Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Dtinyanın 5 kıtaiinda bütün ev kadınlarının îakdirini kazanmaktadır 32 nci JTJ sayi 11 534 u m h u r i vet : TUNUS NADf r« mektub adresi: Cunnunyet Iatanbu) Posta Kutusu tstanbu! No 248 Telefonı»r Uaıuml Santra) Nvurarası: 224298 Yazı Islen: 22423» Mtba 2 4 ! > 2 <& CÜZAM'M KADıNLAR Montherlant'ın Genç Kızlar serisinden son ve en güzel romanı olan bu eser Tahsin Yücel tarafından dilimize çevrilerek Varlık Yayınları arasında 2 lira fiatla çıkmıştır Montherlant kadın düşmanlığının en şiddetli hicivlerıni bu kitabında toplamıştır. Cnma 7 Eylıil 1956 thalât ve ihracat için yeni kararlar alınıyor Ticaret Vekili, eski Ticaret Ofisine benzer, fakat daha mütekâmiL bir «Alım Satım Kontuari)) kurulacağını söyledi Mandalinci, dünkü basın toplantısında, büyük mağazalar şirketi statüsünân hazır olduğunu ve 15 milyon lira sermayeli bu müesseseye yardım edîleceğinî bildirdi Iktısad ve Ticaret Vekili Zeyyad Mandalinci dun saat 18 de Balta limanında Hidrobiyolojı Enstitusünde bir basın toplantısı tertıb etmiştir. Vekil. bilhassa Milli Korunma ile ilgili bazı noktaları tetkik etmek uzere İstanbula geldığini belirttikten sonra demiştir ki « Filhakika bazı maddelerin imalâtında işçi ücretlerinin şişirildığine dair şikâvetler aldık. Bunlar Müsteşarhk ve kontrol ekiplerimiz tarafından ariz ve amik tetkik edilecektir. Milli Korunma ile alâkalı mühim bir kararımız var: İstihsalle alâkalı bulunan maddelere beledıyeler narh koymaktadır Bundan böyle bütün bu fıat tesbitleri Vekâlete aksedecek ve bu suretle narhlar ara Arkası Sa 5 Sv 4 de Maltanıa aon r«smi ve Adayı nyaret etmekte »lan Savarona mekteb gemimiı şeker ihracına başlıyacağız» Şehrîmize gelen Türkîye Şeker Fabrikaları Şirketi Umum Müdürünün verdiği izahat Eskiden mevcud olan dört şeker Fabrikasına ilâveten daha 11 şeker fabrikası inşası için girişilmiş olan faaliyet bu »yın aonunda nihayete ermektedir. Yeni jeker fabrikaları Adapazarı, Kütahya, Konya. Amasya, Burdur, Susığırlık ve Kayseri fabrikal»ndır. Şimdi de eylulüsı Arkast Sa. 5 5>'i 5 de «Gelecek yıl Amerikan ticaret heyeti başkanının dünkü konuşması •JLNI DfcMZ KI'LIBINUK TKMELI ATILDI Şehrımızde bulunan Cumhurbaçkanı CelAl Bayar dün akşam Moda Dw:ı Kulubünun yeni bmasının tcmelaöna meranminde bulunmu) ve hayırlı olmııı dilegiyle temele ilk harcı koymuftur. Merasimde Meclıı Reısi Ko. raltan, mebuslar, Vali Te davetliler bulunmujlardır. Hfsım Cumhurbaşkırır.ı temele llk harcı koyarken mektedir. İıtgiltere ve Fransa, dün Maltada çıkarma manevraları yaptılar Kahire konuşmaları yerinde sayıyor, tngiliz Par» lâmentosu fevkalâde içtimaa çağırıldı, Fransız kabinesi Cumhurreisinin başkanlığında toplandı Londra 6, (R) Kahire bugün. sivasî faaliyet bakımından gayet sâkin ve hareketsiz bir gün geçır ş ve Süveyş Kanah meseselesin de hiç bir inkişaf kaydedilmemijr. Mr. Curamings, Tiirkiyenin bugünkü dolar kazancımn 1960 yılında iki yüz milyon olacağım söyledi ve y a p ı l a c a k i ş l e r i i z a h e t t i Sebrünizde bulunan Amerikan ticaret heyetinin başkanı Mr. Herbert J. Cummingi, Türkiyenin 1960 yılında dolar kazanma kudr«tini 200 milyon dolara çıkarabileceğmi dün açıklatniftır. Mr. Cumninga Ittanbul Propellcr Kulübünde yaptığı bir konutmada bu rakamın Türkiyenin bugünkü dolar kazancımn iki raisli olacaiuu *oylcnıiş ve dolar kazancımn arttırılabılcceği uhaları |öyle sıralamiîtır: 1 Turizm: Türkiye, halen Amerikan turistlerinden senede takriben on beş milyon dolar kazanmaktadır Bu rakam otuz milyon dolara çıkarılabilır. Türkiyenin tarihî yerlerinin henüz istismar edilmedığıni. •sohıl ve kumsellarm Fransız ve îtalya Rıviveralarile boy ölçüşebileceğini» belirten Mr. Arkası Sa 5 Sü S da Amerikada Zencilere karşı ayaklanma Beşli komite, bugün kendi azası arasında Avusturalya Orta Elçıli Einde bır toplantı yapmıştır 90 da kika süren bu toplantıyl müteakip beşli komite başkanı Avusturalya Başbakanı Menzies. akşam Cumhur Başkanı Naslr riyatetındeki Mı sır heyetile tekrar buluşmakta her hangi bir fayda mülâhaza edılme diğini açıklamış ve yarın kendi ara larında bir toplantı daha yapacak larfnı sözlerine eklemujtir Cuma günü Mısirda resmî tatildir. Bu Arkası Sa. 5 Sü 5 d« Kıbrısın bir köyünde bütün erkekler tevkif edildi Londra 6 'R.1 Ingıliz parlamentosu çarşamba günü fevkalâde >oplantıya çağırılmıstır. Bu toplantıda ı Süveyş meselesi müzakere dileeek ' tır. Muhalefet toplantımn üç gün i devam etmesini ve üçüncu gün Kıbrıs meselesinin müzakerc edilme'îini istemiştir Dığer taraftan Kıbrısın Kissonerga kö\ünde îngiliz askerî vasıtalama iki taarruz vuku bulmuştur Bombah ve «ilâhlı taarruzu müteakıb bu kfiy deki bütün erkekler tevkif edilrmştir 1550 vaşlar arasında yüz ksdar K'bnslı Rum derhal sorguva çekilmışlerdir. Taarruzlar sırasında caı> kaybı olmamıştır. Kentufky'deki nümayişleri tanklar bastırdı. 20 beyaz tevkif edildi zenci çocuklar poHs kordonunda okula gidebiliyor StirgU (Kentucky) 6 (a.a.) Do kuz zenci öğrencinin Sturgis okulu «a alınmasma engel olmak maksa dıle 400500 kisilik bir kalabalık nümayiş yapmış ve örenciler okula kadar ancak millî muhafız birliği ne mensup erlerin himayesinde gi Arkası Sa 5. Sü 3 de Muhalefet milletvekillerinin dünkü vazife gezileri Trakyadaki Hür. P. heyeti azaları dünkü geziden sonra «bugün de anladık ki demokrasi kurtulacak tır» dediler Kırklarelı 6 (Vasfıye Koçak biliriyor) Hür. Partısi mebuslar! Trakyadaki vazife gezilerinin ıkınrı gününde 226 kilimetrelık bir yıldınm turu yaparak bu günlermi tejkılâtı takv»yeye hasrettıler Sabah saat dan itibaren 12 saat süren bu ezide Kırklareline geç vakıt döerken kendilerinı kaşılavan dostarma şovle dıyorlardr «Bugün de anladık ki demokrasi kurtulacaktır a Fethi Çehkbaş, Hasan Kangal ve Safaeddın Karpnakçıdan mürek keb Hur Partlsı mebuslan heyeti bılhassa Demır koyde derhal faalıyete geçırilen kaza teşkilâtının genc!erd€r. kurulmasını memnunivetle karşılıyorlardı. Arkası Sa. 5 Sü 2 de Bakanlar dün Vilâyetten Floryaya hareket cdcrlerken 34 Ytl Evvei Bugün: Başbakanın riyasetinde Askerin burnuna dün yapılan toplantı artık deniz havası Floryadaki loplantıya Emin Kalafal, Zeyya' Mandalinci ve Samed Ağaoğlu işKrak elNler Şehrimizde bulunan Bakanlardan Bakanlıklannı ilgilendiren konular« Erkete Türko!» Devlvet VekiU Emin Kalafat. Tiesret la meşgul olmuşlardır. Hafta sonu şehrimizde beklenilen 26 ağustostarberı yaka yıka Izve Ekonomi Bakaru Zeyyad Mandalınci ve İçletmeler Vekili Samed A|a Samed Ağaoğlu ve Zeyyad Marda mire doğru kaçmakta olan Yunan Arkası Sa. 5 Sü lde ordusunun doküntüleri bu iki sözoğlu dün sabah Vilâyete gelerek le büyülenmişlerdi. 34 yıl sonra Son yılların bütün Avrupada tiraj rekorlan kırarak biz de aynı yol üzerinde Yiğitler köyime vardık. iri bir çınarın gölbüyük alâka toplayan en mühim eseri gesinde, dinlıyoıduk. Yiğitleıin muhtan Mehmed Goren gülüyordu: « Yunanın geldiği günl*rde hep tek bir kelime duyardık: (Zito!) Kaçarken ağızlarında da. kulaklarmda da, yüreklerinde de bir çıft Turistlerden 2 kadın aehirde fotograf çekerlerken Dzş İşleri Bakan Vekili Almanyada Bonn 6 (a.a.) Türkiye Dahiliye Vekili ve Dış İşleri Vekâleti Vekili Ethem Menderes, 10 gün surecek bir ziyarette bulunmak üzere Bonn'a gelnuştir. Ethem Menderesin bu müddet zarfmda, Turkiyenın yeni Alman ordusuna silâh vermesi mevzuunda, Batı Almanya Müdafaa, İktisad, Maliye ve İç İşleri Vekâletlerinin temsilcileri ile görüşmel«r yapacağ: bildirilmektedir. 700 mil.Non marklık cepane Bonn 6 (AP.) Batı Almanyamn Türkiyeden 700 milyon mark kıymetinde cepane satın alacağı bu gun Müdafaa Vekâletinden bildirilmiştir. Bu, yeni silâhlı kuvvetleri yabancı memleketlerden muazzam miktarlarda malzeme satın aimak suretüe teçhizi gözÖnünde tutan program dahılmde akdedüen ikinci anlaşmadır. Vekâlet salı günü, B. Almanvanın önümüzHeki 4 vıl zarfmda Amenkadan 1,5 milyar dolar Arkası Sa 3. Siı. 4 de • Röportajı yapanlar: Yaşar Kemal ve ömer Sami Cofai Budapeşte güreş gelmeğe baslamıstı turnuvası başladı lâf vardı: Erkete Türko! Köyün çocukları bîle bunu oğrenmişlerdi. Onlann (Türk geliyor) sözlerinden nasıl ürktüklerinı biliyorlardı > Arkafı Sa î Sü 1 de Rus turistleri, para harcamadan gittiler Odesadan gelerek tstanbul Kmanın» yanaşan Sovyet turist gemisı cPobe» da.. dun akşam geç vakit, Yunanistan. Italya ve Fransaya gitmek üzera limandan ayrılmıştır. ^.^e'lerm devlet turizm teşkilâtl olan Intuııst» ın Umum Mudur mu Arkası Sa. 5 Su. 6 da Dfin sabah yapılan nüsabakalarda güresdleriniz dört galibiyet kazandı Çengelköy vapurunda bir kadın doğurdu Dun saat 17.30 da Büyükadadan hareket eden ıÇengelkö> ı vapurıında bır doğum olmuştur. Tafsilâtl şoyledir: : Sa. 5 Sü. 1 de »Oîl KücakAtemi JTEKCÜME EDEN. BLRHAN FELEK millo davaları Ankara 6 (CumhuriyetTeleksl Ulus gazetesi fıkra yazan Şinasi Nahid Berker hakkında, yazdığı iki fık rası dolayısile açılan davanın duruşmasına, bugün, şehrımiz foplu Basın mahkemesınde dcvam edilmiştir. Bilindiği gibi. Şinasi Nahid Berket, bu iki fıkra ile Başbakan Adnan Arkast Sa. 5 Su 1 de Dünkü basın Ajansın izahatı Dünku ^Kendı kendımızi tenkid) sütununda AnaHolu Ajansının faaliyet şeKlınden şıkâjet etnuş, Istnnlâi. kanunu hakkındaki mukayeseli ve mütalealı haberin kanunun Meclıste kabulunden 5 gün sonra verıld'ğini bildirmiştik. Ajans tarafından dün gazetemize yollanan mektubda kanunun kabulü gününde bu habçrin tatsılâtıle bıldırildığı. fakat vatarda. şa daha etraflı malumat vermek gayesile haber üzerinde tekrar dumlduğu. kabul olunan diğer muhim kanunlar için de a>nı volun tsücib edilecegi anlatılmaktadır. Kajdediyoruz. Pazar günü neşre başlıyoruz Sokak Manzarası I$te bizim hayatttmz: 4 Telefoto CUMHURIYET Budapeşte Fraukfurt Istanbul 62 kiloda Seyfi Ozerin mağlâb oiduğu maçın neticesi ilân edilirken (Yaztst 5 inci sahifemizde) rr? Hazırlayan Hâluk DURUKAL Ey kimsesiz âvire çocuklar, hele sider... Hele sizler!» Resi:n.er. Salaiiiuidta GI7 VATANDAŞ1N MACERALARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog