Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

u m h u r i yet TRAŞ SABUNLARI ve KREMLERI KURUCUSU:YUNUS NAD! ALMAN NEŞRİYAT BÜROSU Ünıversiteler, Fabrikalar ve het branş için almanca teknık kıtablar suratle temın edılır \nkara cadd°" 119 Istanbul TELEFÛN II 13 45 33 üacü yıl Sayı 11.78 T«lefonlar. Omuml SautraJ Numaran: 224298 Yazı Isleri. 224299. Matbaa 224290 Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbu) Posta Kutusu IstanbuJ No 246 Salı 21 Jfayıs 1957 C. H. P. ve Hür. Partisi çevreleri bu mevzudaki görüşlerini açıkladılar, Ş. Günaltay; "Bu bir seçim hazırhğıdır âedi,, Yunan Dış Bakam, Kıbrısın ilhakını İhtisadî çevreler, köylünün satmalma gücünün artacağını, netice otarah hayattn pahalanacağmı iîeri sürüyorlar Ankaa 20 (Telefonla) Bu»iav flat ııns 10 Sıvruş arpa, çavdar, p»n car ve afon fiar inra " vIT"! Y'zaiı \ar 1ic* Tf\~da'r B<" 'an Acî nan M"r" "'s In v»n * ın An ı karada » tn'Jn mrvzinı haMidenr Bu bevanat üzerlne secln er n öne a'ıruca i j dalr söVent'ler artmış*ır ?l"?sl )artll»r mensublar. bu arttır tıaiı hi en lkı türlu vorurra f lbl tller'ne mensub mllletveklllerl Ise. mu*!"» f f X' " beran ettller HJr P Guı Bsşkan Veklll ?e Ur f> m *tvc\ t Ferldun Ergln çunları vaoılacak zam •n\ Me lf cep>ı»'erden tetklk edl ebll!r 1 1951.57 arasmda bütün fıa"lann sü'i'Il M" 'e^"c 1 e vük e dlgl 1 Arkası Sa 5 Su 4 te FcriıJun Ergın ne dıyor? Buğday fiatına yapılan zam Yunan Meclisi olağanüstübir seçimlere işaret sayılıyor taplantı yaptı A'ına 20 (Hususî) Yunan mec dığını kaydetraektedır Yanlış terhsı bugun fevkalade bır top'anu cumeler yüzunden bojle bır netı akdetmış ve Kıbns meselesı etra ceje varmıştır Bugun Yunan ^ anfında sert muzakerekr cerejan et da butun «ıjası oartıler Kıbnsa mıştır | selfdetermıratıon verılmesnı ısteSoz alan en bu>uk muhalefet par mekteoırler İlhak değıl' Fakat Kıb tısı Lıberal parıinın lıderlerınden rısl lar eelfdete'mınatıon hakkını Papandreu Bırl=smış MıUetlrdekı ku'la" rak Yunanıstana ıltıahkı Turk Ba=del?gesı Selım Sarperın ısavebıhrler. dagı'tığı bır mektubu ele almış ve Bur^an Eonra Papandreu şo\ le demıştır verofa çatmış ve demıştır kı «Saıper mektubunda Yuna cDış Işlcrı Bakanı Kıbrunn Yu rıstanın Kıbrısı ılhak etrr^k ısteSa 5 Su 3 te önliyecek bir anla;ma akdini teklif ettigi için istifava dâvet edildi «1 Iktldar evlul ayında bir seçlme sltmek kararındadır Bunun İçln şı>.<ıvet mevnıu olan bır*day flaHarm. da arttırma yapraışır Çlftçl borçlarının tcclıl İçln B M Mecl sine ver len tasiıdan sonr\ bu*day ft?tl ıDtn ar'Mrılışı seclm hazır'ıgın n b& r z delllldlr 2 Hububat fiatUnnın düşüklü. *ü blrtaç Eeneden be,n ç ltâ\et iıevzuudu Ve ofls alın fıatlirlle ser b > t r>lv*sa aa«ındakl farK bü ük<5 tür 3u bik mdan hükı >e* itu'ak ık yüz'Siden za'en tfç ..ıldır ıruskfll va zlyefe «a'on çlftçlnln şlkâyetlerlni I ön'eme^e çalî^mflkti^ır Bu zam bir I seç m hazırti"! de*lldtt » Blrkaç gıin evvel de yzdıgmvz gibl seçlmlertn ön» a1 nacağıua dair Eugdayın azamî fiatı 40 [ sovlcnülerle beraber em&re]ff de art ır aktadır P olacak, »Tpa, yulaf ve Diğer taraftan hububat fiat'armın IRANDAKI PARLAMENTO HEYETIMlz B M ^leclısı Reısi arttırılması k&rarı tnı/fna=t>e*iıe bu çavdara 810 kuruş, pancar Refık Koraltanın başkanlığındaki perlamento heyetnniz İranda ziyaret gün muhtellf partJCTe aien'ub railletrckineril* temas t\\ Z)V millet fiatına yiizde 2025 zam lerine devam etmektedır. Yukarıdaki resimde Koraltan, Iran Şafaı ıle Ttklheri bu mnznda her >ıangl blr Ofis 6070 milyon lira fazla ödeyecek Krupp Kınkkaledeki tesisleri çok begendi Aîman çelik kralı, tekni ği yıiksek memleketlerde de ancak bu mükemmeliıkte fabrikalar bulunabıleceğinı belırtti Kırıkk"le 20 (a a 1 tşletmeler Bakaır Sam=>d A&°ojlu ıle Alm n sanayıc s' Alfred Kru sp \on BoMen Und Halbach bu sabah moıörlü hvn I» KırJtkaleje gehnıOeHır BÎÎI Ankara mebuslan ıle Devleı Daraırjollan Urrum mucuru Safa Yalçuk, Devlet Demırjolları ılerı gelenlerı ve Krupp un Turkıve mume«sılı Suha Fazlı Tajlan da kerdılerıne refak^t etmeKte ıdıler Kırıkkale ıstasjonunda Makıne ve Kımja Endu>=tri£i Kurumu Umum Mucıuru ıle Umum mudurluk ılerı gelenlerı tarafından kar=ılanan Işlctrae'er Vek lı ve Alman sna>ıc ^ Kırıkkalevı zuaret edecegın! dujarak ıstas" onda toplanm ş olan kal balık bır halk kutlesi ta^sfındarı hararetle alkjşlanmışlardır Alfred Krupp von Bohlen Und Halbach bu samımî tezahurattan son derece mutebastıs olmuştur Daha sonra Kınkk'lede plrınc Had de ıanesı ıle umumi makıne fabrıkahrı gezılmı»ır Alfred Krupp von Bohlen Und Halbach bu zı>aretı sıra«mda havranUğını ıfade etmı« teknığı vuksek ol n memleketlerde dah' ancak bu muk^mmeloette fabrıkal r bu'jnab.lecg nı memnunıjetle Arkası S a 5 Su l d e Kırşehir kanun tasarısı İç Isleri Kom!s\onu sozcüsü tasarının henuz komisyona gelmediğini, tç tsleri Bakam ise tasarının Basbakanlık kanalile Meclise sevkedıldiğiııi söyledi Ankara 20 (Te.efonla) Hür P. Elâzığ mılletvekılb Salâhîddın 7okerın alâkdh komısvonlarda muddetı zarfnda ıntac edılr>ııjen kanun tekhflerınm gunHeme alınma»! ıçın, ıçtuzjk hukumlerıne ısüruden Mec lıs Bsşkdi'lığına murdcaat o* 31 v ^ bu hucusta bır onerge veraı^ı rralumduBu önergeden arslaşıldıei'Uı ^Bzaran, Tokerın, henuz koi. •; TÎajda herhangı bır netıce e bag ını>an dokuz kanun teklıfı revcuddur ve bunlar arasında Kırşenınn >enıden ıl halıne getırılme'irı mutazammın teklıfı de vardır Hur P mılletvekj'ının bu muracaatı, Mechsın bugun^u toplun'ısında konuşulnıuş ve aıa ^alı komıion sozculerı beklıyen t<"k' llt. bnkkm Arkası Sa 5 Su 2 de yapılacak PerşenrTbe C. M. P. kongresi dağıtıldı Ordu Valisi ile Âhnet Bilgin ve Perşembe kaymakamı ile Bolnkbaşı arasmda şiddetli tartışmalar geçti Ordu 20 (Arkadaşımız Kâzım Kjp Bolukbaşı gelecekmlf gellyor mu? telefonla blldıriyor) Dün sabah Eevet benlm Samsundan Orduya mütevecclhen ha Jandarmalar toparlandı <Öyle Ise reket eden C M P heyeti Fatsaya yak. geçinj manasına bir İşaret verdüer ve laşırken kalabalık birdenbıre sılâhlı C M P heyetlni taşıyan araba hareket Jandarmlar tarafından durduruldu On ettı başı, şofor mahalline yaklaşarak sorSamsundan syrıldıktanberl ugradığı du Uçe ve bucaklarda yaptığı hasbıhaller sırasmda clddî bır mudabaleye uğra Arkada başka taksller var mı? mıjan Boıunbaşı ve arkadaşları Ter. Var meden sonra kendılennl takıb eden bir polıs jeep nm refakatmd" ve yol'arda emniyet tertıbatı alan jandarmaların nezajetmde gtceyarısmdan sonra Orduva vardılar Bu karşılanıştan da anlaşılacağı glbi bugun Ordu ve Perşembede bır takım h&diseler cere>an etti Arkası Sa 5 Su 7 de Ankara 20 (Telelonla) Hububat, pancar ve afyon alım fıatlarına bır CHTJRCHtLL KAYBETTİ lngllmıktar zam yapılacağına, bu arada terenin eskı Başbakam Churehill bugdajın kdoda 10 kuruş arttırılaca bırkaç gJn öncc Hjrst Park hlpodğma daır Basbakanm bejanatı uzs romuna gitmış ve at yarışlannda oyna rme, bugun Toprak Mahsullen Ofısi mı«tır Churthil1 in üz<?rıne para koyGenel A^udurlugunde yenıden muhım duğu «Le Pretendant1» dlı rt vanşı bır toplantı japılmış ve ahnı fıatları kaz'>na'"amış ve efkı E^bakan kıjc= kararnamesının hazırlanmasına baş betmı^tir Yukar'daki r< mdc > T«1I devlet aoamı y^ns \en"deki bır palarmıştır doktan çıkarken gbrülmektedır Yem barome gore, buğdayın azami fıatı 40 \e karışık bjğdajınkı de 39 kuruşa > ukseltılmektedır Bu arada arpa >ulaf ve çavdara 810 kuruşluk bır zam yapılacağı haber verılmeKtedır Ayrıca, Ofıs muayyen evsaftakı sert buğdaylara kıloda 5 ve yumuşak buğdajla^a da kıloda 1 kuıuş prım verecektır Su şartla kı prımden ıstıfade ıçın buğdayların muavjen muddet zarfında Ofıse teslımı ıcab edet.ekt:r Dıger taraftan yem zam dolavısıle Ofısın odeme yuku bıttabı bu nısbette artacaknr Fılhakıka Ofıs 1953 te 1 mılvon 900 Arkası Sa 5 Su 5 te C. H. P. Malatya milletvekili Kapatılan sendika birlikleri hakkında gensoru önergesi Ahmed Fırat ve Tevfik Unsalan tarafından imzalanan gensoru önergesi GÜn B. M. M. Başkanlığına verildi dan B M M Ba'kar ıjma blr genaoru önergesi veri mıştlr Ma'.atya mllletveklll Ahmed Fırat ve Tevfik Ünsalan lmzalannı tasıyan ve Çahşma Bakanının bahls konusu mes°le etrafmda Izahat vermeslne ma Arkası Sa 5 Su 7 de 10 bin işçi ve memuru alâkadar eden teklif İhtiyarlık Sigortasına tâbi is yerlerinde geçen hizmetlerle, Emekli Sandığına tâbi yerlerde geçen hizmetlerin birleştirilmesine dair teklif Bütçe Komisyonunun gündemine alındı An^ara 20 (Telefcnla) Kocaeli DP mı lt\ekıll Cem3İ Tuzunun blr yıl evvel BMM ne yaptığı ıkı ayrı kanun teklıfı nıhavet bugun butçe kom svonunjn eundemme alınmıştır Cemal Tuzun blnnci teklıfl ihtiyarlık Sıgortaaina tabl ış yerlermde geçen hlzmetlerle Erre'dı Sandığına tâoı yer lerde geçen hızmetlerm bırleştınlm'sim mutazammındı Ve bu teklif on büı kadar ışçı ve memuru alâkadar etmekted r Kocaeli nılletvekıllnıa ıkıncl teklıfı ıse 5434 =av'ı Eraeklı Sandığı kanurunun geçıcı 65 lncl maddesmın (K) bendınm tadıll ga\eslni stıhdaf eylemeKtedlr Bılndlgı gıbı ajlıklı bir Arkas% Sa 5 Su 5 te Veni Italvan Basbakanı Smjor Zolı (sağda) hukumetı kurma teklifini kabul ettikten sonra Romalılarla konuşurken Ankara 20 (Te'efonla) Adale ve Çalışma Bakanlıklanaın talebl üzerlne Bon zamanlarda Sulb Mahkenele. n tarafından b rblrl peşlsi"a kapatılmaga başlıyan sendl^a blrllk'erl ve federasyonlar mevzuunda bu» jn C H P slne nıensub lkl mille;vekl'l tarafın Pdmuk Istışarc KongresJnde Sovjet delegeleri Menderesin Mısır takımına kupa Dünyada niifus vcrmesi Kahirede iyi karşılandı başına 3 kilo Kahire radyosu dün geceki nesriyatında Mısır halkımn dıydığı memnunluğu belirtK, Tiirk Başbakamndan sifayişle bahsetti Kahire 20 (THA1» Kahıe radyosu Turkıye Başbakam Adnan Mende memnunıyetı behrtmış ve Menderesbu aksam Turkı>e B Mısır mılli resın Mısır takunına kupa vermesın ten sıtayışkâr bır lısanla bahsetmısmaçı munasebetıle vaptığı neşrıjatta den dolayı Mısır halkının duyduğu Arkası Sa 5 Sü. 6 da panuk diisiiyor Merak ediyoruıi Ikı Amenlton bahnycltsı Izmırde ıfct fcadına tecavuze kalkısmışlar Yal alantp mahkemeye temfî'eT. Fakat tam muhakeme başlıyacağı sırada muştekılenn daıalarmdcn vazç"cmelen uzeTine tahhye olunmuslar Bu haiızamızda aldanmıyorsak İznurde ıkmcı leya ueuncu vakadır Her ucu de mahıyetlerı ıttbanle bırbırlerndcn fcı! fcodar İarklı degüdır Hep tecavnz tevkıf muhakeme derken daıadan vazgeçme ve meselenın kapanışı Amerıkan bohnyehlert umumıyetle bıraz haşarı ınsanlar oluyorlar Bız de, malum, mılletçe merhameth ve musamahakârız Ancak anlatuğımız lasıjlar bu hâdtseîerde ne onların davranışını ne de bız.m hareket tarztmızı tzaha kâfı gelm'yor Amerıkahlar kendı memleketierınde boyle haltetmezler B z de memlekehmızde bu netn hareketlere fcarçt merhamet ve vıuscmohaya. csla yan<ıvmayiz Şu halde bu aflann ve davadan lazge'nelerın ıçyuzu Tiedır7 Bu ı?te hangı âmıl rol oynuyor' Anlosafc da yureğımız rdhat etsel Milletlerarası Patnuk Istişare Kongresi Ziraat Bakanımn konuşması ile dün şehrimızde açıldı Milletlerarası pamuk ıstısare komıtesımn 16 umumı he\etı pamuk ıthal ve ıhrac eden ellıden fazla I memleket ıle 9 bevnelmılel te"°kkule mensub 200 e yakın delege ve müsahıdlerm huzuru ıle dun saat 15 te Istanbul Üniversı esı Edebıyat Fakultesı salonlarmda toDİanarak çalışmalarıra b'şlamıştır Arkası Sa S Su 6 da Komütıistler İtalyada ziraati mahvediyorlar Po Vâcfisinde 180 bin işçi grev halinde, kızıllar suları zehirliyor, ağaçları kesiyor, tarla ve ormanlara benzin döküp yakıyorlar Roma 20 (Raa) Ital>Enır Po caknr Komunıstler grevc leri k'skırtvad s nde 26 nisnda g ve ba,İ3yan mak^dır Durum slyası br \eçhe al180 bin sanavı ve rır>a ış" 51 grevi m «tır el an devam etmektedır Ş mcn/e kadar Bu arada greve kat lanlarla katılmı3 mılyar llr=t zırar 'esb't edüm 'tır janl> ara= nda çTpışiıal<r olmakta20 bin hektar arazı mah\ olmu'tur Çe dır B^zı ke= ^ı'°rde gre\cller zlraat tık tarla'arı oerıSEn ha dedır B J vıl lş^treter re hjcum eJerek tahrib et. italyada pırınç lst hsalı çok djşuk ola n şleri r Motclj pol s bırl k erı hidlsevı bastırmik ıçın da\et edılmıştir Gre\e ^5 ıliııyan arın bj unduğu koALM\N K^DINININ DÜRCŞMASI vun su yo ları ta^lb el! nlş su haz Dovız kaçakçılığından sanık Alman kadınının duruşmasına dün de Ankara 20 (a a) Erzurunda ku resn» zeh r de atılmıştır Bır çok hay vam edılmiştlr Resimde Renate'yi rulacak olan Atatark Ünlverl'e'li' \an zehlrlerTrı ştır 4 bin meyva agacı durusma sırasında goruvorsunuz Bu kunılu? kanun tasarısı ouzün Bujüı da kokunden kesılıp yakılmıştır Tarla Arkası Sa. S Su. 1 de na dalr haber ıç sahıfelerdedır Millet Mecllslne tevdl edllm'ştlr Sanayi, Maden ve Enerjî Bakanlığı Tasarı üzerinde Meclis sjörüşmeieri sona erdi, \eni Bakanlık 30 haziran 1957 tarihinde faaliyete gececek Ankara 20 tCunhurlye'.Te eks) Sanav , M^dea ve Ene'Jl Bokanlıgı kurı. uş *ase.rsı J/,rln.e btr«a topTUBIOYE (B) 1 MISIR (A). 0 (B) nullî hıtbol takınumız dunku maçta Mısır mıllî takımıru lant'dar berl devam etlen müzakcre 10 mağlub etmıştıı Maçta hazır bulunan Başbakan Menderes, takımlara bırer gıımuş kupa hedıye et 1« Mecl' İn bugünkü o.urumundt mıştır Ayrıca gece yapılan zı>afette Başbakanın mi^alır futbolculara hedıyesı olarak gumuş kupalar, netlce ena llmiş*Lr \n^ak, tasarı oya konduğu zamın, Mecllıte et»er'.:et takımjmıza da altın kol saatlerı dağıülmıçtır. Yukandakı resimde Menderes TI^sı ' " » r dan kabul l«ln gerekll nt kupa verırken gorulmeKtedır Atatürk Universitesi **•
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog