Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

u m h u r i yet KLIRUCUSUrYUNUS NADİ NEŞRİYAT BÜROSU Üniversiteler, Fabrikalar Her branş için ve almanca teknik kitablar süratle temin edilir. Ankara cadd»«i 119 İstanbul TELEFON: 22 13 45 oajvckil Adnan Menderes Nüvit Yetkir (CJELP.) Üç muhalif parti tarafından verilen sözlü soru önergeleri elektrîklî bir hava içinde görüşüldü, Başbakan 4 defa söz aldı, Tahir Taşer üç oturum için Meclisten çıkarıldı L>... 1 Kavaalp flfiir. P.) Tahir Taşer (C.MJ.) HâkimlermeselesiMecliste ıbrısta sert münakaşalara yol açtı numayışı Ankara 13 (CumhuriyetTeleks) Yüksek dereceli bazı yargıclann muajjen sürelerle eraekliye sevkedilme leri konusunda üç ayn muhalefet partisine mensub milletvikilleri tarafından verilen üç ayn soru önergesi, B. M. M. nin bugünkü toplantısında hayli hararetli tartışmalara ve üç saatlik bir müzakereye sebeb oldu. 33 üncü yıl Sayı 11.7*1 Telefonlar: Omuml S&ntraJ Numarau. 224238. Yazı Uieıi: 224299. Matbaa: 224290 Telgral n mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu ktanbu] No 246 Sah 14 Mayıs 1957 Menfadan dönen kızıl lider Giyorkidesi karşılamak için toplanan 7000 Rum, Törk mahallelerine hücHm etmek istedi ise de onlemR apanan Sendika birlikleri Ba.sbakanlık, ayni iş kolundan olmıyan sendikaların kındi aralarında birlik kurab'hnc'erinin mümkün olup olmadığı hususunda Meclisin karara varmasını istedi Ankara 13 (Cumhuriyet . Teleks) Başbakanlık tarafmdan, lfçi ve iyıeren Sendikaları ve Sendika blrliklerl hak. kındaki 5018 sayılı kanunun iki ve İNÖNC ŞEHRİMİZDE C. H. P. Genel Başkanı Ismet lnönü. emekü sekizlnd msddelertnln tefairl hakkında. Büyüi Millet Medlsi bajkanlıgın» Orgeneral Ali Fuad Erden ve esıcl Maliye Bakanlanndan Fuad Agralının Ce naze tSrenlerlnde hazır bulunmak üzere dün uçakla Ankaradan gelmişUüracaat edilmlstlr. tir. Buna clair haberlerimiz beçinci sahlfededlr. ReMmde Inonü, hava Arkan Sa S Sü. 4 tc meydanında kendJeini karşüıyan geliai fözilhnektedlt. Muhalefet, Adalet Bakanı Göktfirkfin istifasını istedi, Nüvit Yetkin, hâkimler mevzuunda bir gensora önergesi verdi bulunmakta ldL Lefkoşe 13 (TJî.A.> Lefkoşenln yorkldea Avmpada Rum halkı bugün menfadan dbnen Geçen ay soleulann mevkuflyetine soo fcomünist liderlerl Giyorkides'i karsı Tsrlhmeci İçin çıkan eınlrden lstifad* lamak maksadile büyük tezahürat yap. U« Kıbnsa dönmüs bulunmaktadır. Hatırlanacagı vcçhlle 1955 «enesi a. mışlar ve nümaylşlerde bulunmus'arralık ayında Jsçi blrllgi memurlan adır. 1955 arahk aymda Akel komünist rasmd» 20 ki?l Akelin belllba»!ı Oy«pa.tlsir.ln kanun dısı edildiğl ve 11 lerl tnılımdukları için tevklf «inıallderlerinin tevkif olunduğu sırada Gi lerdl. O tarihte Avrupada bulunan CL yorkldes tevktf edlhnekten kurtulmuftu. Son çıkan bir «mlrlt i»çi b!rl!«taİB bu komünUt liderlerl topyekun (erbatt bırakılmifUrdır. Yazuı Sa. 1. Sü. S dt Arkası Sa S Sü. 4 te Geri kalmış memieketlerde kalkınma işi nasıl olmah? Italyan Prof, dün Iktisad Fakültesindeki konferansın<îa, lcalkınma için benemehal bir plâna ihtiyaç olduğunu söyledi Ekselâns Dr. Heuss oçağa binerken Yeşilköyde bir ihürara kıt'ası tarafından Sflâmlanıyor İngiltere Yunanistanı suçlandırdı New York 13 (AP) B. Britany» bugün Yunanistanı Kıbru nteselesinde Türkiye •• B. BriUnya ıl« doğrudan doğruya müzaker«lere giri?mekten kaçınmak ve hiç de taviz kâr olmıyan bir tavır takınmakla su çlandırm ıştır. Ingilteıenin döny» teşkflJ* a e z dindeki basdelegesl Slr Pienon Dicîc son bu husiuta Birlesmij MUletler Genel Sekreteri Hammardcjoeld'l» btün diğer B.M. »fası memleketjert bir mektub g3ndermistir. tngîlterenin bu mesajı acnasmda Ynnanistanın 22 mart tarihli mekhıbuna bir cevab tefkil etmektedir. Kuzay AUantik mıuheded *e»kilâtı Genel Sekreteri Lord tnaay geçenlerde NATO nun Kıbns IhÜlafını hal için tavaasutta bulunmaam telrIif etmiı ve Ingilter* v» TOrkiyenİB bunu kabul etmelerin» mukabil buradaki Yunan dam! delegesl Christian Palamaı bu teklifi reddetrr. iştt Ekinlerin kuraması endişesi ortadan kalkmış bulunuyor Adalı lle görüştük. Dr. Adalı, memleketlmlzde bölgelere gSre yagı« durumu hakkmda şu Izabatı vermlçtir: • 1957 yılı mabıul durumuna. nl n n Te mayu ayı yağışlannm âmtl ol dugu şüphe götürme» blr hallSattlr. Nisan ayı yağışlan nlsanm 18 gindan sonra başlamıs Te heauen hemen, bu butmt bSlgemlzden Konya Aksarayı müstesna, dlğer bölgelerde de nonna 11 aşmıştır. Bu bereketll yağışiar, nln n başlangıcmda büytlk blr endişe dojuran eklntn kuruması ve yanman düşüncelertnl tamamen bertaraf et mlş Te bububat normal gellsme göst«rmlsrtir. Mayıa ayı yağıslarına gelince: Son 10 rün lçlnde hemen hemen bütün yiırdda bereketll yağtşlar kaydedllmlştir. Hububat bölgeal olan Trakyada hemerî hemen normalln lkl Msteoroloji U. Müdiri, M R lOginfe btrektHi yağıslar kaydediMğini, havanm da ekinlerin sap yapnası içia iyi gittiğini söyledi Aniar» 13 (Oumhuriyetteleia) Klsanın ortaama kadar kurak glden havalann 16 nlsandan ltibaren degişeeegtnl v« faydalı yagmurlann yagmıya basladlğmı Meteorolojl Genel MüdUrlüğüne »tf«n errelce bUdlrmlstlk. Bugün, son durumu öğrenmek üzere Meteorolojl Oenel Müdüru Dr. Fuad Dün Mecliste bir sorunun cecavablandınlması sırasmda Başbakan aksaklıklara 3 yıldır devam eden kuraklığın sebeb olduğunu söyledi Ank&ra, 13 (Cumhuriyetteleka) Trabzon D.P. mllletvekUl Mahmud Göloglunun, Trabzonun buğday iiıtiya cmın glderllmesl mevzuunda ne dtlşü nüldügüne dalr sorusuna, Meciialn bu gilnKtl toplantıarada cevab veren Tica ret Bakanı Abdullab ASer, rterziatta kl bütün sıimtılara rağmen, bir aisalc lık mevcud olmadıgmı» «öylemlştlr. Baian, üç yıldan berl kendtal his•ettirea kurailıi sebeblle, geçen tem ınuz aymda 600.000 ton buğday lthall hususunda Amerlka hüiümetl iîe mu tabakata vanldığmı ve bir anlaşma lmzalandıgını, bununla da lktlfa edll JHlyerek, ilk lhtiyacın kaTşılanmaaı Içln, ttaîyadan 50.000 ton buğday lt Karadeniz illerinin buğday i h tiya c ı Rokfeller vakfı lle yapılan anlaşma gereğince memleketimlrt; gelen İtal. yan profesörlerlnden Pasquals Sareceno dün İstanbul İktlsad Fakültesinde çok slâka ile dlnlenen bir konferans vernüştir. «Muasır dünyada sanayilepne veüresl» adını tasıyan bu konferansta, evvelâ kapitalist lstihsalin gelişmesl vs Memlekctimizi resmen zlyaret etmi» etmekte oldugu Yıldız Sarayı Şale Dr. Heuss vc Bayuı sel&mlamı«!argeçirdiğt istihalelerle. geri kalmış mem bulunan dost ve müttefik Federal köşkünden Cumhurbaşkanı Celâl Ba dır. leketlertn sanayileşmesinde takibi lâ A'manya Cumhurreisi Ekselâns Dr. yar tarafından alınmıştır. Açık bir İki Devlet Reisi, hava meydarumla »ım gelen usuller izah edllmlstir. Ay ITıeodor Heuss, Bonn'a dönmek üze otomobile binen iki Devlet Reisi, Dış Işleri Bakan Vekili Ethem Menmlallnl a'.mıjtiT. Mesela Edlmede 10 rtca kapitalist Iktisadla, geri kalmıs re dün sat 17.15 te uçr.kla Türkiye köşkten hava meydanına vanncaya deres, Ordu Müfettiçi ve Gamizon günlük normal vasatlsl 16 mm olduğu roerrüeketlerin kalkmması arasında den aynlmış, Yeşilköy hava meyda kadar, takib edilen yol boyunca hal Arkası Sa 5 Sü. 8 de karşılanmışlardır. halde 29, Lüleburgazda gene 16 ya kar kat'I bir bağ kuran konferansçı, geri nında Cumhurbaşkam Celâl Bayar kın tezahüratile tarafından ugurlanmıçtır. Şehrin muhtelif mmtakalannda ban|i 36 Te Çorluda 14 e kaışı 51 mm ltk Arkast Sa. S Sü 7 de Ekselâns Heuss, saat 16 da lkamet dolarile yer alan askerl birlikler yağıs kaydedilmljtlr. Orta Anadolu bölgesine ge'.ince, bu genlj bölgede yer yer normale yakın Te blrçok yerlerde de normalden faz la yağışlar kaydedümlştlr. Meseli Esklseblrde rnayj aymın 10 günlük va satlsi 16 mıa ye karşılık 12 olmuştur. Polatlıda 13 e karşı 15 mm yağış alm mıştır. SlTrlhlsarda normal blr hayli aştlarak 18 mm ye karşı 30 mm yağıj ATkası Sa 5 Sü. lde Theodor Heuss dün Türkiyeden ayrıldı Kasım Gülek eser Akhisarda sert konustu Arkan Sa. S Sü 7 de Ctttnhiıriyet'te yeni ve Büyük Casuslar Ceza ve infaz sistemine dair kanun teklifi Fantazi değil, hayal mahsulü değil, mübalâğa değil, yüzde yüz doğra, milletlerin harb tarifı lerine geçmiş hakikî vak'alar Adalet Komisyonunda söz alan Adalet Bakanlığı sözcüsü, Hükumetin teklife taraftar olduğunu söyledi Merkez ocak kongresinin bir sinema salonunda yapılmasına dair evvelce verilen izin son dakikada kaldırıldı Manisa 13 (Arkadaşımız Erol Dallı telefonla bildiriyor) C. H. P. Genel Sekreteri Kasım Güleğin Ege seyahati devam etmektedir. Dün Balıke•ire gelen ve il kongresinde hazır bulunan Gülek bu sabah otomobille Balıkesirden Manisaya müteveccihen aynlmıştır. Yol güzergâhmda\bulunan Akhisarda bir müddet kalan Gülek, merkez ocak kongresinde ha Arkası Sa. 5 Sü. 2 de Renate, dün siyah gözlüklerinl aneak mahkemede, kısa bir zaman İçin çıkardı Arkası Sa. 5 Sü S te Ankara 13 (Cumhuriyet . Teleks) Rize D p . mlUetveküi İzzct Akçalın ceza ve iniaza yenl bir şekil vereeek olan kanun teklifi, bugün: Meclis adalet komisyonunda görüşülmüştür. Söz alan milletvekillerinden Servet Sezgin (D.P.) tasarıda meşruten tahUye müddetlerinin kısa olduğunu söy. lemis, Abdülkadir Eryurd da (D.P.) «bu tasarı blr kademeli af tasarısıdın demiştir. İzmlr DJ>. milletvekill Mehmed AU Sebük ise, teklifin lehlnde konuşmuj, Tclefoto CUMHURİYET 1953 yılında cezaların arttırıldığını, bu Ankara İstanbul bakımdan mahkumlar lehinde bazı taMeteoroloji Uraum Müdürü Arkası Sa. S Sü. 2 de Fuad Adalı Alıtıan kızı Renate'yi I! Renate, dünkü duruşmada Almanyadaki Türk I gencine yazdığı mektubun okunmasma itiraz etti Döviz kaçaiçılığı lddiaslle ınahke I meye vertlen Al j man Sızı Renate i Porsthynln duruş nasına dün I. Ae 11ye Ceza Mahiemeslnde devam edilmlştlr. Durusmaya, ko. yu grt tayyör kır mızı çanta ile ge len Renate bu de•£a broş, yüzüi al tın saat de takmıs, gözündekl slyah gözlüMert ( gncak mahkemede kısa bir müddet loin çt armıştır. Mahkemede, blllrklsl zabıt varakası lle, tercüme edilen errak ve Almanyaya g8adlSl mektublar okunmuş, Renate'nln istegl üze rtne tercüman değiştlrllmiftir. Renate İlk dafa AVBUPADAKf AMEBİKAN HAVA KUVVETLKRİ olarak Almanyadaki ariad&çı KUMANDANI GEI.Dt Avrupadald Amerikan Hav» Mahmuda yazdığı Kuvvetlerl Kumandsnı Korgeneral Willi«nı M. Ttınner ask mektubu okn dün saat 12JC da ttzel uçajfı Ue Ankaraya gelmlftlr. nurlten k'.zarmıs General dün gece yaptıgı ılyaretleri mOteakıb memle Sa. 5 Sü. 8 ketürtzden aynlmıetır. Reslrnde Gtntrali. ktndiaiaf karjılryaniar arasında utandıran aşk mektubu 1 2 3 4 5 6 7 .. *« *. «. * Telefoto CUMHURİYET: Ankara İstanbul 1» OÜNLCK TAÖMCE HARÎTASI 1957 yılı Mayıs ayının İlk 10 günü Içln yurdumuzda kaydedilen yağışlann 10 günlflk normall fle matayeeegi: Şakull clrgller nbrmalinden faıla'veya normali. ufki çizgiler normalin yansından faılasını, çapraz çizgiler nonnalln ctrafında, noktalar, normalin yansmdan noksı.nı göster Yarından itibareıı başlıyoruz YAZAN: A. CEMALEDDÎN SARACOĞLU Centilmen casus: Hans Ludi, nos'lar, İngiltereye harbi kazandıran tok 8 Abnan Lavrensi: Her Wassmuss, gözlii nıühendis casus: Szek, 9 MatahaN, Arkeolog casus: Tomas Edvard 10 Almanların dişi Lavrensi: MatmaLavrens, zel Doktor, Dişi Lavrens: Kontes Alis de 11 Miss Flora, Bettignies, 12 Edib casus: Maubert, Türk Lavrensi: Jandarma Mülâzi13 Aktör casus: Kondoyanis, mi Mü'min bey, 14 Gazeteci casus: Piyer Londar ve Sovyet Rusyada bir tngiliz casusu: Bolo Paşa, Mister Reilly, Ayda yüz franga vatanlarını satan 15 Bal kabağında gizli gerçek: Amesoysuz bir baba ile iki oğlu: Marikadaki Rus casuslan v.s... v.s.M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog