Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Kur'anı Kerimin Tercüme ve Tefoiri T A N R I BUYRIJĞU Omer Rıza Doğnıl tki bez cild 25 Llra Ahmet Halıt Kitabevi İstanbul umhurİYet RURUCUSUtYUNUS NAd VARLIR 1 Mayıs sayısı Yaşar Nâbı, Ziya Osman, Bâki Suha, Hasan Şimşek, Andrö Mauroıs, Ilhan Demıraslan, M. Sunullah Arısoy, Sabahaddın Teoman, Bekır Sıtkı Ihsan Akay, Sabahaddın Kudret, Muhtar Korükçü, Ceyhıın Atuf Kansu, Cahid Sıtkı, Başaran, Ismet Bozdağ Tahsm Yücel ve daha bırçok tanınmış ımzaların en güzel makale, sıır ve hlkâyelenle çıktı Avrupa Konseyinde varılan anlaşmayı Türkiyenin imzalamaması, Ankara siyasî ÇevTelerinde çeşidli yorumlara yol açtı 1 Sürpriz Bakanlar tesiri yarın Bonn'da yapan Konseyin resmî, Başbakan Menderesin hususî görüşmeleri neticesinde, karar Şeker Bayramı İngilterenin tâviz politikasmda bir duraklama devresi ümid ediliyor I 32 nci yıl Sayı 11.770 Telefonlart Dnram! Santrm) Numaraa. 2242», Yas Uleri: 224299, Mafbaa 324290 Telgrai n mektub «drcal: Cumhuriyat tstanbnl Potta Kutusu Istanbul No. 246 Çarşamba 1 Mayıs 1?57 Gazetemiz Bayram münasebetîle perşembe ve cama günleri çıkmıyacak Bugün Şeker bayramının ılk gunüdur. «Cumhurıyet» sevgüı okuyueulannın bayramlarını tebrık ederken hepsıne daha mesud daha neşeli, daha bolluk ıçınde bayram tar dıler. Gazetemiz bayraftı münasebetıle yerıru Gazetecıler Cemıyetının «Bayram Gazetesı» ne terkederek perşembe ve cuma gunlerı çıkmıyacak, cumartesı gununden ıtıbaren sevgüı okuyucularının hızmetınde vazıfesıne devam edecektır Arife gunu çok harareül geçti Arıfe dolayısıle dun tstıklâl caddea ve Mahmudpaşa mahşerî bir hal almıştır Şekercı dukkânlarının onunde kuyruklar >er >er 50 metl reye yaklaşmıştır K I FEYYAZ TOKAR bildiriyor tisi Sosyal Demokratlann, seçim j sathı maılıne gırüdığı şu gunlerdej belhbaşlı propaganda konularını' teşkıl eden NATO'dan aynlma ta j leblerı Federal Cumhurıyet efkârı umunuyesınm zıhninı kurcalar' ken, Konseyin Bonn da toplanma I Ankare, tt (T«l«foml») Avnrp» devletlsrlnln »r»l«ırncl» çıiacak lhtllâfttnn «Jlih» ba»vurulmadan haıll lçln Avrup* Korueyinde varüan anl&» mtyı Turkiyenln Imzalemamaeı Anka Arkan Sa. 3 Su. lde Bonn, Nısan Gündeminde NATOnun umumî polıtıkasıle alâkalı meseleler ve Almanyanm bırestırılmea problemı bulunan NATO Konfeyi çalışmaları 2 mayısta başlıjarak 4 mayıs akşamı sona erecektır Almanyadaki ana muhalefet par Arkast Sa S Su 7 de Foster Dulles çekilecek mi: Bir Senatör, Dulles'in sıhhî sebeblerden dolayı çekilmesinin ihtimali bulunduğunu sö> ledi Chicago 30 (A P ) Demokrat tem«ildlerden Barrat O H'ara, pazartesi günü, Dış tşlerl Bakanı John Foster Dulles'in sıhhl sebebler yüzünden Istlfa etır.esi İhtimali bulundugundan bahset. miştir O Hara «Dulles ın çekılecegıne dalr Washtngtonda glttlkçe artan rlvayetler do^smaktadır» demıstir «Bence bunun asjl tebebl Dıs tşlerl Bakanımn «hhl durumudur BUdjjJnlz, „ gibl bir müddet tmt clddi blr hastalık ğeçlrn.ij ve henuz tam manasıle iyıleşmemlştir» Fethiyede hayat normale avdet etti Temlzleme işlerine lrala devam ediliyor, bir C. H. P. heveti dün uçakla zelzele bblgesine hareket etti tzmlr 30 (Telefonla) Zelsele felâ. ketine tnaruz kalan Fethlvede bugün I havat jravaş yavaj normale avdet etj mege başlamıştır | Frthlye felâketîedeleri bugün de sar'sıntısıı blr gün geçirml? ve enkaz tem'zleme 1?1 htzlandınlımjtır Felâket. ledelere bugünden itiba'en sıcak yemek verllmeye başlarmi'tır Bu arada hastanede tedavi edılmekte o!an yarahlardan blr kısmı iyUeşerek tabi'rcu edUnıljler ve çadırlarına gondellm ş'er. dlr Y«rdım ekipleri felaketzedeleıte IU ve Jiyecek lhtlvaclarını zamanın| da temln etrekte bu yıızder h!ç blr sıkıntı çek'hnemektedir Dijer taraıtm Naiı» Vekâletine men «ub mlmarlar ve Jeologlar yarın sabah Fethiye, Marmaris ve Esküılsara g'derek hasar miktarlarını tet'lk edeceHer ve fel&kete ujrayan yerlerin yenıden ne şekllde lmar edılecegı husunmda ferekll etüdlerl yapacaklardır Bu arad» hk ve Orta Ted^uat Unaum Mudürleri de beraberlerlnde Maarıf Vekâletl mteiarları oldugu halde felâket Ürduııun yenl Başbakanı Ibrahun Bâşım, yâverl ne birlikU bir kabln* toplamtuından çıkıyor BU KUYRUK BAŞKA KUTBUK Şehrimizde bayram hazlrlıklm tamamlanmış, muhtelif yerlerde bayram yerlerı kurulmuçtur Dün ânfe olmasma rağmen bırçt* yevrular bayram yerlerıne akuı etmışlerdır Resamde sahnccklara bınmek ıçın ıkı jtaraflı kuynA yapan minlmtoiler gorülmelrtedir. Kıbnslı Türk Liderlere Üniversltede tezahürat Dr. Küçuk ile F. Kaymak dün İktisat Te Hıdndc Fakultelerini ziyaret ederek heyecanlı koauşaalar yaptüar Dun yanlarmda Turk ve Mü i Talebe hüatla karşılarunij Ilderlenr gerek geFederasyonu ü>ele*ı ile blrlUte Kıbrıs »ışlerlnde gerek ayrılışlarında gencler Tü"k liderlert Fazıl K ıçuk ve Faıı kendılerını takıb ederek jlddetle alkıKavmak istanbul Unı\esltea ne geleiek lamışlardır sınıflarda b rer koruşiıa vapmıslardır Fau Kaymak'ın konusması Bu konuşmalar davalarına Heyet önce tktlsad Fakültesi blrtaTurk geicleı tarafmdan büyut teza. d smıfına g'rmij ve Ilk sozü Falz kay. mak alarak şunları soylemlstir « Sızlere Kıbrıslı ırkdajlannızın •elanalarmı fettrmekl» bahtiyarıra Ana vatanm (filgnlndt t> natlcey* vartncaym kadar mücıd«ley« devan «daeek T« müeaâelemlz flttlkç* flddetlenecek«r. YükMk brtİMdçı gençler! Slzifı hurunmuzda Kıbrı* Türkler'.nln O. lüntülerlnl lfad* rtm«k füçtür Fakat rizl «rkamızda görmekU bütün elam Faiz Kaymak dun Üniversitede oğrencilere hitab edcrkea Urdünde asayiş iade edildi buhran tamamile sona erdi Bir Amerikan gazetesi, Türkiyenin seçkin birlikle rinden 5. zırhlı tugayın Snriye hndnduna gittiğini bildiriyor Amman, 30 (R) Ürdün Kralı HJ•eyın bugtln »erdlğl blr deneçte mem lekette aaayljla tamanıen iade edlldlfınl ve buhranm blttlğlnl söylem şHr Kral, Nablusl hüiumetinln lşbaşın dan uzaklaştınlmasınra Ürdunde yayümakt» olan komünirmı önlemek re yıkıcı unsurlan ezmek maksadlle ya püdığını söylemlj ve bugıla Haşlm kabmeslnln taklb ettlgl polı'ikanm mlllî emellere erlsmek lçin en lyı yol olduğu lçln değlştlrilmıyeceflnl ll&ve •tmlştlr Amenianm Ürdün'ün ıç lşlerlne ka nştlğına dalr Eusyanra vaptlfı şLcajet hakkmda Kral Hüseyin, «Rus lddlaları asılsızdır» demlst r Dlğer taraftan Ameriianın Ürdün'» ukerl yard m mevzuunda yap*ıgı tek llf Urdün llerı gelenlerl tarafmdan tocelenmektedlr Ayrıca Ürdün gazetelerinln yazdıklanna göre Kral Hüsevln lle Irak Kra Ü Favsal arasmda ya^ında bir toplan tı yapılacaktır ReBtnî makaınlar bu haberl tekzlb etmeTiışlenilr Htlseylnln amcası bugün BaSdada eitTilştır Arkası Sa 5 Su 6 da Arkası Sa 5 Su 6 da Arkan Sa S Sü 4 t« Yeni 1 liralıklar DUNYANIN EN BUYUK UÇAK GEMISI FORKESTAL Amenkarun bu dev uçak genıısı halen Doğu Akdenizde Beyrut lımanında bul\mmaktadır. Yenl çıkarılan blr llralıklardakl Ataturk kabartmasmm ters basıMığı görülmOftür Butıuıı üzerlTie, bırkaç gün önce plyasaya çıkarı'an, yenl blr liralıkların toplattınlmasma başlanmıjtır. topiattıniıyor Kapatılan ve Federasyonlar Arkası Sa S Su 3 te ((Berbat» ın Birlik d ü n k ü durusması İstanbul lşçı Sendıkaları Bırliğı, idare heyetı, son zamanlarda kapatüan ışçı bırlık ve ışçı federa»yon lan hakkında dun bir teblığ yayınlamıştır Başkan Mahmud Yukselın ımzasıle yayınlanan teblığde ezcumle şoyle denılmektedır • 5018 sayılı Sendıkalar Kanununun Dün. tstanbul Hukuk Fakultcd W (üphe D« karfilamaktadır Halk »rü* rlneı sınıfmda Prof Hüseyta Nall mUmesslllerlnln tamamile ba*.m= z ol Kubalı •Demokrasl çeilllerln mevzu dugunu anlıyamamaktadır DemoknDr. Kuçult Üniversitelier «rasınd» unda enteresan blr kcmuşm» yapmıs tik hak re hürriyetlerin teırlnl içln tlr Yan temsfll demokrası üzennde Sa S Sü 4 te dursn Prof Kubalı demiftlr kl: c Yarı temsU! demokraslde n U n Uçaktan duserek ölen Amerikalı daş n huiuien teşrll fOBtslyona k». Nash'ın olumune aıd kaza tahkıkau tıltnası ve onu ile meşgul olmak uzere Fransadan kontrol etmesl »öz Pıerre Blanch ısmınde bir mutehaskonuau değlldlr sıs şeürımıze gelmıştır Fakat, dolayıslle Mütehassısa yakın çevrelerden flllen ve slyaseoğrendığımıze gore, kendısi bunun , ten. Meclle» tesir lnşiltere tnmenlerini geri etmek'e teşrll orbir kazadan zıvade Nash tarafından j ganı tamamile ba meydana gelmış bir ıntıhar hâdısesi çekerse NATO'nım boşluSımsız bir hal olabıleceğını soj lemektedır ğunu 7. Amerikan ordusn den çıiarmaktadolduracak dır Halk artıs paaif degUdır New York 30 ( A P ) tngaterenin Halk hak v« hOr NATO'dakl tumenlerinden blr kısmını Bu beyanatta Bağdad Paktına Tid riyet &nlayışına Beyrut » (THA.) Kahire radyogeri çekmek nlyetlnde olduğuna dalr >u bu akşamkl reşriyatmda Atma hü detle hücum edilmekte ve bu paktın uygun olmadığı gelen haberler hakkındaki fikr nl soykumet çevelerlne atfen verdiğl bir Arablar arasmda lküik yarattıgı lddla halde, adma çıhaberde Yunarüstanın, Ortadogu lle olunmaktadır karılan kanunlan Prof. Kubah Arkası Sa 3 Sü 3 te Hgill Eisenhower Doktrlnlnl kabul et. medığlni soylemlştlr Kihire radyosu aynı çevreler» atfen îunları da llâve etmlştlr «Çok sayıda \unanlı ve Kıbrı«lı Rumun Mısırda bu lunmajı, Yunanlstanın Ortadoğuda böyTepebaşı cinayetinin faili le bir siyaset taklb etmesini mecburî duruşma esnasında gene kıhnaktadır • bağırmağa başlayınca mahKahire radyosu ayrıea Yunanistan keme salonundan çıkanldı Başvekıll Karamanhs taraiından verlldiğınl bıldirdlji blr beyanatı da oku Yazısı 5 ind sahifemizde muçtıır. Uçaktan düşerek ölen Amerikalı intihar mı etti? Demokratik hak ve hürriyetlerin temini Prof. Hüseyin Naili Kubalı dünkü dersînde bu konuya temas etti Atina, Eisenhower plânını reddetmiş Âvrapadaki askerî boşluk Haberi veren Kahire radyosa Ynnan Başbakanının Bağdad Paktına çaftığını söylöyor F. Bahçettin Perakendeci f irmaların durumları Ticaret Bakanlığı, ilgilî çevrelerde önemle karsılanan bir açıklama yaptı tanfar 30 (Telefonla) Drtlnd v* Tlcaret Vekâleö glder vergtlerile hazine GÖÇ BAŞLADI Havalatın dÜ2elmesı üzerine «ayfiye yerlerine hlssesi muvacehesınde peTakendeci g5ç başlamıçtır Resimde, Adalara goç eden bir aüenin e«ya« nakledı firmaların durumlarını aoran Izmlr Tlearet Odanıu bugün eevab vermlftlr lirken görülmektedir Arkan Sa 3 Sü. 4 U Berbad Suleyman dünkü dnrnsmay« bıyıklan traş edllml$; yakasmda karanfilie (elmlstİT. « a n buıkb hall AKISLERI Samsun 30 (THA) Fenerbahçenın bugunkü galıbıyetı Samsunda enteresan bir gosterıye sebeb olluştur. tkı metre uzunluğunda bir tabut zerine tankırmızı renkleri boyaan Fenerbahçe taraftarları alt kısnına da sunları yazmışUrdır cArieyi yaptı. Bayramı yapmağa omnı müsaade etaıedı. AUah rahmet eyleu sın». Bundan sonra tabut şehrın en jşlek caddelerı olan Gazi ve KâzımO f t n t r l l U I I U L U U D<*Mbdıç« «Udnu tamamm dolduran büyük bir pafa eaddelerinde dolaştırılmıştır TopUnan halk, herhangi blr hâdise seyırd kitlesi önünde oynanmı^tır Bu maçta kuvveth r«klW Oslatasarayl 80 yenen renerbahç» a\erajl« Arktı S*. 3 SiL t te Isünbol «mmpiyoou olmustur. Yukandaki resbndt, maçtan sonra ântrenSrleri Saekelly'yi omuzlan rind» taflyan Fenerbahçell futbolcular görülmefctedlr (AÎP"'n tafsılâtı ve di£e >Hm'eT cmiDÎvnıı nı nıı *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog