Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

f NİMET ER1M ŞENL1 YıUarca Yurd idare etmiş tanmtnif ve takdir edllmlş olan NIMBT ERİM tecrübesl ve en llert metodu Ue biçkl, diklş, el 15leri »apk», kors«. boya yesair derslerlnl talebeslne kolaylıkla mutlaka .ögretlr. Mılli Eğittmden taadikll dtploma verlr Adras: BejikU». Akaretler Şair Nedln caddesi No. 49 32 nci yü sayı ^11.535 umhuriyet Telgrat re mektub adresi: Cumnunyet Istanbul NADI Kutusu tstsnbul No 246 Posta KURUCUSU:YUNUS Telefon.»n Umuml Santral Numarası: 224298 Yazı Işleri: 224296. M»tba ; 22429> WB DÖRDÜ BİRDEN Bedri Rahmi Eyüboğluaun Varhk Y«yınevinc* yayınlanmıs olan «Oçü Bîrden» adlı bütün şiirleri tükenmiş ^ve aranmaktaydı. Bu eser, EyüboğlunVın son yıllarda yazdığı yeni şiirlerin de bir bölüm halinde ilâvesile «Dördfl, Birden» adıyla yeniden basılıp yayınlanmıştır. Fiatı 2 liradır. . | Cumartesi 8 Eyldl 1956 1 Son Dakika: Kahire müzakereleri inkıtaa uğradı, Mısırda harb tehlikesi başgösteriyor Kahire 7 (A.P. R,) Kahiredeki Beşler Ko | hâkim olan son havaya gör«, Ingiltere ve Pransa, Mısırı igtilâ etmek için bir bahane aramaktadlr^itesinin bir sözcüsü bu gece, heyet ile Nasir aralar. En uiak bir hâdisenia vukuunda silâhlı çatıs,sındaki müzakerelerin tamamile sona erdiğmi, ma baslayacaktır. uzlaşma yaratabilcek bir zeminin ilk noktasına bile ulaşılamadığını söylemi§tir. Menzies yarın Nasıra veda edecektir. Hey€t muhtemelcn pazar günü Londraya döneŞimdi harb tehlikesi yeniden belirmiştir. Acektir. merika serı ve şiddetli bir müdahalede bulunmazsa bu tehlike gittikçe artacaktır. Kahirede Arkast Sa. S. Sü S da Bölükbaşı ve Çelikbaşm Kasım Gülek dün Karamürselde dünkti konuşmaları mahkemeye verildi, beraei etti Bursada Bölükbaşımn hazır Snçu Toplantı ve Gösteri Yürüyüsleri Kanununa muhalefetti, fakat hâkim "pazar yeriude halktan bir kısmınıtı tecessüsü neticesi maznunım arkasına düşüb 20 30 metre gitmeleri ve ba arada birkaç kişinin elini sıkması suç değildir,, diyerek beraet kararı verdi Hemen hemen btr aylık bir fasıla dan sonra CJLP. Cenel Sekreteri Kasım Gulek, dün Karamürselde, Ri ı zedeki gibi 6761 sayıh Toplantı ve Gosteri Yürüyüsleri Hakkındakı Kanun gereğince mahkemeye «evkedıldi. Guleği Rizede Emniyet Müdürü Muhiddm Koçak mahkemeye sevkettnişti. Dün Karamiirıelde ise C.H.P. Genel Sekreteri, jandarma kumandanı yüzbaşı Ömer Yavaj tarafından adalete verildi. A r k a s x S a S. S ü l d e (bolda) Gulek dun Karanıurselde kı davaya sebeb olan hâdisc jerinde jandarma kumandam Yüzbaşı Orn«r Yavaşla konuşurken. iuzbası \a\a,, Ou.ege çarşıdan çikıp parti merkesne ba»ka yoldan gitmesini biİdiriyor. (Sağda) Gülek Karamiirsel adliyesinin kapısında jip içinfe, jaadarmamn nzattığl «avcılık d«veöyesini imzalarken... r bulunduğu C.M.P. Yenişehir ilce kongresi bazı hâdiselere sebeb oldu Çelikbaş Edirnede (Zafer) gazetesine sert bir cerab verdi ve Kırklarelinde halk ile hasbıhalinde işbirliği mevzuunda şayanı dikkat beyanatta bulunarak «Bu memlekette demokratik nizamı Demokrat Parti kurarsa onun ellerini öperiz» dedi Edirne 7 (Vasfiye Koçak bildiriyor) Vazife gezisıne çıkmış olan Hür. Partisi milletvekilleri dün gec« geç vakit Kirklarelinden Edirneye hareket ettiler. Parti grupu bsşkan vekili Fethi Çelikbaş hareketten önce istek üzerine il merkezinde C. H. P. ve CM.P. temsildlerinin de iştirak ettiği partili partisiz bir vatand=îş küt lesi önünde iş bırhği mevzuuna temas ederek şunları söyledi: Arkası Sa 5 Sü 4 de ; ; Türkler tehdid ediliyor! Türkiyeye, akrabalanm Rörmek için gelmek istiyenlere "iyi vatandaş» vesikasi verilmiyer İskeçe 7 (Hususî) Batı Trakya Türkleri üzerindeki baskı şiddetlenmektedir, Yunan makamları, bunların Türk olmadlklarına dün ya efkârını inandlrmaya matuf kampanyalarını da genişletmekte Arka*t Sa 5 Siı 6 da Batı Trakyada Türkîye Belçika ticareti 1955 te sona eren ticaret aıılaşmasının yenilenmesi için memleketimize gelen Belçika diplomatı ihzari görüşmeler yaptı 1955 senesinde sona eren ticaret anlaşmasının her hangi bir tarafın yenilenmesi hususunda teşebbüste bulunmaması üzerine inkıta= uşrıyan Turkiye Belçika iktisadî münasebetlerinin yeniden başlaması için harekete geçilmiştir. Belçika hükumeti, Türkiye ile Belçika arasındaki iktisadî münfsebetleri normale avdet ettirmek maksadile Turk hükumeti nezdınde yeni imkânlar aramak üzere. emekli bir diDİomat Meur. Andre Motte'u temsılcisi olarak gönder Arkası Sa. 5. Sü. 3 de Gulek, dun Karamurseldeki muhakemede hâkime hâdistji anlatırken 34 yü evvel bugün Bu gece bir tek asker gözünü kırpmamıştı, yarı n Izmire varılacağına göre uyku mu uyunurdu? Böporlaiı yananlar: Yaşar Kemal ve Ömer Sa'ni Coşar Yarın Başlıyacağımız Bütün dünyada büyük alâka toplıyan ve her 'memlekette mlekette satış rekorlan Rıran Cumhur Başkanı, Atatürk filmini çevireceU şirket müdürünü kabul etti Blrleşmlş Amerlkanın tjniversal In ternatlonal Şirketintn dlrektoru ve sahıplerinden Alfred Daff, dün saat 18 de Plorya koşkünde Cumhur Başka nı Celâl Bavar tarafından kabul edıl miştlr Celâl Bayar, Türk Blrleşlk Amenka sermaye ve teknlğlnln 1; blrllğı neticestade çevrllecek olan Ata turk fi'ml ıl* çok yakından alâkadar olmaktadır. Turkıvede 7 gün daha kalacak olan Mr Daff, onumüzdekl gunlerde An karava gıderek Anıt Kabırı zlyaret ede cek ve bir çelenk kovacaktır. Gcra yangını felâketzedelerlne japılan jardım Cumhur Başkanı Celâl Bayar, bugun Floryada, Afjon mebusu Rıza Arkast Sa b. Su 3 te N E D İR Eserin mütercimi Burhan Felek bugün 2 nci sahifede oku\acajnnm yazısı ile bunu sizlere izah ediyor Işte bfzim hayattmtz: 5 Okuma Merakı Yann veya pazartesi Ege seyaha. tine çıkacak olan Hükumet Reisinin konuşmalarında D.P. TELEFOTO CUMHURIYET Budapeşte . FrankiLrt Istanbul icraatından bahsedeceği On mılletin istırak'Ie yapılan Peste Entahmin ediliyor ternasyonal gureş turnuvası dun gece Şam, 7 (Telefonla> Ordu basketn'ha\ete ermıştır Musabakalar netıcebol takımırmz, Oıdulararası Dunya sinde ağır sıklette Isveclı Antonsson u yenen Hâmıd Kaplan. takımımıza tek Demokrat Parti Genel Başkanı Şampiyonasındaki ikinci maçını bu bırıncılığı Vazandırmıstır Budapeşteaen telefoto ile aldığımız yukarıki resim ve Başbakan Adnan Menderes muhgün burada 5 bıni aşan bir seyirci de Zıyr, Doğan Isveçlı rakıbııe gureşıı ken goıulmektedır (Tafsılât beşıncı temelen yarın aksi takdırde pazar Arkası Sa ~> S'ı h d a s^hıfemizdedir ) tesi günü bir yurd gezisine çıkacak tır. Başvekil «Menderes gezisine kuvvetli bir ıhtimalle Izmirden başlıyacak Ege ve Batı Anadolu bölgesindeki ıllerimizi, bu arada Balıkeİzmir .. Izmir... siri de ziyaret edecektir. 34 yü e\vel bugün dilîerde bu Arkası Sa. 5 Sü. 5 de tek kelime dolaşıyordu. Kım doha evvel varacaktı? Kim daha evvel Şahrimh Sanayi Odası Meclisi dün müddet sonra riyaseti işgal eden Sırrı 1 kavuşacaktı? Enver Batura 12 imzalı şöyle bir tak Ticaret 0 Jası salonunda mühirn bir Kıt'asından gızlice ayrıhp, elin toplantı akdetmiştir. rir verilmiştir: de bir mavzer Yunan bozguncuları Toplrr.tıda dileklerle meşgul olu Arkası Sa. 5. Sü. 7 de arasına tek başına dalanlar, onlann nacakt Fakat celse açıldıktan bir yannıda. önünde İzmire, Kordonboyuna doğru koşanlar bile vardı. « Zavallı Suphi, varamadı... Varamadı İzmırine!» Ankara 7 (CumhuriyetTeleks) Tek kollu milis zabiti Suphı! SüEmekliye ayrılan Rıfat Alabaydan vari kolordusunun karargâhmda kîhilâl eden Türkiye CTimhuriyet vazife görürdü. Yıllardanberi (Ah ArXn*ı Sn 4, Sü. 1 de Başsavcılığına, Yargıtay 4 üncü ceza daiıesi başkanı Cemal Köseoğlunun tayın edildiğı, adalet mah 1M3 yıîtnda Özalp kazamnda fillerinde beyan olunmaktadır. 33 vatandafın muhakemesiz TturCumhuriyet ga?etesine cevab: Cum yuna dizilmesi meselen haVfcmria huriyet gazetesinin S eylul tarihli Diğer taraftan halen vekâletle Meclis tahkikatı oçıldı. idare edılmekte olan Yargıtay başnii^hasmın ilk sahifesinde (Kilyos 1937 yıîmda Dı'ı/arbofcır Afardm ve Beledive gazinolannda başına Düukü muzakerelerde bir hatib kanlığına da yakında tayin yapıarasında 103 vatandaşın öldiirül Arkası Sa 5. Sü 4 de konuşurken lacağı sovlenmektedir. meUri meselesi hakkmda ocıîan Meclis tohfctfcatının neticelendirilmesi Utendi. Ankara 7 (CumhuriyetTeleks) J*2S y\hnda Kiraz Jcozomnda Bir müddet evvel Küçükesatta yan beline kadar topra?a gömülü ve kurşuna dizilen 4 efenin ölümleri hakkmda Meclis tahkikatı açılboğazı ensesine kadar kesilmiş biı kadın cesedi bulunmus ve sehrımiz masım istemek izere hazırhk ya Arkası Sa. 5. Sü. 2 de pıli]/OT. 1926 Yİhnda frmir mukasdilc •lükalı olarak idam edilenlerin iadti muhake7n«Ieri ipin tetebbüste bulunulması fikri ortaya otıldı. 1914 yıttnda Birinct Dfinva Harbine katılmamxzdan fctTnin mesul olduğu tamnmış bir muhorririmtz tarafından soruluyor. 1710 ytlında Prut muharebesinin malum kohraTnant Baltaeı Mehmed Paşamn paro veya kadtn yizünden vatana ihanet edip etmtdtğinin araftınlmasj taleb «dilivor. Ordu takımı Suriyeyi 62 49 yendi Başbakanın yurd gezisi Peştedeki Güreşler Sanari Odası emrine verilen 90 bin ddarlık tahsis fırtına kopardı Erdoğan Caplı dâva edildi, hakaret suçnndan yargılanacak Yeni Türkiye Rassavcısı belli oldu Ankarada neşri menedilen cinayet Kovadis? Hazırla>an. Haıuk ü İlân oku\ anlar Gazete okuyanlac Resimler SalâhaJdın GIZ Serlevna okuyanlar Bu haberlerdeTi scmuneusu bizim tarafımızdan tasni edümiîtir. Fakat Allah askına doğru söyleyin, yukarıdaki misallere bakınca hiç yalana benz&yor mu? Nereye? J «İSIANBUL SOKAKLARI HEM GENİŞTİR, HEM DARDOU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog