Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

\ VIM Mutfak haplarınızı aıjntrTâîtji parlatır Yunaniştanın yeni iltiraları Atina 18 (Hususi) Türkiyenin Birleşmiş Milletlerdeki Başdelegasi Selim Sarperin Genel Sekreter Dag Hammerskjoeld'e gönderdiği m?ktuba guya cevab teskil etmek üzere Atinanın giriştiâi tezvir ve iftiralar hakkında, bugün burada mütemmim malumat elde etmek mumkün olmustur. Yunanistanın Birleşmiş Milletlerdeki Başdelegesi Christian Palamas, Hamraarskjoeld'e sunduğu ve suretleri diŞer bütün dairaî delegelere dağıtılan mektubu ezcümle şöyledir ( <Türk hükumeti nareketlerile 1 Kıbns mevzuunda huzuru fevkalâde ihlâl edici bir faktör teşkil etmekt?dir. Birloşmiş Milletlerde karartn kabulündenberi Türkiye tathikına mâni olmak için bütün imkân ve vasıtaları kullanmaktan çekinmemiştir. Görülüyor ki. Birleşmiş Milletlerin kararı Türkiyenin maksad ve emellerine hizmet etmemektedir. İlk z?martlarda Maka Arkası Sa 5 Sü 6 da 33 üncü yıl Sayı 11.786 u m hu r i yet m&ucusu: TUNUS NAD! Telefonlar: Umuml SautraJ Numarasj: 224298, Yıa Isleri: 224299, Matbaaj 224290 Telgraf ve mektub adresl: Cumburiyet İstanbul Posta Satıuu Istanbul No. 246 Pazar 19 Mayıs 1957 NLjîonîanfnfrrTömrün Türk hükumeti, maksad ve emellerine ulaşmak için hiçbir hâl çaresineyanaşmıyormuş C. M. P. hic bir parti ile işbirliği yapmıyacak Dün Samsunda konuşan Osman Bölükbaşı, seçimlerin eylul ayında yapılacagmı tekrarlıyarak dedi ki: «Zamanın aleyhine isiediâini anlıyan iktidar, muhalefeti baskına niyetindedir» Samsun 18 (Hususi surette glden arSadaşımız Kâzım Klp telefonla bll. diriyor) Hususi has^ıhıUcrde IXtidarın bu*day f;stlar:m ar.tırdıktan •onra ey'.ul ayında vf.nunıî seçimlere gldcceğl yolundik! kansatinl bîlirten C.M.P. Genel Başkam Bölükbaşı bugün Samsun 19 mayıs ocak konjreglnde yaptığı konuşmada bu konudaM düsünçeslnl açıkladı ve dedı fei: « İktidar eylul ay.nda Eeçim ya pacaktır. Heplnlz hazır nıısınız?^ 300 kadar delege hep blrden «ha«ınz» dlve haykırdı. •i C. H. P. Meclisi ve seçimlerin öne alınması Cuma günü yapılacak toplantmın çok hararetli geçeceği tahmin olunuy or, seçim kanununda değişiklik yapılmadan seçimlere iştirakin ne dereceye kadar doğru olacağı C. H. P. Meclisi üyeleri arasında münakaşa konusu Ankara 18 (Telefonla) tktidar lle C.H.F. arasındaki «bahar havasıı nın Snümttzdekl eujna günü toplanacak C.HJ». medisinde sert blr seklld» ten. kld edilecejü ıbylentileri gün geçtlkç» flaha da kuwetl»nmektedlr. Zlra gerek alt kademelerde, gerek Idarecller arasın da tbahar navasıı na karsı şlddetll blr mukavemet baglamıjtır. Bilhassa parü tteclla üyeleri arasında. değiîtirllmesl »rzu edilen mevzuatın tadill ümidi glttlkçe azalmakta ve bu yüzden de bir buçuk ay kadar evvel C.HJ». meclislnln kabul ettiği Iktldar C.H.P. miina. Arkası Sa 5 Sü. 4 te ıbetlerine aid politikanın yeniden gözden geîlrnmesi flkrl taraftar kaC. H. P. Ocak kongreîerlne dün ranınaktadır, Nitekün mart ayından bu devam edildi. bir hatib, hâkiıntarifa «bahar havası» nın leh veya lerm sebeb gösterilmel«lrfn aleyhlnde pek konuşmak îstemiy^n emekltye Sevkl lle s«çim emnlCenel Sekreter Kasım OUlek; ton blr yerinln ortadan kalkhğını söylcdi lkl hafta "lçinde rejira meselelerine temasla hayli sert sözler sarfetmiştir. CH.P. ocak kongreîerlne devam edll C.H.P. ilerl gelenlerini endl^eye düşü. mektedir. Dün şehrin muhtellf semtren cihet Büyük Millet Meclisicln ya lerinde 16 ocak kongresi lle Beyoğlu Arkası S a 5 Sü. lde Arkası Sa 5 Sü. 3 te «Seçim emniyeti yokedilımştir» Çelikbaş'ın otomobili taşlandı Hür. P. li milletvekilinin şikâyeti üzerine, otomobili taşlıyan meçhul çahısların aramlmasına başlandı Burdur 18 (Telefonla) Hir haftadanbori şehrimizde bulunan Burdur milletvekili Fethi Çelikbaş, bugün il başkam ile birlikte Denizliye gitmek üzere şehrimizden ayrılmıştır. Çelikbaşm bindiği otomobil Hacılar köyü yakın;nda meçhul »ahıslar tarafmdan taşa tutulrnuştur. Çelikbaş Hacılar karakoluna hâdiseyi bildirdikten sonra yoluna devam etmiştir. Çelikbaşm otomobilini taşlayanlar jandarmalar tarafından aranmsktadır. 19 Mayıs'ın 38. yıldönümü Bu sabah saat 10 da Dolmabahçe, 1330 da Feıterbahçe stadlannda gösteriler yapılacak, Şehir stadınıtt tamiri dolayısile Ankarada bu yıl gösteriler yapılmayıp yalttız geçid resnti ile iktifa olunacak Gülek'in seyahatî Dün Esldşehirde konuşan C.H^. Genel Sekreteri: «Meııderes ve İnönünüıı birlikte j | çektirdikleri res'mlere ve gülümsemelere bakmayınu. Bu, ana dâvalardan ve prensiplerİLK l.VGİLİZ HlDKOJEN BUMBASI 1ECRÜBESİ Dünya eikârı den vacgeçtiğimize delâlet umumiyesindekl ban muhalefete ragmen Ingiltere, ilk hidrojen bombası etmez» dedi tecrübesini Pasifikte yapmıştır. Hidrojen bombası, deniz seviyesinden 3 mil yukanda ve Chrlstmas adasından da 300 mil uzakhkta infllâk etmiştir. Yukandakl resimde hidrojen bombasını atan Ingiltere KraliAnkara 18 (THA) C. H. P. G«yet Hava Kuvvetlerine mensub «Valiant» modeli jet bombardıman uçagı menzilinden kalkmadan hernen 6nce üssünde görüimektedir. Hidrojen nel Sekreteri Kasım Gülek bu sabah saat 8,05 te motörlü trenle Eskibombası yerieştirildikten sonra mürettebat «Valiant» a binmektedir. şehire gitmiştir. Gülek Eskişe • hir C. H. P. il kongresinde hazır Dulunarak bü konuşma yapacaktır. KaEim Giı lek yarın Kütahyaya gidecek, Kütanys il lton gresine işlirak edecektir. Kahrcman Atatürk'ün Türk vatan ve istiklâlini kurtarmak üzere Samsunda Anadolu topraklarına ayak bastığınuı 38 inci yüdönümü olan İS Mayıs Gençlik ve Spor Ba>ramı, btl gün yurdun her kö?esiode olduğu gl» bi şehrimizde de büyiik bir heyecan» ia kutlanacaktır. Arkası Sa 5 Sü 3 te Gülbenkyanın yeğeni geldi «Milyarderler milyarderi» diye adlandırılan ve 1955 senesinde 86 ya$ında ölen Caluste Gülbenkyanın yeğeni Robert Gülbenkyan ve kurduğu hayır tesisinin başkam Dr. Perdigao dün şehrimize gelmişterdir. t Nurullah Ataç toprağa verildi ZELZELE BÖLGESİNE 6İDEN BASIN efren mıntakalarda BasınYayın ve furizm ^anbul gazeteciierinden müteşekkiı basm rarara maruz kalan Fethiyeden bir sahne HEYETİ DÖNDÜ Ege Bölgesinde son zelzele felâketinde hasaı Umum MUdürlütünün daveilisi olarak tetkikler yapan Ankara re hey.ti, dün uçaklarla dönmüçlerdir. Yukandaki resimde, en fazla görülmektedir. Cenaze meraKİTniîide İr.önü, C. H. P. ileri pfOÎenleri. edcbiyatçılar. ga7?teciîer ve rahmetlinin ya!î'.n dosf^arı hazır buhındi.Tİar Ankara 18 fCjmhurret Teleks) Dün vefat eder, değerll elîşt^ır.ecirniı Nurullah Aiac.n cenazesi, tu?ün Hacıbayram csmiinde kılınan öğ'e n'mazını müîe^kıb. A">ri mezarlığa göıüriilerek defredilmiştlr. Cer.aze meraslminde C.H.J*. Genel Başkam İsrr.et İnonü ile C.H.P. ilerl gelenier:, Atacm kızı, edebiyatçılar, gazetec:l=r ve rahrr.e:!ir.in ya'sm dostları hazır bulunmus'.ar ve ımıh:e'.H te{ekküllerle. g;zeteler ve sanat cergllerinden muhtelif çelenkler gönder:lm!|tir. Cenaze. Hükumet eaddesl ile Anaîar. talar caddesinin kesisUği niktaya k» Arkası Sa. 5 Sü. 2 de Arkast Sa 5 Sü 5 te 11. Türkiye daktilografii şampiyonası dün yapıldı Tecrübeliler arası snral yarışında Eee Özbayrak, hatasız yazı yarışında Yusnf Başalan birin^ l l l "lar (Arkası Sa. 5, Sü. 1 de) Bağdadda bir atom merkezi kurulacak Bağdad Paktı Ekonoınik Konseyinin yaymladığı miişterek tebliğde, muhabere vasıtalarınm geliştiribnesi, ziraî kontrol, teknik yardım ve iktisadî işbirliği mevzularında da kararlar ahndığı ayrıca bildiriliyor Karaçl 18 (R.) Bağdad Paktı Ekonomik komitesinin burada yapmakta ol duğu toplantılar, neşredllen müşterek resmi tebliği müteakıb bugün sona ermiştlr. Tebliğde. bir atom eğitlm prog. ramır.ın hazırlandığı blldirilmektedir. Bu münasebetle. Bağdadda, İngilterenln finanse edeceğl ve Bağdad Paktına îid olmak üzere bir atom merkezi teslı dilecektir. Azalar ayrıca, bölgedekl muhabere vasıtalarını ve ekonomik işbirllglni geliştirmek İçin tedbirler kararlaştırmıjlardır. Ayrıca, sıhhat. hayvan hasta. lıkları ile mücadele, teknik yardım ve ziraî kcntrcl meselelerinde de kararlar ftlınmifttt. GtUbenkym 13857 123 7707 1957 yıll Daktilografi şampiyonası 8 Ertum Öcal 9564 70 6064 dün sat 15 te Spor ve Sergi Sarayın 9 E. Tannverdi 9018 77 5768 da yapılmıştır. Tecrübesizler arasın 10 Ş. özdogancı Tccrübelller arası hatasız yazı daki müsabakaya 23 ü kız olmak müsabakası üz"re 60 kişi. tecrübeliler arasındaki 1 Yusuf Başalan 10 dakikada hamüsabakaya ise 25 i hız olmak üzere tasız 2966 vuruş. 51 kişi lştirak etmiçtir. 2 Nail Kesova 10 dakikada haHer iki mücabakaya da Ankara, Adana, Eskişehir. müsabıklan takım tasız 2560 vuruş. halinde iştirak etmişlerdir. Şampiyonaya Vali Gökayın kısa blr konusmasını müteakıb başlanmış ve İki bine yakın bir seyirci alâka lle çrmpiyonayı takib etmişlerdir. Nctlcede aşağıdaki derecelpr alınmıştır: TecrübellliT arası 30 daktkalık sürat müsabakası derecelerl Brüt Hatası Net vnnısu vuruşn 1 Eee özbayrak 17715 80 13615 2 Yusuf Baçalan 13992 9592 3 Gönül Sözer 13360 9060 4 Nall Kesova 11636 8936 Yağmur yüzünden tatil edilen 5 Tuncay Akel 9950 8450 maç bu sabah tekrarlanacak 6 Aysan özyakut 10041 8241 T Çaglıyan G»k»u 9373 7773 Yazın 5 incî sahifemlzde Sofyadaki millî maç varım kaldı Kahvenin satış ve ithali Tekel Umum Müdürlüğüne verildi Ankara 18 fCumhuriyetTeleks) Millî Korunma kanununun hükumete verdiği salâhiyete dayanılarak kahvenin satışı ve ithali Tekel Genel Müdürlüğünün vazifeleri meyanına alınmış ve bu husustaki B=kanb r Kurulu kararı bugunkü Resmî Arkası Sa. 5 Sü, 2 de Nurullah Ataç'u ell«r iizerinde tajınıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog