Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

u m h u ri yet KLIRUCUSUrYUNUS NADİ ÜC KİTAB Varlık Yayıiları arasında çıkarak kısa b'r zarnanda mevcudları kalmamtş üç değerli Amerikan eseri bu defa yeniden bastırılarak gelıe birer lira fiatla satışa çıkarıJmıştır. Steînbeck in Al Midilli, Hemingvvay'in 50.000 c'olar Jack London'un Yaşamak Hırsı. 33 ttncü yıl Sayı 11.779 Telefonlar: ü m u m l Santral Numarası: 224298, Yazı Ijleri: 224299, Matbaa: 224290 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu IstanbuJ No. 246 Pazar 12 Mayıs 1957 Hrutçef dört büyükler toplantısına taraftar Amerikayı bir tecavüz harbi tasarlamakla itham eden Hrutçef, Almanya meselesi iki hükumetî arasında halledilmelidir diyor NewYork II (a.a.) Sovyet Komünist Partlsl Birinci Sekreteri Nlklta Krutçef, NewYork Times gazetesinin Moskova muhabiri Tumer Catedge'e dün komünist jpartisinin merkez binasında bir saat elli dakika süren bir mülâkat vermlştir. Hrutçef bu müiâkatında dünyada n.ev cud gerginlijhn szaltılması için Sovyetler Birliği ile Birleçik Amerikanm ırjüstereken gayret sarfetmejeri gerelt tiğinl belirtmlştir. Hrutçef bu beyaratını, Amerikan. Sovyet. tngiliz ve Fransız hükflmet başkanlannın bir toplantı yapmalarına taraftar olup olmariıgı yolundaki bir suale cevaben yapmıştır. Sovyet komünist partisi Kral Suud Iraka glttl Tarihte ilk defa vuku bulan bu ziyarete büyük ehemmiyet verilmekte ve Arab nıemleketleri arasındafci miinasebetlerdc yeni bir çığır açacağı ifade olunmaktadır Mahsul geçen şeneye göre düşük mü olacak? Yeter derecede yağmur düşmediğinden hükumet 200.000 ton buğday satın almah üxere Amerihaya müracaat etti Türkiye. 1957 senesinde normal bir buğday mahsulü idrak edebilmek için bile gerekli yağı.şı benüz alamam\ştır. Mayıs ortalarında, çiceklenmeden önre ve sonra, bol yağmur düşmediği takdtrcie, tarlalardaki buğdayların verimi, 1956 seııesi mahsulünden de düşük olacaktır. Zira, umumiyetle kurak bir yıl kabul edilen 1956 nın ilk dört ayında jocak L şubat. mart, jıisan^, Türkiye ortalama olarak 264 milimetre yağış almıştır. 1957 nin ilk 4 ayında dıişen yağışın ortalama miktarı, takriben 200 milimetreyi geçmemiştir. 1956 senesinde memleketin buğday istihsal eden bölgelerindeki kuraklığm sebebiyet verdiği hububat darlığı, 12 kasımda, Türkiye ile Birleşik Amerika hükumetleri Arkası Sa 5 Sü. 4 te Arkası Sa. 5 Sü. 2 de Dağıtılması menedilen pankartlar t Ü. T. Birliği İç İşleri Bakanına telgraf çekerek Kıbrıs pankartlarının dağıtılmasını meneden kararın kaldırılmasını istedi t. Ü. T. B. tarafından hazırlanan, mavi zemin üzerine yeşil renkli Kıbrıs Adası krokisini, Türk bayrağmı ve tstiklâl Marşınm iki başlangıc mısraını havi pankartların da• ğıtılması. dün Emniyet Müdürlüğünce tç İşleri Bakanhğının emri bildirilerek menedilmiştir. Talebe Birliği dün bu hususta yaymladığı bültende, pankartların dağıtılmasının men'inden duyulan ü züntüyü belirterek şöyle demektedir: «Bilâistisna bütün Türk miUetiniıı mutlak surette inandığı bir hakikatin ifadesi olmaktan başka herhangi bir mâna ve hüviyeti haiz bulunmıyan bu pankartların dağıtılmasına mâni olunmasını gerektiren sebebi B. Almanya Cumhnrbaşkanı Alman hastanesini ziyaretten dönerken yol boyunca toplanan halk kendisini hararetle alkışlıyor Bagdad 11 (R.) Suudi Arablstan m Kralı Suud. bugün hususl bir uçakla Biyad'dan buraya gelmiştir. Habbanla hava alanmda. Irak Kralı Faysal, VeUahd Prens Abdülilih ve hükumet başkânı ve azaları tarafındsn karşılanmıştır. Krallar karşılaşmca yek. «liğerlerlne sanlarak öpüşmüş'.er (Mr Tarihte ilk tfefa olarak bir fcıudi Arabistan Kralı Irakı ziya ret etmektedir Dlğer taraftan eski LUbnanlı Ba. kanlardan Emllf Bostanl de buBirliklerin kapatılması mevzuunda gÖTÜştüSümüz avukatla<rdan biri, ayn iş fün Beyruttan Bagdada gclml; • kollanndaki sendikaların da birlik kurabilmesini, ancak kuvvetli sendika tlr. Bostanl. Cum hurbaşkanı Ca • birliklerinin Türk işçisine faydalı olacağını söylüyor ıtrille Chamoun ta Kral Suud »fındar Kral Suud ve Kral Faysal ara Sendiia birlik ve federasyonlarının serl>e»tçe sendika btrllklerı kurulma atıftan faydalanmak suretlle bir tefs"ındakl görüşmelerl takib'.t vazifelendi. mevzuunda işcilerimizin s:ua tmkân verecek bir tnrzda tâdili »ir veya tevhidl Içtlhad kararı çıkarilmlstir. Aynca. Bostani'nin iki Krala. kapatılması Irak. Suudi Arabistan. Ordün ve Lüb elvasî panllerUı ve filtir atJarolarının hakkındakl dUşüncelerlnl çöy'.e hulâ rüması mümküudur Sendtka birlikleri kurulması mevnan Devlet Başkanlarının lştlrakile blı dttşünoalerir.1 aksettirmek rcafc^adl'.e sa etmiştir: « 5018 sayılı fcanunun 1 Incl ve zuunda kanunun bu derece sıkı şartkonferans tertlblenmesini teklif ede actığımız ankete bu§ün de devam 8 Incl maddeled, muht«Uf İş kolla lar koymus olmasını da fayda'.ı v« edlyoruz: ceği blldirilmektedir zaruri tıfsıkkl etnıiyorum. SendlkıtAvukat Hasan Refik Eııufi: 5018 rında kurulmuş olaa sendlkaların btr ların TUrk işçlslne geretl ı;lbi h'.zmet \ı\ kurmasına mUsaid olmadığı ka Arkası Sa 5 Sü. 3 te sayılı Sendlkalat Kfinununutı daha naatindeyira Maamaflh, 1 Incl rnad Arkası Sa. 5 Siı 7 de denin son fıkrasındakl Cemlyetler Kanuauna ve Medeni Kanuna yapılan Sendika Birlikleri kolaylıkla kurulmalı i Theodor Heuss'un dünkü ziyaretleri B. Almanya Cumhurbaşkanı Şâle Köşkünde özel törenle bazı zevata nişan verdi Aziz misafirimiz dost ve müttefik Federal Almanya Reisicumhuru Ek! selâns Dr. Theodor Heuss, dün sabah saat 9 dan itibaren, berabeıinde maiyeti ve mihmandarları olduğu halde, Alman Lisesini, Teutonia kulübunü, Türk Alman Dnst'.uk Cemiyetini, Alman kiliesini, Ahoan hastanesini ve Alman Arkeoloji I' titüsünü ziyaret etmiştir. Her ziyaret edilen yerde ilgilıler tarafından karş;lanan misafir Reisicumhura geçtikîeri yollarda halk Arkası Sa 5 S ü . lde Macar Parlâmentosu ömrSnö 2 yıl Budape?te 1 (R.) Janos Kadar 1 hüüumetlnln teşebbüsu uzerir.?, Macar:stan parlameatosu. lç'.nde bulunduiumuz ay zarfmda yapılm««ı gereken umumi seçimlerl tehir etmiştir. Macar parlam?ntosu aynca. kendl dm'ün'i Ikl sene uzatmıştır. Arkası Sa 5 Sü. 3 te Kore birliğimize dair Meclise takrir verildi Trabzon D. P. rmUetvekili soruvor: «Türkiye için birliklerini çekmek zamanı gelmemiş midir?» PREN'SES FEVZİYE RESSAM DALt tLE BALODA Yukandaki refimde maruf abstraktif rcssam Sal vador Dali, sabık Mısır Kralı Karuğun hemçiresi Prenses Fevziye ile Mirkiz R. Larrain tarafından Pariste verilen bir Eosycte balcsunda görülmektedir. Ankara, 11 (Telefonla» Trabzon milletvekili Sabri Dilek (D.P.ı B M. Meclisine raühım bir takrir vermis bulurımaktadır. " Sabri Dilek bu takririnue şıınları sorraaktadır: • 1) Savaş sırasında Koreye hangi devletler silâhh birlik göndermişlerdir ve bunlarm insan mevcudu azatnî neye baliğ olmuştur? 2) Bilâhare bu devletlerden haDgileri birliklerini çekmişlerdir. Çektikleri birliklerin miktarı nedırt Hâ len Korede hangi devletlerm ne ınik tarda askeri vardır? 3) 1953 senesinde Korede rnütareke imzalandığına ve aradan 4 yıl geç miş olduğuna, mütarekede bu müddet zarfmda ilân edilmediğine göre ve bir çok devletler de askerlerini çektiklerine veya azalttıkların ı gore Merhum Fuad Ağralı ASeyhimizdeki bir Fransız filminde değişiklik yapsldı Paris 11 (APı Hîlen Pariste oynamakta olan «Ö!mesi Gereken» adiı Fransız filmindeki bir sahrrenin T ü r kiyenin şikâyett üzerine filmden çıkartüdığı dün Fransız Hariciye Vekâletinden bildirilmiştir. Arkası Sa. 5 Sü 5 te DEFİLE Ser.e sonu dolayısile Selçıık Kiz Sanat Ensıitüsü öğrencileri dün Konak oteli salonlarında bir defile tertiblemişlerdir. Resimde, kendi hazırladıkları elbiseyi davetlilere teşhir eden üç öğrenci görülmektedir. Bir basın dâvası mah kumiyefle sona erdi «Zaman» gazetesi sahibi Nusret Safa Coşkun ile yazı işleri müdürü birer sene ağır hapis cezasına çarptırıldı ve 4 er ay da ikamete raptedildiler Prenses Margaret tanımadığı bir eve misafir oldu misafir, ev halkını şaşkma çevirdi «MRS. X» Yukandaki resimde görülen Mrs. Emma Oliver. Ingilterede bir casusluk şebekesi kurmağa tesebbüs eden Rumen dip'.omat Eugen Perianu hâdiseeinin tahkikatı sırasında. hüviyeti tesbit edilemediglnden «Mrs. X» sıfatı iîe anılan kadın oldugtinu Scotland Yard müfettişlcrinc açıklamıstır. Lmma. Perianu ile. Transilvanyadaki hasta ve ihtiyar arkabaiannı görrr.eği arzuladıgı için aıkadaş'ık tp?is ettiğini, casusluk yapmadığını söjlemiştir. İktisaden geri kalmış yerlerde nüfus dâvası Siyasal Bilgiler FakUltesinde bir konferans vercn Fransız profesörü, nüfus artışının, geri kalmış memleketlerde tedbir almmadığı takdirde kıtlık ve safalete yol açacağını söyledi Ankara, 11 (Cumhuriyet Teleks) Rockfeller Vakfınm yardımile «İktisadî Kalkınma Konuları» üzerinde tertiblenmiş olan •eri konfernslardan üçüncüsü, dün yaca tanınmış Fransız iktisadçısl ve Paris Demografi Enstitüsü Müdürü Profeiör Alfred Savoy tarafından, «İktisaden geri kalmış mem leketlerde nüfus meselesi» mevzuucda, bugün saat 10,30 da Siyasal Bilgiler Fakültesinde verilmiştir. Profesör, nüfus artışının, bu gi>i memleketlerde, tedbir alınmadığı takdirde, kıtlık ve sefalete yol Arkası Sa 5 Sü. 4 te Fuad Ağralı vefat^ etti Merhumıın cenazesi arzusu veçhile tzmirden İstanbula nakledilerek ailc kabristanına defnedilecek İzmlr 11 (Teleıonla) Eakl Mally» Ve'slllericden Fuad Afralı ayiardanbert devam eden ısf.rablı haatal'.ktan kurtulamıyarak bugün ögleden sonra İzmlrde vefat etmiştir. Hasta dlindenbert komaya girerek Kendlslnl tamamen kaybecmlş bulunuyordu. Rahmetlicla cenazesi Izhar et'.'.ğl arzuya uyu'.arak tstanbula nj.S'.odüecei ve Arkası Sa 5 Sü. 6 da Sa 5 Sü. 3 te Beklenmeaik Zaman gazetesi sahibi Nusret Sa yazdığı yazı davanın esasını teşkıl Arkası Sa 5 Sü. 6 da fa Coşkun ile Yazı İşleri müdürü etmektedir. Rifat Ekinci aleyhine 1951 yıhnda Z. Hükumetin manevi şahsiyetine naAğır Ceza mahkemesinde açılan d a karet suçu ile acılmış olan davanın va iki basın mensubunun mahkumi dünkü son duruşmasında maznun.ar yetile neticelenmiştir. vekili avukat Ekrem Ozden şu koNusret Safa Coşkunun, «İrticaı ko nuşmayı yapmıştır: ruyan iktidar» başlığı altında, o ta «Başkan bey, bu kürsü müstarihlerde Atatürkün heykellerine t i kildir. Burada adaleti tevzi edenl^r canilerin saldırması hareketi üzerine yslnız ve yalnız vicdanlar.nın sesine Ankara, 11 (Cumhuriyet Tekulak verirler. Size hiç bir makam, eks) C.MP. Geneî İdare Kunıhiç bir surette ve asla tesir yapamaz. Büyük vicdan huzuru içinde üyesi ve Kırşehir milletvekili yaşıyanlar için dünya nimctlerinın Mehmed Mahmudoğlu ile Tahir tehdidi, emekliye sevkedilmek kor'a§er, önümüzdeki salı günü, Gakuları, hükümleri elbette tesirli o!ariartebe rr.üteveccihen şehrimizmaz. Bu. adaletin değişmez müteaen ayrılacaklardır. rifesidir. Hukukun bu temel kaynaKırşeîiir milletvekilleri bu seyağını, müvekkilimin tam bir vicdan hatte Gazianteb, Urfa, Diyarbahuzuru ile kararınızı dinlemesi için br, Mardrn, Siird, Bitli?, Muş, söylüyorum.» Mahkeme, Nusret Safaf Coşkun ile Ankara 11 (CumhuriyetTeleks) Yardımcı ile Milli Eğitim Bakan Bingöl, Hâzığ, Tunceli, Malatya ve Türkiye basketbol şnmpiyonasına dün Adıyaman vilâyetlerine giderek gece Spor Saraymda devam edilmiş Rifat Ekinci hakkında birer sene D. P. Burdur il kongresi yarın ya Tevfik • İleri bugün otomobille Bur;eşkilâtla temaslarda bulunacaklar tir. Gecenin ilk maçında Ankaragücü ağır hapis, dörder ay ik?mr*~ r pılacaktır. D. P. çevreterinde. büyük dura gitmişlerdir. Vefayı çekişmeii bir ryundan sonra kararuu vermişür. Saruklar kararı önem verilen bu kongrede hazır buparti kongrelerine kaUİacakAynca. bazı D. P, ileri seVnleriniılunmak üzere, Devlet Eakaru Celâl Arkası Sa. S Sü. 2 de temyiz edeceklerdir. Arkan Sa 5 Sü. 6 da lar dır. Londra 11 (a.a.l Bristol'de marangozluk ile iştigal eden Je3ck Pearce ve kansı hiç beklemedikleri ve akıllanndan bile geçirmedikleri bir sırada Prenses Margarefin evlerine miîafir geldiğini görmüşlerdir. Dün Bristol'e gitmiş olan Prenses Margaret'in aklın3 hiç tanımadığı bir aileyi ziyaret etmek gelmiş ve tam saat 13 te Pearcelerun evinin kapısını çalmıştır. Bir C.M.P. ekipi BurdurdaDPHür. G. Antebe gidiyor Fenerbahçe Mülkiyeyi 8864 ycndi Partisi mücadelesi Telefoto CUMHURİYET: Ankara lstanbul ANNEI.ER GÜNÜ Bugün Anneler Günüdür. Bu münasebetle Ankaradaki sefaretlere mensub ger.ç kızlar, çehrin muhtelif semtlerine dağılarak halka rozetler takmıya karar vennişlerdir Yukandaki resimde rozet takacak iki ecnebi genç kız, sepetleri ile blrlikte görülmektedir. D.P. İl Kongpesinde bulunmak üzere Yardımcı ve Tevfik İleri Burdura gitîsîer, bugün de Çelikbaş gidiyor Şehrimizde dün vukua gelen tra da yaptığı kaza 3 yaşmdaki Istepan fik kazalarında 1 çocuk ölrr.üş, 6 ki oğlu Kamet Hazaros Karal'm ölıneşi yaralanmıştır. Saat 10.30 da şoför sile neticelenmiştir. Şoför ydk.~la\ıaHıdvan Çoban iciaresindeki 81446 plâ rak tahkikata başlanmıştır. lstinyeden Şişîiye gelmekte oian ka numaralı kamyonun Kumkapt Dünkü trafik kazalarında bir kişi öldü 6 kişi yaralandı soför Mehmed Atmış idaresindeki 53633 sayılı taksı ile şoför Hıluk Akgün idaresindeki 34330 nususi pluka sayılı otomobil. santive br'nası önün Arkası Sa 5 Sü. 3 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog