Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

NİMET ERİM ŞENLI YıüAro* Turd ldsrs etml? tanınmı» T# tekdir edlloılg olan NİMET ERİM tecrübMl ve an Uerl metodu 11* biçkl. dlkls, e) Ulerl sapka, koraa, boya »esair denlerlnl talebsslne kolaylıkU mutlaka ö£retir Mılli Eğlttmden taadikll dlploma veıir. Adrea: Beglktaj, Afcaretler 5«tı Nediro caddesi No 49 i 32 nci yıl sayı 11.557 u m h u riyet KUBUCUSU: YUNUS NADf Telgraf ve mektub adresi: Cumhurıyet Istanbu! Posta Kuttısu Istanbul No 246 Telefonlar Umumî Santral Numarası: 224298, Yazı Işleri: 224299. Matbaa: 224290 Pazar 30 Eylül 1956 Son mehtab ne güzeldi, acaba Avdede'yi Bay VTM'mi parlatmıştı ? \ C. H. P. nin Hür. P. ne cevabı hazırlandı Parti Meclisi cevabı bir tebliğ halinde tesbit etti; tebliğ aynen açıklanmıyacak C.H.P. meclisi, Hür. P. nin işbirliği mevzuundaki muhtırasına cevabını, hazırlamış bulunmaktadır Bir gün önce toplanan parti raecI lısinin muhtıra üzerindeki muta!ea sını tebliğ şekline sokacak olan komısyon, dun saat 10,30 da partı il merkezınde çalışmalarına başlıyarak, muhtıraya verilecek cevablfl esaslanıu tesbit etmıştir. İlhsmı Sancar, İstıail Rüştü Aksal. Atıf Ödul, Fuad Sırmen ve Osman Alişiroğlundan müteşekkil komisyonun hazırladığı tebüğ, saat 15 te aynı verde toplanan Parti Arkası Sa 5 Su 2 de Bir kısım ihtiyatlar bu Eskişehir Kongresi yıl da askere alınıyor Bölükbaşuun nıitku 4 saatten fazla sürdu C M. P. Eskısehir 29 (Telefonla) C. M. P il kongresi bugün saat 17 de Yüksel sinemasında toplandı. Kongrede hazır bulunmak uzere Izmitten motörlü trenle şehrımize gelen Bölükbaşı doğruca sinema salonuna gırdi ve 800 e yakın delege ve samiin tarafından şiddetle alkışlandı. Kon Arkası Sa. 5 Sü. 6 da Yalnız bazı bölgelerde dâvet edilecek olan ihtiyatlar, ordunun modern vasıtalarında eğitim görecek v<* 25 ekimde terhis olun^caklar Arsa ve bina Hür. P. II Merkezinde fiatları dün dün yapılan toplantı birdenbire diistii Fevzi Lutfi Karaosmanoğlunun başkanlık ettiği toplantıda C.M.P. ve C.H.P. nin işbirliği mevzuundaki durucnu görüşüldü Şehrimizde Hazineye aid arsa ve binakır, haftanın üç giinünde Defterdarhkta açık arttınııa suretile satılacak; bunlardan yüz milyon Kra elde cdileceği umuluyor leden evvel ve sonra olmak üzere Hazinenin şehrimizde sahib bu2 defa toplanmışlardır. Sultanahmeddeki ıl merkezinde yapılan toplantı unduğu 500 bina ve 10,000 parça larda, muhalif parüler arasındaki iş asranın satışa çıkanlması hakkınbirliği meselesi karsısmda C.HP. ve da yerilen emir şehrimiz asra ve Arkası Sa. 5. Su 6 da Arkası Sa 5. Su 3 de Bir otobüs uçurutna dttştti Samsun Ordu arasındaki feci kazada 4 kişi öldü, 35 kişi ağır yaralandı Samsun 29 (Telefonla ) Dün gece Samsun Ordu şosesi üzerinde sok feci bir otobüs ka7ası olmustur. Trab zondan sehrimize gelmekte olan 30för Osman Gürpınar ıdaresındeki otobüs Mola feneri civarında 200 metre derınliğinde bir uçuruma yuvarlanmıştır. Ağaclara ve kayalara çarparak denize kadar inen arabada 35 kişi ağır surette yaralanmıştır Şoför Osman ve soför yardımcısı Cavid, yolculardan Ünyeli bir kadınla ıhtiyar bir erkek derhal ölmüşlerdir. Ölenlerden birinin cesedi denizden çıkarılmıstır. Yaralılar hastaneye kal dınlmıştır. Ankara 29 (a a ) Mıllî Müdafaa Vekâleti Temsil Burosundan bildirilmiştir: Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da memleketimızin bazı bolgelerinde 1 ilâ 25 ekim tarıhlen arasında bir kısım ihtiyatların askere alınma tatbıkatı denemesi yapılacaktlr Bu denemenin ılk 3 gunü ders ve hazmığa, geri kalan üy haftası da eğitime tahsıs edihnistir. Boylece bu ihtiyatlar ordumuzun modern vasltala rında eğitim görecekler ve bilgiierim tazeliyeceklerdır . Bu tatbıkata katılacak olan ihtiyadar üç haftalık eğitim sonunda ve 25 ekim tarihmde tamamile Arkası Sa. S. Sü. S de (darsus» vapuru limandan cıkarken bozuldu Bursa Gazeteciler Cemiyetinin turistik seferine «Ankara» tahsis edüdi; dün geceyi «Tarsus» da geçiren 234 yolcu bugün «Ankara» ya naklolunacak Denızcılik Bankasının Tarsus vapuru dun yeni bir ârıza netıcesi yolun basmda kalmıştır. Bursa Gazsteciler Cemiyetınin tertıblemiç oldugu turıstik bir sefere çıkmak üzar» saat 14.45 te Yolcu Salonu rıhtımmdan hareket eden Tarsus, Kızkulesi açıklarına geldıği aırada saftmın donmesinde âni bir aksaklık müşahede edibnis ve maüneler derhal durdurulmuştur. Yapılan incelemeler neticesinde aksakhğın uskur şaft kovanı dışli tertibatı veya yataklarda bir sıkıs Dr. Fritz Oellers Almanyanın yeni Büyük Elçisi bugün geliyor Federal Almanyanın yeni Ankara Buyuk Elçisi Dr. Frıtz Oellers, efikası ile bırlikte bugün uçakla şehrimize gelecektir. Yeni Buyiik Glçi, salı günu yeni vazifesine başlamak üzere Ankaraya gidecektir. Hukuk doktoru olan yeni Büyük Elçı. 1949 yılında mebus secilmis. 1951 de de Buyük Elçi olarak Brezilyaya gönderılmiştir. Dr. Oeller, 1903 tarihinde Dusseldorf şehrinde doğmuftur. Istanbuldaki Hurriyet Partisi milletvekillermden Enver Gurelı. Tuıan Güneş, Fethı Çelıkbaş, Ibrahım Oktem, Safaeddın Karanakçı ve Hasan Kangal, Genel Başkan Fevzi Lutfi Karaosmanoğlunun rıyasetinde oğ Tutarı 10 milyon lirayı bulan döviz kaçakçıhğı Yunan başkonsolosluk kançılan; posta vasıtasile memleket chşına Türk parası ve döviz kaçırırken yakalandı 53 yendik Hoff 29 (Haluk Durukal telefonla bıldırıyor) Türkıye Almanya mıllî grekoromen karsılaşması bu gece yapıldı. Kalabalık bir seyırci kütlesmın takıb ettiği bu müsabakayı 53 kazandık. Yapılan merasim ve millî marşların çalınmasını muteakıb güreşlere geçıldı Halk seremonide takımımıza bujuk tezahurat yaptı. 52 kıloda Ahmed Bilek ittıfakla, 67 de Burhan Pandül ekseriyetle, 73 te Mıthat B<yrak ittıfakla, 87 de Âdil Atan 8 dakıkada tuşla, ağırda Hamıd Kaplan 3 dakikada tuşla galıb geldıler. 57 kiloda Lutfi Çıçekçı 4 dakika 25 saniyede tuşla, 62 de Seyfi Özer ekseriyetle 79 da Bekır Büke ittifskla mağlub oldukr. Takımımız seyırcılerden büyük bir alâk a ve yakınlık gordü. Kafilemiz yarın Hoff'tan hareketle Münıhe ;elecek ve oradan da salı günü uç kla İstanbula donecektir. Almanyayı Güreşte Gümrükten çekilmiyen mallar B«kl«me müddetlerini dolduran malların satıhnasına ve tevzi edilmesine dair kararname Resmî Gazetede yayınJandı durma ve antrepolarında bulunan ve tasfiyesi icab eden malların alınıp satılması ve tevzı edılmesi hakkındaki kararname bugunkü Resmî Gazetede yayınlanmıstır Knrarnamede «oylp denılmektedir Madde 1) Gıımıuk sundurma ve antrepolarında ve gümrük nezareti 4r/c<m Sa 5 Su 6 da Ankara 29 fa.a) Gümrük sun Bııgün Efes, Muzesine yerleştirilmiş olan bu ArtemİB heykeü Üzerinde yüzlerce sanat eseri bir aradadır Amerikada Demokrat adayı köpek ısırdı! New York 29 (R AP* Demokrat partınin başkan muavını adayı Kefauver, bugun bir kdpek tarafından ısırılmıştır. Hâdise Kefauver'ın burada karşılanışı esnasında cereyan etnaiştir. Başkan muavıni adayı, bır kadının kucağındaki köpeğı severken kopek sinjrlenmıs ve Kefauver'in elini ısırmıstır Kope^ın sahıbi Mrs. Speare «Bu terbiyesİ7İiği neden yaptı anlıyamadım, çok usludur» damıştır. Ba7i kımseler bu hâdıseyı şöyle izah edivorlar: «Kopek. seçım ' kampanyası vuzunden mıllî kopek j haftasının sonuk geçtığme kanaat ı getirmiş ve ıntıkam almak mak«a' dile Kefauver'i ısırmıstır'» I Anadolunun ana tanrıcası Ârtemis'in heykeli nasıl bulundu? Izmir Aydın şosesinden Selçuk 1 lan Efes'in, devamlı kazüar netice Kuşadası yoluna saptığımı? zaman sınde her gun bıraz daha belırlı şeguneş batiya doğru haylı inmıştı kılde yukselen harabeleri. akşam kı Milâddan ı*tibaren İonya meHenıve J zıllığında goz alan bır ıhtışam ıçıntının en bujuk şehırlermden bırı o Arkası Sa. 5 Sü 1 d* I Tıirkh eden yabancı memleketlere doviz kaçırırken yakalanan kançılar Emniyet kaçakçilık masası memurları. yabancı memleketlere döviz ve Turk parası kaçıran Yunan Başkonsoloslugu memurlanndan bi rini suçustü vakalamışlardır Yunan Başkonsoloslugu kançıları Hristodulos Hristodulidisın döviz kaçakçılığı yaptığım tesbit eden kaçakçilık masası şefı Faruk! Bahşi, 15 gündenberi kendisini tekib ve tarassud eltına aldırmıştır. Arkası Sa. 3. Sü. 5 de Galatasaraydaki grev tesebbüsü Amerikada seçım sırasında polıti | Tıb Kongresinde bir doktor. hekimier aras*ndaki düsmatıkacıların en fazla çalışan uzvu iai etierıdır. Sımdi Kefauver. el sıkmak lığın IsraelMısır düsman.ığından fazla oMugunu söyledi tahakkuk etmedi içın çok guçluk çokmektedır. I tzmir 29 (Telefonla^ 14. MılU Tıb kongresinın bugunkü toplantısında Dr. Ahmed Rasım Onat tarafından hazırlanan «Türk hekiminın sosyal durıımu» hakkmdakı rapor hararetli mıizakpıelere vesile olm'iş tur. Test sahibi, Turkıye çapında doktorlar arasında yaptığı anketin . neticelerini bildirmiş ve buna göre doktorlann yüzde 25 inin mesleklerinden memnun olmadıklannı, pratisyen hekimlerden yüzde 92 sinm hastalannı 22 5 lirava muayene pttiklerini. mütphassı^lardan da ancak yüzde 25 inin tasarruf imkânlarım eahib olduklarını söyliyerek demiştir ki: rını arkadaşlarının ölmelerinde görü yorlar. Doktorlann arasındaki duşmanlık Israel Mısır arasındaki iuşmanlıktan daha şiddetlidir. Mesleste manevıvattan zivade maddıyat hasıl olmuştur.> Test sahibi, vızite ücretlerinin belediyeler taraftndan tesbitine itiraz etmiş. Hekimlik Bankası kurulması, simsarlıkla mücadele vapılması, poliklınıklerde meccanî muayenelerin yalnız fakirlere ınhisarı. devletin meccanî tedavıcılığının kaldırılması ve yalnız koruyucu hekimlikle yetinmesi gibi temennilerde bulunmuştur. Daha sonra yedi doktor raporu des «Hekimier arasında vahdet ve teklemişler ve doktor kazanclannm samimiyet kalmamıştır. Muayeneha sosyal yasayışlanna uygun obnadıne sahibi hekimier kendi yaşamala Arkası Sa. 5. Sü. 3 de Galatasarv Ljsesınde leylî talebenin v'n^klerden şikâyetlerıni belirtmek uzere grev yaparak yemek yemiyecekleri hakknıdaki haberler tahakkuk etmemıştir. Dun vapılan tshkikat bövle bir tesebbusun umumî olm=dığım, bunu tasarlavan varsa bile beş. on kişiden ibaret bulunduğunu, bunların da yalnız kalarak harekete geçmekten çekindıklerini göstennıştir. Filhakika lisede talebe her gunkü gibi \emeklerini vemiş, normalin dışmda hiç bir hâdise cerevan eHjemiştır Alâkalılar lisenin vemeklermden şıkâvetın verinde olmsdığıru, maamafih bu hususta şimdıve kadar gösterilen dikkatin bundan sonra da fazbsile gösterileceğini bildirmektedirkr "Doktoriar arasında samimiyet kalmadı,, KAÇAK KATIL O.durme suçundan mahküm Huseyın Akççek (yukarlda) Sı\as Cezaevınden kaçmıj, Izmirda pohs tarafıridan jakalaimıstır. Nefes Alan İstanbul: 2 Beyoğlu ciheti ne şekil alacak? RÖPORTAJI YAPAN: ŞAHAB BALCIOĞLU Nikâh kıyılırken damadın kız olduğu bildirildi Ankara 29 fCumhuriyetTeleks) Bugün şehrimiz Evlenme memurluğunda enteresan bir hâdise cereyan etmif, evlenmek istiyen bir şahsın kız olduğu ihbar olunduğundan evlenme muamelesi durdurulmuştur. Öğleden sonra Afet Sevilâyla evlenmek üzere nikâh memurluğuna gelen Kâmran adında birisi mornırun suallerine cevab verirken yapılan bir ihbarda Kâmranın nüfus kayıdlarında kız olarak kayıdh bulundu&u ileri sürülmüştür. Bu ihbar üzerine nikâh muamel^ı durdurulmuş ve davetliler dağplmışlardır. Kâmran nüfus kaydının tashihi için mahkemeye müracaat edeceğini bildirmistir. YAPILAMIYAN KONGRE Türk Eczacılar Birliğinin Bırinci Bölge İstanbul Eczacı Odası, dün saat 14 te Eminönü Oğrenci Lokalinde ük kongre>ini yapmak üzer» toplanmışsa da nisabın obnaması yıizünden, kongrenin bugün aynı saat ve yerde vapılması kararlaştırılnuştır. Dün kongreye iştirak etmek için gelen üyelerden ekserisini kadınlar teşkıl etmıs.tir. Resün bunları gösteriyor. tbrahim Tosun Ismlnde 16 yajında bir Mbıkah, polii nezaretinde «Dobnebahçeı vapuruvla Yalovadan istanbula getınllrken, Buyukada açıklarında elleri kelepçeli olduğu halde kendisini denize atarak ıntıhar etmıştir Butun aramalara rafimen muntehırın cesedi öuluna. Karakojde Tıinel kar$ısında kaldırılacak blok mamıstır Hâdise etrafmda tahkısat ya(Yazısı 5 inci sahiiemizde) pılmaktadır. Elleri kelepçeli bir sabıkalı kendisini denize atarak intîhar Cumhur Başkanı ve Başbakan dün etti trenle Erzııruma gittiler Sivas 29 (a.a.) Cumhur Başkanı Celâl Bayar, Erzunım Şeker Fabrikasrnın açılış törenine gıtmek üıere refakatindekı zevatla beraber bugün saat 15 te trenle Sıvasa gelmiştir. Cumhur Başkanı, istasyonda, mebuslar, V3İİ, belediye reisi, sivil ve askert erkân, siyasî partiler ve esnaf teşekküîleri mümessilleri ıle çok kalabalık bır vatandaş toplu Arkası Sa 5. Sü. 3 de Tıb kongresınde anjın dd puatrıne alkollu ıçkıler tavsiye »dildl Erzunım şeker fabrikası bugün törenle açılıyor Dr. F. K. G Size her yemekte bir ufak rakı yazıyorum ..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog