Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

5ANKI u m h u r i yet niRUCUSU:TUNUS NADİ 33 üncü yıl Sayı 11.789 Telefoalari Dmuml Santral Numarası: 224298. Yazı Uleri: 224299. Matbaa: 224290 Telgrai n mektub adresi: Cumlıuriyet tatanbnl Porta Kutuıu btanbul Na 246 Çarşamba 22 Mayıs 1957 Yangtna karft en emin slgortadır. Yağlı boyadan daha mukavimdir: RaklbsizdiT. Hükumetçe resmen kabvl edilmiştir: Yangın leUkeHnİ ancak YANMAZ BOYA bnler. Telefon: 44 04 40 Posta Kutusu: 855 Galata. DİKKAT: Hiç bir yerde şubesi yoktur. Yanınaz Boya Atinanın, B. Trakyada •î Nevvyork a ; • ı j ı ı Yunan iftiralarına seçımleremudahalesı gidjyor! susturucu cevab Bütün dünyanın bilmesi lâzım gelen akari s hakikatler Yunanistan, inkılâb tarafdarlarım baltalıyor ve Yüzelliliklerin hazırladıkları listeniıt kazanmasını temîn için yollara başvuruyor Arkası Sa 5 Sü. 6 da Bir Amerikan dergisi, Washington'un ba§ına yeni bir mesele çıkabikceğini belirtiyor HewTork 21 (APR) Kıbn» ada «nda tedblfçtllğln ldaresinde baerolü oynayan Ortodoks papazı Makarlos'un temmuz ayında Birleşik Aaıertkaya gi deceğl blldlrümektedlr. Bu haber. Newsweek mecmuasmda lntlşar etmlşttr. Mecmuaya göre, M&lcarlos, Amerikadakl dostlarma (tcmmuzda Amertkadayım) deml?tlr. Bu Amerikan meanuan, Makartosun Amerlkayı rlyaretlnı ele alan ya zuınd», Yakmda Blrleşlk Amerlkanın basına «nazlk bir davetslz mlaaflr< m«aeleal cücabUeceglnl de kaydetmek tedlr. Makarios, dâveti kabul etmiş! Dlger tarattan bugün NewYork Vallal Harrlman'm makajnından açık landıgma gSre Ortodoks Papazı Ma Gümülcin», 21 (Hususî) Batı Trakya Türklerinin cemaat seçimlerinin 2 haziranda yapılma» karar Uştırümıs. ve bu hususta resmî tebliğ Yunan hükumeti tarafmdan jraymlanmıstrr. Idaremizdeki Ege adalarındaRumlar nasıl yaşıyorlar? ıımnnniHiHHrmrannıınnnHiınınnınnıınıımmnıııııınıımıniHnnramııınınnıiKimınnmmnııınmniHiıınımı iı nı uttııif nnnııtiıiiiHtı TlİRK HISIR miinasebetleri Mısır maslahatgüzan, 8on millî maçtan 8onTa iki memleket münasebetlerinin daha iyi bir yola girdiğini söyledi Ankara 21 (THA) Dün Istanbulda oynanan, Türkiye . Mısır milll maçını seyrettikten sonra Ankaraya dönen Mısır maslahatgüzan T. H. A. nın bir muhabirine sunları söylemistir: Arkası Sa. S Sü 7 de ATATURK Universitesi Meclise sevkedilen tasannın mühim kısımlarını bildiriyoruz Ankara, 21 (CumhuriyetTeleks) Atatürk Üniversitesine aid kanun tasarısı, Büyük Millet Meclisine sevkedümiştir. Bu tasan ile üniversitenin kuruluşuna aid çahşmalar son safhaya inrikal etmiş bulunmaVtadır. Imroz ve Bozcaadada 15 gün kalan Camhııriyet nuharriri neler gordâ, neler dayda? nrmımuınnınımm R Ö P O R T A J 1 Y A P A N : ÖMER SAMİ C O Ş A R uıuıııııınmııtmımm Okuyunuz ve okudaklannızı Garbî Trakyada yaşayan ırkdaşlarımızın haya! şartlarile mukayese ediniz! Arkası Sa. S Sü 5 te Iznik G. H. P. ilçe kongresinde baskıdan şikâyet edildı Dr. Fazıl Şerafeddin Bftrge* «Dâvalanmızdan vazgeçmedik ve geçmiyeceğiz» dedi Bursa 21 (Telefonla) Iznik C. H. P. ilçe kongresi bugün yapılmıs ve Parti Meclisi üyesi, İstanbul ll başkanı Dr. Fazıl Şerafeddin Bürge ile Bursa bölge müfettişi Ekrem Arnaç, Bursa il başkanı Dr. Edib Rü$tu Akyürek hazır bulunmuşlardır. İBN'ÜL EMIN MAHMUD KEMAL HASTANEYE KALDIR1LDI Büyük mütefekkir fbn'ül Emin Mahmud Kemal, Cuma günü prostat ameliyatı olmak üzere Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. Dün, kendisini hastanede ziyaret ettik, her zamanki gibi rıes,eli olan üstad, sadece evinde slk sık tertib etüği müzikli toplantlLardan uzak kalmaktan üzüldüğünü ihsas etmiştir. Hastalığı büyük bir teeseür uyandlmuj olan değerli mütefekkirimize âcil şifalar dileriz. Yanndan itibaren başlıyoruz ANT yolcu uçağı tehlike geçirdi ğinden açılması üzerine yolcular büyük bir korkuya kapıldılar Ankara 21 (CumhuriyetTeleks) Bu akşam saat 17 de lstanbulAnkar» seferini yapmak üzere Yeşilköyden havalanan And uçağı Anksraya yarım saatlik mesafede, büyük bir tehlike atlatmi}, yolcular son derec« heyecana düşmüşler ve hayli korkmuşlardır. Uçakta bir panik havası yaratan hâdiseyi tehlike kapısının kendiliğinden açılması yaratmıştır. Kapınuı âniden açılması üzerine yolcular bü Arkan Sa S Sü. 4 te Bölükbaşı dün Bulancıkta D.P. ye şiddetle hücum etti Bölükbaşı «Mücadelemiıi neticelaidireeek kılıç değîl, oy'dur. Sandığa atılan oy'ıın başını, avradın ırzı gib! beklemek lâzımdır» dedi Glresun 21 (Arkadaşımız Kâzım Kip telefonla bildiriyor) C. M. P. heyeti bugtln saat 13 te Ordudan Gireguna mütoveccihen hareket etti. Orduda vuku buîan olaylann aksine olarak yol güzergâhı üzerinde ilçe ve bucaklarda heyet hlçbir rnüdahale tle karjılaşmadı. Bugün akdedilen Bulancak ilçe kongresinde birer kcnuşma yapan Bilgln ve Bölükbaçırın sözlerini herkes taklb edebildi. Bulancak kongresinin akdedildigl sinemada evvelâ kürsüye gelen C. M. P. Genel Sekreteri rejim rr.eselesine. kalkınma ham'.emize, Anayasa meselesine temas eden bir konuşma yaptı ve Anayasa tadilâtının gecikmesini bahis konusu ederek. istenildigi zaman bir gönde 46 kanunun B. M. J i sinden çıkanldıgını söyledi. Kıbns mevziıuna temas eden Bilgin, «Kıbns Anavatanımızın bir parça^ıdır. Kıbnsı bizden alacak hiç bir kuvvet yoktur. C. M. P. Kıbnsın taksimini tanımıyacaktır. Bu dâvamzdan katiyen vazgeçmlyeceğiz» dedi BÖI.ÜKBAŞIN1N KONDSMASI Müteokıben kürsüye gelen C. M. P. Genel Baçkanı Osman Bölükbaşı 1.5 saat sflren bir konuşma yaptı ve PZcümle çunlan pöyledi: «Tehlike kapısı> nın kendlH Arkası Sa S Sü. lde Arkası Sa 5 Sü. 8 de Edebiyat Fakültesinde seçim yapıldı Pedagoji, Coğrafya ve Fransız filolojisinin yeni profesörleri belli oldu Dün Bğleden sonra Edebiyat Fakül. tesi Profesörler Kurulu toplantnış, Fakültenln 3 subeslne yeni profesörler seçllmişür. GÜLBENKYAN VİLAYETTE Şehrimizde bulunan Gülbenkyanm yePedagoji çubesine Refia Setnln. coğğeni Hobert Gülbenkyan beraberinde Gülbenkyan vakıflannın reisi Dr. Perdigos, vakıf azasından Dük de Pamella ve Porteklz baçkonsolosu rafya jubeslne Sırrı Erdinç, Fransız Arkast Sa. S Sü 7 d e oldugu halde dün Valiyi ziyaret etmiş ve Başbakan Adnan Menderes tarafından kabul edilmiştir. Bu ziyarette Türkiyede kurulacak Gülbenkyan vakfı meselesi görüşülmüş. Vali vakıf temsllcilerine şehlr rozetl ile îstanbul albümtl vermiştir. Resimde Gülbenkyan Mendere» İle bir arada görülmektedir. Diploma alan yeni dalgıç subaylanmız Arkası Sa 5 Sü. 8 de Son yağan yağmurlar Bazı yerlerde çiftçinin yüzünü güldürdü, bazı yerlerde de zararlara sebeb oldu İzmlr, 21 (Telefonl») Geçen hafta zarfında fâsılalı bir şekildt vaŞan Suvvetll yağmurlar çlftçlnln yüzünü güldünnüş, üzüm ve yeni eillecek olan susamlara faydaaı bakımındsn bulunmaz blr nlmet olarai telâltkl tdilmlştir. Son yağııurlar hemen bemen bü. tün Bgeye yağmıştır. Sallhll, Ödetnis, Bersama, Urla, Seferlhlsar, Çeşme ve Earaburundan gelen haberler. de yağmurun buralarda da Utenllen tnlktarda yağdığı ve uzun blr müddet mevslmlnde düşmeyen rahmetten algıç Okulu binası dün törenle açıldı Oramiral Sadık Altıncan birer konuşma yaptılar !j Bir memur âmirlerini dâva ediyor Ankara 21 (CumhuriyetTeteks) Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve Ceza İşleri Genel müdür vekili Hâdi Tan, Adalet Bakanlığı Zat İşleri Genel Müdürü Kevni Nedimoğlu. Adalet Bakanlığı Zat İşleri Genel Müdürlüğü başmuavini ve 1. şube müdürü Sekib Undurucu hakkmda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü kâtibi Ali Ardalı tarafmdan 356.70 lirahk bir tasminat davası açılmıstır. İddia edildiğine göre, adı geçen memurlar tarafmdan davacının hakkı olan 216.70 lirahk tedavi masrsfı ödettirilmemiş ve 18.101956 tarihinde yapılması lâzım gelen terfi muamelesi yaptırılmamıştır. Adalet Bakanlığı Ceza îşleri Genel Müdürlüğü kâtibi, aynı Bakanlığın 4 yiiksek memuTöıende Millî Savunma Bakan veldli Şemi Ergin, | rundan tazminat istiyor Eisenhower yeni dış y^rdımda 535 milyon dolar kısmtı yaptı TemsilcileT Meclisinin bir komitesi de, beynelmilel gerginliğin azalmış olması dolayısile, Birleşik Amerikanın savunma masraflarının 2,5 milyar dolar azaltılmasını istedi WashlngtoB 21 (R.) Bajkan Eisenhower, 1 temmuz güntoden itibaren başlayacak olan yeni mall yıl İçin, S.S65.OOO.0O0 dı» yardımın kabul edilmesinl Kongreden lsteml? ve onemleketln güvenliği lçin» buna ihtiyaç ol. dugunu bellrtnılştlr. Eisenhower'in taleb ettiği dıj yardım raiktan, bundan evvel tekllf edllenden 535.000.000 dol»r daha azdır. Başkan, dif yardım tahslslerlnden kabil olduğu derecede kinntı yapılmn oldujunu. daha fazla yapıldığı takdirde, bunun Blrlesik Amerlkanın gttven. lijine tesir edecegtal söylemlîtlr. Elsenhower, gelecek mall yü zartmda yapılaeak dı? yardımlarla alâkalı oUrak bazı degtgikliklerl havl tavsiyı>larde bulunmuştur. Askeri yardım İle, yerins Hahı zlyade vermelerden tesekktn edecek iktisadl yardımın yekdiğerlnden iyrılmasını Istemişür. Ayrıca Kongreden 500.000.000 dolarlık, hususî bir kalkınma ödunç verme fonu için program hazırlanma. ıını taleb etmistir. Çubukluda yeni inşa edilen Deniz «1929 da dalgıclık hizmetinde ilk Kuvvetlerine aid Dalgıc ve (Seyir olarak bahrijede 30 metre derinlik Hidrografi) okulu binası dün saat 16 üzerinde iptidaî cihazlarla vazife göda Devlet Vekili ve M.S.V. Vekili Ş. Arkası Sa. 5 Sü 7 de Ergin tarafmdan merasimle açılmıştır. Törende İstanbul Valisi Prof. Fahreddin Gökay, Erkânıharbiyei Umumiye Reisi Orgl. Tunaboylu, OrgL N. Ataç, OrgL N. Aknoz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı OrgL Amiral S. Altıncan ile bir cok yüksek rütbeli askert ve mülkl erkân hanr bulunmuştur. Bu arada HidVarşovada Polonyayı 10 maglub rografi kursunu bitiren 8 subay ve eden millî futbol takımımız dün gece 20.50 de uçaila yurda avdet etmistir. 4 assubaya diplomalan verilmiştir. Hava alamnda futbol federaeyonu er. Merasime Deniz Kuvvetleri bando Arkasi .Sn " .^i' 5 te sunun çaldığı İstiklâl marşı ile başlanmış, bunu tikaben Deniz Kuvvetleri Kumandanı Oramiral Sadık Alüncan bir konuşma yaparak demiştir ki: Millî takım dün (üece yurda döndii Arkası Sa. 5 Sü 5 te Arkası Sa 5 Sü. 6 da M. S. B. vekiü Şem'i Ergin kordelâyı keserken Donanmamızın Karadeniz gezi ve tatbikatı başladı GEMt ADAMLARININ İLAVE TEDİYELERl Gemi Adamları Sendikagı idare heyeti ve diger alâkalılar dün saat 13 te Liman Lokantasında resimde görüldügü üzere bir basın toplantısı yapmıçlardır. Bu toplantıda, Denizcilik Bankası tarafından 1957 ilâve tediyelerin ikinci yansının. 20 Mayısa kadar mehil verildiği halde, gemi adamlarına halen verilmedigi belirtilmiştir. önümüzdekl günlerde Gemi Adamlan Sendikasını temsilen 10 kişilik bir heyet ilgili vekâletlerle temas etmek üzere Ankaraya jidecektir. •| Arkası Sa. 5 Sü. 2 de Harb genilerimiz dün akşam Karadenize çıktılar, tatbikat 15 gün sürecek, sahil şehirleri ziyaret edilccek Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı taralından tertlblenen Karadeniz gezl ve tatblkatına dün aksam baslanmış tır. Devlet Bakanı ve M.S.B. Vekili Şeml Ergin. beraberinde Karadeclz sa. hllj vüâyetlerimiz mllletvekillerl Deciz Kuvvetlerl Kumandanı Oramiral Sadık Alf.ncan. Donanma Kumandanı Tümgeneral Azlz ülusan olduğu halde dün akşam saat 20 de tatblkat ta hazır bulunmak üzere blr harb ge mlmlzle hareket etmlştlr. Şemi Ergin beraberlndekı zevatla blrllkte donanma gemllertne geçmek üzere Çubukludan hareketinde Ge nel Kurmay Başkanı Orgeneral İsm»11 Hakkı Tunaboylu, Kara Kuvvetleri Kumandanı, Ordu Müfettisl İle Generaller ve Amlraller tarafmdan uğur lanmıştır. Bu münasebetle dün saat 11.30 da Boğazlar ve Marmara Kolordu Kuman danlıgında gezl ve tatblkatla al&kalı olarak bir toplantı ya.pılmn vt krokl Üzerinde malumıt verllmlştlr. Do. nanms, Kumandanı Tüm Amiral Azlz ülutan'ın kısa blr konusmasından sonra Donanma Kumandanlığı Kurmay Başkanı tarafmdan tatbikat ve gezi hakkjnda Izahatta bulunulmustur 15 gün •müddetle devsm edece* olsn Karadeniz gezl ve tatblkatında muh telif llmanlara ugranacak ve bu »ra da halkla temaı edllerek konferanslar verileeek, ftlmler gosterllecek ve 4bl delere çelenkler konulacaktır. Nurullah Ataçla ilgili açıklama Işçi Sigortalan Kunımu .\nkara Hastanesi başhekimi Dr. Mansur Pekdeğerden şu açıklamayı aldık: « Muhterera gazetenizin 18 ma yıs 1957 tarihli nüshasında kıymeüi yazar Nurullah Ataç'ın ölümü hak Arkan Sa. S Sü S U Milli takım oynnculan Yesilköj harva «l«n«n«U
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog