Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

V LOMDRA'rA Hafbcfâ ? Ceruf's 32 nci yıl sayı 11 533 u m h u r i yet K U R U C U S U : Y U N U S NADİ Telgra» vt mektub adresı Cumhurıyei istanouJ Posts Kutusu tstinbuı No 24* Teiefooıar Uruum) Ssrıtra) Numarası: 224298 Yazı Işlerı: 224'iJa M tba «r«<ftr I 6FŞ6inb6 6 tyiİll 195u Küçük L F. H. Burnett'in bu çok ünlü romanı Amerikada doğan fakir bir çocu ğun nasd büyuk bir İngiliz Lordu olduğunıi anlatan eşsız bir eserdir. Var lık Çocuk Klâsikleri arasında 1 lira fiatla çıkmıştır. NATO KonseyindeAtina Kahirede Muhalefet Pariilerinin uzlaşma bizden şikâyet etti Umitleri vazife gezileri dün başladı Yunan delegesi, iki taraf münasebetlerinin kötüye gittiğini söyledi, fakat nasıl bir talebde bulunduğu anlasılamadı Paris, 5 (R.) NATO daimî temsilcileri bu sabah Chaillot Sarayında toplanmışlardır. Sabahki oturumda Yunan delegesi Michel Melas, Yunanistan ile Türkiye arasındaki münasebetlerin kötüye git tiğini ileri sürerek bazı şikâyetlerde bulunmuştur. Konsey toplanbsl gizli yapıldığından resmi hiç bir bilgi elde edilememiştir. Bununla beraber bir Yunan özcüsü, geçen hafta Ankarada Yunan elçiliğinden • iört gizli dosyanm çalınması hâdisesini nkrederek Yunan delegesinin NATO Konseyi toplantısında bazı ithamlarda bulunacağını söylenüştir. Sözcü Yunanistanm Konseyden ne gibi bir talebde bulunacağını açıklamamısür. Bunlardan maada, Yunan sözeüsü, Türkiye Yunanistan ve Ingiltere arasında kötü münasebetlerin Kibnstaki buhran ile ilgili bulunduğunu resmen ifade etmiştir. NATO Konseyi öğleden sonra da bir toplantı akdederek Süveyş mesetesini görüşmüştür. Ingiliz Dış Bakanı. Kanalm bir beynelmilel teşekkül tarafından idaresi ile ilgili plânlar hakkında NATO temsilcilerine izahat vermiştir. Ayrıca, Selwyn Loyd, Fransız Başbakanı Guy Mollet ve Fransız Dış Bakanı ile uzun iki gorüsme yapmıştlr. Beşli Komite, Mısır heyetinın çıkardığı müşküllerin bazılanm bertaraf etti Trakyaya giden Hürriyet Partili milletvekilleri Lüleburgazda hiçbîr hâdise olmadan halkla temas ettiler, buna mukabil Niğdeye giden C. H. P. milletvekilleri iki kazada halk ile görüşemediler Kıbrısta Kilise Konsey Sekreteri de tevkif edildi 34 ytt evvet bugün Yunanın son müdafaa hattının çökmesi için süvarimizin şöyle bir görünmesi kâfi gelmişti Böportajı yapaılar: Yaşar Kemal ve Öner Sanri Cofar Avnıpa memleketlerini dolaşarak Sihreyş Kanalında çalışacak kılavuz arayan Mısır diplomaü Londra 5 (R.) Beşli komite 3 gün Kahirede, saat 17 de, Cumhur Başkanı Naar riyasetindeki Mısır heyetile 4 üncü görüşmesini yapmıç tır. Hiç bir resmi açıklama yjpıl mamış olmakla beraber, siyasî çevreler, besli komitenin, Mısırın Süveys kanaluun beynelmilel idare ve kontrolunu istiyen muaddel Batılıar beyannamesine karşı çıkardıkları müşküllerin bazüarını bertaraf etmeğe muvaffak olduğunu ifade etmektedirler. Dördüncü toplantrya girmeden evvel, bejlj komite reisi Avustr.'Iya Büfb»lr»nı lfenclea, «Mısır, daha IH> riki göruşmelerde bir anlaşma semt Arkası Sa. S. Su. 3 de EOKA'cılar İngüterede de faaliyete geçip Manchester'de risaleler dağıttılar Lefkoşe 5 (a.a.) Kıbrıs kiUse konseyinin ileri gelen üyelerinden biri daha bu sabah tevkif edilmiştır. Nikos Krondiotis adındaki bu şahıs, nüfuzlu dinîsiyasî bir 'ieşkilât olan konseyin sekreterıdir. Krondiotis"in, EOKA lideri Digeni! sin bır müddet önce ele geçirılen hâtıralarına müsteniden tevkif edildiği Arkası Sa 5. Sü 4 de | Kırklareli 5 (Vasfiye Koçak biîdlI riyor) Hür. Partisi mılletvekillerinden Fethi Çelikbaş, Hasan Kanga] ve Safaeddin Karanakçı ou sabah saat 10.30 da Trakyada yapacakiarı vazife gesisine başladılar. Milletvekillerınin bu ?ezisini sefiiz İstanbul gazetesi muhabiri de takib ediyor. Kafile Silivride bir kahvede yapbğı kısa bir moladan "onra saat 14.30 da Lüleburgaza vardı. Lüleburgazda sivasî faaliyetlere 6ahne olmak bakımından halkın Arknv Sn 5 Sıı S dn Âyvalık Halk gazetesi sahibi Ratib Tabir Burak mabkemede konuşurken hâdise Ka8im Güleğin dün şahid sıfatile ifadesi alındı 1 Halk gazetesi aleyhindeki dâva gizli görülecek Dün verilen bu karar üzerine 6 avukat Toplu Basın Mahkemesi salonunu terkettiler CH.P. Cktıel Sekreteri Kasım Gulek dün 92 nci defa şahid sıfatile adliyeye gelmiş ve ifade vermi$tir. Hatırlarda olduğu üzere Ka^ınj Gülek. bundan 20 gün kddar evvel «Ayvblık» vapuru ile Imroz adasma bir turistik sevahat terüb Arkası Sa. 3 Sü. 5 de Kiraz kazasında 1926 da kurşuna dizilenler Anşehir ovasında kendisini tehdid eden Yunan askerine «vur be» diye bağrtnı açan San Hoca (sağdan birinci) oğlu, tonınunun, ogiu ve tonmnııun torunlan ile beraber «Babamdan hâlâ haber bekle «Babam Musul cephesine *it gün vardık bir yere. Karçıa ÇigiKemişti. Kırkmda vardı. Ben de 19 um pe demişlerdi.» riz!» Sart köyünden bir yuvadan G kişi da idim. Nablusda çakmak çakıyor34 yıl evvel bugün topçu çavuju silâha sarılmışlar. Baba, oğul, dort dum. Cephe cephe dolaştraı. Bolvade amca çocuğu. Nerelerde dövüş dinde ikinci ordunun topçusu idim Bekir de Sarta, kSyüne ulaşmışü. Amemışler? Topçu çavuşu Bekir, ba Günlerce, haftalarca gündüz oyalanıp laşehri, Salihliyi geride bırakrmşu banndan bahsederken hâlâ umidli: geceleri yürüyüp aşağıya kaydık. Bir A r k a s t Sa. 2 S ü . l d e 4 efenin akrabalan MecHs tahkikatı için müracaate hazırlanıyorlarmış îzmir 5 (Telefonla) ) 1926 yılmda Kiraz kazasında Özalp hâdr sesine benzer bir vaziyette oereyan eden bir kurşuna dizilme hâdisesinin B.MAI. ne intikal ettirilmesi için hanrlığa başlanmıştır. Arkası Sa 5 Sü 4 de Mandalinci ve Ağaoğlu şehrimizde Başbakan, akşam üzeri şehrimize gelen İşletmeler Bakanile 2 saat iiren bir göriişme yaptı, bu sırada Devtet Bakanı Emin Kalafat da hazır bulunuyordu Şehrimizde bulunan Başbakan Adnan Menderes dün saat 10 da Vilâyete gelmiş ve orada kendisine mülâki olan Devlet Vekili Emin Kalafat ile uzun bir göriişme yapmıştır. Başb=kan, öğleden sonra saat 18,30 ile 20,30 arasında, Devlet Bakanı Emin Kalafat ve bu saatlerde iehrimize çelen İşletmeler Bakanı Samed Ağaoğlu ile ikinci bir göriişme yapmıştır Ticaret Bakam şehrimizde Ekonomi ve Ticsret Bakanı Zeyyad Mandalinci, dün Ankaradam İstanbula gelm'ştir Mandalinci, Hilton otelinde. İstanbul Belediye Arknsi Sn < <?.. ? de ; Şehrimizde intişar eden nHalk» gazetesi sahibi Ratıp Tahir Burak aleyhine açılan iki davadan birisine dün Topîu Basın Mahkemesinde baş lanmıg, diğerine de aynı mahkeme de devam edilmiştir. Halk gazetesinde yayınladığı ka rikatürlerden dolayı açılan davada Burakın vekilleri hâkim Abdülka dir Topuzluyu reddetnüşlerdi. Bu talep iki defa reddedilince sonuncu olarak Kocaeli ağır eeza mahkeme sine başvurulmuştu. Kocaeli ağır ceza mahkemesi de talebi reddedince dünkü celsede du rusmaya başlanmıştır. Maznun veklllennden ikisi bu karar hakkında konuşmuşlar, Adlye Ve tclllnden vazılı emlrle bozma lstiyecek lernt sovlemlşlerdlr. Bu talepde reddedi'lnce iddlaname okunmuştur İddıanamenln okunma. sjnı mii*eaklp söz alan ssvcı, duruş. manm gizlı devammı talep etmlş ve demlştir Kl' • Blz bu davada resmi sıfatı halz zevatın küçük düşürüîmek igtendiğinl lddla etmeiteyiz Alenl eeıseae duruşms devam ederee adı geçen zeva tra hsysiyet »e ş«r«Rse doktmaeak haller olnbllecegi gibi aaayiş ve emnlveti lhl&l edeblleeek hnsuslarm ta haddüsü de mümkün olabllir...» Saveı Ottltekln Başatm tra talsM Uzerıce konuşan Avukat fahaml San car şovle demlştir: . Mshtcemelenn âlenlyetl Ana jasanın temlnatı altmdadır bir tek lstlsna yardır O da C. M. U. Kanu. nunda gdsteriien husustur Emnlye^l muhafaza maksadı mevzu bahla olamaz. Görülmektedlr ki. ko rldordan salona girebllen blr lkl merak lı 831111111 İle mahkeme stajyerlen ve üst tarafı slvll emnlvet memurları du rusmalan taklp etmektedlrler. MutlâJt sukünet vardır, hakmdir. Ben sahsen ve adeletln naçiz blr hİ7me'kârı olarak bu açık kanunsuz luâun kabuiünde, gizli blr duruşmada vazifemı lfara kaadlr olamıyacağımı şlmdlden arzederlm » Avukat Orhan Blrgltde, âlenlyet unsurunun Anayaaamızın ruhuna uy gun olduğunu »öyleyerek «Savcı, eea sen taleblnl kanuna degıl, Adalet Ba kanlığının tamlmtne dayandırmajc. tadır. Savcmın Adalet Bakanınm em Arkast Sa. 5 Su 5 de Yalnız Fraosada tane satılan eser Adlî yıl 15 yıldanberi ilk defa törensiz başlad1 Adalet Bakanlığı törenin Yargıtayın tertiblemesi gerektiğini bildirdi, Yargıtay bunun idarî bir iş olduğunu veVekâletinyapması lâzım geldiğini ifade etti * .'k la takc;lar Ankara 5 (CumhuriyetTeleks) Mahkemelerin bir buçuk aylık tatili bitmiş ve bugünden itibaren yeni adlî yıl sessizce başlsm'ştır. Bilid gibi, 1015 ser.edenberi teamül olsrak adîî yıl Yargıtay Birinci Başisnmm nutkuyla ve bir törenle açılır ve bu töre^de bir sene içinde mahkemelerde yapüan ArUasi Sa 5. Sü ? de Ticaret Vekâleti Âmoal ve Radyo fiatlarım tesbit etti Bu fiatlar dünden ifibaren yürürlüğe kondu, ampul fiatlarında marka tefriki yapılmıyor Ankara, 5 fCumhuriyetTeleks) Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, bazı nakil vasıtaları ile radyoların, fab rika teslim fiatlarını ve elektrik ampullerinin satış fiatlarını, K/1035 sa yılı kararın kendisine verdiği yetkiye istinaden tesbit etmiş ve bu fi atlar bugün ilân olunmuştur. Buna göre: Ankarada Mineapolis Moline Türk Traktör ve Ziraat Makmeleri Ano nim Şirketince insal edilen traktör lerin fabrika teslim fiatı 15.986 liradır. İstanbulda Türk Philips Ticaret Anonim Şirketince imal edilen Btr. 430 A. tıpi Philips marka 6 lâmbalı cereyanlı ve S.A. Epoyma tipi Siera marka 6 lâmbalı cereyanh radyolarm fabrika teslim fiatı 217 liradır. (Btr. 323 B.) tipi Philips marka 5 lâm balı püli ve (SA. 2010 B* tipi Siera marka 5 lâmbalı pilli radyoların fabrika teslim fiatı ise 170 liradır. Diğer taraftan, marka tefrik etmek sizin, memleketin her tarafmda merl olmak üzere tesbit edilen elektrik a n pulleri fiatları da şöyledir10, 15 ve 25 Watlık ampuller 75 kuruş, 40 Watlık ampuller 85 kuruş, 60 Watlık ampuller 110 kuruş, 75 Wat lık ampuller 130 kuruş, 100 Watlık ampuller 140 kuruş, 150 Watlık am puller 180 kuruş ve 200 Watiık ampuller de 260 kuruştur. Tesbit olunan bu fiatlar bugünden itibaren tatbike başlanmıştır. Hükumet hasta şair Tarancıyı Viyanaya yolluyor Ankara 5 (•CumhuriyetTeleks) Hükumet. uzun zamandanberi felcden musatrib olarak yatan tanmmış Şair Cahid Sıtkı Tarancıyı Viyanaya göndermeğe ve tedavisine orada devam edilmesine karar vermiştir. Cahid Sıtkı Tarana, yann saat 10,30 da Eserboğadan kalkan bir Arkası Sa. 3 Su. 3 de Bir münekkidimiz diyor ki: «Bir İtalyan muharririnin eseri olan Don Camillo'da kendilerine ukde olmuş nice problemlere cevab bulan Fransız halkına hak veriyorunı ) Biiyük bir döviz kaçakcılıgı 3 kişilik bir şebeke >akatandı, 100 bin üralık döviz ele geçirildi Emrj^et 2 nci şube kaçakçılık masası memurları, dün 3 ki'ilik Dir dövz kacaJiçı şebeke^ini meydana çıkaraıak. 100 bin liıalık efektif ve çck dbva ele •zecinnişlardir. Galat, da Havvyar hanâa 9 nıımarsh > eT'lr oul baviliği yapan Y'ir<an tebs'l' Vasil P?navot imıinc1'; bir şahjm hs^aîecilik suretüe döviz i a Atatürh fiimi Dün şehrimize gelen Üniversal tnternational şirketi direktörü hazırlıklar hakkında izahat verdi ve İstanbul filminin tamamlandığım söyledi Akşamdan sonra sabahlar hayrolsunî İngilizîer habere News derler ve iddia ederler fci bu keü'me v«™ manasına olan New kelimesinden fielmektedir. Böyle olmasa bile milletlerarast gazetecilik kaideleri haberleri sabah gazeteleri müstetna dün denilemiyecek bir zaman parçası içinde, (bu sabah), bu gün öğle üstu), fbu akşam) diye verilmesini emreder. Bakm ?tmdi bizim Ancdolu Ajanstmızın faaliyetine: Bu ftjans dün gece saat 10 da. ya^i gece yansına iki saat kala yeni İst'mlak kanunu İU eskisi arasındaki jarklan biîdtren i daktilo köğıdından mürekkeb bi' telgraf tertnistİT. İstımlâk fcanununtın Meclisçe kabulü tarihi 31 Ağustostur. Yani aradan tam 5 gun geçmtştir. Gazeteci, kanunun kabulünden evvel, en geç kabulü srünıinde istifade edeceği ve bütün aîâfcaîtlarca öğrenilmis bu!uTi«n bu malumatı simdi ne yapstn? Bizim (AA.) m« bunu yapacağına bir Amerikan ajansı ile bir Türk ojan « arasındaki farklan bildirseydi, kendimne olron, jaydam. doku.nocak değü miydi? Tercüme eden: BURHAN FELEK İşte bizim hayattnuz: J Istanbula Gelenler Pek yakında başlıyoruz 2?. ncioldıık Parıs 3 (HaSan bildiriyor) Dünya volevbol şampiyonasındaki son maçımızı bugün geçen sene dünya sekizincisi olan Hindistanla oynadık. Takımım'zd' Avfci ?i Arkas Sn i V" ' le Datt dün fazetedlere izahat verirkea (Yaztn « i»»i safrfemizde) HazırlayaTi: Hâluk DUBUKAİ Avrnpadan merakla gelerder Amprfkada» razifeten gelenliT Reslmler: Salâhaddln GIZ *Vnadn'uH>n «İstanbulun taşı topr "'i a'tın . diıc gelenler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog