Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

NİMET ER1M ŞENL1 Yıllarca Turd idar» etmi| tanınmn.ve takdır edllmlf olan VIMET KRİM tecrübesi ve en :iert metodu ile biçkl, dlkls. el şlerl sapka, kona, boya vesaır ierslertnl talebeslne Solaviıka mutlaka ögretlr. Milîi R*iftmden ta*dikll dlploma verlr Adrcs: Beşiktf, Akaretler Şair Nedlm caddesi N'o. 49 32 nci yıl sayı 11 536 u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NADf Telgr*' 1% cnektub adresı Cumhurıyei Istdrıbui Posta Kutusu tstsnbul No Teletün.&r Ua'uml SsntraJ Numarası: 224298 Vazj l«len: 224'2& Mrba İÖ4 NEWYORK ve MONTREALA \ Pazar 9 Eylul 1956 Otuz dördüncü 9 Eylül Banka kredilerini yüzde 20 artiıran karar çıkiı Ayni karar, emtia üzerine avanslar ile ipotek karşılığı gayrimenkul kredilerini de bazı şartlarla kabul ediyor Süveyş buhramnda son gayretler! Basın memurunun evvelki KÜn verdiği be>anatı tekzib eden beşli komite sözcüsü, «Müzakereler henüz nihaî safhaya girmedi, hâlâ devam etmektedir» dedi Londra 8 (R.) Beşli komitenin bir sözcüsü bugün, dün verilen haberi fiddetle tekzib ederek. Kahire müzakerelerinin çıkmaza gırmediğin açıklamıştır. Sözcü, «Beşli komite Arkası Sa. 3. Sü. 5 de Ankara 8 (Cumhuriyet Teleks) PiyasadaM sıkmtıyı önlemek için, Türk Parasını Koruma hak I kındaki 14 sayılı kararnameye ilişik beş numarah (tebliğde değişiklik yapılmış ve banka kredileri ıvüzde 20 nisbetinde arttlrıldığı gibi, emtia uzerine favans, ipotek karşılığı gayrimenkul kredıleri bazı ^artlarla kabul edilmi^tir. Bu teblii aynen bildirıyoruz: Türk parası klymetini koruma hakkında 14 sayılı karara müteallik 5 sayılı tebliğin 1. 4 5 ve 7 nci maddpleri, banka kredilerini tanzim komitesinin 17/8/1956 tarih ve 2 sayılı kararile aşağıdaki şeküde değiştirilmiştir: Arkası Sa 5. S ü lde Başkumandan Mü^ir Gari Mustafa Kemal ve Büyük Erkânı Harbiye Reisi Müjir Fevri Paşalar 34 yıl evvel İzmire girerlerfcen Harb Okulları için ç kararlaşan yeni sistem Ankara 8 (CumhuıiyetTeleks) yıllık kısa devreli Subay okulu olaSon Yüksek A<;kerî Şurada da tasvib caktır edıldığı üzere Millî Müdafaa VekâDort seneli «Harbiye» daha ziyade let ınce Harb Okulları için veni bir kumandan yetıştırıci bir fakülte masistem kfnarlaştınlmış bulunmakta hiyeti taşıyacak ve buradan mezun dır. olanlar emsallerine nazaran dört y Elde olunan malumata eöre mev lık kıdem alacaklardır. cud Harb Okulu iki kısma ayrılacak, Ayrıca, buradan mezun olanlar birısi dört yıllık «Harbiye», diğeri iki Arkası Sa. 5. Su 2 de Karaşi 8 C a a.1 Pakistan Baş R bakanı Muhammed AU bu sabah 'stifa etmiştir. Bsçhaksn aynı zamanda partisinden ve partısıııin baskmlığmdan da isftfa ettiğini açlklamıştır. Muhammed Ali bu istifalar hakkında bugün öğleden sonra açıkla Arkası Sa 5. Sü. 3 de 34 ytl evvel bugün İzmir bayram Ordular kursun gibi izmire daldılar ve yapıyor dövüş bu sefer sokaklardaSamibaşladı Röporlajı yananlar: Yaşar Kemal ve Ömar Coşar Bu yılki törenler çok büyük parlak ve olacak Izmir 8 (Telefonla) Güzel İzmir, kurtuluşunun M üncü yıldo.ıünvınü yann sabahtan itibaren muhtelif .5renlerle kutlayacaktır. Şehır. bugünden bayraklar, taklar ve çiçeklerle donanmış bulunmaktadır Hazırlanan programa gore 34 yıl 8nce Atatürkün İzmire ilk girişlerinde bır müddet istirahat ettiğı Belkahve mevkiinde saat 8 de toplanılacak ve burada bir nutuk irad edilocektır. Bunu Şehidlikte yapılacak ihtıfal takib edecektir. Bundan sonra kahra Arkası Sa. 5. Sü. 4 de lumuzun gücü, gözümüzün feri bU 9 Eylul .. Süvarimiz. piyademiz, topçumuz, zimdi artık. Bız çalışıp düşmana verkağnıcılarımız. bilcümle ordumuz, miyecektik. çoluk çocuğuyla halkınnz yörüyordu. 9 Eylul bir büyük bayramdı. BayBüyük, bereketli ovalarımır. kasaba ramların en güzeliydi. 9 Eylul sabahı, larunız. bınlerce pâre kdyümüz düş butün sabahlardan taze, bütün saman elinden alınmıştı. Bıre bın ve bahlardan güzel açılmıştı. Yeni bir Arkası Sa 5 Sü 4 de ren topraklarımız, bızımdi artık. Ko İki yıllık kısa devreli bir (Subay Okulu) ve dört yıllık (Harbiye) bulıınacak Türkiye Pakistan ve Süveyş Başbakam meselesi istifa efti Peştedeki serbest güreşler Güreşçilerimiz dün 8 i tuşla olmak üzere 10 gaKbiyet kazandılar Raşbakan dün İngiliz Büvük Elçisini Vilâyette kabu) etti, mtilâkatta kanal meselesi görüşüMü Başvekil Adnan Menderes dün saat 10 30 da Vilâyette tngıltere büyük elçisı Sir James Bovker'i son hafta içinde ikinci defa olarak kabul etmiştir. Arkası Sa. 3. Sü. 4 de Lefkoşe 8 (aa.> Üzerlerinde siŞehrimizde bulunaa lâhlr ve bombalar tasıyan tethiştktisad ve Tiearet çiler bu sabahın çok erken saatlerın Bakanı Mandaünci dun de temaslarına devam etmiştir. de adanın kuzeyındekı Kyrenıa kaResimde, Bakan, bir mağazada tetkikler yaparken görülmektedir. rakoluna hücum etmışler ve bir kaç tüfek alarak kaçmışlardır. Tethişçıler ayrıldıktan sonra karakolda 4 bomba patlamış fakat polislerden Güreşçilerimiz boylelikle ilk gün. yaralanan olmamıştır. Emnıyet menHIKMET KUÇUftÜN DURUŞMASI>A de 8 i tuşla olmak uzere 10 galıbı subları mutecavızlerın arkasından TEKRAR BAŞLANDI 2 sene evvel Yeldeğırmenınde, hâmıle karısı, kav HIZIRREIS TANKEBI Bremen tezgâhlarınaa ınşa ettırılen 2 Din yet kazanddar ve iki mağlubıyet al ateş etmişlerdir fakat isabet kaydenanasl ve baldızını bıçakla katleden dıp etmedıkleri bılınmem°ktedir. tonluk Hızırreis tankeri dün basm mensublarına gezdirilmiştir Re dılar. Hikmet K jcuk aleyhınde Ikıncı Agır Ceza Mah'^fnesınm verdığı ıdam cesimde yenı tanker Boğazda Rumelihisarı önlerinde seyir hahnde göCumhur Başkanı Celâl Bayar, bezası, Temyız Bırınci Ceza Daıresı tara. raberinde Riyaseticumhuı Başyaveri rulrrektedir. Milletlerarası Antialkolizm kongresine katılacak delegeler fından usuîden bozulmustur Bu munasebetle, Hikmet Kuçuğun dumşma. Tuğgeneral Refik Tulga ile deniz yageMller Teşkilâtm Başk anı, beşeriyetin zamanla içkisiz ına dun yenıden, ikinci A|ır Ceza vrri kurmay yarbay Faik Taluy olbir dünyaya kayuşacağını söylüyor Mahkemesmde nskzen bakılmıştır. Duduğu halde diın sabah saat 6 da Acar ruşma, yenı karar ıçın, talık edılmış' r. motöru ile Tekirdağ. Mürefte, Şar köy. Gehbolu, Karabiga ve Erdek saMerkezi Lozar hillerinde bir gezıye çıkmıştır. da bulunan Mıl Son senelerde basıldığı her memlekette letlerarası Antı Cumhur Başkanı saat 11,30 da Te Ankara 8 < CumhuriyetTeleksl satış rekorları Inrarak velveleli alkolizm Teşkı kirda&a varmış, hükumet erkânı ve Millî Eğıtim Bakaru Ahm.d Özel bu lâtı Genel Ba= kalabglık bir halk kütlesi tarafından akisler bırakan eser gün saat 17 de Gazetecıler Cemiyeti kanı Tapio Voioı kar^ılanmışt'r. Bayar. Belediye binamaa, dün soru lokalinde bir toplantı tertib ederek sında şehir işleri hakkında izahat al i lan bir suale ve dıktan sonra, gene Acar motörü ile basın mensublarile hasbıhalde budiği cevabla, bı Mürefte ve Şarköye gitmiştir. lunmuş ve önümüzdeki tedris yılınranır bir alkollı da orta okullarda okutulacak din içkı olup olma ~ tedrisatının ana hatlarını açıklamışdığı mevzuundaKongrc munasebetile tır. uzun zamandan bastırılan hâtıra Bakan din dersleri mev7iuında evbeıi 1evam epulu Çanakkale 8 Vasfıye Özkoçak seyin Yazır ve bucak başkanı Ha velâ şu ızahatı vermıştir: i degelen münakaşayı bır sonuca telefonla bildirıyor^ Fethi Çelik san Dinc. misafirlere vazifeleri icabı «İlk okullarda olduğu gibi, orta I ba^Jamıştır. Finlândiyanın Bruksel baş. Safaeddin Karanakçi ve Hasan yapacakları temasın gayet tabıî ol dereceli okullarda da din dersleri I Buyük Elçisi olan Ekselâns VoıOn gündür şehrimizde bulunan Kangaldan müteşekkil Hürriyet Par duğunu söylediler. okutulmasına dair Vekıller Heyeonmaa. kafî bir ıfade ı!e, .bira. al Amerikan tıcaret heyeti dün tüccar tısi ekipi vazife gezisinm bugününJe Sokakların devamlı olarak arozözle ti kararı yük?ek tasdıkten çıkmıştır kollu bir içkidir» demiştir. Türk bilarla temaslarda bulunmuştur. Heyst de pek çok derd dinledi. sulandığını ve temiz olduğunu gören Diğer taraftan Vekâletimizce bu rasmdaki alkol derecesi, yuzde 5 ile bugun Marmarada Arar gemısıle bir Edırneden günün erken saatinde Çelikbaş. Belediye Reisine dedi ki: derslere aid hazırlıkları yapmak üyu/de 7 arasında değişmektedir. Mugezınti yaptıktan sonra yarın Bursa yola çıkan milletvekıllerıni Keşan «Bu güzel anlayışı daha ust kazere İlâhiyat Fakültesi. Dıl ve Tarih maıleyhin verdiği malumata göre, biya hareket edecektir. da ilk defa olarak D P. liler de kar demelere de nakledebılırsiniz. Işte Coğrafya Fakültesi ve Diyanet İşra içindeki en düsük alkol derece'i, Sn 1 Sü 3 de şıladılar. D. P. li Belediye Reisi Hü Arkası Sa 5. Su 3 de leri mümessillerile Vekâlet mensubyüzde 2 dir. Böylesi bile gene bir larından müteşekkil komisyon başalkollü içki sayılmaktadır. kanlığımda toplanarak orta okulların j Pazartesi günü saat 10 30 da Fen birinci ve ikinci sınıflannda okutuFakültesinde açılacak ve beş gün delacak din dersleri program ve müfvam edecek Milletlerarası Antialko redatını kabul ve tasdik etmiştir (Telefoto Cumhuriyet ı lbm Teşkilâtmın on beşinci genel Millî Eğithn Bakanı Ahmed Özel kongresine 35 milleti temsilen katı Arkası Sa. 3. Sü. 3 de diinkü basm toplantısında Bayarın Marmara gezisi Budapeşte 8 (Hususi) Budapeşte beynelmilel serbest güreş mü sabakaları bugun başladı. Sabah yapılan müsabakalarda; M Gocur (57), Macan ittıfakla; H. Şahin (62), Macarı; T. Yuce (67), Macan; H. Güngör (73). Fınlıyi; B. Buke (79), Macarı; İ Karabacak (87), Ma can tuşla yendıler. Gece yapılan güreşlerd« de' M Gocur, Macarı ittifakla; H Şahin, Rumenı; 3 . Büke, Macarı; İ. Karabacak Bulgan tuşla yendıler T. Yuce Bulgara tuşla yenıldi Kıbrısta basılan karakol! Tethişçiler bir İngiliz karakolundan silâh kaçırdıtar ı Tiearet Bakanının Tetkikleri Partilerin vazife gezileri genişliyor Nillî Eğititn Bakanı dün ortaokullarda din derslerinin nasıl okutulacagım aniattı îndikleri otellerde yalnız süt içen delegeler Dön Keşana varan Hür J . ekipi Amerikan tiearet he DJ. liler tarafından karşdandı yeti Pmaya gidiyor İştc btrlm hayattmtz: 6 Pazar Safası hazırlajan. Haluk DURUKAL Kaialar dinlenir, gözler nurlanır, dğerler temizlenir Midfler doymak bilmez Program, iman. ibadet ve ahlâka aid j dinî ünitelerle birlikte. Türklerin islâmiyetin intişarına, i«lâm sanatına hizmetleri gibi bahisleri de ihtıva etmektedir. Din öğretiminde, orta okulların bu dersi okutmaya yetkili öğretmenlerıle İmam Hatib okulları öğretmenlerinden ve ilk okullarda fi'len bu dersi okutmakta olan öğretmenlerden Antalya 8 (Telefonla) Antalde icabında faydalanılacak ve Vekâı let tarafından ayrıca ögretmen yetış yada 1 yaşındaki bir çocuk evlentirme kursları açılacaktır Öğretmen mek için teşebbüse geçmişse d« nilere bu çalışmaları için munzam üc kâh masası başmdaıı geri döndurül ret verilecektir. Din derslerine aid müştur Bu enteresan hâdisenin taf program okullara tebliğ edilmek ü silâtmı bildiriyorum: zeredir.» Korkuteli kazamızın Karkın köResımler: Salihaddın GIZ Müteakıben Bakan, gazetecilerin bu yünden Mustafa Fotre admdaki şaÇonunda kollar biraz yonünr a n a Arkası Sa. 5. Sü. 3 de Arkası Sa. 3 Sü. 2 de , eh bu kadarcık kusur... Niifus cüzdanında 1 yaşında görülen genç evlenemedi Bugün baflaiık TERCÜME EDEN: BURHAN FELEK Müellif Giovannino Guareschi Bugün ikinei sahife^'.de bulacakssnızî
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog