Bugünden 1930'a 5,419,912 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

EMM 33 flncü yıl Sayı 11.778 umhuri RURUCUSU:TUNUS NAD! Perî Bacaları Cumartesi 11 Mayıs 1957 Yaşar Kemal Anadolu yolculuklanndan Cıımhurıyet gazetesine sanat rieğeri büyük röportajlar getirmsşti. Bunlar içinde Peri Bacaları, Sünger Avcılan gibi notları çok beğenilmiş ve^aranmıstı. İşte o nefis yazıları bu cilcj, içinde bir araya toplanmış buJac Bksınık. Varhk Yayınları. I Lira V; Türkiye Kıbrısın taksîmi Işletmeler Bakanı ile için bir plân hazırlıyor Hüseyin Balık arasında Economist dergisi: "Kıbrısın Yunanistana geçmesine Türkün asla tahammülü yoktur,, diyor Dütı Lefkoşede coşknn tczahöratla karşılanan Dr. Fazıl Küçük: "Türk nüUeti, hükuraeti ile, basını ile yedisînden yetmişine kadar dâvanuzı iman ve cesaretletatmaştar,,dedi ECVED GÜRESİN YAZIYOR Ankara, 10 Kıbrıs mevzuundaki tezimiz, Başbakanin son beyanıyla açıklandı: Adanın taksimini lstiyoruz. Ancak Kıbrısın taksimi meselesi ileri sürülürken bunun nasıl yapılabileceği. Adanın kabili taksim olup olmadığı ve olduğu takdirde hang; kısımların Türklere tahsisinin isteneceği vesaire glbi ınühim, hakikan çok mühlm problemler ortaya çıkmakta ve Ankara siyasl çevreleri, halen bu problemler Ozerinde durmaktadırlar. Adanın taksimi müzakereleri başladığı takdirde, Türklyenln bu müzakerelere hazır bir plânla geleceği ve bu Arkast Sa S Sü. 3 te T«lefonlar: ümuml Santral Numaraaı: 224298. Yazı Isleri: 224299, Matbaa: 224290 Tdgraf Tt mektub adrest: Cumhurlyet tstanbul Posta Kutusu Istanbui No. 248 sert bir tartışma oldu Samed Ağaoğlu, diin Mecliste Hüseyin Balık'ın sorusunu cevablandınrken, Bartında kurulacak çimento fabrikasından vazgeçil diği, «Seçknler atlatılıncaya kadar halkuı oyala rtacağı» şekKndeki dedüco (hıiarı şiddetle yalanladı Ankara, 10 (CumhuriyetTeleka) Büyük Millet Mecllslnln bugünkü top larjtısmda, Zonguldak bagımsız mlllet vekilı Hüseyln Bslık'ın. komOr lctthaallnm ve Çiır.ento fabrtkaları lnea »eyrlnln hangl n u ı göre yürUtül dttğil hıkkındakl tonvu, bCyük tartı» malarm Mbeb oldu. Hüseyla Balık, 1950 yılından bu tarafa, htlkumetla kömür latlhsallne n«ler tlâre •mginl T« thtlyac fızlaaı !çtn n« glbl tedbtr Arkast Sa S Sü. 4 te Hüseytn Balık Şeçim Kanununadair 6 kanun teklifi var Hmtçef Sovyel Şurasında ekonomlk ve Idarl plâmnı açıklarkfn Ekselâns Heuss diin Bursayı ziyaret etti iı'ştlr. Batı Almanya Cumhurbazkanı Ekselans Dr. Heuu, Cumhurbafkanı C*111 Bayar ve malyatlerl erkanı dttn 8fleden evvel Savarona okul gemisil» Mudanyaya, oradan Bursaya fitmişm ve candan tezahOratla kar}ilanmı;lar. dır. Sayın miıafirlmlzi v* Cumhurbaskanı Sayarı hAmll olan Savarona ekul gemisl geceyarın Uımanımıu tvdet etBursada Burta 10 (Telefonla) MümUı mlsaflrimlz Alman Relslcumhunı Theodor Heuss ile Reisicınnhııruınuı Celâl Bayar v» Harlciye Vekîletl Vekill Ethem Menderes ve dlğer revat iki hü Krutçef plânı kabul Sovyet Yüksek Şurası, Rus lktisadî sisteminin merkeziyetçilikten kurtarılraasma karar verdi s Moskova, 10 (aa.) Bir kaç uün denberi toplantılarına devam enutkte olan Yüksek Sovyet Şurası, bazı ufak tadillerle, Sovyetler Birligi kojnünist partisi birinci sekreteri Hrutçef tarafından teklif edilmiş o!an ve Sovyet iktisadiyatında bazı tadi'leri derpU eden kanun lâyihasını itti lakla kabul etmişür. Hrutçef, Yüksek Sovyet Çurasınt «unduğu raporda Sovyet endüstrisinin merkeziyetçilikten kurtarılmagmı istemis. ve Moskovadaki 20 kadar Bakanlıgm lâğvedilmesini taleb «tmişti. Bu arada Rus komünist par tisi birinci sekreteri, Sovyetler BirUğindeki bürokrasiye de çatmıştı. Rnslar, bir snlh taarruzn daha yaptılar Moskova 10 (AP.) Rusyanm par Muhtelif zamanlarda Meclise verilen bn tekliHer Ânayasa Kamisyonu taraîmdan bir sn komisyona havale edildi Ankara 10 <CumhuriyetTeleks> MiUetvekilleri Seçimi Kanununun j tamamen değiştirilmesi veya sikâyet mevzuu olan bazı maddelerinin tadili hakkmda muhtelif zamanlarda milletvekilleri tarafından Büyük Millet Mecllsine verilml* olan kanun tcklifteri, Anayasa Komisyonunca kurulmuş bir su komisyona havale edilmis bulunmaktadır. C.M.P. yeni bir Basın Kanunu teklif edecek Hukukçulardan mute şekkil bir heyet faaliyete geçti Ankara 10 (T.H.A.) Haber alındığına göre CM.P de Basın Kanununun tâdili için çalışmalar yapılmaktadır. Bu mevzu ile ilgfli olarak C.MP. nin hukukçulardan teşkil ettiği bir heyet faaliyete geçmiştir. Bu komisyon basına hürriyet ve ispat hakkı tanınmasına Hair bir teklif hazırlayacakbr. Bu husustaki çalışmaların kısa zamanda sona erdirileceği bildirilmektedir. Bursaular Batı Almanya Cumhurjaşkanına tezahurat yapıyorlar. Arkası Sa S Sü. 4 te Suriyeye cevab verilmiyecek! Ankara^ 10 (Cumi>urly»tT«l«k»> Ortîümuzün, Gücey hud'udunîî» yaptt£ı norrnal Utblka'ıo Surlyede :ela« uyandırdıgı »e Suriye Dıçlş'.erl Bakaulıgı Umuml Kitiblnia MaBlahatgüzan mızı dâvet ederek. bu hususta cevab lstedlŞl errelce blMlrilmlstl. Aldısımı» malumat* göre, Dışlşlert Bakanlığı, Surlyenln bu istlmzacını cevab» deger görmemls. T» Şam Maslahatçüsanmıza da bu yo'.da tâlimat Terllmiftlr. Snriye Mecllsi, Türfc tahsldatnı müzakere ettl Şanı 10 (T.H.A.) Surtye pariamen Arkast Sa 5 Sü. 8 de Karaosmanoğlu seyahate çıkıyor Ankara 10 (CumhuriyetTeleks) Hürriyet Partisi Genel Başkanı Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu, beraberinde parti meclis grupu başkan vekill Yusuf Azizoğlu ve eski Kars Valisi General Hâdi Üçer olduğu halde, yarm Ankaradan otomobille Sıvasa Ortadoğuya 120 milyonluk Amerikan yardımı geliyor Yaz aylarına kadar 80 milyon dolar daha gönderilmesinin muhtemel oldiğunu da söyliyen Eisenhower'in özel lemsildsi, hangi memleketlerin ne niklar alaeaklarını açıklamadı Washington, 10 (R.) Başkan Eisenhower, özel temsilcisi Büyük Elçi James P. Richards, Birleşik A merika hükumetinin, bazı Ortadoğu memleketlerine, derhal 120 milyon dolarlık yardım yapmağa karar verdiğini, bugün Washington'da yaptığı bir basın toplantısında açıklamıştır. 120 milyonun yarısından fazlası ekonomik, geriye kalanı ise askeridir. Eisenhoıver Doktrininin tatbikatçı sı, mütebaki 80 milyon doların da, 1957 yazına kadar Ortadoğuya yar dım olarak göndârilmesinin mümkün olduğunu sözlerine ilâve etmiştir. Richards, kararı Kongre tasvib et meden önce. hangi memleketlerin ne Arkası Sa S Sü. 8 de Arkast Sa. 5 Sü. 2 de Arkast Sa. 5 Sü. 2 de Diğer taraftan gene C.MP. de bir ECE ÖZBAYRAK DÜNYA » UNCU Seçim Kanununun hazırlanması işi«ü OLDU 2. Dünya Dakttlografl j sampiyonası Mllanoda yapılmıştır. nin etüd edilmesine başlanmıştır. Türkiye birtncisl Ece 325 müsabık öğrenildiğine göre C.M.P. nin Searasında 9 uncu olmuştur. (Haberl 3. çim Kanunu ya dar bölge veya nisbi sahifemizdedir.) seçim usulüne istinad edecektir. Uçkur kontroln Hatayda çıkan (İleri Türkiye) reiikimizde okuduk. Eski bir Hariciye Vekilimizl* tamnmtf bir dofcfor vt bir kaç ecnebt lesleri!» beraber bayram tatilinde teyahate pıkorafc Hataya gidiyorlar. Meşhur (Soğukohtk) da mazbut bir otele iniyorUiT. Maksad malum. Bütiin dünyada olduğu ffibi tatiiden bilijtt/ade bir kaç gün başlannı dinleyecekler. Fakat geldiklerinden pefc kısa bir müddet sonro bir gect otele jandarmalar afctn ediyorlar. (Odalan arayacağız) âiyorlar. Otel tahib vt memuTlan trvü?ter>Ier arasında uygunsuz kimse oîma3ığınt kanunî kayidlara göre isbata çol;^yorlarta da kim dinler? Tabii ertesi tabah oteli dolduran turisller de öfkeli, ^ilskün, pifman, berbod olan tntil günlerine acıVarak (Soğukoluk) u da, Hatayı da terkedîp dönüyorUır. Bu gülünç hâdiseler sürüp gidecek mi? Bu asırda devletin uçkur kontrolundan ba^ka yapacak ifi yofc mudur? Fuhuç mücadelesi böyle mi olur? Diinyaya, medenî memleketlere hiç bakmaz nuyız? Bır de cnltıra b'zenip turizmt teşvike hevesleniriz, ha: İşimiz almasa da gülsek, bol bqZ, kahla kattlc güUek... Sendika Birliklerinin kapatılması ve işçiler Umumiyetle üzerinde durulan fikir şudur: Muhtelif branştan sendikalar birlik kurabilraelidir. 5018 sayılı kanunun buna göre tâdili zanıridir. Gerçek bir demokrasi, sendika müessesesine garblı bir anlayışla önera vermenin lüzumunu gerektirir bir anlayışla önem vennekle olur. tjt» 5018 sayılı sendikalar kanununun tümünü, bllhassa malum 8 lncl madde. «inl. bu iyl niyetin ısığı altında. yenl Arkası Sa 5 Sü. 4 te tşçl blrllk v« federasyonlannın muh telif fasılalarla kapatılmasının sehrtmiz işçl muhltlerinde yarattığı büyük teessür devam etmektedlr. Kendilerl İle görüştüğümüz tşçl Sendika ve birlik idarecilerlnden tstanbul Basın Teknlsyenlerl Sendlkan G«nel Sekreteri tbrahim Güzelce demlj. tlr kl: € İçtimal varhgımmn bek»«, ancak. gerçek demokrast İle yapmacık dtrr.okrasl arasında kuruîu bulunan köp rüden atacağımız adımın tayini ila mflmkün olacaktır. Bu istlkametin gerçek demokrasiye doğnı bir jeylr taklb •tmesi. sendikalar müessesesine garblı Arkast Sa. 5 Sü 5 te Bakırköyde bir tecavüz hâdisesi Bir gedikli erbaş, zorla girdiği evin kadınına tecavüz etmek isterken, feryadlara koşan adamı tabanca ile vurdu Evvelki geceyarıa Bakuköye bağlı Mahmudbey nahiyesinin Atşalın köyünde bir tecavüz hâdisesi oimuş ve bir kişi tabanca ile ağır surette yaralanmıştır. Davudpaşadaki topçu birliklerin den birinde vazife gören gsdikli erbaş 25 yaşmda Cemal Tantan, ev velki gece Atşalan kiyünde oturan (N.) nin evine girmiştir. Tecavüze kalkışan Cemal, kadmn ftryadı ü Âdıyamanda dolu ve sel büyük zarar yaptı «VOEOŞtLOF EVtNI DÖN!» Sovyet Rusya Cumhurbaşkanı Kilmenti Vorosilof. Endonezyaya resml bir ziyaret yapmak üzere geldigi Malatya 10 (Telefonla) Komşu A. gün. Jakarta'da Cumhurbaşkanlıgı Sarayj önünde bü>ük kalabalıklar isyan çıkarmışlar ve muazzam nümayijler yapmışlardır. Endonezya Poü dıyaman llinde son üç günde siddeül si, memleketin tarihinde ilk defa olarak kalabahklan dağıtmak üzere göz yağrr.urtarla düşen dolunun yaptığı zayaçartıcı bombalar kullanmıştır Halk. kalabalığı dağıtmak üzere Endonez rarlar tesbit edllmektedir. Öirendiglme ya Pollslnln cipierle üzerierine yürümesi üzerine. vurup kırmağa ve yağ göre merkeze bağlı Samsat nahiyesi ve macılık yapmağa başlamıştır. Kalabalık, «V.oroşüof evlne dönı diye ba köylerinde 90 bln adet kavak seiler tagırmıştır. rafından sökülmüs ve Fırat nehrine *üriik!enm:ştir. Ayrıca Akpır.ar ve Çalgan nahiyesi İle bir kaç köyünde Hiviyeti tesbit edilemiyen 3 valandaş öldü, 1860 hayvan seiler tarafından sürüklendi 7S0 küçük, 110 büyük bas hayvan ile Kuyucak köyünde binden fazla keçl seiler tarafından sürüklenerek telef ol. mustur. Gene aynı köyde me>va ağac ları eklli arari geniş mlkyasta zarar görmüştür. Geç vakit elde ettiglm bir habere go re Kâhta kaıasının Horik köyünde C.H.P. Balıkesir İl Kongresi yarm yapılıyor Genel SelcTeter Kasım Gülelc, bir konuşma yapacak C.HP. Balıkesir il kongresi yann fehrin Emek sinemasında toplana caktır. C.HP. genel sekreteri Ka«ım Gülek de kongrede iıazır bu lunarak bir konuşma yapacaktır. Gü lek, 13 mayısta yapılacak Manisa ü kongresinde de bulunacak, 14 ma yısta tzmire geçerek bölge toplantınna katılacaktır. Bu toplantıda tzmirden başka Balıkesir, Manisa, Kütahya, Çan?kka Arkası Sa. 5 Sü 7 de 1957 Cannes SİNEMA festivalinden İzmirde 1 milyon lira borcu olan bir Musevi tacir ortadan yok oldu Kocasının küçük bir valizle evden çıktığıru söyliyen kayıb tacirin eşi, herhangi bir bilgiye sahib 1 olmadığını söylüyor Arkast Sa. 5 Sü 7 de l *•* mektublar Arkatt Sa 5 Sü. 9 da «BOCK'N EOLL» STtlİ SAÇ VI EI.BİSE Londranın dddiyetl İle ş&hret yapmıs olan Savoy Otellnde, tngilterenin manıf knvaförlerlnden Richard Hagnufın tertlb ettigl defilede. «Roek'n Rcll» islmli bir saç vc elblae modell teahlr •dilmiaUr. Fstivale stıreti mahsn sada giden Paris muha birimiz Aydemir Balkanın mektublannı bugünden itibaren 2 nci sahifede bulacaksınız! Irmir 10 (Telefonla) Şehrimiz ticarl çevreleri İki gündenbert alâka çekicl bir dedıkodu ile çalkanmaktadır îfade edildigine göre Swiçli pamuk ihracatı tahklkatına lsmi kanşan bir Musevi tüccar ant olarak ortadan yok olmugtur. Bu tüccann muhtelü ticarl muameleleri sebeblle b?n firrr.alar» 1 milyon lira civannda borcu bulunması hâdisenln cbemmiyetlni arttırmaktadır. Kendisinln nereye gitmls olduğu kat'i surette belli degüdir. Burada kalan eşl bu hususta herhangi bir bilgiye sahib clmadıgını »öylemekte, kocaaının küçük bir valizle evden GALATA ŞAMPİYON OLDU Bu sene kurulmuş olan tkrnd Profeayonel ligin finâl maçı dün synldığını ve bir daha da gelmediğini lfade etmektedlr Ka.vbolan Dolmıabahçe stadmda Galata ile Eyüb takunlan araaında oynanmlş, neticede maçı 10 kazanan Gatüccann yakın arkadaşlan ortada en diçeyl mudb bir vaziyet olmadığı latalılar 2. Profesyonel kümenin ilk şampiyonu olrauşlardır. Eyüb ikinci, Sanyer üçüncü, Karagümrük iw icîdlasındadırlar Bunlardan bir kıı dördüncü olmuçtur. Yukandaki resimde maçtan heyecanlı bir an görülüyor. (Ta&Uâtı v« diğer spor h* Arkatt Sa 5 Sü. 6 da berlerini som sahifemizde bulacaksnuz.) Jİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog