Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

Yücetürk Çocuk Kitablan Gaıeteci Küçük Ahmed 50 Kr. Bir Yaramazın Basına Gelenler 50 Fatihin On Fedaisi 50 Sünnet Dügünü 50 ı> Afacan Kardeşler 50 Balıkçı Küçük 50 ı> Babamm Masallan 50 Tahta Bacaklı Preru 50 ı> Yiğit Çoban 50 i Kibritçi Kız 50 ÇOCUK KİTABKVİ tSTANBUL L. J 33 öncfl yıl Sayı 11.783 umhuri RURUCUSU:TUNUS NADI KBABA Bugünkü Sayısı Perşembe 16 Mayıs 1S57 Evinizin bir haftahk NESESÎDÎR! Mecliste dttn şiddetli bir GüneyDoğuAnadoluda söz düellosu cereyan etti yağmur âfet halini aldı • P. milletvekilinin, Başbakandan lâstik istiyen bir . şoförün dövülmesine dair önergesi gürültülere yol açtı, Başbakan Adnan Menderes, şoförün sarhoş olduğunu söyledi Urfa, Mardin, Diyarbakır ve Bitliste yüzlerce ev yıkıldı, can ve mal kaybııun büyük olmasından korkuluyor, Van gölünüıt civarındaki dağlara kar yagmağa başladı Diyarbakır 15 (Hususi) Bütün Aldığımız haberlere göre Urfanın şiddetile bölgemizde devam eden Siverek kazasmın Karakeçi nahiyeyağmurlar çeşidli yönlerde zarar ver sine bağlı Migari köyünden kalabamekte devam etmektedir. Arkası Sa. 5 SÜ. 2 de Mefonlar: Omuml Santrai Numaraa: 824238, Yaa I«l«ri: 224299. Mafbaa: 234290 Tel«r*İ ra mektub adrest: Cumhurlyet İstanbul Fosta Kutusu Istanbul No 246 E. Nutku: "D.P. millet hâkimiyeti rejimini mi getirdi, yoksa jandarmalı demokrasiyi mi? Bu hâdise göstermiştir ki arük poüs devleti kurulmuştur,, dedi Muhtariyet veya taksim Üniversite profesörleri hakkında kanun teklifi >*> Kral Suud ve Kraf Faynd öpiışüyorlar Irak Suudî Arabistan ışbırlıgı Bağdad 15 (A.P.) Dflu gece Iraka yaptığı resmi ziyaret sona eren Suudî Arabistan Kralı Suud çer«iine büyük bir ziyafet veriLniştİT. Bugün askeri bir resmi geçid y« Arkası Sa. S Su S U Türk işçisi Meclisin kararını bekliyor Bîrfiklerin kapatılnasında istinat edilen kanun maddelerirtn fefsiri Için Başbakanlıkça Meclise yapıl an müracaat memnunluk uyandırdı Ankara 15 (CumhurlyetTelekH) I Bakanı Namık G«dik, iaml Burha Öğretim üyelerinin Güney Batı Anadoludakl »on yeı I neddin Eriş olan bu vatandaşın. 28 parsıntiBi dolayıgile, bölgedekl tet' nisan tarihinde Köyceğizde, kalaÜniversite dışında va kiklerl sırasında. Baçbabalık arasında gürültü çıkana «elll bln liralık akararak, bahis konusu zife almamalan teklif rabam lastiksizlikten yasözlerl »arfettiğlni, ancak tıyor. Rallm ne olacak?» Jandarma karakoluna, bu edildi diyen bir vatandasın kasözleri yüzünden değil. rakola götürülmesi hâdialkol almış olması, o bölAnkara 15 (Telefonla) Tunceli aesi üzerine, HOr. P. Trah genin yabancısı bulunHarding, bütün gayretler* D. P. milletvekill Bahri Turgud zon mllletveklli Emrullah ması ve topluluğun hurağmen Radcîiffe AnayasaNutkunırn verdiğl önerzurunu ihlâl etmesi sebeOkaygün Büyük Millet Meclısln» ge, Meclisin bugünkü top bile gotürüldügünü ve Üniversite öğretim üyelerile alâlcaü sının kabul ü sağlanamadığı lantısında hayli sert tarhakkında takibata geçilgayet mühim bir kanun teklif ettakdirde Adamn bölünmesi tışmalara sebeb oldu. digini »oyledl. miştir. Emrullah Nutku için çalışmalann devam Btkanın bu kısa lzahaEmrullah Nutku. bu (Hflr. P.) Okaygünün teklifi, esas itibaHIt tından sonra, soru »ahibi1 hadise hakkında gazeteettiğini temsilcilere açıkladı Üniversite profesörlerl ve diğer fiğarde çıkan haberlerln dogru olup Emrulah Nutku söz aldı. Trabzon retim üyelerinin Üniversite camiaa milletvekill, bahis konusu şahsın., ilmadıgını sormuştu. Lefkoşe 15 (Husus!) Gayet mevsuk Soruyu cevablandıran Iç îşlerl Arkast Sa S Su. l de bir kaynaktan öğrenHdlğlne göre, Kıb Arkast Sa. 5 Sü 7 de rıs Valisi Mareşal Harding, dün yük. sek kademeden Türk ve Rum meınurlarını vllâyete davet etmij, kendilerile Radcîiffe ar.ayasası ve adanın lstikball üzerlnd» görüîmüştür. Valinin su noktalar üzerinde durduğu tebarüz ettirllTelefoto CITVIHUHİYET: Ankara Istanbu) mektedlr. Eoka'rın tam&mile lmhası Trmnm Doktrininin yüdönönmfi mSnasebetile Başba kan tarafından verilen resmiksbulde Menderes (sağdai, ve ar.ayasanm tatbiki yoluna gidllmesl. İnönü (ortada) ve Amerika Büyük EIçisi Fletcher Warren (solda) bir arada. Bu hususun tahakkuku kin de Maka. rlos'un ellrd* henüz daha fırsatlar oldu £u meseleslne Vali Harding Bneml» Işaret etmljUr. Bnnlann en mühhnJeri: 1 Ziral Möcadele ve Ziral Karantina Anayasanıa bütün gayretlere ragmea tatbulüne tmkân olmadığı takdirde çarKanuno, 2 Zlraat Odalan ve Ziraat Odalan Birliği Kanunu, naçar Kıbnsın taksimine gldUecegl v» 3 Ordu Mensublannıa Nakil ve TSyinleri Hakkmdald Kanun, Türkiye dahil 48 memleketin bu flıtimali kuvveü» gözönünde tut»4 Korunmağa Muhtaç Çocuklar Hakkındald Kanun, 5 rak bu konuda hazırlıklı bulunulmast müşahidleri humrunda Ameİçin çalışmaların devam edeceglnl Har. Meteoroloji Umum Miidürlüğünü Tanm Bakanlığm» rikan atom denemeleri ding açıklamıştır. bağlıyan kanundur. bugün başlıyor Kıbnsta tedhls Londra 15 (R) Büyük Britanym Leflcoşe 15 (A.P.) U.massol bfflgeAnkara, 15 (CumhuriyetTeleks) rantina kanunu: Bu kanunla, mevzubugün ilk defa hidrojen bombasını Büyük Millet Meclisinin bugünkü atımız arasında gayet dağınık Dir dnde, Akrunda köyü elvarındakl tartoplantısında, 9 kanun tasarısı mü vaziyet arzeden, müteaddid müca lasında çalışmakta olan 60 yaşındakl patlatmıştır. Malzeme Vekâleti bomzakere ve kabul olunmuştur. Bu ka dele kanunlan birleştirilmekte, bu Kosta» Papadopulos. dün vurularak »banın Pasifikte yüksek Irtifada ıngır surette yaralanmıjtır. nunlardan üç tanesi muhtelif anlaş arada, günümüzün ihtiyaçlarına ce filak •ttirildiğinl açıklamıjtır. Arkast Sa S Sü. 4 te tnaların tasdikine mütedairdir. 3iri vab veremiyen hükümler kaldırıl Amerikan denemeleri de D13 tşleri Bakanlığı kuruluş ka makta ve yeni hüküraler vaz»dılmek NewTork, 15 (RAP) Amerlkm Ankara 15 (Telefonla) Truman C. H. P. Meclis üyesi Cemil Said »tom denemeleri, y«rm n b t l u karfl Dunundaki bazı tâbirleri değiştir • tedir. Kanun, Tanm Bakaihğına, doktrininin onuncu yıldönümü mü Barlas Ankara Palasta hazır bulunu Tttrklye d« dshll olm«i üzer* 43 mll tnektedir. Diğer kanunlan ana hat ziral mücadele ve ziraî karantina ra nasebetile Başbakan Adnan Mende yorlardı. Yalnız Kasım Gülek seya lcts meosub müfabtdlerra huıunınd» larile bildiriyonız: basırıda, son derece geniş yptkiler res bu akşam Ankara Palasta bir ka hatte olduğu için bu davete icabet Nevaaa çolUnde başlıysc&ktır. Arkast Sa S Sü. 1de 1 Ziral mücadele ve ziral Ka oltn bul resmi tertib etmiştir. Geceyan edememiştir. Bu arada resmikabul Bu denemelcrd» yapılecsk tına kadar devam eden ve çok par de Hürriyet Partisi ile Cumhuriyet tecrübelerln mahlyetı bakkmd» y«pıl&n basın toplantısmda verllen lak olan bu kabul resminde Bakan çi Millet Partisinden hiç kimsenin lSihata gOr*. sunlar yapılacaktır: lar, C. H. P. Genel Başkanı İnönü, bulunmaması dikkati çekiyordu. Fa1. bk def& ol&rak harb başlıglla Amerikan Büyük Elçisi ve kordiplo kat her iki Parti ve ileri gelenleri mücehheı havadtn . haray» atılamatiğe mensub şahsiyetler, bazı D. nin davet edilmediği de öğrenilmij o&k olan rokrtlerln denemott. 2. Atom devrt lçln teillf «dUea P. ve C. H. P. miltetvekilleri, asker! t i plyadelerln denemesl dt İlk deft ol» ve mülkl erkân ile gazeteciler davetll Resmikabule gelen lnönünü kapı r»k yapılacaktır. Idiler. Bu resmikabulde bulunmak 1. BugUne kadar İlk def» olmak flM da karşılamağa gelen Adnan Menüzere Istanbuldan gelen lnönü ıle Arkan Sa. 5 Su 7 dc Arkası Sa. 5 Sü 7 de C. H. P. Kars milletvekili Turgud Göle, Grup Reis vekili Nüvid Yetkin, ve reis vekili Nuri Sertoğln, Dün Mecliste 9 kamın tasarısı kabul edildi Nenderes İnönü v£ Amerikan Sefiri arasında dün geceki görüşmeler hidrojen bombası patlatıldı tngiliz Truman Doktrininin yıldönümü münasebetile dün gece Başbakanın tertiblediği kabul resminde geçvakitlere kadar Kıbrıs ve Ortadoğu meseleleri görüsüldü Gülek'in bugünkü duruşması C. H. P. Genel Sekreteri duruşmada bulunduktan sonra Ankaraya hajeket edecek Balıkesir ve Manisa C. H. P. konfrelerinde bazır bulunduktan sonr» Izmirde yapılan bölge toplantısma katilan C. H. P. Genel Sekreteri Ka«un Gülek dün uçakla şehrimize gelmiştir. Hava alanından doğruca C. H. P. U binasma giden Genel Sekreter ü ldare lcurulunun toplantısma katılmıştır. "V Son zamanlarda Işçi sendikalan ' birlik ve federasyonlanndan bir kısmırun, 5018 sayılı kanuna aykırı görülerek kapatılması üzerinc işçiler arasında uyanan teessür malumdur. Başbakanlığın, 5018 sayılı kanunun 2. ve 8 inci maddelerinin tefsiri talebile Büyük Millet Meclisüre müracaati, üzüntüleri hafifletmiştir. Dün kendilerile görüştüğümüz sendika idarecileri memnuniyetlerinl belirtmişlerdir. Türkiye Tekstil ve Örme sanayü lşçileri başkanı Bahir Ersoy demiştir ki: Arkast Sa 5 Su. 4 te DEVRİLEN DİKTATÖR 1953 y ılındanberi Kolombia'nm diktatörü olan General Gustavo Ro]as Pinllla, 13 mayıs ayaklanmalannı müteakıb vrnmiş ve iktıdan bir askeri heye te devretmek zorunda kalmıştır. Plnilla uçakla memleketinl terketmişt ir. Yukandakl resimde, Pinilla (sagda) menfa hayatını geçireceğinl söy ledigi Ispanyanın başkentl Madriddeki bir otel odasında gareteciler üe k onuşurken görülmektedir. G Mollet . istifaya kalkıştı Fransız kabinesi tartışmalı bir toplantı sonunda Süveyş Kanalı meselesini Güvenlik Konseyine aksettirmeyi kararlaştırdı Paris 15 (AJ>.) Fransız kabinesi, gayet tartışmalı blr toplantı neticeslndç Süveys Kanalı meseleslni B.M. Gilvenlüc Konseyine aksettlrmeyl karar lastırmıştır. Bu oturumun başlar.gıcında Bajbakan Guy Mollet, lstifa ermeğe çalışmi}. fakat Curohurreisl Rene Coty'nin ısrarı üzerine bundan vazgeçmiştlr. Başvekil, Fransanın, kendisinl en yakm mütte. fikleri B. Amerika ve B. Brltanya tarafından Süveys hâdlsesinde terkedîltnis hlssetügi İçin istlıaya çalıstığını bllâhare anlatmıştır. Kabine toplantısını müteakıb gazetecllere kısaca beyanatta bulunan Mollet, tngütere, Amerika ve dlğer ır.emleket Arkast Sa. 5 Sü 5 te Karma komisyona üçüncü defa mehil verildi Burdur 15 (Teleforüa) Hürriyet ruîmajında hâklm davadan lsUnkaf Partlsi grup başkanı ve Urfa millet. etmiştlr. vekili Fethi Çelikbaşın sehrlmlzde kar Hâkim bu karannı. lanıklardan lkld lılar.ışı sırasmda Toplantı ve Gösterl nln, kendisinin hâdiseye jahid olduğuYürirjiişleri kanununa muhalefet ettik nu irade ederek reddi hâkim taleblnd» Ankara 15 (CumhuriyetTeleks) leri lddissile hskları^da takibaU gl bulunmaları üzerine vernîlştir. Duruç Arkast S a 5 S ü . lde 1943 yılında, Vamn Özalp Jçesinde rişllen 24 kişinin bugün ba;layan du. 33 kişinin kurşuna dizilmesi hâdiöesi hakkında tahkikat icra etmek ü Arkast Sa 5 Sü. 2 de Özalp hâdisesi Eurdurda 24 Hürriyet Partilinin duruşması Hâkim bu dâvadan istinkâf etti i Telefoto CUMHURİYET: Ankara İstanbul A. KRUPP ANKARADA . Ankara, 15 (Cumhuriyet Teleks) Alrnanyadaki Krupp fabrikalarının en büyük hissedarlarından Alfred Krupp hükumetimizin resmî dâvetlisi olarak bugün Ankaraya gelmia,tir. Alfred Krapp'a bu akşam misafir kaldığı yabancı konutlar köjkünde bir kokteyl verilmiştir. Resim bu kokteyl esnasında alınmıçtır. Arkast Sa 5 Sü. 3 te Danimarka seçimleri Sağcı partiler, soiculara nisbetle ilerleme kaydettiler Nihad Erim Üniversiteye avdet ediyor Eisenhower, Ruslann harb güciiıtü anlattı Başkan, «beynelmilel gergînlikte bir gevşeme görmüyoraiTi» dedi ve «iyi savunma, ucuz »avunma olamazi diye ilâve etti uçağınm 3 buçuk rrulyon dolar» Tual olduğunu, bunun şimdi demode nele geldiğini, bugünün B52 tepkili uçaklarının 8 milyon dolara mal ol" duğunu misal olarak verml? ve Tl milyar 800 milyon dolarlık bütçesinin kısıhtıamasuıı tekrar tekrar i«temiştir. •tyi savunma, ucuz &avun.n« olamaz> dedikten sonra Başkın Eisenhower, komünistlerin askerî dunı» mundan bahsetmiştir. Başkan «Kı Arkan Sa 5 Sü. S t* Washington, 15 1R.A.P.) Başkan HAVA ŞEHtDLERjMİZ ANILOI Eisenhower dün gece bütün AmeriAnkara 15 (CumhuriyetTeleks) Şehid havacılarımmn hatırası dün kan radyo ve televizyon şirketleri •aat 11 de Fatih parkında yapılan Sabık Başbakan yardımcısı Prof. tarafından yayınlanan bir konuş bir ihtifalle anılmıçtır. Muhtelif te Nihad Erim tekrar tedris hayatına masmda bütçesini savunmuş ve TUIçekküllere mensub hatlMer günün dönmek için Ankara Üniversitesine KapenhaS 15 (a.a.) Dün cereysn ehemmiyetini belirten konuşmalar letine izah etmiştir. müracaatte bulunmuştur. •tmi} olan Danimarka jeçimlerinde yapmtşlardır. « Beynelmilel gerginlikte bir gev Prof. &imin talib olduğu kürsü •ağcı partiler solcu partiletin alcythtifal dolayısile dün saat 11 de şeme görnr.üyorum» diye söze fcaşhine olarak bir ilerleme kaydetmJ? Beyazıd ve Galata kulelerinde. resml Hukuk Fakültesi Devletler Umuml lıyan Başkan, güvenliğin lenzilâtı ol bulunmaktadırlar. müesseselerde, gemilerde bayraklar Hukuku kürsüsüdür. PAK.ISTANU ÖĞEENCİLEK ŞEHKİMİZDE 19 Mayıs Bayramına katilmak üzere dün sabah Şeh madığını kaydetmis ve «sulhün üc Alınan neticeler jSyledir; Nihad Erimin bu t'Vbi rmjhtemeyanya lndirilmiştir. reti yüksektir» demiştir. Sosyalistler: 70 mebus tundan 6nRsim, Fatihteki törenden bir g8 len yarın Profesörlcr Kurulunda gö rimize gelen Lahor Aitchisen Kolejden 33 öğrenci öğleden sonra Mithatpa^a stadmda prova yaptkinci Dünya Harbi sırasmda iıral mışlardır. Raym bu provayı göstermektedir. rüsülecektir. Arkatt Sa S Sü. 6 da rünüfltür. •dilen her B36 tipi bombardunan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog