Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

HERGUN SERVİS T.L. 2 6 0 4 um h uH yet IOJRUCUSU:TUNUSNADI . ENJEKSIYON PraliMe Tıbbî Bilgilsr Yazan: Dr. Adnan Berkiz Halkunız kolayca anlayacaktır. Enjeksiyon serum, kan verme, âcil tedavıler başhca zehirlenmcler ve muhtelif hastahklar hakkında kısa, faydalı bilgiler ihtiva etmektedir 33 finctt yıl Sayı U.7S0 T«I«fonlwt ümuml S*ntral Numarası: 224298 Vazı Işlen: 224299, Matbaa: 224290 Tdgraf va mektub «dresi: Cumbuıiyet Istanbul Foata Kotusu Istanbul No 246 Pazartesi 13 Kayıs 1S57 200 Kuruştur. İstanbul İnkilâp Kitabevi Muhalefet partileri bîr taraftan kongrelerinî yaparlarken Medis Başkanlığına verilen dîğer taraftan yurd içinde geniş bir kampanyaya girişmek önerge bugünkü gündeme alındı üzere faaliyetlerini arttırdılar. Teşkilâtlar takvîye e^îlîyor Ankara, 12 (CumhuriyetTelelcs) Gerek aeçim sathi mailtne girilmiş olması, gerek Bir,ük Millet Meclisi yaz tâtilinin yakln bulunması sebebile, muhalefet partileri ile Iktidar partisi, geni^ bir propeganda kampanyaana başlamak üzeredir. Muhalefet partileri, bir taraftan kongrelerini yap makta, diğer taraftan da seçime hazırlanmaktadırlar. Bu. arada, Hürriyet Partisi, henüz partinin kurulmadığı yerlerde teşkilâtlanmaktadır. Bu «yın 17 sinde C.MP. Genel Başkanı 22 gün devam edecek bir Karadeniz gezisine çıkacaktır. Genel Sekreter Ahmed Bilgin ve genel idare kurulu üyesi Rtgıb Kutman ile gazetecüerın refekat v Arkası Sa 5 Sü. 3 te Ankara, 12 (CumhuriyetTelefcs Buyuk Millet Meclısinın yarınii tcp lantı gündemınde, alâkalı Bakanlar taraf ından cevablandırılması Hekla nen 12 sözlü soru mevcuddur. Bonlardan buyük bir kısmı, soru, kendılerıne tevcih olunan Bakanlar, top lantüara gelmedıkleri için cevıblandırdmamaktadır. Bir kısmı i«e, kısa zaman evvel Meclıs Bsşkanhğına verıldıği ıçın, gündeme henuz gırruıs olan sorulardır. Uzun zamandır cevab bekliycn sorular şunlardır: CHJ>. Kars milletvekiU Mehmed Hazer'in, Ce7ayir hsiı^eîeri dolayı Arkası Sa 5 S ü . lde 1 Iktidar ve muhalefet seçim Meclis giindeminde bekleyen sorular propagandasına başlıyor Cevab verilmiyen sorular hakkında Gülek, iktidar bu kanunla seçime gitmemeli, dedi Balıkesir Kongresinde konuşan C.H.P. Genel Sekreterine görc bn yaz scçi« için soa çakşna yazı olacak Balıkesir 12 (ArkadafimiE Erol Dallı telefonla blldırlyor) H»lk Par tlsl !1 kongresl bugıin saat 10 da Elek «lnemasında 600 delegenln ve bir o kadtr da dlnleylctnln Iftlrakile yapılmıjtır. Kongred* D P . M!lll Kalkmmı Parüsi. C MJ>. Hür. P tamıilcilert dln. l«yid olarak hazır bulunmujlardır. F«•llyet raporu okunduktan «onra deleg* ler 1 İdare kurulunu tenkld etnus1 lerdlr. Bir delege: «Sandalyeye en yakın insanlar olan slılertn çalıjmama. lsrını kabul edcmiyoruz» demls. dlger bir delege «bir lîahar havasıdır gijüyar, bu yflzden hlç bir faallyet g8steremlŞehrimizde bulunan Gfinaltay: «Ben Başvekil iken 7oruza «ekllnde konu*muftur. dost Federal Almany* Wç bfr hSHme tesir yapılmaButün tenkldler» cevab veren H bs»kanı Hasan Nejad Sarıu. »ecimler ao mıştır. Aksini söyleyen varsa Cumhurreisi dün öğleden evvel Arkeoloji Müzesini. Topkapı sarayını, öğleden sonra Kariye, Eyüb ve Süleymaniye camılenundı büyük bir ekserlyetle tekrar 1 1 asılmaya hazınm» dedi bajKanlıfına getlrtlmitflr. rini ziyaret etmiştir. Kongrvde hazır bulunmak Ozere ba Sehrlmlzde CJIP. oeak kongrelerme Federal Almanyanm Ankara Büyük Elçisi dön Akşam Istanbul sabah Ankaradan tstanbula. orad«n da dün de devam edilmljur. Aksaray ocagl ziyareti saat 12,35 te uçakls Balıkeslre gelen kongresinde konuşan eskl Basbakan Başkcmsolosluğunda I>r. Theodor He\ıss'ün memleketimizi CHP Genel Sekreterl Kasım Gulek Şemseddln Günaltay, seçlmlerin yakın vesilesile bir kabul resmi tertib etmiştir. Kabulde Dış İşleri Bakan saat 13,15 te kongre salonuna gırmls da yapılacajını gosteren al&metler bc Vekili Ethem Menderes. Vali ve Belediye Reisi, sivil ve askerî erkân T« büyük tezahüratla karşılanmıştır. Urdlglni aöylemls re demisttr M: hazır bulvınmuştur. Resim, Ekselâns Heuss, Eyüb camiinde bir hoca ile GUlek. blraı rahaUız oldugundan sec Seçim geliyor Bizlm lstedlkleriçtmlerln v< serbest konuşmalann sonu mlz olmazsa leçime gırmlyec«ğiz. 1950 görüşürken alınmıştır. na kadar başka bir odada lstlrahat et Arkası Sa. 5 Sü 7 de ml?tir. Kan mllletveklli Mehmed Hazer, laGuiek diın Baükesirde konu?urken Arkası Sa. S Sü 7 de Almanya için yaoacağımız Işletmeler Bakanı, Federal Almanyanın memleketimize mühimmat, siparişindeki ehemmiyeti belirtiyor Ankara: 12, (a.a.) Alman mühim mat siparısmın Alman Millet Meclisinde tasdık edilerek yünırlüğe gırmıs bulunması dolayısile Işletmeler Vekili Samed Ağaoğlu bir muhab n mıze aşağıdaki beyanatta bulunmtıştur. eDost ve muttefik Almanya ile hüku Arfcast Sa 5 Sü. 3 te Dün şehrimizde yapılan C.H.P. ocak kongreleri Dr. Heuss'HD Ziyaretkeri ANNKLER Gt'NÜ .«Anneler günü» dün yurdun heT taraiında kutlanm:ştır. Gün, Bayan Reşide Bayan Ankara radyosucdaki konuşmasile eçılmış, okuflarda törenler yapılnu$Ur. Resımde, Büyük Atatürkün aziz «nası Zübeydenln İzmirdeki kabrîne çelenk konuluşu gSrüluyor. Ankara Tabib Odasının toplantısı gürültülü oldu Bir banka kuralması teklif ediünce arka sıralardan: "Tabib açtır, ne bankası kurulacak^ sesleri yükseldi Ankara, 12 (Cumhuriyet Teleks) Ankara Tabıb Odasırun Genel Ku rul toplantısı, bu sabah saat 9 da Dıl ve Tarıh Coğrafya Fakilrtesi konferans salonur.da yapıldı toplantı hayli tartışmalı oldu. Hatırbnacağı üzere, 3 mart günü yapılan Genel Kurul toplantısı seçim lerine itfaaz edümiş ve Sağlık Bakanlığı hâdiseye vaziyet ederek, Pa bib Odasmın evrakıru mühürlemişti. Merkez Konseyi de kurul toplan üsınm ve Eeçımlerin yenilenmesine karar vermişti. Bu sebeble, bu sabah yeniden ya Arkası Sa S Sü. 1 de DP. Hatay kongresi tartışmalı oldu Delegeler, Paıü Mnfetiişlerine: ((Kongreyi tesir alfında bırakmayınıi) diye bağırdılar Hatay U (Telefonla) Demokrat Parti Hatay ll kongresi bugttn saat 11 de toplanmıçtır. Hatay mılletvekili D P Genel İdare Kurulu Oyesl Celâl Bamazanoğlunun başkanlıgında toplanan kongrede D. P. müfettişlerinden Zonguldak mllletvekill Nusret Pirinççloglu. Gümüşhane milletvekili doktor Zekl Ba^aga, Hatay Vallsi Ethem Yetkiner ve Hatay Savcm da hazır bulunrmnlardır. Parti içeriBİnde hizipçüik oldugu llerl silrOlerek çehrimize davet edlen müfettisler zaman zaman kongrenin gidişine müdahalede bulunmuşlar, delegelerle aralannda çok siddetli münakaşalar çıkmı&, karsılıklı ağır kelimeler sarfedilmiştlr. Delegeler: cDaima çikâyet ettigimU tek parti müfettlşleri glbl hareket etmeyiniz ve kongTeyi tesir altında bırakmayınız» diye bagrrmıçlardır. Kongre baskanı. saat 1« 7a kadar Cğle tatill vermlçtlr. Sâkln bir hava İQeıisinde geçen ogleden sonraki toplsntıda müfettişlerden Zeki Başağa bir konuşma yapmıs ve «D. P. daima iktidarda kalacaktır» dedikten »onra sunlan ilave etmi«tir: : Millet ve Hürriyet Partileri dal Arkatt Sa 5 Su. 4 te Karga avına Urdün, Sovyet Rusya çıkan genç, bir Mısır ve Simyenin adam öldürdü emellerini açığa vurdu Amerikaya Amman, 12 (AJ>.) Ürdün, Suriye, Mısır ve Sovj'et Rıısyayı, Ür dün, Irak, Suudî Arabistan ve Libyadaki iktidarı devirmeyi hedef tutan bir komplo çevırmiş olmakla itham etmiştir. Bu itham, müstakü «El Ürdün. gazetesi tarafmdan cumartesi günü çıkan nüshasmda yapılmış ve makalenin tamamı Ürdun Devlet Radyosu tarafından da tekrarlannuştır. Teşebbüs hakkında fazla tafsilât verilmemiş olmakla beraber, ilk a çıklama bir ay kadar evvel bizzat Kral Huseyin tarafından, memlekette başgosteren buhranın halli üzeriAnkara 12 (Cumhurlyet Teleks) ne radyoda yaptıgı bir konuşmada Muhtelif zamanlarda, lhtisas yapmak yapılmıştı. Ozere veya burslu olarak Amerikaya «El Ürdün» gazetesi çok inanılır gıdip de dönmiyen tabiblerin durumu Yaztsı Sa. 5. Sü. 3 de Arkas% Sa 5 Sü. 4 te gidip dönmiyen doktorlar 33 vatandaşın kurşuna dizilme hâdisesi Tahkikat komisyonu yeni<len mehil istiyecek Ankara 12 (Cumhunyet Teleks) 1943 yılında 33 vatandaşın kurşuna dizilmesi ve bunlardan 32 Finın ölmesı hâdisesi hakkında tahkikat yapmak üzere kurulan karma komisyona vrrilen mehil 15 mayıs gunü bıtrai? olacaktır. Bu itibarla, komısyon raporunun o gun, Büyük Millet Meclisinde gorüşülmesi Icab icab etmektedir Aneak kcmlsyon, birincisi üç aylık, ikincisi altı ajlık olan dokuz aylık çalışma süresi içinde, tahkmatı netıcelendiremerriştır Arkası Sa 5 Sü. 8 de Ortadoğuya yapılacak Âmerikan yardımı Katil Muharrem Işık Yazm 5 inci sahifemizde Kasımpaşada 2 ev yandı, 1 ölü bir de yaralı var 5 katlı evden, gazocağının parlaması üzerine, çıkan yangın süratle genişledi Dün Kasımpaşada, çıkan bir yangın 110 30 sıralannda odadaki gazocağında netıceemde ıki ev tamarnen yanmış. yemek pişırırken ocak birdenbire bir kadın ölmüş. bir erkek de ağır parlamıç. etraftaki eşyalan tutuşruryaralı olarak hastaneye kaldınlmış muştur. Eu Buretle çıkan yangın çok tır. Bu müessif hâdise etrafında aldı kısa bir zamanda büyümüs, iki, üç dakika içinde Rebeka'mn oturdugu gımız malumat çuüur: Kasımpaşada Çatmamescld mahal 4 üncü katı alevler istilâ etmiştir. 4 üncü kattm çıkan ve çok kısa bir lesinde, Taşmerdiven sokağında Osbütün evi «aran yangın, tnan Acara aıd 5 numaralı ahşab evın ramanda 4 üncü katında kiracı olarak oturan 5 ınci katta oturan Filıp MakropoRebeka admda bir kadın, duıı saat Arkast Sa 5 Sü. 6 da 120 milyonluk yardım en geç temmozda tediye edilecek, rrirkiyeye ayrılacak miktarın 20 ımlyonB geçmiyecoği bildiriliyor Fenerbahçe Türkiye şampiyonu Dün Vefayı 6248 yenen san • lâciverdliler basketbolda ilk defa Türkiye birincisi oldu Ortadoğuya komünizmin sızmasıru ka tarafından tediye edileceği ilâve önleraeği gaye edınen Eısenhower oiunmaktadır. Doktrini dolayısile ha3ati ehemmiBirleşik Amerika hükumeü, Eisen yetteki stratejik bolgeye gönderıle ho\K'er Doktrini için yarısı carî bütcek 120 mılyon dolarlık askerî ve ık çeden, genye kalanı da önümüzdeki tisaâi Birleşik Amerika yardınun malî yıl zarfında ödenmek üzere, 400 dan Türkiyenin hissesine düşen mik milyon dolarlık bir tahsisat ayuTnı? tarın, 20 milyon doları geçmiyeceâi tu. Başkan Eisenhower'in özel tem bildirilmektedir. Kızü rejimden nef sücisi Büyük Elçi James P. Ricret euea 15 Ortadoğu memleketinin Arkası Sa. 5 Sü. 2 de komünizme karşı girişt'kleri mücadelede azım ve mukavemetlerinı art tmnak maksadile verilen 120 milyon dolarlık askçrî ve iktisadi yardımın, nakit veya emtia olarak en geç tem muz ortalarına kadar Bırleşık Ameri Otomobil yarışmda feci haxa Sessiz, Gurültüsüz Bir Kongre "Akis,, iıı 4. yayın yılı Metin Toker ile Ademhana tebrik telgrafı gönderildi Ankara 12 (Curchurlyet Teleks) Akıs dergısı.ıin doraüncü yayın yılına basmasj dolayısıle, halen Ankara merkez cezaevinde bulunan Metin Icker ile Yusui Ziya Ademhana Akis dergısi tarafından birer tebnk telgrafı çekilmiştir. Metin Tokere gBndenlen telgraf şöyledir. «Akia'in dordüncü yılma slzin muvakkat aynlıgınıztn verdıgi hüzünle girdik aYrının bugünden çok güzel olaeağına imanımız büyüktür. Kurdufunuz mecmua sizüı aynlmanızla uğıadığı büyük kayba ragmen çizdiğıniz yol üzerindedır ve daima öyle kalacaktır Buna Inanmanızı ve candan tebriklerimizi kabul etaıenlzi ric« ederlı.» En önde giden otomobil parçalamnca bir İspanyol asılzadesi olan sürücüsü ile birlikte Türkıye basketbol blrlnciliklerl dün süz kongresinde 60 ı erkek, 8 i kadın obnak üzere 68 delege hazır bulundu. Kongre başkanhğma C B P . 8 kişi öldü teee Spor ve Sergi Sarayında yapılan milletvekillerinden Fethi Ülkü seçildi. mOsabakalarla aona ermiştir. Neticede Roma 12 (R.) Her sene fralyada Delegeler, sağır ve dilsizler arasında »on zamanlarda dedikoduculuğun çok arttığından şikâyet etti Fenerbahçe 8 puvanla blrlnd, Vefa yapılmakta olan ve Mıremılye lsmi < puvanla lklncı. Anîtaragücü 6 puvan ler. Çalışamıyacak derecede ihtiyar olan cemiyetazasına yardımın artırılması, kadın üyelere diki? İle anılan 1600 kllometıellk mılletler. ve averajla Uçüncü. M31kiyeliler Blr ma'ıneleri ve iş yerleri temini istendi. arası otomobil yarışında bir Ferrarl» llgl * puvan ve averajla dördünctt, Alotomobıll seyırcilerin üzerine dttsüp İdare heyeti seçimi çekişmeli geçti. Birbirlerini tartaklayanlar oldu ise de hâdise çabuk bastınldı Arkası Sa S Sü. 6 da Arkası Sa. S Sü. 2 de Resimde, kongre esrtasmda çok hararetii, fakat sessiz bir sohbete dalaa üyelerden bazüarı görülüyor. Dün yangın yerinde İtfaîye çalışırke a
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog