Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

1 UZAKDOGU YA HİNUSTAN PAKİSTAN ENDONEZYA JAPONYA AVUSTKALYA ' HAFTADA 12 SBRVİS u m h u r i yet 33 üncü yıl Sayı 11.7H4 NAB! Telefonlar: ümuml Sautral Numarası: 2242b» Vazı UfaMl: 224299, Uatbaa: 224290 Telgrai ve mektub adıesi: Cumburiyet İstanbul Pttfcte Kutusu Istanbul No. 243 Kerimin e Tefsiri Dogtul Ahm R I UĞU faraa 17 Ar&yıs U57 ciİŞ 25 Lira itaöevi İstanbul Her üç parti de önümiizdeki Eylttl ayında yapılacağı söylenen genel seşimler için hazırlıga girişüler BöKikbaşı bu sabah Karadenize hareket ediyor, Giilek 18 mayıstan itibaren yurd gezilerine başlıyacak, Hür. P. ise süratle teşkilâtlanıyor Muhalefet seçimlerin üne ağdad pa konseyi diin alınacaflında ısrar Karaçi 16 (TÜA. A.P R.) Bağdad Paktınin tktisadî Konseyi bugün burada toplanmLştır. Türkiye, Irak, Amerika, İran, İngiltere ve Pakistan temsilcilerinin katıldıklan bu konseyin çah?nudarı 3 gün devam edecektir. Ankara 16 (CumhuriyetTeleks) İktisadî Konsey şu noktalar üzerinde faaliyet Çehrimizde, bilhassa muhalefet çevgöstermektedir: relerinde, milletvekilleri seçiminin, 1) Üye memleketler arasında bir gümrük yedi ay evvele ahnmak stıretile, D'J yılın eylul ayında yapılacağı söylenbirliği kurulması, tileri ısrarla dolaşmaktadır. Bu söy2) Gıda stokları kurulmpsı, lentiler dolayısile. muhalefet parti3) Tarım makineleri ve toprağı koruma kurs leri, süratte, seçim hazırlıklarına ları için bir eğttim merkezi kurulması, girişmişlerdir. Bu cümleden olarak, Cumhuriyetçi Millet Partisi genel merkezi, teşkilâtına bir tamim göndermiş ve seçimlerin öne alinmasj ihtimali karşısında, hazır bulunmaları luzumunu bildirmiştir. A r k a s t S a 5 S ü . lde toplandı Katil papaz MakariosMa MÜLAKAT Amerikan televizyon şirketleri tedhişçi papaz ile hazırladıkları mülâkatın yayınını tehir ettiler Wa=hington 16 (Hususî) 19 mayı» günü bütün Amerika televizyon 5İrkeUerlnin müşterek neşriyatmda yaymlanacak olan Makarios ile mülâkat. C.B.S. (Columbia Broadcasting System) televizyon merkezi tarafından blldirll. diğlne göre, «program müşkülleri» yüzunden tehir edilır.iştir. CB.S. in sözcüsü bu tehire Türklerin ltirazı sebeb olmadığım kaydetnaiştir. Yunan sefaretine mensub Yorgo Tzunls'in söylediğine göre de bu program ileride yayınlanocaktır. T^thişçl papaz Makarios ile bu mülâkat Atinada yap'.lmış ve film uçakla New.Yorka gönderilmiştir. Konsey. gümrük birliği, gıda stokları. atom araştırma merkezi, telekomünikasyon irtibatı, Karaçi Tahran Ankara demiryolu ve Ankara Bağdad karayolunun inşasma dair meseleleri inceliyecek 4) Kara ve demiryclu nakliyatının geliştirilmesi, 5) Paktın 4 Müslüman devleti arasmda telekomünikasyon irtibatin kurulması. Aınerika delegesi. memleketînin 12 buçuk milyon dclar rutarmda bir tahsiiatı Pakta tahsis ettiğini rssmen açıklamıştır. Bu miktann 7 buçuJ: milyonu 4 Müslüman devlet arasında tesis edile cek telekomünikasyona tahsis edilecektir. Geri kalan miktarı da demir ve karayollarına strfolunacaktır. Bu arada, bir Karaçi Tahran Ankara Arkası Sa 5 Sü 6 da Yenittfak paralar Basılacak yeni paralar, 2,5 lirahk, 1 liralık, 25, 15, 5 ve 1 kuruşluk olmak üzere 6 kupürden ibarettir Ankara 16 (Curohuriyet . Teleks) 19 subat 1957 tarihinde kabul edilen 5015 sayılı kanutüa Mallye Bakanlığına 60 çailyon liralık ufaklık para basımı hususunda salâhlyet verilmiş olduğu ve bUâhare bu saiahiyetin 654S sayılı ka nunla 70 mtlyon llraya iblSğ edildigi malusıdur. Maliye Bakanlığı tarafından bu salâhiyete istinaden bastırılıp tedavüle çık&ıılan 70 milyon llra tut&rındakl ufaklık paranın, piyasanın ihtiyaclarına cev&b vermediği, dlğer taraftan halen tedavülde bulunan ufaklık paraların Arkası Sa 5 Sü. 6 da «Akis» aleyhine açılan 2 Karadeniz İşçi Federasyonu da yeni dâvanın duruşması kapatıldı Dünkü duruşma esnasmda Metin Toker ve avukatları Ue savcı ve hakim arasında münakaşalar oldu Metin Toker: Türk Ceza Kanunu, hiç bir savcıya canınm istediğini, hiç bir delil olmadan, mahkemeye sevketmek hakkmı vermediğinden bu iddianameye cev&b vermek istemiyorum» dedi , (Cumhuriyet Teleks) Ak.is A dergisinin müessisi Metin Toker ile derginin eski sahiblerinden Yusırf Ziya Ademhan aleyhlerine Yenisabah gazetesi sahibi Safa Kılıçlıoğlu ve Başbakan Adnan Menderes tarafından açılan neşren hakaret dâvalarına bugün şehrimiz Toplu Basın Mahkemesinde devam edildi. İlk olarak gazetesi sahibi tarafından açılan ' .. dâvayo başlandı. Ve duruşma sırasmda, avukatlarla, sav cı ve Metin Tokeı arasında hayl) münakaşa cereyan etti. (Arkası Sa. 5 S« « da) Adıyamanda yağmurun tahribatı Bir ev seller tarafından sürüklendi, ev halkından 1 kişi öldii Malatya 16 (Telefonla) Bugün yağan şiddetli yağmıırlar şehrimiz ile komşu Adıyaman ilinde hasar yapmıştır. Öğrendiğime göre Kumlu demiryolu istasyonu seller tarafından basılmış ve 4 kilometreiik saha harab olmuştur. Kapanan yolu açmak üzere Beşinci îşletme Müdürlüğü Kumlu Kapıdereye ekipler göndermiştir. Ge Arkası Sa 5 Sü. 4 te İNKILAB MCZESİMDE TÖREN Atatürkün İstanbuldan Samsuna hareket edisinln 38 inci yıldcnümü münascbetile dün tnkılâb Müzesinde bir törcn yapılır.iî, Mustafa Kemal Derncginin topladığı, BOyük Kurtarıcıya aid tarih! eşya davetlüere gösterilmiçtir. Hesimde, Müzeyi gezen ogrenriler görülmektedir. Samsun 16 (Telefonla) Şehrimiz• 4D00 üyesi bulunan Karadenlz Iş3 çi Federasyonu dün akşam mahkeme kararile feshedilerek kapatılmıştır. Federas>onun kapatılması ijçiler erasında büyük bir teessür uyandır. mıştır. Koraelmde buırünkü duruşn>a Izmit 16 (Hususl) Kocs«H Senikslar Sirliğinin kapctılmak kaydile Çalışma ve Adalet Bakanhklan tarafından mahkemeye verildigini bildirmhtim. Arkası S a 5 S ü . lde Burdurda Hür. Partisi'nin bir toplantısı dağıtıldı Yaptığı konusmalar dolayısile Fethi Çelikbas hakkında zabıt tutuldu ve hadise savcılığa aksettirildi Burdur 16 <Telefonla) Şehrimizde bulunan Hür. P. milletvekillerinden Fethi Çelikbaş ile Bshçat K Î yaalpın partilüerle temaslnrdî b'ilunmak üzere bugür. gitiikîıri Yoşilova ilçesinde yeni bir hâdise ç:kmıştır. Fetni Çelikba* ile Behçet Ka yaalp, Çmaraltı kahvesinde konuştukbn sjrada D. P. liler tsrafından sorulan bir kaç sual üz;rine karşılıklı mü:ırksş?İ3r ba?göstermiştir. Bu Arkası Sa 5 Sü 5 te Acı ama gerçak Haber verdiler, inanmadtk. TahJcifc ettifc doğru çıktı. Şehrin Anadolu yakasvndaki ü »eler ve ortamektebler evvelki gün Fenerbahçe sUıdında 19 Mayıs için idman provalan yaptılar ya... Sahne i?te bu prova saatlerinde stadyom... Emelâ erkekler sahaya çTkıyor. Kız öğrenciler onlann prooastnı heyecanla alkışlıyorlar. Derken kızlara sıra geliyor. Erkek öğrenciler tribüntere çekiîiı/orlar. Fakat kızlar idman hareketlerint piri$ir girismez erkek öğrenciler arasında bir kaynajmadtr başltyor. Hlıklar, kahkahalar, aym mefctebdc okuyan erkek çocukların arkadasları genc ktzloro «Ayten, Selmi* diye haykırmalan... Bir idman hocası ortaya atıhyor, tÇocuklar, yaptığınız hareket çirîcindir, nyıbdtr» divecefc aluyor. O da bir ultfc ve yuha kasırgası ile karfilasıyor. Derken polis çağınlıyor ve erkek öğrenciler kajiU kajile ttadddn atdıyor. Gülek'itı duruşması 17 hazirana kaldı Kpsım Gülek duruşmadan sonra adli ye kondoıunda avukatlarile guıüşüyor RenateVe 3 ldsi talib! Alman kadını, dün Adliye koridorunda, zengin 3 gencin evlenme teklifini, evli bulunduğunu söyliyerek reddetti Türk parasuu koruma kanununa muhalefet iddjasile Adliyeye verilen güzel Alman kadını Renate Forsythin'in dün 1. Aslive Ceza mahkemesinde devam eden duruşmasında, davanın açılmasına sebeb olan ihbarın sahibi dinlenmiştir. Renate, adliye koridorlarında çektiği alâkanın farkında olduğunu gösterir şekilde şık bir kıyafetle duruşmaya gelmiştir. Beyaz garnili koyu lâciverd elbise. lâme kemer, hasu çanta ve bej ayakkabı ile göze çarpan Renate, bu duruşmayı da siyah güneş gözlüğü ile takib etmiştir. Hâ. disenin muhbiri Sina Yücevardaı dinlenirksn, zaman zaman sinirlenen Renate, türkçeyi gayet iyi anladığı için, şahidin her iddiasına cevab vermek isteği ile ayağa kalkmış ve avukaünı harekele geçirmek istemiştir. Mahkemece görülen lüzum üzerine celbedilen Renate'nin evlenme cüzdanı tercüman marifetile incelenmiştir. Kjrmızı maroken k6plı aile defteri diye bildirilen cüzdand3 Renate'nin evknme tarihi 23 ocak 1957 olsrak gösterilmekte idi. Renate, ken Arkast .Vo S Sü. 4 te Valdebağ sanaîoryumunda geçen hâdisenin mahiyeti Sanatoryum Eaştabibliği, bir grev olmadığım, ancak ö akşamki «mönü» den birinin hastalar tarafından beğeni lmediğini bildiriyor Kasım Gülek, djruşmadan sonra Üskiifar Gezaevine giderek Ratıb Tahirle görüşta Bir Karadeniz seyahatine çıkarken görüşrnüştür. Müteakıben Genel Sek vapurda verdiği beyanattan dolayı reter il merkezine gelmiş, saat 17 de yargılanan C. H. P. Genel Sekreteri uçakla Ankaraya hareket etmiştir. Kasım Gülek'in duruşmasına dün saat 10 da İkinci Ağır Ceza mahkeme sinde gizli olarak devam edilmiştir. Kasım Gülekin bu duruşmasına dün katılan üç yeni avukat, dosyalann tetkiki için duruşmanın talik ediîmesini istemişler ve dava 17 hazirana bırEkılmıştır. Duruşmadan sonra Gülek, Üsküdara geçip Paşakapısı cezaevinde Ratib Tahir Burakı ziyare tederek, Ceza evi müdürünün odasında 15 dakika Milli Egitim Bakanılığınm Valide mu Bsstabibliğinden Savcılık kana^ bağındaki Prevatorjıım Sanatorj'U lile gelen açıklamayı neşrediyoruz: «Muteber gazetenizln 10 mayıa günkü sayiBinda sanatorj'umda ye nısk grevi başladığı hakkında blr yazı yajmlanmıştır: , 1) Hâaise, evveUti akşamki yemeklcrden birlni, hastalârın fclrkaç tane sinln beğenmemiş ve yememiş olnıasından ibaret olup, bir grev mevzu Celikbaş fabrikada yapılan fcatis değildir. O akşamki nohutlu etln koktuğucu söyllyen Sanatorium nakiller ve teftişlere dair hast^'.arının şikâyeti üzerlne nöbetçl izahat istiyor doktora, durumu tetklk etmtş, mevzu bahls yenıekten örnekler almış ve er Bu hâdiae acı hakikati bir fcere Ankara 16 (CumhuriyetTeleks) te.3i gün de idaremiz işe vaziyet ededaha ortaya koymaktadır. ÇocufcHürriyet Partisi Burdur milletvekili rak, tahkik etmiş ise de böyle blr şey larmuzı hiç, anu hiç terbiye edeSEVGtLtStNİN ÖLÜMÜNE AÖLI Fethi Çelikbaş. bugün, İş'.etmeler Ba tespit edeTr.emişttr. medifc, bu i?te aile fcadar mekteb YOK Italyada yapılan beynemilel Arkast Sa. 5 Sü. 2 de Arkası Sa 5 Sü. 4 te de, yani kısaca hepimtz suçluyuz. «Millo Miglia» otomobi yanşuıda 13 ki^inin öldügünü yazmıştık. Bu arada cÇoeuğunu döğmiyen dtzini döğen diyen ecdad ne kadar haklı milyoner tspanyalı Portago'nun da bilinmektedir. Yukarıdaki reimis. Simdi döğünüp duTalttn ba öldüğü Portago ile evlenecegi söylesimde. fcaltm. Faydn« olursa... nen sinema yıldızı Linda Christian, Bevgilisinin L »*• . I mektedir. ölümüne aflarken görül İzmit Kâğıd Fabrikası hakkında sözlffi soru TETHİSÇt KIZ Cezayirdeki P.T T. Idaresinde çalıssn 19 yaşındaki bir genç kız. tethiçşi faaliyetler sırasında Coq Hardi adlı lokantaya saatli bomba koydufunu îtiraf etmiştir. Yukarıdaki resimde. Cezayirin istiklâline kavuçması için mücadele ettigini söyliyen tcthişçi Ccmile Buazza gBriilmektedir. kcngresi 2 senedir yapılmıyor M. T. T. Birliği Diyarbakır hava üssüne bağlı bir uçağımız kayıb Ucakta bulunan pilot, makinist ve bir Teğmenin akıbetleri meçhul Diyarbaiır, 16 (Telefonla) Şehri mlz seklzlnci bava üssünden pilot Saml Erkul idareslnde Erzuruma oa reket eden Pll numaralı Blcgraf, uçak Erzuruma ulaşıp şehrtmize dön düjü sırada üç kişilik mürettebatı ile kaybolmuştur. Erzurum Diyarbakır srasında kay bolan uçagın durumundan 18 saatten berl ber hangi bir habe; almamamış tır. Bu ana kadar vazlyeti hRkkında haber almamıyan askerî uçakta pilot Saml Erkul, Teğmen K&zım Özgül İle maklnlst bulunmakta ldi. Yurdumuzun bütün şehirlerl telsiz le vaziyetten haberdar edilmiştir. Ne tice hava üssümüz tarafından merak la beiileiimektedlr. Hukuk ve Fen Fakülteîeri Dernekleri adlî makamlara müracaate hazırlanıyor Hukuk ve Fen Fakülteleri Talebe Dernekleri başkanlannın dünkü müş terek basın "toplantısında M. T. T. B. nin iki senedenberi kongre yapmadığı belirtilmiş, şu noktalar ileri sürülmüştür: cl İş başmdaki idare heyeti 14 mayıs 1955 tarihinde Ank?rada yapı Arkası Sa 5 Sü. 1 de Kruppun Ankarada dünkü temaslan Başbakan ve Bakanlarla görSşen Alfred Krapp bıgm Eskişehir ve Konyaja gidiyor Ankara, 16 (Telefonla) Şehrtmiz mabsusunu imzalamış ve müteakıben de bulunan Krupp mUesseselerl sahl Anıtkabri ziyere:le bir çelenk koybl Alfred Krupp bugün Bajbakan muştur. Adnan Menderesi makammda ziyaret Krupp müesseseltri sahlbl bugün etmiştir. Gorüşmede Hariciye Vekale öîle yemeğlni Ankara Beledlye Relsltl Veklll Ethem Mendere» İle Hartciye nfn dâvetlisi olarak Çubuk Barajında TJmuml K&tibl Melih teenbel de bu yemiş, öftleden sonra sıra ile Malıye lunmuşlartlr. Vekili Hasan Polatkanı, İşletmeler Alfred Krupp bu nbah Çajıkaya Veilli Samed Ağaoğlunu. 'İktlead ve y» gidmek Blyaıetlcuıaljur defterl Arkası Sa. 5 Sü. 2 de Bir maktulün kafalası mezardan çıkarılacak Geçen sene Beyoğlunda bir meyhane önünde bira şişesini başına vurmak suretile Vahe Salkımm ölümüne sebeb olan Mazhar Çeliközünün duruşmasına dün 2. Ağır Ceza mahkemesind? devam edilmiştir. Maznunun avukatı, cesedin mezar dan çıkarılarak otopsi yapılması icab ettiğini söyliyerek demiştir ki: «Bu adamın kafatası normal olsaydı, bir bira şişesi darbesile herhalde ölmezdb. Savcı, Vahenin mezarının sçılarak kafatasının otopsiye göndsrilmesirıi istemiştir. Arkası Sa 5 Sü. 1 de Bir sinema sahibine 1.200.000 lira eeza Fatihte bir sinemanın sahibi, BeIediye rüsumunu uzun müddettenberi ödemediği için bir milyon 200 Din lira cezaya çarptırılmıştu. Eelediyeee sinema gişesine haciz 19 MAYIS DAVETİYELERÎ KARABOR8ADA 15 LİRA Bütün tedbir konulmuştur. Sinema bileti satışları lere ragmen 10 Mayıs davetiyelerinden bir kısmı karabrosaeılann eline , polis ve belediye memurları nezaregeçmiştlr. Resimde Vilâyette halka davetiye dagıtımı görülmektedir I tinde yapılmaktadu1. Borc ödenene (Yansı 5 teci «ahlfemizdedir.) 1 kadar haciz devam edt|jktir. Renate dâvasuıa adı kanşanlardan Sina Yücevardar dünkii duruşma esnasında
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog