu ıle C3I.P. gencl fcaskanı Osman Bölükbaşı. Giresunda buluştular. Liderlerinın G reuna geleceğini bilen mahallî teşkilât mensubları kendilerini ağır'amak üzeıe zıyafetler tertiblemişlerdir. Eır trsadui eseri. her iki dâvet de avnı ]o Atlna 22 (Hususl) Tahrikçl papaz Makarios bugün basın» verdlği beya. natta, Kıbrıs meselesınde takib edllmesl lâzım gelen yol hakkında blr plânı Başbakan Karamanlls'e vereceğini •çıklamıştır Makarlos, bu plân ilzermds çalıstığını ve buım önümüzdeki günlerde hükumete tesllm edeceğinl d» tlave etmiştir. Dünkü Mecliste söz alan Hür. P., C.H.P. ve D P . ye mensub milietvekilleri İç İşleri, Adalet ve Anayasa komisyonlarının red kararına şiddetle muhalefet ettiler Ankara 22 (Cumhuriyet Teleksl Hürrlyet Partisi Manisa mllletveklll Muanmer Alakant ve beş arkadaşının •nilletvekillerinin mal beyar.ında bulu^ malarım mutazaTimın kanun tek'.lfi verUi? Uırihinden bîr yıl, bir ay. 20 gün sonra. bugün Buyük Millet Mecll. inde görüşdldü. Ancak. Hür. P. 111er teklifin açık oya konmasım istejlkler ve Mecliste de ekseriyet kalmadığı için muzaksrelerin bir netieeye bağlanmas mOmkan oîamadı. Tekllf, Muammer Alakanttan ba;k; Hür. P. milletvekillertnden Asım Okur, Avni Yurda Yumf Azlzoğlu, Hasan Kangal, Saba bayrak (D.P.) haddln Çıracıoğlu ve geçenlerde Hur P den ajTilan Urfa mllletvek'l! Mu. •iffer Tlmur imzalarını taş'yordu 28 hazıran 1956 tarihinde Iç Işleı konısyonunda, 17 ocak 1957 tanhir.de A ıavasa komlsyonumia ve !3 nayıs 195T, 'anhinde de Adalet koml«yomır da gorüşulen tek'if, her üç komisyonda ds edddllmisti Komisyonlarırı. red se leblerl çu esaslara istlnad e'tırlliyordu 1 Teklif Anayasanın 12 ve 27 ncı naddeler ne aykırıdır. 2 TürHyede ton yıüarda mevkt Arkast Sa 5 Sü. I de Donanmamız Zonguldakta 1 Patrikhane ve İstanbul Rumları Atinada intişar eden bir gazetenin ele aldığı mevzu hakkında Patrikhane görüşünü açıklamaktan kaçmıyor Atinada lntlşar eden Te Rum mu lıaclrlerlnln organı olan (Proeftyncos Kozmos) gazetesrnde Patrikhane ve İstanbul Rumlan lle mlakalt olarak tetlaar ed«n uzun bir makale dün «Aksam» refiklmlz tarafından yavm l»n:nı«tır. Venlzelos zamanında Llberal parti Bln llderlerlnden olan Mlhael Kalo. Arkası Sa 5 Sü. 6 da Yeni Sendikalar Kanun tasarısı Ankara 22 (Tolefonla) Çaltçma Ba^?nlığı tarafından hazırlanan yeni Spndikalar kanunu tasarısı önüîrüzdeki baftanm sonuna doğru Başbakanlığa sevkeditecpği bildirilmekted;. Sızan h'berlere göre yeni ta<;aH SAMSUN VOLClı VAPL'KU TÎIA BLTJSGAUKD\ Akdenızde rınç p^'ri'ine nisbetle bir takım yeni hilferine çıkan Samaun yolcu vapuru. bu yıl hatts ilâve edılen Tr'tiu^^Trh kümleri ihtiva ehn"ktedir. Bu arad» Umanma llk dcfa uğraHıjfında btr koVteyl v^rilnılçtir Bu kokU?* !df Ilhvo cndikplnnn temsil me^elefiie aid Başbakanı da hazır bıılunttuijıur Y ukandakl resımde, Libya B'şb.ikını hükümier daha sarih hale getirılMustafa Ben Halim (soldan iklnci), Llbya Baskonsoolsumuz ve geml sü Arkast Sa. 5 Sü 5 te varlsi (solda) gorülmektedir. Sadeddin Yalıra (D.P.) Mayin dökme ve tarama birlikleri ve denizaltılann istirakile yapılan tatbikat başarı ile devam ediyor Zonguldak 22 (Hususî) Istanbuldan hareket eden dcnarur.amızın Karadeniz gezi ve tatbikatı muvaffskıyetle dçvam etmektedir. tstanbulZonguldak arasmdaki ılk merhalest tam bir başarı ile neticelenmiştir. Bn safhadaki tatbikat, mayın dökme v« tarama birlikleri. muhribler ve denizaltı gcmılerinin Lîtirakile yapdmıstır. Önce mayın dökücü ve tarayıa birliklerimiz, mavın haroi faaliyetlerinde bulunmuslar ve daha sonr« denizaltı mücadeleleri cereyan etmiştir. Arkası Sa 5 Sü S da Bir Ingiliz filosu Karadeıtize çıkacak Ingiltere hükumeti, Montreu* anlaşması gereğince, fîlonun Karadenize çıkacağını hükumetimize ihbar etti, gemiler bazı limanlanmıza dostluk ve nezakct ziyaretinde buîunacaklar tngiltere Kralîjet donanmasının Akdenizdrki kuv\et'eir.e m<±>:«nb bir îıloniin, hazıran ayı jplidalarınaa Çanakkaîe ve Isîanbui Boâazlarm^an geçerek Karadenize açılac^g" ve Tuıklyenin bazı kuz'.v limaru.irmı zıyajrot edeceği, din Ingütere WjÖk Zlçilığı Matbuat E 1105u Urat'ndan resmen açıklamıçtır. Montreux an lasrnasının yiirürlüğe girdiği 193(i tenesinden bu yana ilk defa oUrak, Karadenizde sahillerı bulunmıyan bu1 memleketın harb gemılerı, BoğE7İardan geçerek Türkiye, Sovyct Kusyı. Rumanya ve Bulgaıi&tanta «.evreletüğı bu ıç denıze açıimaktodır. îngilit harb gernilerınin Kartdenize açılacakları günler, Türk donr.n masuıa aid bazı denız bır'ık'eun.n, Arkast Sa 5 Sü. 4 te Arkast Sa. 5 Sü 5 te C.H.P. Mecısı yarın Ankarada toplanıyor CJLP. teşkilâtının, diğer mahali( partilerle işbirliğine taraftar olmadığı hususu Parti Neclisine aksettirilecek Edebiya! Fakültesinde kaybedilen rapor Dünkü sayımızda Edeblyat Fakülte»lnd«ki nçlmlar* dair verdiğimiz ! u br*rde bir tertib yanlıjı olmuj, cra. povdi tahrifler» kelimeai «reylerd» Uhritlera feklinde çıkmıstır. Bu tnsvzuda yaptığımız yeni tahkikat nettcesinde açaîıdaki tafsl.âtı öğren Erzummd* yeni bir âyaA parH kunılmut. (Mubarek olsun) Adt u/afc parti (mütevazı, iddiasız btr Utm, bravo!) Buraya kadar oku.dufchnmm tevincle kargılarken birden hevesimiz kurtağiTmzda kalıyor, partinin programt föyle başlıyor: *Iktidar almak, seçim kaxanmak ham hayalinde hiç bir zaman olmadığırmz için programımızda devlet teşkilâtına dair hiç bir mad de, Jıtj bir mütalea kaydedilmemijtir>. AffeUinler, iftt bundan Mç bir şey anlamadtk. Ufak parti iktidara geçmek, *eçimi kazanmak Utemıyormuî. Neden? Siyasi bir parti için bu istek en tabiî bir hak, hattâ bir cazi/e değil midir? Bir muhalefet partiti ilelebed muhalefet partisi olarak kaîtr, buna mukobil iktidar partisi de yapması tabii buiunan hatalanna rağmen iktidarda. demır atarsa o rcjimin adına demokrasi denebilir mi? Ufak parti iktidara geçmeyi programında (ham bir hayal) olarak tavsif ediyor. Böylece «bırafcmaz fci geçelım* dtyerek D. P. yi tenkid etmek mi istiyor,. yoksa «benden nafile kuşkulanma* gibilerden bu partiye teminat rot ceriyor? Bunu da anlamadık. Ufak parti, ufak bir tavzih ile rihinlcrde uyanan bu ufak tefek tereddudleri izale etse... Arkast Sa. 5 Sü. 2 de Fransada siyasî buhran Mollet'nin istifası üzerine giiclükle yeni bir Başbakan bulunabileceği gizlenmiyor Parls 22 (R.) Fransız basını, çok ciddl bir siyasî buhran devresinin başladığını yazmakta ve Mollefnin istifası uzerlne güçlükle bir başbakan bulunablleceglne lşaret etmektedir. Anayasaya göre bir başbakanın ade. mı ıtımad reyl aîması için. medlsteki mebusların üçte ıkislnin aleyhte rey vermlî olmalan gerektlr. Mollefyi devırenler bu ekserlyeü temln ermemişlerdir. Fakat buna rağmen 38 reyle a. zınlıkta kalan Mollet lstifasını vermij ve Cumhurbaşkanının ısrarla taleblerlne ragmen istifayı geri almamıştır. Komunistler, mustakılkoylüler ve Pujadisfler aleyhte rey vermışlerdlr. C H P Mecllai yarın Ankarada t o p . lanarak Bütçe rnuzaSerelenncien bu yana vukubu'an »lyasi h4dls"lei'l göz de r.rreç.recekttr. Şehrlmizdekl C H P Mecllsl üyelert toplantıda hazır bulucsak üzere bu şam AnSaraya h3reket edeceil"nl r Dün gorüştjğuiıüz Parti Mec'ısl üve'.erl, bu topl"ntıda 1 1 meseîenln X bllhassa ele a'jir.nas'r.n eh'T."! vetll Arkast Sa 5 Sü. 3 te GÜLBEVKY\V GtTTİ Bir kaç p^nder.berl şrhrirrizde buluian maruf miiyonerin ye&nl Gülbcnkyin cün memleket!i7den aynlrrıştır. 5İmde Gülbenkyin hava alanında clinde eizPtemiz oldugu halde gorülnıektecUr. Ürdün uçağına dair söylentiler Urdünün Ankara elçisi, bir Isviçre gazetesinin iddialannı yalanladı ve kaza sırasmda uçakta kadın bulunmadığını söyledi Aniara, 22 (Cumhurıyet.Teleks) Konyada, Başkent l'.çesl clvannda Oğlanboğan dağlarma çarparak parça'anan Urdün askeri uçagı hakSmda bir yabancı gazetede yapılan neşrlyat {ehrtmizde alâka lle takib edllmekte Öldürülen Abid'in çocuklan korku içinde duruşmayı takib ediyorlar dlr İsvlçre gazetesinin lddia gore uçak Turliiye topraklan üzerin de bir Ijomploya kurban B'.tmlş Te ha vada lnfilâi ederek parça'.anmıştır. Bu arada uça*ın içlnde bulu Jngiliz harb gemilerinin limanımızı bundan evvelki liyaretlerinden bir gbrünüş Bötün diinyamn bilmesi lâzım gelen hakikatler: 1 Arkast Sa. 5 Sü 7 de ••• , Arkast Sa. 5 Sü 5 te Âdana canavarlarınm duruşmasma basland ı Bir bahçe salıibi ile kansmı ve balyozla öldürmekten »anık 3 duruşmasında öldürülen Abid'in kalan 2 çocuğu tanık olarak iki çocuğunu kişinin dünkü tesadüfen sağ dinlendi İdaremizdekiEge adalarmda Rumlar nasıl yaşıyorîar ? lmrozda, Lozandanberi Rum nüfusu eksilmemiş, artmış, belediye reisi, belecîye âzalan, belediy e doktonı, hattâ köy bekçileri Rum, belediye meclisinde müzakereler rumca yapılıyor.' Gezd^ğkn çarşida scnuna kadar açılan radyolarda Atina radyosunun neşriyab yapılıyordu. Gayriihtiyarî Ga.bî Trakya daki ırkdaşlanmızı düş ündüm. Röportajı yapan: ÖMER SAMİ COŞAR 24 Hür. P. dünkü duruşması Burdurda dün 14 tanık dSnlendi. C.H.P. Yenice Ocağını ziyaret eden Fethi Çelikbaşa tezahürat yapıldı Burdur, 22 (Huaual) Gösteri Türuyüşlerl Kanununa göre Tiahkemeye verllmLs o :an 24 H j r P. 11ye ald d a . vâya bugün şehrınizde Asliye Ceza Mahkemesinde devam edlîmiş ve yenlden gösterılen 14 şahidin ıfadelerl alındıktan sonra duruşma 29 mayısa tâlik edllmlştlr Çelikbaş, CJI.P. Yenice ocak kongresinde bulundu Burdur, 22 ıHususi) On günden berl şehrimızde buiunan Fethl Çellk Arkast Sa 5 Sü. 4 te JUDO VE ŞATRANÇ MERAKLISI FRAVSIZ KIZI Şehrimizde Mcnıque Venner adında 22 yaşında bir Fransız kızı bulunmaktadır. Science Pailtıque talebesl, aynı zaman da şatr2nç ve judo meraklısı olan Monıque Venner, dun 16 erkek ve 2 kadma kar;ı Union Fransez salonlannda satranç oynamıştır. Fransız kızı bugun de Galatasaray kulübünde Japon gUreşi «Judo» gosterisi yapacaktır. Bugiinkü gosterinin en cazib tarafı Fransız kızm erkeklere karşı Judo numaralan yapması olacaktır Resimde Verner'l dünkü çatranç o>ununda taş sürerken gbrüyorsunuz. Ankara 22 (CumhuriyetTeleks) [ balyozla öldürmekten sanık olarak Subat ayı başında Adanada bir bah I tevkif edilen ve şehrimize gönderiçe sahibi ile kansını ve iki çocuğunu I Arkası Sa 5 Sü 3 te 23 Macar mültecisi dün sınırdışı edildi Sabahleym bir otobüsle Edirneye gönderilen Macarlar, saat 16.45 te Kapıkulede Macar muhafızlara teslim edildiler Memleketlmlze iltica eden 509 Magerisi memleketlere gitmemek çartlle car mültecisinden bazılannın, burada bunlann gitrrelerlne Izin verdığint kendılerine verilen i^leri befenmi yazmıştık Bu 18 Macar mültecisi ile, yerek Türkiyeden aynlmak istedık kızıl a]an olduklan tesblt edilen 9 l^rinl, hUkumetlmizln Demlî EVrde Arkası Sa 5 Sü. & d< c Allah belâsmı versln! Ne dlye geliyoraıuş Imroza? Türk Tunan doetluiunu baltalıyan, Patrikhanemlae durmadan çatan bu adamın Ada. mızda ne işı varmıjt» Atanaş Sporo çok sinlrlenmlçtl. Heybeliada Ruhban Mektebl mezunu bu İmrozlu Rum gıb! daha bazıları da, Ege sulanndakl bu Turk adasına gitmeye hazırlaaaıamın yarattığı blr huzursuz'uk içlnde ldıler. Neden? Glz lemek, blzlere, dunyaya duyurulmamasını istediklerl bazı şey'.er ml vardı? Evet, çok şey'er vardı. Bu glbiler her şeyden önce, Türk bayrafı altın. Arkast Sa. 3 Sü 6 da Başbakanın tetkikleri Şehrimizde buiunan Başbakan Adnan Menderes dün de imar sahalarını incelemi§, gereken direktifleri vermiştir. tç Işleri Bakanı Etem Menderes dün şehrimize gelmis ve Ba^bakam riyaıet etmijtir. Başıboyiik, Mostafa ve BÜâi dünkü İznzoı ve Bozcaadaıun mevkikrinl förtertr harita Imroı adasına ayak basanlar eyveli bir kilis« il« Ynkandaki resunde jrorülen bu kjliae, b*«Um*B karjılaşıriar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog