Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

KIYMETLÎ ESERLER Hatreti Muhammed Mustafa 15 Lira Osmanlı Muahedeleri 10 Haritalı İstanbul Rehberi 20 Mareşal Fevzi Çakmak 10 Yağnıurlar Gelınce 5 Fatih Sultan Mehmed 3,5 Pratik Ev Hekimi (Cüdli) 4 Ompr Hayyam Rübaileri (») 5 Tarihe Malolmuş Fıkralar (») 5 Ahmet Halit Yasaroğlu Kitabçüık ve Kâğıdçılık T.L.Ş. tstanbul Ankara caddesi No. 121 32 oci yıl sayı 11 532 u m h u r i yet K U R U C U S U . Y U N U S NADİ Telgra> »« mektub adres: Cumhurıyet tstaabuJ Posta Kutusu tstsnbu! No 24e Telefoo.ar Unumi Santra) Numarası: 224298 Yazı Islerı: 224*** Mtba . Duvargecen \ \ 5 liylUİ I"DO Bugünkü Fransız yazarlanaın ^ lülerinden biri olan Marcel Ayme, rtr manlanndan çok hikâyelerüe tanınmıştır. İşte bu kitabta onun en güzel ve başanlı hikâyelerinden bir demet Tahsin Yücelin kalemüe düimize çevrüerek sunulmaktadır Varlık Yayınlan arasında çıkan bu kitabm fiatı 1 liradır. Nasır, Beşli Komiteye hayır cevabını verdi Konuşma sırası dün Mısır diktatöründe idi, sızan haberler Nasır'm muaddel Batılılar beyannamesi esaslan dahilinde müzakerelere yanaşmadığı merkezinde Bayarın Tetkikleri Fethi Çelikbaşm dün yaptığı basın toplantısı Hürriyet Partisi Medis Grupn Baskan Vekili mebusların halkla temasına mâni olan zabıtadan şikâyet etti ve aebus seçimleri geri attlırsa istifa edeceğini soyledi ı>e$ü komite reisi Avustralja Ba^oakanı Mencies ve Nasır Kahiredeki Koruşmelerin Uk gününde Amerikada evvel bugün siyah beyaz mü 34 cadelesi büyüyor Yunan kaçarken güzelîm Alaşehri Bir kasabada halk zenciter aleyhine ayaklanarak idareyi eline aldı, ırk dâvası yiizünden Amerikanın Bugün Trakya bölg«sinde varife gezisine çıkarak halklatemasedecek olan Hür P. Meclis Grupu Başkan Vekili Fethi Çelikbaj, dün parti il merkezinde bir basm toplantısı yap mıjtır. Londra 4 (R.) Besli komite bu akşam, Cumhur Başkanı Nasır, Dı| Çelikbaş toplantıda bilhassa, şeh tşleri Bakanı Dr. Mahmud Fevzi ve rimizin muhtelif semtlerinde haîk siyari müşavir Binbaşı Ali Sabriden la olan son temaslarda emniyet men müteşekkil Mısır heyetile, Kahirede suplannın yaptıklan müdahalelerin tiçuncü göruşmesini yapmışur. Yann doğru olmadığını alâkalı kanun bir görüşme daha yapılacaktır. olnwltla beraber, siyasî çevreler, B Şehrlmizde bulunan Cumhurbaşkanı raaddelerini okuyarak izah etmiş v» Celâl Bayar dün saat 17 45 te berabe. bu hususdaJri görüçünü açıklamış Hiç bir resni açıklama yapıhnamıj rindf Valt Gokay, Topkapı Sarayı Mü tır. çüncü görüşmede, Nasırın, bejli ko zesl Müdürü Haluk Şehsuvaroglu olduğu Hakiki d«mokrasinin kanun yolun miteye cevab vevrdiğini ileri sür halde restorasyonu devam etmekte olan dan hareketle kurulabileceğini, Hür. mektedirler. Dunkü ıki görüşmede, Rumelıhlsarında tetklkler yapmı$tır Cumhurbaşkanı restorasyon hakkında P. nin de bu yolda hareketde karaı beşli komite, Londra konferansı sıArkast Sa 5. Sü 1 de rasında 18 devlet tarafuıdan des Ugiinerden lzahat almi| vc nat 18.10 da Hlsardan aynlmııtır. teklenen muaddel Batılılar beyarjıamesinl Mıar heyetine izah etmış ve bunun Süveys Kanalının müstakbel statfisfinü tayin için yapüacak müzakerelerde, esas olarak kabulün'i taleb etmiştir. Aynca, dünkü iki görüşmede, sadece beşli komite reisi Avustralya Başbakanı Robert Menzies'in konuştuğğu açıklanmıştır. ÜSlvaı 4 (Hususı) Slvas kongresinin çüncü görüşmede de sadece Nasırın 37 ncl yıldönümü bugün saat 14 te parlak merasimle kutlanmıştır. Bu mükonustuğu ve Süveyj Kanahnın bey Arkast Sa. 5 Sü 5 de 80 yaşındald ihtiyar, bir tethişçi nasebetle sehir bnstan bs$» bayraklarla donatılmıs bulunuyordu. ile bir İngiliz Yüzbaşısmm çarpışHOkumet meydanında yapılan topması sırasında başmdan vuruMu lantıda haübler günün ehemmiyetlnl belirten konuçmalar yapmıglardır. Bu. Lefkoşe, 4 (R) Bugün de Larn« radan tarihî kongrenin vapıldıjı Lisa bmasına gidilerek Atatıirkün büstU ka'da bir Türk öldürülmüştür. kongre salonundaki yertne konmu^tur üdnci sahifemizde bulacaksmız. Resim sahn tngiltere sahillerine yakEOKA tethişçilerinden bir genç Günun heyecam içerisinde Sivaslılar laşırken bir gemiye tesadüfünü gösteriyor. Macera kahramanlannın Larnaka'da sokak ortasmda bir İn Lise binasındaki kormre salonunu ve geldiklerini en yakın Ingiliz limjnnn» v« oradan bütün dünyaya bu giliz Yüzbaşısını arkadan vurmu? Atatürkün çalıjmn odasını gezmi;lerdlr. geml haber vermiştir. Gece fener alaylan tertlb «dilmiftlr. ise de subay yaralanmi} ve ölmemig Kıbrısta bir Türk daha öldfirüldu Sivas Kongresinin 37 inci yıldönümü dün knflandı Asrın En Büyük Macerası ve köylerini yakmıştı, amma halk . harahelerde bayramlaşıyordu Rönorlaiı vaoanlar: Yaşar Kemal ve 8mer Sami Cosar Ağıbboğazdan düşman geliyor ler yanıyordu. Bu yangında, bu ^ • du. Geliyor, Alaşehir ovasma dö küide, ovada, kimse kaimamıs kar ' Hiçbir e«er dünyada böyle külüyordu. Ve Alaşehir ovası bir şıki Bozdağa, dağlara çekilmişler. . .. , . , yangındı. Harmanlar, tarlalar, köy Arfcost Sa 5 Sü 2 de tir Subay ile tethişçi arasındaki si lâhlı çarpışma sırasuıda 80 yaşmda bir Türk başından isabet alaraK ölmüştür. Bu hâdise üzerine Lamaka'da bi aiklet ve otomobil kullanma yasa Lefkoşede ise Akropool otelmln odalanndan birinde bir bomba pat Arkast Sa. 5 Sü 5 de • Şehrimizde evlenen Kâr hadlerinde Amerikalı çift Kasm Gülek dinkü nikâh töreninde sahidlik ve tercöaaıdık yaptt değîşmeler velveleli akisler uyandır. . . . . madı ve boyle ınanılmıyac ak satış rekorlan kırmadı Yeni karar, tüccar ve sanayici tarafından iyi karşılandı Kâr hadlerinde yeniden yapılan değifmeler sanayicı ve tuccar tarafından iyi karşılanmıştır. Bu yeni karar sayesınde bir çok if kollarındakı işsızliğin gıderileceği anlaşılmaktadır. Meselâ ayakkabı için verılen kâr haddınm yuzde beş art» tırüması toptancılan harekete getirecek ve işlerin açümasını intaç edecektn. Bazı kimseler bir kısım ithal mad» deleri üzerinde kâr hadlerinin azaltüdığına bakarak işlerin gene aksak Arkast Sa 3 Su. 4 de Mustaîa Kemal Derneği, Çalköydeki tarihî kağnıyı İstanbula getirtmek istiyor Büyük taarrurun röportajını yapan arkad.şlarımız 30 Ağustos meydan muharebesinin neticsei ahndıktan sonra Başkumandanm 31 ağustos günü üzerinde oturarak harekâtı haritadan tetkik ettiği ve Zeuci beyaı mücadelesine sahne «Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir, olan okullardan biri ileri» tarihî emrini yazdığı kağnının (Yazın 3 tineü sahıfemizde) Çalköyde bir evin bahçesinde bulunduğunu bildirdiler. Bu heberi okuyan Mustafa Kemal Derneği bu tarihî kağnıyı torenle şehrimize getirtmiye ve Inkılâb Müzesıne koydurmaya karar vermiştir. Bunun için bir heyet yakında Ankrraya gide cek. hükumet nezdinde icab eden teşebbüsîerin yapılmasuu müteakıb oradan Çalköye gelmerek kağnı alı. mcak, törenlerle İstanbula getirilecek ve İnkılâb Muzesine yerleştirilecektir. OSKAR miikâfatını alan Türk filmi «Bizim Dünyamız» adlı renkli film, 290 film içerisinde birinciliği kazandı Diîn Ankaraya itıen Rns ncaiı NikâhU Amerikalı çift ve Kasun Gülek (Yazıst 5 inci sahiferruzde) Karısı kacınca 5 çocuğu ile oriada kaian kör hafız Şu koce tatanbulda hergfln, het saat ne gizli hayat faciaları cereyan ediyor. Bunlarm kurbanlarından biri de gazetemizin kapısından gırdı. (Hafız) lâksbfle tanınan Mehrr.ed Erdek 35 yaşındaymış. Bir yaşuıda gözleri kapannug. Şimdı dünyası kap Arkası Sa 5 Su 4 de TERCtTME EDEN: BURUAN FELEK Amerikan ticaret heyetinin temasları Amerikalılar dün temaslar sırasında «Türkiyede envestisman şartlan» isimH bir kitab neşredeceklerini söylediler Pek yakında «CsnHıuriyel» sihınlarında Ankara, 4 fajı.) BasınYayın ve Turızın Umum Müdürlüğu tarafından çevırtılen <Bizim Dünyamız» adlı renklı ingilizce film, Amerikanm Cle üçak Esenboğa hava alanında veland şehrinde yapılan terbiyevî ılımler festivalirıde 290 turistik film Ankara 4 (Cumhuriyet Teleks) yolcu uçağı, iki buçuk saatlik bir ıçeıısmde ve milletlerarası kategoride bırınci gelerek Oskar mükâfatını Bu sabah saat 10 33 te şehrimiz tevakkuftan sonra, Şama müteveckazanmıştır. Arkası Sa. 5. Sü. 1 de Esenboğa hava alanına inen bir Rus Bir plâstik cerrahî üstadı şehrimizde Ifte bizim hayatitmx: 2 Araba Sevdası Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi Yakınşark ve Afrika kısmı D l rektörü Herbert CummingB riyasetin deki 5 kişüik Birleşik Amerika ticaret heyeti, dün saat 15 ten itibaresı Hilton otelinde, muhtelif iş koüarına mensub Türk tacırlerle peyderpey tanışarak, konuşmalar yaprmşlardır. Amerika plâstik cerrahî teşekkülleri kurucularmdan Konuşmalarda, Türk tacirlermin BirDr. MaHgniac dün beyanatında takib edilen tedavi leşik Amerika ile ticarî münasebetler usullerini anlattı ve: «Türkiyede şoforler Amerikadatdkurma imkânları araştırılmıştır. Dün sabah Ticaret ve Sanayi Odalerden daha delice otorr iü kullarjnıaktadırlar» dedi larını da ziyaret eden heyet, Odala Arkast Sa. S. Sü. 3 d* Tıp Fakültesinin davetüsi olarak İstanbulda bulunan Bırleşık Ame rika Plâstik Cerrahi Teşekkülleri kurucularmdan ve sabık başkanı Dr. Jacques W. Maligniac, dün ga zetecilere, «Her beşerin, insan gıbi bir görünüşü sahip olmağa hakkı vardın demiştir. Arkası Sa. 5 Sü 5 de Hazırüyan Haluk DUKUKAJ 1 t yajında Itesiınler: HalMıartriln GİZ 2t yasında Maruf orkestra şefi Erdoğan Çapb evvelki gece Belediye gazinosu paviyonunda ve 15 gün evvel de Kilyos taki gazinoda başından geçen h&di • aeler dolayısile adalete basvurmağa karar vermiştir. tddiaya göre iki hadiM fu |ekflBUIM, 4 (Telcfonla) Bandırma lerde cereyan etmiftrr: hava flssün* mensub 5 jet uçağı 15 gün evvel bir gece Küyostald bugün Mudanya havalarmda tâlim gazinoda Muvaffak Akbay, Berrin Arkast Sa. 3. Sü. 3 de Arkası Sa S Sü 4 de Kilyos ve Belediye gazinolarında Erdoğan Çaplının Bir jet ucağımız başına gelenler parçalandı, pilot kurtuldu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog