Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Dr HAYRİ ESEN*in yazdıgı ve KISA TEDAVI REHBER1 Yeni çıktı Deri, adale, damar enjeksivonlannın suretı tathıkını ıhtıya etmektedır Sıparış adresı INKILÂB KITABEVI Ankara caddesı No 153 Istanbul ENJEKSİYON TEKNİĞİ 32 DCİ yıl sayı tl 531 u m hu r i yet niRucusu:Tumıs KADI TMgnt w* oMktab «dre*i: Cumburiyei tstanbul Peata Cotusa tttanbo] Ne 245 Telefonıar Uomml SantraJ Numarası: 224298. ¥ a n tsleri: 224238 M.tba : 224» \\ \ Çağdaş Fransız romancılarının ei^be ğemlenlermden bırı olan Henri Troy^t mn en guezl romanlarından bırı olan b& eserde hayaller ıçmde yuzerek hep ha yal kınhşıyla bıten buyuk işlere kalkı şan bır babanın hayatmı çok başarılı bir şekılde tasvır etmektedır Varlık Yayın evının Buyuk Cep kıtaplan serısınde çı kan bu kıtabın fıatı 2 lıradır Yalancı Işık v \ \ Sah 4 Fylul 1956 Yeni listede bir çok maddelerin kâr hadleri yüzde 15 veya 20 ye çıkarıldı, bazı ithal mallarının ithalâtçı kâr hadlerinde de indirmeler yamldı fiatları için de bir kararname çıktı Azâmî satış Ankara 3 (Cumhurıyet Telek*) Yayınlandığı gündenberi çesıdlı şıkâyetlerı mucîb olan K/1020 sayılı karara ekb (1) sayılı kâr hadleri Ustesı kaldırılmıs ve onun yenne kara» olmak uzere, bugun yeni bir kâr hadlen lıstesı tatbik mevkune konulmuştur. Yeni listede, bır çok maddelerin perakende kâr hadleri yüzde 10 dan yüzde 15 e veya yuzde yırmıye çıkanlmıs,, buna mukabıl bazı ıthal maddelerınin ithalâtçı kâr hadlennde indirmeler yapılmıştır. Aynca, eskıden dört kategonye aynlmif olan 1 tüccar zümresi yenj listede beşe çıkarılmıgttr Arkast Sa S Su 2 de ır hadlerini degiştiren Kahire görüpeler ararname dtin çıktı dün sabah başladı Beşli koMite, Nâsır Ue 2 defa goruştn, Avusturalya Başbakam, muaddel Batılılar beyannamesinin bir sareti Ue bir mahtırayı Mısır heyetine tevdi etti (Yazuını 5 inci sahifenin 5 inci sütununda bulacaksımz) Ankara 3 (CumhunyetTeleks> Bugun vüâyet ve beledıyelerce tesbıt edılecek azamî saüş fiatları ıle kâr hadleri, ucret ve tarıfeler hakkında Ekonomı ve Ticaret Bakanlıgıtıa yetkı venlmesı hakkında bır kararname yayınlanmıstır. Bu kararnamede, valüerin ve beledıyelenn tesbıt edeceklerı azami sdatış fiatlanıu, klr hadlenm, hizmet, sanat veya emek karşılığı ahnacak ücretlerle bılumum fıat v* üeret tarıfelerını ve betedıye hınludian dahılındekı nakliyatta beledıyelerin, bu hududlar harıcındekı nakliyatta da vahlerto tesbıt edecekleri nakhye ücretlennı, istıhsal ve ıstıhlâk, bo 34 ytl evvel bugun topçu çavuşu yoldakı tatbıkat ıle doğrudan dogru jra veya dolayısüe ilgılı mahal ve Alçlkoylu Ahmed, Kula civarmda bolgelenn hususiyetlerıne göre tetkık ıdL Doğup buyuduğu bu toprakve murakabeye, bu bölgeler aramn lardan ayrı duşelı tam on yıl dolda gereken koordinasyonu temin •ıçin muştu. On yıldır elı sılâhtan ayhlzumlu gordüğü tadılâtı yapmağa, nlmamıştl. Şımdı u e koyune vavali ve beledıyelerce bu mevzularda nyor, ulaşıyordu: tatbık edılecek esas ve prensıpleri «O gün ne mı dusünüyor<\a S de dum' Ne duşuneyım kı» Köyde ne ana, ne baba, ne kardeş, ne avrad vardı' Öksuz Ahmed ne dü 34 ytî evveî bugün Orduda sellerin tahribatı Zararın bir kaç milyon Hra oldoğu tahmin edilîyor Samsnn 3 (Telefonla) Bir sel felâketıne uğnyan Orduda su gırmlyen ev ve dukkân kalmamışbr. Sularm ırtiiaı bazı mahallelerde 1 metreyı bulmuştur. Henuz yukan koylerden hıçbır haber ahnamami} Arkası Sa. 5 Su 5 de Havacılarm büyük taarnızda inatıılmaz kahramanlıkları Röportajı yapanlar: Yaşar Kemal ve Ömer Sam' Goşar şünsun? Amca yanında büyüyen Ahmed ne etsin7 On yıldır ne zaman sehıd duşeoetn diye aklınu yorar dururdum. Hiç bir jeyım yoktu ki, mektub yollayanım bıle yoktu. Bır jehıdligim olacakü. O gün de öyle idi. O gün d« öyle düşünüyordum'» Ahmed çavuju 19 yaçında asker* Sağırmışlar, yollanu^lar Kafkas Arbuı Sa. t Sü. 1 de Denizakmtaan FHâdelfiyadan harekeh ânında çekflen resimler Beynelınilel atttialkolizm kongresi l t eyluMe açılacak kongreye 35 memlekete mensab 25* delege kaülaeak Şehrimızde toplanacak olan 25 in cı Mılletleraran AatıalkoLjm Koa gresi hazırlıklan tamamlanmak üzeredir. 10 eylul pazartesl günü saat 930 da tstanbul Ünıversıtesı F«n i a kultesı konferans salonunda açılacak olan kongre çalışmalan 15 eylul akşamına kadar devam edecektır. Teşekkulun kuruluşundanberı ılk defa memleketımızde toplanacak olan kongresıne 35 memleket katılmaktadır. Kongrede cbır dun Arkas\ Sa 5. Su 3 de Vall Gokay evvelkl akjam saat 11 de yurda donmuştur Gokay uçak alanında Vı'ayet ve Beledıye erkânı taraııo. dan karşılanmıştır Dun sabah ı;e baslıyan Gokay kendısıle gorüsen gazetecilere sunları soylemiştir • Yurdumuza döndüğum içın çok 1922 yıhnın ağustos ayında Başkfanse tren hattnu havaya uçnran birincı suvari boluğü ve kumandanı memnunum Yarın yapacagım basın toplantısında sizlere izahat vereceğim > Yuzbaşı Hidayet. (Ba resim, 26 Ağastos taarruznndan pek az evvel çekihniştir.) Gokay dun saat on beşte toplanan Tevzı Komısyonuna nyaset etmıştir Birleşık Amerıkada Massachussets Resim kendısını Belediye Re's Muavmi Sedad Erkoglu üe bırlikte gostermek. Unıversıtesinde Yunan ve Lâtın tedır Fılolojısı profesorluğu yapan Mıss Helen Russel, Sıvasta Toprak Mah sullen Otsmde ınşaat muhendısı olarak vazıfe gore sevgılısı ıle evInumaru, oteUerin birer snlh lenebılmek ıçın, gıdış domış olaâbidesi olduldan Skrinde rak 20.000 kılometre yolu goze almıştır Dun uçakla Romadan Istanbula Helen Russel ıle Robert Whıte, gelen Japonyanın «Otel Kraiı» Mr 5 sene evvel Bırlesık Amerıkada T. Inumaru, kendısıle gorüşen ar28 ağustos 956 günlu Cumhurivet Maraş Valisi 21 ağustos tanhin karar bulunmadığmı sayın halkıtanışmışlar ve sevışmışlerdır, Ro gazetesının 1 ıncı sahıfesı 5 ıncı ve kadaşımıza, oteller ıle dunya sul de mahalH gazetelerde şu teblığı mıza duyunırum hu arasmdakı rabıtadan bahset nesretmıştırVsh İbrahım Öztürk bert Whıte ve Helen Russel, bu 5 ıncı sahıfesının 3 untu sutunlarmda gun saat 13 30 da Beyoğlu evlen yazılı 12 genc kız ve 5 erkekten mu»ı§tır Muhtelıf otellennın oda a Son gunlerde şehrimizde çarşaf D. P. İl Başkanlığınm tebliği Arkast Sa. 6 Su 5 de dedlerının mecmuu 2000 e >akla ve şaharın menedıldığı şeklınde Arkası Sa & Su 3 de Dığer taraftan D P Maraş II Başşaa ve Japon Otelcıler Bırhgı Baş bazı şayıaların dolaştığı oğrenılmış kanlığı ımzasıle (Maraşm Sesı) gakanı bulunan Mr. Inumaru, de mektedır. zetesıne şu tebhğ gonderılmıştır: nuştır kı Son gunlerde şehnmız halkı araBu havadısler tamamen yalan ve « Dunyada ebedî sulh, muhte maksada matuf olup çarşaf v* şal sinda şalvar ve çarşofm menedıl Arkası Sa 5 Su 4 de var hakkında Vılâyetçe alınmış bır Arkası Sa S Su 8 de Gökay işe başladı Dün saat 16 da Mudanyaya hareket etmek üzere Tophane rıhtımından ayrılan «Su?>» vapuru az sonra durmujtur Teknısyenler ârızanın bemen gıderıleceğını beyan eunıslerdu Aradan 4 saat geçmesıne ağnıen vapur hareket edememıs ve ruh<nei 28.30 da dönerek yolcularuu tek<aı nhtıma boşaltmıştır Yolcular verıien dırektıf üzerme Bandırmadan çelecek olan Gemlık vapurunu bcklemeAmerScalılar bazı Turk mamullerinin Amerikan ğe başlami5İar 21 45 te gelectk olan piyasasmda müşteri bulabikceğini söylediler vapur ancak 22 55 te gelmıştır Beklıyenler vapuru alkıslamağa baijla mışlar, tzmırden donmekte olan bır muavini Ue görüşmüstür Şehnmızde bulunan Mr. Cumfutbolcu grupu alkışı uzerme aura Öğledeo sonra heyet ıle Ticaret rek mukabele etmıştL Nıhayet Mumins'ın başkanhğmdakı beş kısılık Amerikan ticaret heyeti dun Odasında umumi ekonomık durum danya yolculan 23 44 te lıma/ıdan saat 10 da Amenkan Başkonsolos hakkında konuşma yapılmıstır Bu aynlmağa muvaffak olmuşlardır Arkast Sa 3 Su. 4 de luğunda Konsolos ve Ticaret Ataşe Philadelphia, PhOadelphia üs edıldı subay ve efradı muhtellf kurs sübahrısı, Turk denızaltüannın ikın lardan geçb, bılgi ve tecrübelen cı bır Golcükü oldu. Son uç, dört ac artb. nede denızaltılarımızm çoğu, bursda Turk gemilerinin Pbiladelphıa'da tamır gordü.modern nlahlarla teçhız Arkası Sa. 5 Su 1 de Cerbe denizaltımız Sus vapııra Amerikadan geliyor yola çıkarken bozuldu Ticaret Odasında Amerikatı heyeti Ue dfinkfi gorâşme Evlenmek için 20,000 Km. aşıp İstanbula geldi Japonyanın Otel Kralı şehrimizde Maraş Valisi, çarşaf ve şalvann yasak olduğu şayiasııu tebliğle yalanladı Büyük bir köpek balığı ile saatler süren mücadele (Bu hatıraların v* rcttmlcrin Tiirklyed» n«frl hakkı yalnıı gazetemize alddlı) Kızılcahamam hâdisesine dair Bolu Yalisinin izahafi Işte bizim hayatitntz: 1 Dun gene sıcaktı Hür. Partili mebuslar Trakya gezisine yarın sabah başlıyacaklâr Hurriyet Partısı mechs grupu reıs vekılı Fethı Çelıkbaş dün saat 20 de n merkezmde yapılan Emınoru Ilçe ıdare heyetı toplaırüsında hazır bulunmuş ve bu esnada kendısıle goruşen gazetecılere Trakya gezısı ve muhtar seçımı mevzuunda ızahat vermıstır Arkast Sa 3 Su. 5 de Can çekişen kopek balığı sala alınmaja çalısüırken (Yaztst 5 inci sdhifemızde) Otomobil hırsızlarına cürmümeşhud COıangirden çaldıktarı otomobUin lâsriklerini Londra asfaltında sokerlerken bagajdan çıkan poKsler tarafmdan yakalandılar Emnıyet % ncı şube memurlan dün ıkı otomobil hırsızmı suçustü yakalamışlardır. Receb Koksal ve Hasan Uslu adlarında ıkı hırsızın, Cıhangırda Arkası Sa 5 Su. 8 de n<ızii lyan Haıuk DURUKAL Hesımler Saljvaddın GIZ Mıdesile ayaklannı birlikte serinletea M vatandas Ue Boğaz riizgârına yabuı r goğsünu değil nfki vaziyette butııo vucudunu veren bir di|eri IstaııDul eaddelerırde ajaçlax kesüiyor Gazeteler KOYDEN tNDEM ŞEHİRE.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog