Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

u m h u r i yet KLIRXİCUSU : TUNUS NAOt 11 7 8 7 * * Teleionlar ümuml SautraJ Wum»raa: 224298, Sazı I$leri: 224299, Matbaa: 224290 Telgrai vt m«ktub adresi: Cumburiyet tstanbul Poeta Kutuau Istanbul No. 246 Menderes, buğday Bayar Gl. fiatına zam yapıldığını Bourne'u beyanatmda açıkladı kabul etti 1 haziranda ilân edilecek yeni fiata göre bnğday 10 kurnş arttırılıyor; afyon ve pancar fiatlan da yükseltilecek Ankara, 19 (a.a.) Girmekte bulunduğumuz yeni istihsal yılının hububat fiatlan hakkmda Başvekil saym Adnan Menderes, Anadolu Ajansına şu bevanatta bulunmuştur: <Bilindiği üzere, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun ikinci maddesinin (a) fıkrası mucibince, hububat fiatlannın her sene haziran ayının ilk onbeş günü içinde tesbiti ile neşir ve ilânı icab etmektedir. Hükumet, bu yılın hububat fiatlarını şirr>diden tesbit etmis bulunmakta ise de, bunun kararname ile neşir ve ilânı, tabiatile kanunun emrettiği üzere, en erken önümüzdeki haziran ayının birinde olabilir. Arkası Başbakanın ve ingiliz elçisinin de bulunduğu kabulde Kıbns meselesinin görüsüldüğü sanılıyor Ankara, 19 (CumhuriyetTeleks) Cumhurbaskanı Celâl Bayar, bugün Hipodromda, 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı münasebetile tertiblenen geçid törenini müteakıb, lngilterenin Ankara Büyük Elçisi dir James Bawker ile Ortadoğu Kuvvet leri Komutanı Korgeneral Geoffrey Bourne'u kabul etmiştir. Stadında dünkü gösterilerin en çok heyecan nyandıran ve alkışlanan tahnesini Kuleli Askeri Lisesi canlandtrdı: Kırnnn Bir saat on beş dakika devam e eşofmanlı öğrenciler yere yatarnk vatanımızın hududlannı, beyaz eşofmanh öğrenciler $öz»elerek (Ayyüdxn) yukarıda göriildüğü den bu görüsmeİTde. Başbaksn Adüzere resmettiler. Silâhh öğrenciler ise, hududlanmızda oöbet tutan kahraman Mehmedciğin sdnbolü idL Sa 5 Sü 3 te Mebusların mal bevanına tâbi tutulması B. M. Meclisinin bugün görüşeceği meseleler arasında bu kanun teklifi de var Alman Halk Partisi, Sosyalistleri seçimlerde de"=teklemeğe karar verdi Gençlik Bayramı dün kuvvetleniyor yurdda kutlandı Almanyada muhalefet Adanada Kıbns için tezahürat yapıldı, havanın yağmurlu olusu yüzünden Izmirde bayram 22 mayısa bırakıldı :Ad3na stadında, Kıbnsın haritası resme• dileıı bez ve «Anavatandan Kıbroa se; iâra» dovizi, uçunılmak üzere balona ; bağlanırken Arkası Sa 5 Sü. 4 te Essen (Almanya) 19 (A.P.) Almanyada ön'İTnüzdeki eylulde yapılaAnkara 19 (Curnhuriyet . Teleks) cak gerıel seçimlerde, Tarafsız Alman Büyük Millet Meclisinln yarınki «op. Halk P:ırti?min, Sosynlistleri desteklantı gündeminde. beş sözlü soru önerlemeğe kr>r?r vermesi Czerine muhagesi ile muhtelif kanun tasarı veya tek Arkast Sa S Sü 3 te llfleri yer almaktadır. C.M.P. Kasımpaşa kongresinde delegeler konuşmaları takib ederlerken Sonılar arasında, en mühlmleri junlardır: Ankara 19 (a.a.) Aziz Ate türkün 1 Malatya C.H.P. minetveklll Meh med Kartalm Surlye hududu boyunea vatanı ve istiklâlini kurtarmak üzekaçakçılıgın »nlenmesi maksadlle, mem re 19 mayıs 1919 da Anadoluya ayak mı mıntaka olarak ilân edllen bölge basışının 38 inci yıldönümü bugün bskındakl sorusu. bütün yurdda olduğu gibi Ankarada 2 İsparta HOr. P. mületvtkül trtan da parlak merasimle kutlanmıştır. Aksunun, hububat vs afyon fiatlan 11* Bu münasebetle baştanbaşa bayrak pancar ve yonca tohumu fiatlarına zam laıla süflenmis O\ÎD Ankarada bu yapılması hususunda, Bajbakana müsabah büyGlt kurtârıcıriın" Samsundâ teveccih sorusu. Anadoluya ayak bastığı saat olah 7 Arkast Sa S Sü. 3 te de a pâre top atılmış ve aynı anda fabrikalar, buharlı ve motörlü nakil vasıtalan birer dakika müddetle düdüklerini çalarak tarjhî ânı selâmlamı?l=rdır. Saat 9 da Maarif Vekili Tevfik İleri radyoda yaptığı bir konuşma ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını açmıştır. Dün şehrimizde CÜ.P. ocak kon sı açıyorum diye seviniyor. Işçiîer K>i?icumhur Celâl Bayar saat 9.45 bina değil, saray değil, sendika istigrelerine devam edilmiştir. te AnıtKabre gelerek beraberinde yorlar.» Kasımpaşa Iplikçi bucağı Dün Harb Okulunda bir sinde delegeler, bilhassa işçi kongre Lânga ve Beyoğlu Evliyaçelebı omesele Arkası Sa 5 Sü. 4 te leri ve işçi derdleri üzerinde <lur caklarmın kongrelerinde konuşan detören yapıldı muşlar, hububat fiatlarındaki Ertı legeler iktidarı tenkid etmişlercür. C.M.P. Kasımpaşa kongresi Ankara, 19 (Telefonla) Harb O şm ekmek fiatlarına aksetürilme C.M.P. Kasımpaşa kongresi dün kulunda, Harb Okulundan mezun o mesi için hükumete teklif vspjîmaKasımpaşadaki Ünal sinemasında yalup da Korede şehid düşen Türk sını kararlaştırmışlardır. Bir hatib, Türk işçisinin yabnncı pılm^tır. Dünkü kongrede konuşan subayları için hazırlanan kitâbelerin Bçılışı münasebetile bugün parlak bir ideolojilerden tamamen uzak oldu bir çok hatibden sonra, genel kurul ğunu belirtmiş ve: Biz, .ınıf rr.ü üyesi Suphi Batur, 19 Mayıs tarihinin tören yapılmıştır. ehemmij'etini belirtmiş ve ezcümle Merasimde, Devlet Bakaru ve Mil cadelesinden uzağız. Bizim için tok şunları söylemiştir: C. H. P. Genel Sekreteri: «Bu U Savunma Bakan vekili Şemi Ev smıf vardır: Halk. Biz Atatürk'ün seferki seçimler çetin « 19 Mayıs. Bugün vatanımızın gin, Ankara Valisi Cemal Göktan, halkçılık umdesine bağlıyız» denüştir. ve milletiînizin istiklâle kavuştuğu, geçecek» dedi Arkast Sa 5 S\. 8 de Aynı hatib, Almanyaya borçları milli mücadeleye başlangıç teşkil eKütahya 19 (Telefonla) Bugün mızın C JU". devrinde kurulan Kx den, Türkün kaderini değiştiren müsrıkkale tesislerinde yapılacak cep tesna günlerden biridir. Bugün Ata buraya gelen C. H. P. Genel Sekre Dr. Küçük bir konuşma yaptı; teri Kasım Gülek Dumlupmar stahane ile ödeneceğini belirtmiş, sözle türk'ün Misakı Milliyi tahakkuk >:ttalebeler, kahramanhk ve tirmek için mületle beraber Arı^do dında yapılan gösterileri takib ettikrini şöyle bitirmiştir: Kütahya il kongresine Arkası Sa 3 Sü. 2 de ten sonra yaptıgı konuşmada 19 ka Anavatana bağlılık şiirleri « Çalışma Bakanı, sendika binatılmış ve Maokudular ve millî marşlar jnsın önemi üzerinde dunruştur. Gülek bilâhare ezcümle demiştir ki: çaldılar r Seçlm ı?manı geldi. Seçim işl teşkilât işidir. Teşkilâtımız nerede Lefkoşe 19 (Hususi) 19 Mayıs çalışırsa orada kazanınz. Vatandas Spor ve Gençlik Bayramı, bugün Kıb lar oylannı ku'Ianabilmek için kü rısın her köşesinde Türkler tarafıntüklere dikkat rtmelidir. Bu seferki dan büyük bir heyecanla kutlan 1 İngiliz, 2 Amerikan ve 1 seçimler çok çetin geçecektir. Baskı mıştır. Başta Lefkoşe olmak üzere, yapılabilîr Köyünüze yol. ilinize su Felemenk şirketi tarafından getirmiyeceğiz. derler. Para dağıtır diğer bütün şehir, kasaba ve köyler kurulacak tasfiyehancnin lar. Parayı alın ama, oyu vermeyin. daha dünden itibaren Türk bayrakkapasitesi 65000 varil Arkası Sa. 5 Sü. 4 te Arkası Sa. 5 Sü 7 d e Korede şehit düşen Türk subayları Dün şehrimizde yapılan C.H.P. ve C.M.P, kongreleri Toplantılarda hatlpler Kıbns dâvast ve işçi meseleleri üxerinde durduîar Kasım Gülek'in dün Kütahyada 19 Mayıs yaptığı konuşma Kıbrısta da heyecanla kutlandı tastiyehanesi Bir petrol kurulacak Halk dün yağmurun Güvenlik Konseyi bugün toplanıyor Süveyş meselesi yeniden miizakere edilecek; Rusyanın velosunn kullanması bekleniyor Birleşmiş MiUetler, New York 19 (E) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Güvenlik Konseyi, Fransız hükumetinin talebi üzerine, Süveyş Kanah meselesini yeniden müzakere etrnek üzere yarın öğleden sonra toplantılar yapmağa başlıyacaktır. Birleşmiş Milletlere mensub kaynskların ifade ettiğine göre, Güvenlik Kon Sofyadaki nilli naçta yenildik Takımımız Bulgarlara 68 49 mağlub oldu Sofya 19 (Telefonla) Dün gec» yağmur >üzünden yanda kalan TOrkiye Bulgaristan millt basketbol maçı bu sabah saat 10 da tekrarlandı. İlk dakikalarda güzel bir oyun çıkaran takımımız maçı 78 sayı önde azizliğine uğradı olacak pek çoğu, öğleden sonra başlıyan yağmurla sınl sıkMemleketimizde 48 milyon dolar sarfile bir petrol tasfiyehanesi kulam bir halde şehre döndü rulacağı bildirilmektedir. Bir İngiliz, iki Amerikan ve bir Gündüzun fasılalarla devam edea Felemenk şirketi tarafından kuruia Parlak bir gökyiizü ve güneşle uya< geceyarısına dogru gök gürülcak tasfıyehanenin kapasitesi 6> bin nan İstanbullulardan 19 mayıs gösteri yağsıur şiddetlenmiştlr. tülerile varil olacaktır. 48 milyonun bir kıs leri için bllet bulabtlenl«r sabahın erHava bugün dc yağışlı olacak mı ile lüzumlu makine ; ve tesisat ken satlerinde Dolmabahçe stadma aYeşilköy Meteoroloji istasyonundan gelecek. 13,5 milyon dolar se Türki km ederken. on binlerce şehirli de, ald:ğımız malumata göre dün sühubayramı neşe İle geçlrmek üzere kıryede sarfolunacaktır. net en çok + 24 dereceyi bulmuştur. lara. mesire yerlerine gitmişlerdlr. Tasfıyehanenin kurulacağı yer bu Ancak, öğleden sonra, gökyüzünü Bugün gene hava bulutlu ve yer haftalar zarfında açıklanacak ve in bulutlar istilâ etmis, yağmur başlamıj, yer yağışlı geçccek. sühunet 4 dereşaatla ilgili tesisler 1960 ta tamam havanm azizllğl pek çok vatandaşa ta ce düsecektlr. Havalarm bir müdlanacaktır. det daha böyle gitmesi muhtemeldir.' til güntmün yarısını zehir etmiştir. Eğede şiddetii yağmurlar I Tesislerde distilasyon ve katBİitik Eğlenmek üzere tren, otmobil, vapur. tzmfr 19 (Telefonla) Bir kaç gOntaktir kısımlan bulunacak, buraiar la uzak semtlere giden aileler, yağmurda Ortaşark ve Türk ham patrolJarı dan kaçmak İçin vasıtalara hücum et denberi şehrimize ve Ege bölgesine şiddetii blr surette yağmurlar düşmek ' islenecektir. mls, büyük bir izdiham olmuşrur. tedlr. Turgudluda Irlamaz çayı bütün geçidleri kapamış ve otobüsler yollar; da kalmıştır. Yağmurdan sadece tütün müstahsillnln menun olduğu bildirilmektedir. 19 Mayısı kırlarda geçirmek istîyen binlerce aileden Arkası Sa. 5 Sü. 2 de Arkast Sa 5 Sü. 6 da Varşovadaki millî maçta Polonya^yı 10 yendik Bir golümüzün de sayılmadığı maçta üç sakat verdîk. Galibiyeti M. Ali temin etti Ruslar Meksika'da gençliğî tahrik etmişler Mexico, 19 (a.a.) Meksikanın en büyük gazetelerinden biri olan >Exelcior» gazetesi, Sovyet Büyük Elçiliğini itham eden bir iddiada bulun maktadır. Gazeteye göre, geçenlerde Mexicodan sonra Meksikanın ikinci büyük şehri olan Guadelajarada talebenin çıkarmış olduğu, beş kişinin yaralanmasma sebeb olan nümayişler Sov yet Büyük Elçiliğintn bazı memurII İNCt DEFA KAN VEBEN EMEK Lt GENERAL Kızılay Ankara Kan ları tarafmdan kışkırtılmıştır. Merkezine kan bağışları devam etm ektedir. Yukarıdaki resimde emekli Gazete bu hususta elçilik mensubGcneral Bozkurt Kaplangı, 11 inci de fa ka.. veıüken görülmektedir. larmdan bazı şahısların adlarını ver Emekli generalin Kızılaya her yıl muntazaman iki defa kan vermeği mekte ve bunlar hakkında takibata teahhüd ettıgi bildirümektedir. girijilmesini taleb etmektedir. Yakalanan mütecavizlerden şoför Nail Özak (sağda) ve sabıkalılardan Varşova 19 (Hususî) Millî takımıŞeref Dağdeviren (solda) mız bugün Santral stadında Polonya millî futbol takımı ile revanş tr.açınj oynadı. Rüzgârlı fakat güneşli blr havada oynanan maçı stadı dolduran S . O den fazla seyirci takib etti. O0 O Avusturya federasyonuna mensub Oî hakemin (orta hakeml; Grill) idaresinde oynanan karşılaşmaya takımımız: «Turgay . Ahmed, Basri Mustafa, Ergun, Nejat İsfendiyar, M. Ali. Metin, Kadri, Lefterı şeklinde, Polonya takımı İse: «Szymkowiak . Maselll, Wolzniak Suszcyk. Korynt, Zientara Pohl. JanTabanca tehcidi altında k adınlan kaçıran mütecakowski, Kempny. Lenther, Bryczskis | tertibinde idi. vizler, kısa zam anda yakalandılar Milli takımımız bu maçı 10 kazanarak muvaffakite sağladı. İlk devre tertıb itibarile defansif oynayan takıEvvelki geceyansı Kısıklıda taban ce saat 24 sulannda, yanlarında iki calı bir yol kesme ve kadın kaçırma kadın olduğu halde Üsküdarda Altu mımz yalnız cansiparane blr müdafaa hâdisesi cereyan etmiş, mütecavizler nizade durağında şoför Mümtaz Öz yapt:. Haf lattı İkinci bir bek hattı 2 saat gibi kısa bir zaman zarfında tem idaresindeki 53773 plâkalı tak gibi vazife göröürken forvete top gitmesi ele geçmiştir. Hâdise şu şekilde ce siye binmişlerdir. Taksi 4 yolcuyu forvet 7.orlastı. Havadan giden pasları iyi alamadı ve kullanamadı. Bu reyan etmiştir: ahp biraz ilerledikten sonra, Mekteb devre rüzgâr ve güneş lehimizde olMemduh Ido ve Salih Toroslar durağında, arkadan gelmekte olan duğu halde maç Polonya takımmın ; sünlerinde iki arkadas, evvelki ge Arkast Sa. 5 Sü. 1 de Arkası Sa, 5 Sü. 1 de 1 otomobil çevrildi, iki kadın kaçırıldı Dünko c«çt* pOibiyet j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog