Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

Prof. Cevad Yucesoy*im BİLANÇO TAHLİLLERİ adlı eseri çıkmıştır. Satıg yeri: Üniversite Kitabevi, İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu. Fiatı: CUdU 15 lira, Cildsiz 12,50 lira. u m h u r i yet KLRUCUSU !TUNUS NAErt Hnrfl 11 7«İ9 ıı.icıe, Talefcralar: Umuml Santra) Numarası: 224298. l C u m h u r i y e t 1 ^ ^ Yaz) Isleri: 224299, Matbaa: 224290 Posto b N Na 246 VARLÎK 15 Mayıs tarihli 454 uncü sayısı Yaşar Nâbi. Fazıl Hüsnü, Sabahaddin Kudret, Suud Kemal Yetkin, Hasan Şimşek, Salâhaddin Batu, Muhtar Körükçü, İlhan Demiraslan, Talib Apaydın; Halim Yağcıoğlu, Özker Yaşın Yıldırım Keskin ve daha başka imzaların makale, şiir ve hikdyelerile çıkmıstır. Çarşamba 15 Mayıs 1957 Kıbns Meselesi D.P. Grupunda Görüşüldü 9 saat devam eden müzakereler esnasında Başbakan iki defa söz aldı, n e t i c e d e hükumetin Kıbns politikası ittifakla tasvib edildi "Makarios Kıbnsa dönersc dâhüi bir harb cıkabilir,, dedi "Makarios dönerse dahilî bir harb cıkabilir,, dedi Hayat pahalılığı ve mal darlığı ile ilgili önerge Feridun Ergin (Hür. P.), Ticaret Bakanı tarafından cevablandınlmasını istediği önergeyi Meclise verdi Ankara, 14 (a.a.) Demokrat Parti Meclis Grupu İdare Heyetinden tebliğ olunmuştur. Demokrat Parti Meclis Grupu 14 mayıs 1957 salı günü saat 10 da Reis vekillerinden Eskişehir mebusu Abidin Potuoğlunun riyasetinde toplandı. Celsenin açımasını müteakıb Başvekil Adnan Menderes söz alarak Kıbns meselesini etrafile izah etaıiş ve söz alan hâtiblerden sonra Başvekil tekrar tamamlayıcı izahlarda bulunmuştur. Saat 19 a kadar devam eden bu müzakereler neticesinde hükumetin Kıbns meselesinde tâkib etmekte olduğu basiretli ve azimli polîtika Grup Umumî Heyetince tamamiyle ve ittifakla tasvib olunmuştur. Kıbns meselesinin Mecliste göruşülmesi Ankara, 14 (Cumhuriyet Teleks) Kocaeli D.P. mületvekili Cemal Tüzünün Kıbns mevzuunda. bir müddet evvel yermiş olduğu sözlü sorunun, Büyük Millet Meclisinin cuma günkü gündemine alınması kuvvetle muhtemeldir. Bu soruya verilecek cevab sırasında, hükumet görüsünün açıklanması ve Kıbns mevzuundaki yeni tezimizin, Büyük Millet Meclisinde bir kere daha teyid olunması beklenmektedir. Bilindiği gibi, Kıbns me Arkası Sa 5 Sü. 6 da Hububat fiatları tesbit ediliyor Toprak Mahsuîleri Ofisi Bölge Müdürlerinin Ankaradaki toplantısı dün de devam etti, Ticaret Bakanı ilgililerden izahat aldı Ankara 14 (CumhuriyetTeleks'» Yeni hububat alım yılının başlamak üzere olması sebebıle, Toprak Mahsulleri Oisi bölge müdürleri, Ofıste, bir haftadanberi devam eden toplantılar yapmaktadırlar. Bu toplantılarda, haziran ayından itibaren başlıyac?k olan yeni alım j yılında tatbik edilecek fiatlar ve ım DÜNKİI CENAZE TÖBENLERİ Vefatını teessürle bUdirdiğii mevzuda alınacak tedbirfer görüşülmektedir. Bu arada, bölgeler itibari miz Orgeneral Alı Fuad Erden'le, sabık Maliye Vekili Fuad Ağralınm le, bu yüki hububat ekımi ve istih cenazeleri dün torenle kaldınlmıştır. Resimde Orgeneral Erd«n'in ce« Arfcast Sa. 5 Sü 7 de naze merasimi gbrülmektedir.. Torene aid haber 3 üncü sahıfededir. Ankara 14 (Cum huriyet Teleks) HOrrlyet Partlsi Grup Başkan VekiU ve Urfa Bülletvekili Fendun Ergin, Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir sozül soru önergesi vermiştir Feridun Erfln, Ticaret Bakanı tarafından cevablandınlma • Ka*nn Gülek, dün îzmirde yaptıgı konuşmada, D. P. nin ürtidara gcldiği «ını istedigi BO Feridun Ergin tusunda şöyle demektedir: 14 «nnayı*» ı kutlamadığma işaret etti: «Vatandaş bayal sukutuna uğrach «1 Hayat pahalılığının ve mal darlıgının iktisadl ve içtimal bünyedersem, çok hafif konuşmuş oluıum» dedi Bilzde yarattıgı teslrler hakkında, Hükumet ne dügünmektedir? 2 îşçl, çiftçi, memur ve emekli "tzjnir 14 (Telefonla) Üç günden 1 sabah Manisadan şehrimize gelmis mektedir. Bununla beraber son gün•llelerlnin yükselen fiatlar ve lhtiyae beri E«e bölge«nde bulunan C. H. ve saat 10 U. C. H. P. il merkezın lerde C. H. P. Ege teşküâtı ıçinde «ri £ge bölgesınde bulunan •mddeleıi yüründen maruz kaldıklan de altı vilâyet C. H. P. temsilcisinln bahar havası politikası aleyhinde beP. Genel Sekreteri Kasım Gülek bu Arkast Sa 5 Sü. 8 de işürakile yapılan bölge toplantısına liren cereyanm gifHkçe kuvvetlcndiği ifade edilmekte, mevzu toplanriyaset etmistir. Saat 16 ya kadar devam eden bu tıda ele alınmamış olsa bile gen»l Manıf Alman sanayicisi Türk toplantı gizli olduğu için hangi raev sekreterle yapılan diğer temaslar me hükumetinin davetlisi olarak Arkast Sa 5 Sü. 4 te zular üzerinde durulduğu bilinmememleketimizde tetkik ve temaslarda bulunacak C.H.P. teşkilâtında "Bahar Havası» aleyhtarlığı artıyof Çelikbaş taraf tutan idarecilere hiicum etti Alfred Krupp bugttn geliyor Tevfik üeri, Burdur Savcisının istediği muvafakat cevabını verdiğinden Çelikbaş hakkında tâkibata geçildi Burdur 14 (Telefonla1) Devlet Bakanı Celâl Yardımcı ile Mılli Eğitim Bakanı Tevfik İlerinin D. P. kon gresi vesilesile yapmış oldukları ko ! nu^malarla şehrimizde b?şlı>an siyasi mücadela devam etmekte ve Hür. P. ocaklarmda koruş;n Burdur mületvekili Fethi Çelikbaş yapmış olduğu konuFmalarla her iki Bakanın konuşmalarına cevab vermektetedir. Arkast S a 5 S ü . l d e İNÖKÜ RATİB TAHİRİ CEZAEVİNDE ZİYARET ETTt Evvelkl gun Ankaradan şehrimize gelen C. H. P. Genel Başkanı Ismet Inbnü dün saat 17 de bir basın suçundan dolayı Osküdar Cezaevir.de mevkuf bulunan C. H. P. Meclisi üyelerinden Ratib Tahir Burak'ı ziyaret etaıştir. GörüşBie Cezaevinin Müdürünün odasında vuku bulmuş ve on beş dakika devam etmiştlr. Doç. Sahir Erman'ın gönderdiği açıklama Ermae, Halnk Fakültesinde verıfiği dersin rizası olmadan neşredildiğini bildiriyor Doç Sahlr Ennandan İstanbul Cum huriyet Savcılığı kanalı İle şu tekzlbl aldık, aynen neşredlyoruz: «Cumhuriyet gazetesı yazı lşleri müdürlıiğune: Gazetenlzin 10. mayı». 1957 tarlhll Büshasınra 1 incl sahlfesesinde »Ce ea kanunu lspat hakkını tanımiftıra ba^lığı altında derslmın blr Sısmı neşTedlltnıştlr. Oeza huSuku *jedrl«atıtıda bafcdn hakaret cürütnlerlnln tzahraa gelmiş olması dolayısile, Ceza Kanununun 481 İBCI maddesmi izah ederien. bu maddeoln 1 İncl benflınln tatblklne daır bir Tevhidi İçtıtat Saranndan bahsedilmiş, bu iararın leh ve aleyblnde ileri sürüimüs fiklrler anlatılmış ve mezkur kararın teşriî bir hü viyet taşıznamasma binaen, başka bir iararla kaldırüabıleceğt beyan edilmekle lkttfa olunmuştur. Ceza bUkuku tedrlsatmda şlmdlye kadar her yü tekrartanan ve ders kitablarmda da öteden beri yer alan bu teknik rna'.umat, nzam almmadan ve fevkalâde bir mahiyet arzedlyonnuş gibl neşr edtlmiştir. İşbu tavzıhimin Basm Kanununun 19 uncu maddesl muclbince neşredllmeainl saygile rica ederim.» Almanyadaki «Krupp» îabrikalannın en büyük hissedarlanndan Alfred Krupp hükumetimizin dıvetlisi olarak bugün uçakla şehrımize gelecektır. Alfred Krupp şehrımızde Denizcihk Bankası Umum Müdürü Yusul Zıya ile gorüşecek ve «Izmir» vaDurunun siparişi hususundaki esas Kubalı, mahkemelerin istiklâli, Cumhurbaşkanınm talar tesbit edilecekür. A. G. Wei;er rafsızhğı ve Meclisin hükumeti murakabesi konularına tezgâiıl;.rında buyuk hissesi bulunan Krupp'dan alman mektublardan bu temas etti iîin mdsbet şartlar içınde inkişal Hukuk Fakü'.tesl blrlnd smıfmda ganının müstakll olması yalnız de edeceğı anlaşıbnaktadır. mokrasi İle dej^l Hak ve Adalet İle de Profesor Hüseyin Na'.l Kubalı dünkü Alfred Krupp, bilâhare Ankara ve dersinde enteresan blr konuşma yap doğrudan dojruya llgllldir. Anayasa butün bunları göz önılnde tutarak Kırıkkaleye giderek fabrıkalarınuzmıştır. Prof. Kubalı dersinin konusu olan kaza orgaamı bcr türlü mıidahaledsn da tetkiklerde bulunacaktır. «Kuvvetler ayırıını» meselesinde kaza uzak tutmak lstemlştir Blr meiıle(Adlî) kuvveti ele alarak demlştir kl kene halâ kaza organ.nın ıstlklâlı me • Kaza (Adlî) organın ayrıHğı me selesi munakaşa edlllyorsa o ceml^et selesl oteden beri tartışılmıştır. Bazı hasta bir cemlyet demektlr n Bundan müelllfler, kaza organınra lcra organ: sonra. teşrli lcra ve kaza kuvvetlerlnın blr unsuru olduğunu Boylemişler nin avrılma çekiUerinin bir memleke se de bu görüş medenlyetl İleri memle tın huKumet şeklini verecellnl s^'ll ketlerde revaç bulmamış ve teorlk kal yen Prof Kubalı, bu ayırma ameliyeAmsterdam: 14 (a».) Mllletleran mıştır. Bu tilkelerin kanunlan kaza sinden 3 hükumet rejıminln doğdu Basm Enatitüsünün altmcı genel organının icra organmdan ayrılığı ve ğunu belirtmlş ve bunlardan Parli toplantısı bugun Amsterdamda başistiklâlî gayesine matuftur. Kaza or menter hükumet rejıml üzerlnde du lamıştır. Belçika delegesinin başkanrarak demlştir kil'ğmdaki :lk oturumda Norveç. Batı « Parlâmenter rejlmln başlıoa Almanya ve İsviçre de'.e^eleri söz ala vasfı müstakil ve gayrı meyul bir dev rak grevlcr ve diğer sosyal hareketlelet reislnln bulunmasıdır. Cumhurbaş rin basıada dofurduğu mesele'.er İle kanınm TIÜ5"S^1 '.ıgi mese'.esl de çeşidll memleketlerde bunla'in hallt Arkası Sa. 5 Sü 7 de Arkası Sa. 5 Sü 7 de Prof. Hüseyin Naili Kubalının bir dersi Millellerarası Basın Enstitüsü toplandı 3 talebenin tard cezası değiştirildi Ulaştırma Bakanı 3 öğrencinin tard cezasını 1 haftalık muvakkat tarda tahvil etti Ankara, 14 (CumhuriyetTeleks) Denizcilik Okulu îdaresine karşı, Hılton Oteh antikacısı Jak Danan, toplu nümayiş tertibledikleri iddiasile, okuldan tardedilen üç öğrencinin cezası, Ulaştırma Bakanı Arif Demirer tarafından bir hafta muvakkat tard cezasına tahvil edilmiştir. Arfcast Sa. 5 Sü. 2 de siüimrnııiıriffininıı Meclisin bugünkü gündemi Gündemde 7 sözlü soro önergesi, 18 kanun tasansı veya teklifi var Ankara 14 (CumhuriyetTeleks) Büyük Millet Meclisinin yarınki toplantı gündeminde, geçen toplantıda, alâkalı Bakanlar bulunmadığı için gorüşülemiyen yedi sözlü soru ile 18 aded kanun tasarı veya tfklifi mevcuddur. Sözlü sorular araanda, tspartı Arkası Sa. 5. Sü. 7 de Bir hâdise ve bir dnşünce Dost Alinanyantn kıymetli Devlet Reisi doîcuz gun suren bir misafirlikten sonra memleketine döndü. Bu dokuz gıin zariında halk Turk Alman dosüuğuna verdıği fcıymct ce ehemmiyeti Dr. Theodor Heuss'un şahsına karşı gösterdiği içten tezaHürlerle bol bol belırttiği gibi hükumet de tertib etliğt resmikabulleT, verdiği ziyajetler ve partılerle misafirlifc pünleriîiin hoş geçmesi için elinden geleni yaptı. Btz de herşey olup bittikten sonra işte bu resmikabıuler ve ziyajetler üzerinde durmak istiyoruz. Bu toplantılara mutod fciraseler ta.mB.men çağrnldığı halde galiba yanlız tarafsız ce muhalif bastn ileri gelenleri davet olunmadılar. Onlar yalnız Alman büyük elçiliğtnden veya istanbul BaşfconsoIosZuğıtndan Icendi tertib ettifcleri ziyafet ve resmıkabuller içın davetiye aldilar. Bir devlet veya huktnnet adamı isek hoşl&nmadığımız, sevmediğimiz bir tarafsız ceva muhali/ gazetecıyi evımıze veya sojramıza çağırmağa hıç şuphesız mecbur tutu lamayız. Fakat detlet, millet ve hufcumet nomtna tertib olunan böyle bir tcrplanttnın dat'etli listesıni iç poHtifca bafcımmdcn tasfiyeye tâbi tutmak hafcfctnı da kendimizde görmemek olgunltığuna ortık erişmemiz Zârıtndır. Meaele Türfc Alman milletlerinin ve hükumetlermtn va^"»laşmasına, dolayısile millî menjaate tfLlluk ediyorsa bundan az, çok zarar görecek gazetetiler de. Jıl, gene ve yalnız millî menfaatler olur. ııi 1 ı.«mi.. nnınnmıııiHiııııiiiaEnı uıı ı ı : ınnnt nmms.ııauiiB.ııııııı.niiiıi'iı.iinııı Bagttn ikinci Kaçakçı Danon 56 ay hapse mahküm oldu Suç ortakları Petro, Sofia ve Nikola da cezaya çarptınldılar başladık Famtezi değil, hayat mahsulü değil, mübalâğa değil, yüzde yüz doğru, milletlerin harb tarihlerine geçmiş vak'alar Fabna Karasu 6 hafta müşahede altına alınacak Bundan bir sene kadar önce, YeldeJiıroeninde dama. dı Ibrahim Yalçm İle damadınm sevgilisi Aysel Özbekleri tabanca İle öldüren Fatma Kara. •unun dunışmasına, dün 3 Ağırceza roahkemeslnde devam edilmistlr. Ekserisini başortülü kadınların *eş kil ettlği kalabalık blr dinleyici kutlesinin hazır bulunduğu dünkü duruşmayı Fatma Karasu ilk defa olarak sakin taklb etmiş tir . Yalnız, Adll Tıbbm hakkında verdlği raponm mahkemece kabul •dllmeıcesı ve ce 5a. 5, 5ü 6 uslar Derleyen : A Cemaleddin SARACOĞLU 1 Centilmen easus: Hana Lodl, 2 İnglltereye harbl kazandıran tok sözlü mühendls casus: Szek, 3 Arkeolog casus: Tomas Edvard Lavrena, 4 Dlşi Lavrens: Kontes Alls de Bettlgnies, • Türk Lavren»l: Jandarma M'Jlâziml Mü'mln bey. 9 Sovyet Rusyada blr İngilla casusu: Mlster E*illy, 1 Ayda yüz franga vatanlarını satan soysuz blr baba İle Uü oğlu Manos'lar, 8 Alm=^ '^vrensi: Her Wassmuss 9 Mataharl, 10 Almanıarın dişi Lavrensi: Matmazel Doktor, 11 Mlss Flora, 12 Edib casus Maubert, Bundan dört ay evvel döviz kaçak avukatının müdafaaa fle yetinerek. çılığı iddiasile Adliyeye verilen ve bir diyeceği olmadığını bildirmiş, sa\ bir ay evvel de, Bursadan 25 bin li Arfcast Sa 5 Sü. 1 de ra mukabilinde temin ettigi sahte ! pasaportla, >urd dışına kaçarken Yeşilköyde yakalanarak tevkif edilen, Hilton Oteli antikacısı Jak Danon, dün kaçakçılık suçundan 1. Asliye Ceza mahkemesince. 56 ay hapis ve 35 bin lira ağır para cezasına mahSon zamanlarda Sovyet Rusyadan küm edilmiştir. bazı kredi teklifleri alınmıştır. Bu arada Emlak ve Kredi Ban*Duruşmayı büyük bir soğukkanlılıkla takib eden Jak Danon, son söz kasına da yol ve inşaat malzemesi olarak ne diyeceği sorulduğu zaman, Arfcast Sa. 5 Sü 7 de Rusyanm yaptıgı kredi teklifleri F*tma Karasn dünkü duruşmada lı 1rlr* J îkinci Sahifeye Bakınız! YARININ VOLCU CÇAKL\RI Handley Pag» Vça!: în?aat Sirketl mühendısleri. yannın dev yolcu uçaklannır p;a'i arıra luar.anıa«tadır. Dört tepklU motöru bulunacak ve 173 yolcu ta£î;aoile<ek ,>!an bu uçagın 1960 yılında Imal edilebilecegi bildlrtlmektedlr Yuharıd ,kı rcsinıde, tcpkill dev yoleu ueajhmn m<x*«l regınl gCrfli ıııektullt.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog