Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

TRAŞ SABUNLARI ve KREMlERI lllll'fl Vll u m h u r i yet RLIRUCUSU î TUNUS NADl MUŞTCRKCAJ O N Ç t 11 Telefonlar: ümuml Sautral Numarası: 224298, Yazı I«leri: 224299 Matfcaa: 224290 Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu Istaabu) No. 246 Cumartesi 18 Mayıs 1957 Urdüne Yeni yıl hububat alım ölükbaşı seçim teminat iatları ediliyor kampanyasını açtı verildi fBuğday aüra tesbit yüzde 4050 fiatlannda Ankara siyasî çevreleri de seçim tarihi olarak 15 veya 22 eylul pazar gününü ileri sürüyor * Samsun, 17 (Hususl surette giden arkadaşımız Kâzım Kip telefonla I bildiriyor) Yol boyunca yaptığı hasbıhallerde iktidann buğday fiatlanna zam yaptıktan sonra eylulde yeni seçimlere gideceği hususundaki kanaatini ısrarla belirten C.MP. Genel Başkanı Orman Bölükbaşı beraberinde Parti Genel Sekreteri Arkası Sa 5 Su 7 de Bağdad, 17 <AJ».T.H.A.) Suudi Arabıstan Krah altı günlük ziyaretini bugün tamamlamıs ve uçaKla buradan aynlmıştır. Kral Suud ıle Irak Kralı hava alanında çok samimî bir şekilde vedalaşmışlardır. Hava alanında bulunan Irak Başbakanı Nuri Said Paşa şöyle demiştir: « Ziyaretinizin Arab dünyasının menfaatlerine hizmet edeceğine eminiz.» Ankara, 17 (CumhuriyetTeleks) Yeni hububat alım yılınm arifesuıde Toprak Mahsulleri Ofisi Bolge Alüdürlerinin Ofis Genel Mudürünün başkanlığında yaptıkları toplantılar nihayete ermiştır. Bir haftadan fazla devam eden bu toplantüara haziran ayınm 15 inden itibaren başbyacak olan yeni mahsul Arkast Sa. 5 Sü 5 te alım yüında tatbik edilecek fiatlar ve tedbirler goruşülerek karara bağlanmış ve alınan bu kararlar Ticaret Bakanlığına bildirilmek uzere bir rapor halinde hazırlanmıstır. Hazırlanan rapor uzerinde Ticaret Bakanlığında yapdacak etüdieri n.üteakıb yeni yıl hububatırun iiatları nihaî olarak tesbit edilerek i.ân edilecektir. Ibnissuud, Iraktaki Karadenîz bölgesine hareket eden C.MP. görüşmelerini bildirdi ve nisbetinde bir artarma düşünülmektedir Genel Başkanı seçimlerin eylul aymda yapılaca dün Bağdaddan ayrıldı Bu arada arpa ve tohum'uk fiatları da ayarlanacak ğına dair kâfi delillere sahib olduklarını açıkladı Arkast Sa 5 Sü. 8 de TURK BASIN Kanunu 2 bin öğretmenin terfi emri çıktı Kararname, ilgililere tebliğ edildi, lise, kolej ve ortaokullann da kadroları takviye edilecek Ankara, 17 (CumhuriyetTeleks) Uzun ramandanberi kadrosuzluk yüzünden terfi ettirilemıyen iki bin lise ve ortaokulu oğretmeninin terfılerine aid karamame, Mıllî Eğitun Bakanı Tevfik Üeri tarafuıdan imzalanarak ilgiUlere tebliğ edılmijtir. Hatırlanacağı üzere, lıselerle kolejlerın ve mevcud ortaokulların dğretmen kadrolarını takviye etmek uzere Milli Eğıtim Bakanhğınca hr7ir lanarak Mechs umumî hey^tın'le kabul edılen Millî Eğıtim Eakanlığı 19 MAYIS GÖSTERİLERİ 19 Mayıs Genclik ve Spor Bayramı gösterileri dün Mithatpaşa ve Fenerbahçe stadlarında velilere seykuruluş ve görevleri hakkındaki ??b7 sayılı kanunda yapılan değiş.kbkle rettirilmiştir. Gösteriler, yarrn tekrarlanacaktır. Resimde, gösterüero iftt»k eden Deniz Harbokulu öğren.cıleri geçid esnasmda görülüyor. re istinad eden bu terfiler yıllardanberi terfi edemıyen ^ i bin oğretmenın terfıini sağlaınıştır. Bakanlık, ayrıca tâdil edilen yeni kadro kanununa istinaden lıse, ko lej ve mevcud ortaokullu'in oğretn»en kadrolarını takviye edebile • ceği gıbi personelini de yeniden genisletme imkânını elde etmiş bulunmaktadır. Terfiler, vilâyetler kanalı ile « gililere duyurulmak üzere M!lî Eğitim Müdürlüklerine göndeı;lmiştir. Beynelmilel Basın En»titüsünün Amsterdam kongresinde bu mesele etrafında münakasalar olAı Amsterdam 17 (A.P.) Bir Türk gazetecisi Beynelmilel Basın Enstitüsünün Altıncı Genel Kongresind» Direktör Jım Rose'dan enstitünün tenkid eden beyannameler nesretmezden evvel daha fazla arastırma yapmasıru ve hakikatleri daha fazla görmeğe çabşmasını söylemiştir. Arkası Sa. S Sü 7 de Bahmetll Nurullah Ataç Değerli eleştirmeci Nurullah Ataç öldü Son devrin fUdr ve san'at hayahnda mümtaz bir mevkii olan Nurullah Ataçın ölümü büyük teessür uyandırdı Ankara 17 (CumhuriyetTeleks) Bir kaç gündenberl Nümune hastanesinde yatmakta olan, değerli elejtirmeci Nurullah Ataç, bugün saat 14.45 te vefat etmiş, ölümü büyük teessür uyandırmıştır.. Ataca bundan evvel, îşçi Sigortalan hastanesinde ratürrie tedavisi yapılmış ve bilâhara evine gönderilmişti. Ancak, daha sonra kaldınldığı Nümune hastanesinde hastalığınm üremi otduğu anlaşılmış ve fakat hastabğm bajlangıonda doğru bir teşhis konmadığı için, tedavisi mümkün olamamıştır. *** 1898 yüında doğan Ataç, Galatasarayı bitirdıkten sonra Isviçreye gitmiş ve tahsilini orada tamamlamıştır. Bir müddet fransızca ve edebiyat öğretmenbği yapan değerli ekştirmecinin ilk yazısı Dergâh'ta yayınlanmıştır Ataç, uzun yazı haya Sanayi, Maden ve Enerji Bakanlığı Meclisin dünkü toplantısında maddeler çörüşüldü, bazı tenkid ve teklifler ileri sürüldiiğünden tasarı neticelendirilmedl Ankara 17 (CumhuriyetTeleks) Büyük Millet Meclisinin, geçen günkü toplantısinda tümü müî.ikere edilen, Sanayi Maden ve Enerjl Bakınlıgı Kanunu trsansının maddelerl bu gün g6rü;Ulme|e başlanrrıs, ancak netıcclendirilmesi mümkün olamanışt;r Bırinrl maddenin müzikerci sıra Türk Yunan münasebetleri hakkmda bir soru önergesi Trabzon D.P. milletvekfli Prof. Osman Turan, B. Trakya Türklerüe Istanbul Rumlannm mübadelesi ve Patrikhanenin Atinaya nakli veya ilga« mevrulanmk Basbakan ile D ^ Ijleri Bakanının ne düşündüklerini »oruyor •' 1 Türilyenln dünya muvaze. neslnd» müülm bir tmJ olduğu ve Blrlejmiş Mlî'.etler ldeallaln az çok h&klm bulundugu blr zaman» tesadüf etmeslne Te roüttefiMerln Türt dostlujuna muhtaç bulunmaların» rağmen Kıbrıs meseleslnln hayaîl menfaatîerlmlze Te fn meşru taleblerlmlze aykır. blr lstikamet almaaı »e beblerl nelerdlr. 2 Blr tür'.ü vuzuh Te lstikrar kesbfdemıyen İagllfz polltlSası gon Eamanlarda Yunanlstana müzaiılr tlr seylr arzetmektedlr Bu slyaset nlhal blr mahlyette gözükmerrekle beraber İnglilz hükumetlnin Türklye lçln emnlyet bahs olmayan blr yolda Diyarbakır 17 (Telefonla)) Bundan Oç gün evvel vazlfe ile Erzuruma gıden ve şehrımlze geri dör.erken kaybolan pılot assubay Saml Erkul ldaresindekl askert uçak hâlâ butün aramalara ragmen bulunamamıstır. Uç kiş hk müretteba*U« biriikte Errurum . Diyarbakır arasında meçhullere karıçan Kayıb nçağımız hâlâ bnlunamadı Arkast Sa S Sü. 4 te Arkası Sa. 5 Sü T de Ankara, 17 (CumhuriyetTelek») Trabzon (DJ> ) mir.etvekUl Prof O» man Turan bugün Basbakan v» D;ş İîlert Bakam tarafından cevaKandınlması isteğlle BMM »1 Başkanlıgına bir soru önergBSİ Termlştlı. Trabzon milletveklü önergeslnde şu husıjlsırın cevablandırılmasını ısArkast Sa 5 Sü. 3 te terne^tedır. Tuğla ile bir adam öldürüldü Mecidiyeköyünde çiftetelli oyunu yüzünden düğün yerinde çıkan kavgada katil de yaralandı Senenin yedinci cinayeti dün Mecidiyeköyde (Çiftelelli) oyunu yüzünden islenmiş, 8 çocuk sahibi bir adam tuğla ile öldürülmüş, bir kişi de bıçakla yaralanmıştır. Cinayet Mecidiyeköyünde Kuştepe mevkiinde Osman Tokorun oğlu Yafar Tokor içüı tertib ettiği düğün «snasında işlenmiştir. Ekseriyetini çingenelerin teşkil ettiği davetliler arasında bulunan Yaşar Gözer isminde bir genc davetlilerden Şerafeddin Çayırcının jstediği çiftetelli oyununa mâni olunca ortalık birbirirre girmıŞtir. Şerafeddinin babası Arif Çayırcı, oğlunu. Yaşann ikinci bir tecavüzünden kurtarmak için araya girince Yaşar cebinde bulunan 20 santim uzunluğundaki bıçağım çekip Arifi yaralayacağı sırada tekrar davetliler tarafından hâdise Snlenmiştir. Bunun fizerine Yaşar Gözer yerden aldığı bir tuğlayı Arifin göğsüne şiddetle Izmirde bir katil a s 11 d ı tzmirde son 15 senedenberi idam sehpası kurulmamıştı Arkaa Sa. S Sü 5 te Cannes 17 (R.) Onuncu Cannes film Festivali bugün sona ermis v* bü>ük altın mükâfatını, Amerikîlı William Wyler'in çevirip Gary Cooper'in oyn>dığı «Friendley Persuasion> adh film kazanmışhr. En iyi aktris olarak, «Cabiria Geceleri» adb filmdeki ltalyan >ıldın Giulietta Massima, en iyl aktör olaTelefoto CUMHURÎYET: rak da «Banş Vadisi» adlı Yueoslav Ankara Istanbul filminde oynayan Amerikalı Zead Dün yeni vazîfcsine başlıyan Orman John Kitzmiller seçilmistir. Genel Mıidurü Dr. Fuad Adalı Gannes film festivalini Amerika kazandı Kocaeli tşçi Sendikalan Birliği idarecileri diinkü duruşmay» trfdb ederlerken Kocaeli tşçi Sendikalan Birliğinin dünkü duruşması Diğer iHerden gelen bir çok sendikacının da taklb ettiği dornşaada, Birlik avukatlan savunnalaruu yaptılar Kapatılmak kaydile Çahşma ve Adalet Bakanlıklan taraiından mahkcmeve venlen Koeaelı îşçi Sendıkalan Bırfliğınin ıkıncı duruşması dün saat 14 te kalabalık bir dinleylci ktıtlesi onürde yapıldı Izmir, 17 (Telefonla) Bundan 2 •ene kadar önce Yenikale civarında parasma tamaen hemşerısinı öldurup cesedıni kuyuya atan Niğdenin Aksaray kazasına bağlı Adana köyü halkından 22 yaşlarmdaki Hasan Koyuncu hakkmda şehrimiz Ağırceza Cihad Baban. Kıbrıs mesele mabkemesinde verilmiş olan idam sinde İnöniinün tutumunu kararı geçen hafta B. M. Meclismde tasdik olunduğundan ou gece sabatenkid etti ha karşı infaz olunmuştur. îzmLrde 15 senedenberi idam sehpası kurul İzmlr 17 (Telefonla) Hür. P nlnmamıştır. kurulduğu gündenberi ilk ocak kon1954 senesinin ilk aylarında ceregresl Uriada Zafer smemasırıda yapılmıstır. Kongreye çok kalabalık bir yan eden bu hâdisenin tafsilâtı şupartill ve delege lştlrak etmiş, bu ara dur: Hasan Koyuncu, Yusuf Al ve da sehrhnlzde bulunan Hür. P. rr.eb. Mehmed Salı admda üç arkadaş çansları da kongrede haar bulurrmus Arkası Sa. 5 Sü 7 de Ankara 17 (CumhuriyetTeleks) Bir müddet evvel Orman Genel Mülardır. durlağune nakten taym edıldığini Arkast Sa. S Sü. 2 de bildırdığımız Meteoroloji Genel Müdürü Dr. Fuad Adalı bugün yeni vazifesine başlamıştır. Oğrendığımıze göre, Dr Fuad Adalı jeni kabu] edilen bir kanunla Tarım Bakanlığı bünyesine ithal edilraış bulunan Meteorolojı Genel Mudurlüğü vazifesıni de vekâleten ifa edecektir. Hür. Paıiisi taksim fikrinin aleyhinde Orman Genel Müdttrü vazîfesine başladı Dr. Fuad Adalı Meteoroloji Genal Midüriiği »aıifesini de »ekâleten Idare sdecek Yeni Orman Genel Müdürü Dr. Fuad Adahnın kısa hal tercumesi şdyledir: Dr. Fuad Adalı 1929 yüında Orman Fskültesipden mezun olduktan sonra 1930 yılında Fransaya tahsile gönderılmış ve Nancy'de su ve orman yüksek muhendislıği diplomasını aldıktan sonra Almanyada orman yetiştirmealiği ve orm^ncılık üzcrınde doktora yapmış ve yurda avdet et Washington'a radyoaktif yağmur yağdı Arkası Sa 5 Su. 3 te Washington 17 (AP.) B. Aznertka atom enerjısl komisyonu mutehassıslarından Dr Wulard F. Lıbby, salı ge. cesi Washlngtona radyo aktıvıte bakımından bilglnlerce ^sıcak» tabir edilen Arkast Sa 5 Sü. 4 te Arkast Sa. 5 Sü 7 de Konyada yağmur îfet halini aldı Şehrin sokaklanm sular kapladı, dolu 1 saat devam etti. Dicle nehri de kabardı Konya 17 (Telefonla) Şehrımiz ve elvanna lkl gundenberl surekll yağmurlar yağmaktadır. Bugun yağan yağmurlar bir âfet hallnl alrrus, sabah başUyan ve çok jiddetll şekilde yağan dohı bir saat kadar devam etnüştir Fırtına ile birllkte karıjık olarak yagmur BJleden sonra da devam etmlj, bütün cadde ve sokakları sular istila etmlstlr. Bu arada 15 kadar eve sular dolmuj YENİ YEDEK SUBAYLAB 45 inci dönem yedek subaylar dün T» Itfaiyenln yardımı lstenmlştlr. DigeT taraftan Sille nahlyesl civanna okuUarmda yapılan törenlerle diplomalarını almışlardır. Bu münaAügen lkl yıldırım o clvardakl bir • sebetle Taksimde Istiklâl aaıtlna bir çelenk konulmuştur. Buna dair Arkast Sa 5 Sü, 6 da haberimü iç sahifededir. L Arkast Sa 5 Sü. 1 de M. T. T. B. de ihtilâf ADALET BAKANI ŞEHRİMÎZDE Adaret Bakanı Prof. Hüseyin Avni Göktürk, tetkiklerde bulunmak üzere dün sabah çehrimlze gelmietir. Bakan. dün «aat 1SJ0 da Adliyeye gıderek, Istanbul Cumhuriyet Savcısı Hicabi Dinç ile yanm saat görüşmüç ve beraberinde Savcı oldugu balde Bilindiği gıbi Istanbul Hukuk ve Adliye Sarayını gezmis. daha sonra Topkapı Maltepesinde ln?a edilrnekte Fen Fakülteleri Talebe Demek Ba§ olan asrt cezaevl eantiyesini görmü?kanlannuı dünkü müsterek basıu tOr. Resimde Adalet Bakanı ve Hicabi , i Arkast Sa. S Sü. 3 te Ding görülmektedlr. Raysiyet Divanına verilecekleri tebliğ edilen Hukuk ve Fen Fakülteleri Demek Başkanlan: «Vazifemizi, gürültü ve tehdidlere aldırmadan yapmıya devam edecegiz» diyorlar Balıkpazan esnafının şikayetleri Istimlâk edilen 2000 dükkâna karşıhk 85 baraka verilmiş Balıkpazan Toptana Tacirler Derneği dün saat 15 te Ticaret Odası salonunda toplanmışür. Toplantı kalabalık olduğundan a . OLÜMLE NETİCELENE.N KAZA Yiikarıaakı l zanın bir kısmı konuşulanlan koridordan takib etmistir. kapıda dünkü trafik kazasının vuku buldtt^u y«r (okla işar«tli) Arkast Sa S SU. 1 de riilmektedir. (Yazısı S inci sahifemizd«dJr^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog