Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

Kur'anı Kerimin Tercüme ve Tefsiri T A NR I BUYRITĞU ömer Rıza Doğrul Iki bez cild 25 Llra Ahmet Halit Kitabevi İstanbul Hnrfi Qa Sayi u m h u r i ye^ 11 777 11.11/ Telefonlan ümuml Şaııtral Numarası: 224298 Yazı Ulen: 224299. Matbaa: 224290 Telgrai va mektub «dresi: Cumhuriyet Utanbul Porta Kutuau IstanbuJ No 246 CUfflü 1 0 MâVlS 1957 l V. WlHh MEKTÜBLAR Cahid Sıtkı Tarancı 1930 la 1946 arasında şair dostu rahmetli Ziya Osman Saba'ya elliden fazla mektub yazdı. Alelâde mektublar sanmayın bunlan. Cahidin bütün hayat ve sanat görüşü bu mektublarda toplannuştır Büyük bir edebî değer taşıyan bu eser her iki şairin daha iyi taninmasını sağlıyacaktır Varbk Yayınları 2 lira Kıbrısta taksimle alâkal1 bazı hazırlıklara girişildi Vali Harding'in bu hazırlıkları, Sömürgeler Bakanı Lennox Boyd'un talimatı gereğince yaptığı bildirilîyor Ankara siyasî çevreleri iki ihtimal ileri sürüyor Hür. P. li mebuslann sayısı 34 e yükseldi İrfan Aksu Hür. P. ye iltihakı münasebetile yaptığı basın toplantısında, İktidar Partisi liderlerinin zaman zanıan partinin preasip ve gaye^ lerini çiğnediklerini söylcdi Aııkara. 9 (CumhuriyetTeleks) Hü.riyet Pinlslni t«msl!en. BUyük Mlllet Mecüsinde bulunan milletveklU adedi. geçenlerde Di". den Utlf» eden ve bllâtıare ILraç olunan İrfan Aisu'nun ıltihakUe, bugün 34 e yükse'.m'ştlr. İsp^rta esii D.P. nîUletvekü! Irtan Al.su. bu litihak münasebetl.e yaptığı bas.u toplaatlimja. L;:icar parclsl Uderierln!n, zaman zanıan partinln, prenîib ve gâyelerini çlğnedlklerlnl gördüğîi r.alde, bunun ar:zl olabilecc ği düşünceslle ve Inandıâı flkirlerl d« her fırsatta savuııarpi, nıüeadele et «Yegâne ve nibaî çare taksimdir» fngiliz Lordlar Kamarasında konuşan Lord Milverton, Kıbrısta Türklerle Rumlann artık sulh içinde birlikte . yaşıyamıyacaklannı belirtti Londra 9 (a.a.) Lordlar Kamarasında Kıbns hakkında ahiren vu» kubulan müzakereler sırasmia tanınmış muhafazakârlardan verton, Kıbns hakkında çol san ve uzun bir konuşma tır. Lord Milverton bu konuşı^ssında. Kıbnsın 2500 senedenberi Anadolunun ayrılmaz bir parçası oîduğunu, şimdi Kıbrısta çoğunluğun bir nevi rumca konu^tuğunu,* |akat wa C i r l i n a İznürde son yıldız ftrhnasının, bilhassa körfezde hasar yap bunun tarih boyunca daima (. olmadığını, Enosis'in ortaçağ. Y 8 r i n i n a tığmı büdirmiştik. Resün, Birind Kordonda, fırtınada, ka «ipleri ile hareket eden ortodoks klyıkların karaya fırlayışuıı göstermektedir. (Yurdda yağmur ve dolu haberleri (5) inci sahifemizdedır.). liseri tarafından ortaya atılıp desteklendiğini. EOKA'nın tethiş ve cinayetlerinin ufak bir zorba pupa tarafından yapılmakta otduğunıl Ankara. 9 (Telefonla) Kıbr.stan Ankarava gelen haberlere göre Adadalcl İnglüz Vallsl Hardlng takslmi* •lâkalı bir takım hazırlıklara glrtşmlş ve bu arada tapu kayîdlannıc ve bilhassa derlete ve eşhasa ald arazlnln tespltine fcaşlamıştır. Gene aTB' kaynaklann tfadesl. Kıbns Vallainln bu haîîirlıkian Müstemlekcier Bakanı Lenno* Boyd'un t&l!matı gereğlnce ! yaptıgı şekltndedir. Bu haberler Uzerlne bugün Ankara sly&sl çevrelerile temaslar yajmk. Bu çevreler Kıbru Vallslnin Adanra takslml ile alâkalı hazırlıklarnı memnunlvetle karçıla Arkast Sa 5 Sü. lde Arkası Sa 5 Sü. 3 te Suriyenin iddiası! Batı Almanya Cumharbaşkanı Ekselâns Theodor Heuss, Müzesinde kendisine verilen izahatı dinliyor Ayasofya Dr. Heuss ve Bayar dün tezahüratla karşılandı Dost Federal Almanya Reisicumhuru I Takiar üerinde a!m.inca «hoş geldi. Dr. Tbeodor Heuss ile Curahurbaşka I nlıi ibareltrl görülüyordu. nımız Celâl Bayar dün saat 12.20 de Haydarpaşa garındskl karsılama töhU5urf bir trenle Ankaradan İstanbula reninde izcller. öfrenciler ve kalabalık gelmişlerdir. bir vatsndaj toplulujhi hazır bıüuo. B!r kaç gündenbert misafir Devlıt mu;tur Rsistnl kîrşılamaya hazırlanan şehri. i Hunıs! tren saat tam 12.20 de Haymizde, bütün cadieler b.iyrakİ3rla do darp^şa srına girmiş. ır.lsafir Cumhurnatılmıs ve takiar kurulmuştu. I reisl ve CumhurbaşkaniTnız samlmî ve heyecanlı bir sekilde karşılanmıslardır. Karşılama törenlnde Vali Gökay. Garnizon Kumandanı Koreeneral Ek. rem Akalın. Batı Almnnya Baçkonjolosu da h'azır bulunmuş Vali sehir ödına kendüerine nhoş geldirlz» demiştir. Misaflr Cumhurreisi ile Cslâl Bayar. garı do'duran halk tarafından hararetle alkışlnnmiçlardır. Bu lçten tezahürata ^amîmî bir şekilde ır.ukabsîede bulunan misafir Cumhurreisi ve Cura. hurbaşkarımız Haydarpaşa rıhtımmda kendilerini teklemekte olan Umur mo740 milyon markhk siparişe törüne bmmlşlerdir. Umur motörü saat mahsuben 255 milyon mark 12.30 da üç torpitonun refakattnde DolTürk Hükumeti adına Alman mabahçeye hareket etmiştir. Suriye Dış Bakanhğı sözcüsü, Türk ordusunun yaptığı yığınağın iki menıleket temaslarına fena tesir yapacağım söyledi Şam 9 (A.P) Suriye Haridy» Vekâleti resml şahsiyetleri Suriyenin kuzey hududunda Türk askcri yıgJnaklarının devam^tigini tejid etmişlerdir. 500 milllk hudııdun bntı h«Igesinde Türk kıt'alannın y.ğınak yaptıklannı söylomiflcrdir. Sa 5 Sü. 3 te . Sendika Birliklerinin kapatılışı ve muhalefet C.H.P. ve C.M.P. ll Başkanları, Birliklerin siyasî mülâhazalaTİa kapabldığı kanaatinde, Hür. P. hüıriyetlerin kısıldığı bir devirde bu gidişi normal görüyor, işçi liderleri de hâdiselerin umulduğu gibi inkişaf ettiği kanaatinde Sa Hardarpaşada ve Dolmabahçede çok kalabalık bir halk S Sü. 4 te toplulnğu B. Almanya Cumhurbaşkanı ile Bayarı selanüadı A'••«^*t f Yakın tarlhlerde kısa fasılalarla ka. Sendlkaları Birllğ! ile Marmara Bölgesi hitlerinde ve siyasî part! «vrete:1nd« patılan beş sendika birüği ve federas İKİ Sendlkaları Federasyonu da mah günün mevrju olmuştur. Bu hususta yonuna ilâveten, evvelkl günkü sayı keme kararile kapatılmı;tır. dün İstanbulun siyasi parti liderleri v« mızda da bildlrdlğimlz glbl Bursa İşçl Kapatılma ha'oeri sehrlmiz I5Çİ mu Arkası Sa. S Sü 7 de "Ceza Kanunu İspat hakkını tammıştır,, Bir hukuk doçenti, Meclise kanun teklifleri getirmeğe lüzum olmadığım, mahkemeleri bağlayan tevhidi içtihad karannın kaldmlmasından başka yapılacak 1 kalmadığını söylüyor 5 Ankarada üç basın dâvası , Dr. Rebii Barkın, Ulus gazetesi mes'nileri ve Şinasi Nahid Berker aleyhlerine açılan dâvalara dün bakıldı B. Alman Meclisî silâh siparişini dün tasdik etti Merkez Bankasına yatırıldı Arkası Sa 5 Sü. 6 da çocuCusu ÖLDCREN MECNUN ANA lzmirde 3 yaşındakl çocuğunu parçalıyarak öldüren Gülten acındaki mernun kadın dün Savcıilğa gctirilmi^, verdifi ifadede evde hindl kesildiğıni K6ylemiştir. Resimd» mecnun ana Adlıye blnasında görülmcktedir. (Buna drUr tafsilâtı 5 inri sahifemizde bulacaksınız.) Dr. Heuss ve Bayar, Haydarpaşa nhünundm Hukuk Faküîtesl Ceza Hukuku Doçenti Sahlr Erman dün sabah b'r der Ankara 9 (CumhuriyetTeleks) sinde «Hakaret ve Sövme» ççürümlerinden bahsetierken, hakareti iieni ve Şehrimiz Toplu Basın mahkemesincte Arkası Sa 5 Sü. 4 te bugün üç ayn davaya bakılmıştır. Bunlardan biri, C. H. P. sosyal işler koraitesi üyelerinden Dr. Rebii Barkm hakkmda açılan davadır. Sav cılık, Barkımn cAcıklı bir hakikatNe dediler, ne oldu?» başlıklı broşürünün âmme nizammı bozucu ve halkın hükumete olan itimadını sarsıcı mahiyette olduğunu iddia cylemiş ve dava ikame etmişti. Sanatoryumda hastalar açlık grevine başladılar Validebağı Sanatoryumında yalan hastalar, yeneklerden ve bakımsızlıklan jikiyetçi rudan dogruys bflnye sağlamlıgı ile ilgili bir hastabğa. bu yemeklerle gallb geünemiyeceğine temas eden hastalar. Sanatoryuma yattıklarından bugüne kadar kilo alanların nadir Aakara: 9 (a.a.) Pederal Almanya hükumeti hesabına memleketlm'.z ! tarafından imâll kararla^tınİTnı* olan | 740 milyon doyçe marklılc mtlhimmat | aiparlşlne ald son muaraeleyl teş'sll eden mukavelenln Alman Federal Mec lisl tarafmdan bugün kabul edlldlgl ve lmalâta başlanabilmesi lçln verilme st lcab eden 255 milyon doyçe marMılt avansm Türklye Cumhuriyeti hük»metl n&mma Almanya Merkez Banka sına havale edildlgl memnuntyetle ÖS renilmiştlr. Bugünden ltlbaren Kınkkale MaklneKlmya Endüstrlsl Genel MUdür Ittğü fabrtkalarmda imalâta başlanacaktır. Berbat Süleyman polislere sövmüş Devlef ricaline hakare! etmeiğine mahkeneyl inantfırmak için yenin islüne yemin etti Beyoğlunda blr barda sarhosken devlet büyüilerine hakaret etmek suçu İle 2. Ağırceza mahkemesinde y^rgılanmakta olan Berbat Süleyman, dünkü duruşmasında. lddiayı yeminlerle reddetmiştir, 4 Mill! EJitlm Bakanhgına baglı Validebağı Sanatoryum ve Prevantoryumunun Sanatoryum kısmmda bulunan hastalar dün akşam topiuca yemeklerl yememek suretile. ldareye karşı bir protesto hareketinde bulunBugünkü duruşmada, savcı iddia muşlardır. namesini ve broşürü okudu. Rebii Uzun lamandanberl hastalar İle Barkın ise, broşürü üç bin nüsha ldare arasında yemek ve bazı hususoldug^ı söylenen anlaşMr. Nixon, hürriyeti tahdid olarak bastırdığuu. tâbiin broşürter larda mevcudakşamki boykot hâdisesl dağıtılmadan ev^'el savcılığa iki nüs mazlık dün meydana çıkmıçtır. edilen basmın vazifesini ha gönderdiğini ve broşürlerin za ile Görüştüğüraüz hastaiar, bilhassa bıta marifetile toplattırıldığını söy yemeklerin kalite düşüklügünden. yapamıyacağını söylüyor ledi. Sava. esas hakkındaki mü temizliğe riayet edilmediğind?n Fikâ Yazuı Sa. 5. Sü. 3 de Arkası Sa. 5 Sü. 2 de yetçidirler. Verem hastalığı gibi doğ Amerikalı bir gazetecilik profesörii geldi Arkası Sa 5 Sü. 4 te Arkası Sa. 5 Sü 5 te Tadil teklifi ve Üniversite Üniversiteler Kanununun tadili ile Cniversite cğretim üyelerinin rtyasetle uğraşabiltnelerini temin hususunda Muğla millcU'eküi Yavuz PasamPhmeöoğlunun yaptığı kanun teklifir.in bilindigi gibi Milll Eği'.im Komlsyonunda mtizskeresine baçlanmıstır Dün bu mevzuda Istanbul Oniversltesinde göyüstağümüz profesörler tadil teklifine içtiTak etmişler, fikat her hangi bir beyanda bulunmaktan kaçınmüjlardır İstanbula dair... Manisa camilerinden btrinde genc bir vâız kaÂınlann dudak boyası sürTnelerinin gilnah oîduğunu söylemiş, bunlon ve kocalannı kâfir olmakla itham etmij. Bunun üzerine cevıaat kendisiııi kürsilden indirerek çalyaka kapt âışan iırlatvnş. Ajerin Manisahlara! Diğer taraftan İstanbulda iki hoco arasında çıkan gürültülü bir tar tışma bir arkadaprmzın fıkra muharririne kadar aksediyor... Hocalardan binntn iddiası ju: «Onvn ilmi benden fazla, inkâr edemem. Ama onun abdesti benimfci fcadar tahih olafnaz. Çünkii azı dişlerinden ifcistTie kuron g^firilmij. Bu di?!ere JU temcs etmiyor fci abdesti mofcbul ve sahih Istlfa eden ttalya Başbakanı Segnl ltalyada Kabine kurulamadı Eski koalisyonun devamı hususunda bir cereyan başgösterdi Kahve de Tekel Kasablarda neden maddesi oluyor Bıyıklannı yeniden uzatmaya başlıyan Berbat Sfileyman, diinkü durnşnıada iddiaları reddederken Arkası Sa 5 Sü. 6 da et bulunmuyormuş Buna dair yeni bir kararname hazırlandi Ankara 9 'CumhuriyetTeleks) Kahvenin de çay gibi, Tekel maddesi haline getirilmesi için bir kararnama hazırlandığı bildirilmektedir. Bu ka» rarla, Ticaret Bakanlığmın yetkileri, Gümrük ve Teke! Bakanhğma devredilecekür. Kararname yayuılandıkten aonra, luJnrt tabala v« tevıii T«kel tarafradan yapıiaealrtar. Bravo tstanbullulara! Roma 9 (a.a.) îtalyadaki kabine jlim ve irfan şehrt İstanbul bu fcuhranı ikinci gününe girdiği sırada vasfına gittikçe daha fazla lâyik «iyasî partiler durumlarını yavaş yaolmağa gayret ediyor doğrusu... vaş belirtmeğe başlamışlardır. Yeni Kara çarfafUlarm ara sokaklardan hükumet kurulması beklenmemekteana caddelere taşmalan da bun<ı ; YAT1 HİZMETE GİRDİ Dün ilk defa hizmet* giren «Umurn yatı Cumhurbaşkanhğı için dir. Zira ttalya Cumhurbaşkanı, Fran delil değil mi cantm? Gölcük tezgâhlarında inşa edilmiştir. Yatın teknesi Türk işçisinin eseridir. Maküıelerla bezı dekaratif BZ Devlet Başkanı Rene Coty'nrn Arkast Sa. 5 Sü 7 de malzemesi dışarıdan getirtilmiştir. Resimde yat seyir halinde göriHmektedir. Perakondeci Kasablar Derneği ikinei başkanı, baslıea s«beb, kHZuetinekonan narhtır diyor Son günlerde gene »«hrimla lc&»abîa olduğunu llerl «ürmelrtedlr. Perakennnda et bulunamamakt&dır. Bu ands ded kasablar lae, kunımun Ihtiyaçları Kt v« Balık Kunımu lae perakendeel nı kufilıracak kıd»r rt vermediglnl kssablara Ufl mlkt»rd» et vermcfcte Arkası Sa. 5 Sü 5 te J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog