Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

NİMET ERİM ŞENL1 Ytflarca Yurd ldare etml? "anınmif ve tafcdır edllmiş olar NİMET ERİM tecrübesl ve °~ 1leri metodu lle Mçkl, dlkiş » l*lert sapka, korsa. boya vesa.r deralerlnl talebeslne koiaylıs1» mutlaka fltrettr Mffiî Egl. ttmden tMdikll dlplom» vsrtr \drw: BeglkUf, Akaıetler ŞJIT Nedim cadd«<d No. 4» 32 nci yı) sayı 11.530 umhuri KURUCUSU: T U N U S NADf Telgrsi • mektub »dresi. Cumfiurıyet tstanbui Posts Sutusu tstanbui Nc 24» « UtBuml Santral Numarası: 224298 Yazı tsleri: 22423ü M t b a : 224£* DÖRDÜ BİRDEN Bedri Rahml Eyüboğlunun Varlık Yaymevince yayınlanmış olan «Üçü Birden» adh bütün şiirleri tükenmiş ve aranmaktaydı. Bu eser, Eyuboğlunun son yıllarda yazdığı yeni şürlerin de bir bölüm halinde ilâvesüe «Dördü Birden» adıyla yeniden basılıp yayınlanmıştır. Fiatı 2 liradır. Pazartesi 3 fylul 1956 C.M.P. Kızılcahamam ve Çorlu kongreleri «Demokratik idarenin hâki m olduğu yerlerde kafalar, düşünceler, fikir ve kanaatler hiç bir zaman hizaya getirilemez» Ankara, 2 (Cumhtıriyet teleks) C M. P. Kızılcahamam ilçe kotıg resi bugün Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in başkanlığında yapıldı. Faaliyıet ve hesap raporlannın okımmasını müteakip Ankara C. M. P tl Başkam Selâhattin İnan •öz aldı. İleri demokrasi ve sağlara bir devlet nizamı tesis etmek ıçin C.M.P. nin durmadan çalıştığım söyledi, ve tenkidin faydasmı belirterek: «Hakikatın şaman yüz kı lartmaz» dedi. Temerni ve dileklerden sonra C. M. P. Kırşehir Milletvekili Ah met Bilgin söz aldı. Abdülhamit devrinden bugüne kadar yapılan hürriyet mücadesini kısaca anlatan Bilgin, konuşmasHia şöyle devam etti. Arkast Sa. 5 Sü I de Kızılcahamamdaki toplantıda Kırşehiı Komîte başkanb Kahireye giderken: ((Teklîflerimîzîn esasını milletvekili Ahmed Bilgiıt ile teşlril eden prensiplerimîzden fedakârlık etmîyeceğiz» dedi Savcı arasmda tartışma oldu Kahirede hâkim olan havaya gore ise, Nasır Batılı tekli(ini reddedip Hind plâmna yakın bir tez ileri svrecek ve yeni bir konferans toplanmasmı isteyecek Nasır Beşler mülâkatı bugün Kahirede başhyor Kahire 2 (R.) Süveyş ihtilâfını hal yolunda ikind muhim toplantı yarın burada başlayacakür. Londra Konferansında 18 devlet tarafından desteklenen batıb teklifleri, beşli komite azaları tarafından yarın Mısır Devlet Reisi Nâsır'a bildirilecektir. Mısır diktatörü ile görüşmek üzere komite başkanı Avustralya Başbakanı Menzies, Amerikan delegesi Loy Henderson, Iran Dıj Bakanı Ali Ardalan bugün Kahireye uçakla vâsü olmuslardır. Mr. Menzies, Londradan hareket etmeden önce hava alanında gazetecilere şu beyanatta bulunmuştur: • Bütün güçlükleri müdrikiz. Elimizden geleni yapecağız. Bu raesele Kanalın istikbalini, dolayısile de dünya milletlerinin ekserisini ilgilendirmektedir.. Nâaır'a izah etmek istedi.r Ordu ve Fatsada sel âfeti Fındık mahsulünün büyük bir kısmını seller götürdü, insanca zayiat yok Samsun 2 (Telefonla) Dün akşamdanberi devam eden siddetlı yağ murlar neticesi meydana gelen seller Ordu ve cıvarmda tahrıbat yapmışFındık mahsulünün muhim bir kısmını seller götürmüs ve geniş bir arazi sular altında kalrmştır. Köylerden henüz haber ahnmamasına rağmen nüfusça zayiat olmadığı anlaşılmaktadır. Ordu vilâyet merkezinde bazı mahalleler de suların istilâsma maruz kalmıştır. Sehirde tahribat ve nüfusca zayiat yoktur. Fatsada Fatsa 2 (TüA) Şiddetli yağmurlardan husule gelen seller ka •abada ve civarındaki bazı köylerın Sa 5 5! •> Je Abdülnâsır şikâyet ediyor • Mısır diktarörü. bir Hfad irazetesfaıe verdiei beyanatta, Tfirfciye, İnm, Paklstan ve Habeşistanm Mısın destekmediklerini söyJedi Yeni Delhl 2 (AP) Mısır Cumhurbaskanı ile bir mülâkât yapan Htndistan gazetedlerinden birinin yazdığHia çöre Nasır; Mısınn, Tür Arkast Sa 5 Sü 4 de ,m m e k Muhtar seçimlerine dair kanutı Mnhalefet ileri gelenleri kabul edilen kanutı hakkmda «KişUncelerini saylüyorlar Muhtar geçimlifinin geri bırakılmasına dair kanun, şehrimiz siyasî çevrelerinde günün konusu olmuştur. Bu mevzuda kendilerile görüştüğürnüz muhalefet ileri gelenleri bize düşüncelerini açıklamışlardır. C.H.P. Genel Sekreten Kasun Gülek demiştir ki: « Bunu, Ara seçimlerinin yapümamasına dair verilen kararın devamı saymak lâzım gelir. Ara seçimleri hakkında görüştimüzü, evvelce açıklamıştık. Biz, bütün seçımlerin 4rlast Sn. S Sü 1 de İran Geneikurmay Başkanı Gitti leketimizde bulunan dost ve kardeş Iranin Genel Kurmay Başkam Korgeneral Abdullah Hıdayet dün uçakla Romaya müteveccihen şehrimizden ayrılmı^ ve merasimle uğurlanrnıştır. Resunde, Korgeneral Abdullah Hıdayet, Yeşilköy hava alanmda kendisini uğurlayanlar arasmda görulmektedir. ^ ^ „£..„?? ^^ ^* mizin esasını tefkil eden prensiplerden fedakârlık etmek niyetinde değiliz.» Gerek Mr. Menzies, gerekse Loy Henderson, Kahire hava alanında kendüerini karşüayan basm mensublarına bir beyanat vermekten çekinmişlerdir. Menzies'i hava alanında Nâsır namına Kahire Valisi ve Ingihz sefiri karşılamijtır. Arkası Sa. S Sü % da ü n a k fe Mosınn bndnd «üşt etUği Ingiliz diplomatt Kahircdcn aynhrkaa Fazla tehacüm yüzünden 34 ytt evvel bugün Yunan kaçarken Anadolu çocuklarmi okullarda sıkıntı başgösterdi Rönorlajı vaoanlar: Yaşar Kemal ve Ömer Sami Goşar Şehrimiz ortaokul ve liselerinde yıdlara başlanacaktır. Bugüne kadar ilkokullar için yapı19561957 ders yılı için yeni talebe kayıdlarına devam edilmektedir.. tlk lan nazarl hesablar ve orta dereceli okullarda da 19 eylulden itibaren ka okullarda evvelâ nazarî ve daha sonra kayıdların başlamasile görülen bü| yük tehacüm karşısında bina ve öğretmen bulmak bir nıesele haline gelmektedir. Ügililer, öğretmen E'.kıntısınm yeni tayin olunanlarla birîikte yardımcılar ve ders saatlerinin kanunun gösterdiği azamî had olan 24 saate cıkarılmakla kısmen giderilebilec ğini; fakat bir rekor teşkü edecek derecede çok olacağı tahmin edilen Sğrencileri, mevcud okullara Arkas\ Sa. 5. Su. 5 de Anerikada çocuk hırsızlığı artıvor Dfin de sokak ortasında afh aylık bir kız çocuğn çalmdı (Conneetlort) 2 Dün, »bşverif yapmak için bir diikI k&na giren bir karı koca, dısan Ç;kaklan zaman dfikkân kapısı önün* bir araba içinde bıraktıkları altı aylık çocuklarının kaçınldıgmı anianuçlardjr. Şahidlerin ifadeshıden anlasıldığına göre, çocuk bir kadın tarafından kaçırılmıştır. «Cynthia» nmini taşıyan bebek, Huotolo ailesirun üçüncü çocuğudur. da sürüklemişti. BunWdan biri hikâyesini Ortaoknllardançoğa,kayıtlara başbyalı bir hafta olmasma rağaeu öğrencî kabol edemiyecek darana gcldiler anlatırken babası ağlıyordu thtiyar baba hep ağlıyordu Bal , Kocatepede toplar gürledikten hemen mahmud köyıinün âyan odasmds sonra ovadakı köylerde ıie kadaı idik. Karsımızda bağdaş kurmuş köy kağnı. camuz varsa toplamışlaı dı. Ço muhtan Ahmed Yıldız oturuyor .ko cukları da yakalayıp yakalayıp getir mi^ler, bu kağmların başına geçırnuşuyorduî : «Neve ağlar durursun baba. Geç mişlerdi. 13 yasuıday mıydım neydim? Beni de bir kağnının başınn miş gitmiş zaman'» Kolay değil, haürlayıp da bu ihti yakalayıp getirmişlerdi. Çtrafım Yuyar baba ıçın ağlamamak! Ahmei nan bozguncusu ile doluydu Çoğv> Yıldız da Afyon ovasuıdan tzmire ks silâhsız kaçıyordu. Fakat kağnılar ttrafında hepsi de süngülü idi Köylerdar gitmiş ,hem de yaya gitmiş. «Bizim gıdışimız başkd gıdijşti1 Arkası S a . 2 . S ü . lde Hürriyet Partilileriıt hasbihalleri Hurnyet Partüi mebuslardan İbrahim Öktem, Fethi Çel&baş ve Safaeddm Karanakçı dün Içerenköy ve Küçuk Bakkal köyünde vatanc£siaria hcsbıhalde bulunınuşlardır. İçerenköydeki bir kahvede yapılan habıhal esnasırda Kadıköy Emniyet âmirliğinde" bir komiser mebrslara müracaat ederek «siyasl bir manzfra arzeden toplantının dağılmasını» rıca etmiştir. Çelikbaş, Arkası Sa 5, Sü.. 6 da Kıbrısta bir rum polisi öldürüldü Tedhişçiler faaliyetlerini artiırdılar, bir fabrikada bomba paMadı, resmı matbaada yangın çıktı Lefkoşe 2 (E.) Kıbrısta EOKA tedhişçılerinin faaliyeti bütün hızı ile devam etmektedir. Bu sabaha carşı bir matbaa yakılmış, elektrik fabrikasında bomba patlamıj, bir Rum polisi de öldürülmüştür Lefkoşedeki bir matbaada evvelâ mfilâk olmuş ve bilâhara yangın çıkmıstır. İnsanca kayıb olmamıjtır. Matbaanın makineleri kırümıştır. Adanın kuzey doğusundaki Trikomo köyünde bir Rum polisi üç maskeli tedhişçinin taarruzuna uğramış ve katledilmiştir. Baf kazasının elektrik fabrikasında Arkası Sa 5. Sü. 3 de Rus Atletizm kafilesi idaredsi K. Kurpia toplanüsında konuşurken basın İzmirde dünkü bunaltıcı sıcaklar Ba yözden bayüanlar olda, şehriarizde de denize girenlerdea 3 kişi boğalda TTTTIİT 2 (Telefonla) İzmirde d«receyi bulxîuğu büdirilmektedir. Afrikadan gelmekte olan fldnci dün bsşlıyan boğucu sıcaklar bu sicak hava dalgası dolayısile îzmi gün de devam etmiştir. Gölgede 41 derece olarak tesbit rin daha birkaç gün bu sıcaklardan Arkast Sa S. Sü 3 te edilen hararetin güoes altında 68 UM ITALYA GÜZEU LUJIO seh. rtnd» dojduğu halde Mıltno'da oturan 20 yasındakı NJvt» Zegna Rimim'de yapılan Guzellik Kralıç«si musabakasında 1956 IUlyan Guzellik Kraliç«sl «eçümlsür. Yukandatd resimde 19M İtalya Güzellık Kraliçesi Nives Zegn» gorülmektedlr. Egede bu sene 70 orman yangını oldu tzmir 2 (Telefonla) Ege, orman yanguu olmadan 24 saat geçirmiştir. Evvelki gün Urlada çıkan biiyük ve tehlikeli iki yangın da bugun sabaha karşı sdndürülebilmiştir. Son yangınlarla bu sene Egede çıkan orman yangınları 70 i aşmıştır. Asrın En Biiyîik Maeerasi Atlantikte müthiş bir fırtına patladı, bütün fenerlerimîz sönüverdi Şapka çalan Rus atleti hfttmiam v» reslmlertn Türieyed» hakkı ysmıı faîetemlîe »iddlr) Sovyet Elçiliğine mensub bir şahıs «Nina nerede» saaline «Bilmiyorum» cevabnu verdi Londra 2 (A.P. a.a. TH.A. . R:) Sovyet Elçiliğine mensub bir şa Ingiliz polisi bugün Kopenhag'a hıs gszetecilerin «Nina nerede?» giden uçaklarda sıkı bir jraşürma sualine «Bilmiyorum» cevabını verI yaptığı halde kaçak Rus kadın at miştir. 1 leti Nina Panomareva'yı bulama1 mıştır. Bu şampiyon atletin şapka | hırsızhğı yapması beynelmilel bir i hâdise olmak yolundadır. Atlet hakkmda tevkif müzekkeresi kesılmiş olup kendisi şiddetle aranmaktadır. Atletin kaçmasını mumkün kılacak bazı yeni hâdiselerin zuhuru ve Londrcya TU104 tip bir Sovyet nçağınm gelişı polisi daha dikkatli ^indistancla bir tren olmaya sevketmiştir. Rus hava kuvvetlerine mensub bu uçak trgüiz köprüden uçtu, 125 hava üslerini ziyarete gelen bir Rus heyetinı getirmiştir. yolcu öldü Mttthlş bir troıı kazası Istanbul yelken şampıyonası üc gün devam ettikten sonra bu günkü yarışlarla nihavete ermistir Yukandaki resimde Fenerbahçe fenerinln Rnurtde rüzgâr ve dalgalara kendlni emnhetîe •erketmış tekneler görülü vor. fTafsllâtı beşinci sahifemizde bulacaksınız.) Bu uçak bugün dokuz Rus atletini alarak Moskovay^ hareket etmiştir. Nına'nın bu dokuz atlet arasmda bulunmadığı poiısçe dâ bittir. Hâlen İngiltere> ' u!unan 56 Rus atleti de yarın bir In g .l ? uçağı i ile Moskovaya hareket edecek.eıdir. Bombay 2 (AP) Bir yolcu trttıinin bir kaç vagonunun köprüden dşağı uçtnası neticesi vuku bulan feci bir tren kazası sonunda 125 kifi olmügtür. Haydarab?d eyaletinde. Mahbob Aruust Sa S Su 4 de Dağ jıbı dalgalar korkunç gürül tüler çıkararak aztst 5 tnci sahıfemizd*)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog