Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

Maarif Vekâlefince TASDİKLİ DİPLOMA VEBILIR. NEBAHAT TARIK GlRlŞKEN Bicki Dikiş YURDU Talebe kaydına başlanmıştır. Üsküdar: Selâmsız caddesi No: 204 32 nci yıl sayı 11.556 umhuriyet KURUCU5U .* TUNUS NADf Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu îstanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 224298, Yazı Işleri: 224299, Matbaa: 224290 NİMET ERÎM ŞENLİ Yıllarca Yurd idare etmlş t«nmmış ve takdiı edllml» olaoo NTMET ERİM tecrüberi ve en llen metodu ile blçfcl, dlklş, el ıçlert şapka, korsa, boya vesait derslerinl talebesine fcolaylıkla mutla&a ögretlr MU1İ Eğltimden tasdikll dlplom» rertr. Adres: Beşflrtaş, Akaretler Sail Nedlm caddesi No. 49 A Cnmartesi 29 Eylül 1956 Polis gene Burdurda Hür. Partili müdahale yeni Belediye Reisi makamına oturtulmadı etti Hür. P. mebuslarının Golciikte hasbıhal tertibledikleri kahvede butunan halk dağıtılmak istendi, nihayet yakıız iskeınlcde oturanlann kalmasına izin verildi Hürriyet Partisi yıldırım ekipi ve («olcükteki hâdiseye sahne olan kahvehane Demokrat Partili Reis veküi sandelyesini terketmedi ve reise «seçilmeniz Dahiliye Vekâletince tasdik olunmadıkça buradan ayrAnam» dedi Burdur 28 (Telefonla) Burdur Belediye meclisinin seçmiş olduğu Hür. Partili Belediye Reisi Fahri Kayaalp, Istanbuldan Burdura hareket etmiş. bugun belediyesinde vazifesine başlamak istemı§tir. Bu sırada vilâyetçe seçilen ve Belediye Mechsınde ekallivette kalan DP, H Reis vekili' Hüsnü Kayalı riyaset makamını terketmek LstememU ve vilâyetle yaptığı telefon muhaveresinden sonra a^ll Reis Fahri Kayaalpe şcle demiştir: « Beledly» Reisliğiniz Iç Işleri Bakanlığınca tasdik edibnedikçe Reis vekilliğim devam edecektir. Bu hususta Vali muavini emir vermiştir.» Burdur Belediye Meclisinde 1 başma getiri5 len Fahri Kayaalp keyfiyeti bir zabıtla tesbit etmiştir. Seçimk getirilen rei» yann alâkah makamlara müracaat edecektir. Şehrimizd» teessürle karşılaBan bu hâdise Arkası Sa. S. Sü. 3 de C.H.P. Meclisi dün işbirliği teklifini kabule karar verdi Medisin toplantısı İnönünün baskanhğında 6,5 saat sürdü, lehte ve aleyhte balunanlar uzunboylu konustular, neticede müsbet karara varıldı Hür. P. nin işbirlığı mevzuundaki muhtırasını incelemek ve cevabı hazırlamak üzere, Parti Genel Baskanı İsmet Inönü tarafından fevkalâde toplantıya çağırılan Parti Merlisi, dün il merkezinde altı buçuk saat sü ren çalışmasını müteakıb, beklenen müsbet kararım vermıştır. Inönünun başkanlığı altında saat 10 da muhtıranın okunmasıle açılan toplantıda, Genel Başkan. ışbırhğınin lehinde uzunca bir konuşma yap mış ve Parti Merkez İdare Heyetinın Meclis ıçın hazırladığı müsbet kararlı raporu okumuştur. Toplantınm Arkası Sa . Si( fi da S Yalova 28 (Arkadaşımız Kâzım Kip bıldiri\or) Hürriyet Partisi yıldırım ekipınin dün geç vakit Golcükten hareketinden önce gene bir hâdise olmuş ve milletvekillerinin ha^bıhale devam ettikleri kahvede bulunanlar polia kuvvetleri tarafından dağıtılmak istenmiştir. Arkası Sa. 5. Sü. 4 de . Bakanının izahatı Millî Eğitim Vergi tahsilâtı 278 milyon Şehrimizde bu yıl tahsilât fazlalığının 100 milyon lirayı bulacağı tahmin ediliyor Ahmed özel, okul ve kitab darlığımn kısa zamanda halli için tedbirler alındığım söyledi Milli Eğitim Bakanı Prof. Ahmed Özel, dün sabah Millî Eğitim Müdürlüğüne giderek, şehrimizin eğitim müesseselerile ilgıli hususiar hakkmda izahat almış, saat 11 de kendisile görüşen gazetecilerin muh telif suallerini cevablandırmıştır. Bütün Türkiyede sittikçe gelişen ökul ve öğretmen ihtiyacını karşıla mak üzere gerekli tedbirlerin almMakta oldufcunu. jehrimizde okulaue Sftr»r>«i bırakılmıyacağım, yeni bütçenin isteklere cevab verecek şekilde hazırlandığını, her hususta aydınlatıcı iftatistikler hazırlandığını söy!iy«n Ahmed Özel, öğret Arkast Sa 5. Su. 8 de m Fatma dün zabıtaya ifade verirken hududuna asker yollıyacak 4rablar. İsraele karşı alınacak askerî tedbirleri tesbit için temaslar yapı>orlar Beyrut 28 (R.) Irak ve Ürdün askerî uzmanlarının Ammanda toplandıklan ve bazı kararUra vardıkları bildirilmektedır. Irak askerî birliklerinin Ürdüne gideceğı ve İsrael hududunda manevralar yapacakları aa soyler.mektedır. Arkası S a . 5 . S ü lde esnaf vergilerjnin cesasız ödeme müd deti, 30 eylul pazara ısabet ettiği için I ekim pazartesi günu akçamı sona Başbakan ve Bakanlar, 4 şeker ermektedir Bu sebeble artan tehacü ' fahrikasının açıhş töreninde bumü karşılamak üzere Vergi Dairelelunmak üzere bugiin şehrimizden rinin kadrosu takviye edilmiş buljn aynhyorlar maktadır. Başbakan Adnan Menderes ile şehrimizde bulunaîi Bakanlar yurdun muhtelif yerlerinde açılacak dört şeker fabrikasının açıhş töreninde buîunmak üzere bugün şehrimizden ayrılacaklardır. Erzurum ve Erzincan şeker fabrıkalan yarın, Elâzığ ve Malatya jeker fabrikalan ise 1 ekim pazartesi günü açılacaktır. Başbakan Sabri Assali basına Başbakan dün de öğleden evvel bu hususta talimat verdiğini Vilâvete gelmiş ve geç vakte kadar imar ve istimlâk işlerile meşaçıkladı gul olmuştur Kendisinı. şehrimizŞam 28 (a.a.) Suriye Başvekilı de bulunan Bakanlarla Dış Işleri Sabri Assa'ı, basına Sovyet aleyh Bakanlığı Umumî Kâtibi Muhardarı tenkidlerde bulunulmaması hu rem Nuri Birgi ziyaret etmiştir. Arkasj Sa. 5 Sü 6 da Arkası Sa S. Sü. 2 de Yeni şeker fabrikaları Ibrahim ve sevgilisinin katili dün ele geçti: İbrahimin kaynanası! Fatma, suçunu itiraf etti ve kendisinı bu cinayete götüren sebebleri göz yaşlan içinde anlattı Yeldeğirmeni cinayetinm esrarı. a çiren. bazan da derin bir nefes alaradan tam 26 saat geçtikten sonra. rak gözlerini bir noktava dıken elli evvelki gece sabaha karşı saat 2 <\>yaşındaki katil kadın Fatma Karasu aydınlanmış, katilin şofor lbrahım.n <D«nir), göz yasları arasında, ışlediği cinayetin hesabını verirken, kızının kaymvalidesi olduğu anlaşılmıştır. Arkası Sa b Su 1 de Zaman zaman sinir buhranlan ge Suriyede Rusya tenkid edilmiyecek! Galatasaray Lisesinde yemek grevi Öğrenciler, yemeklerin iyi çıkmayışını protesto için bugün biç yemek yemiyecekler Pansiyonlu okulların ücret tneselesini tetkik eden komisyonutı raporu, dün saat 17 de Vilâyette yapılan bir toEİantıda incelenmiş tir. Okul ücretlerinin ir.dırılmesine dair itirazları ihtiva eden rapor kat'î bir neticeye bağlanamamıştır. Bazı talebe velileri, pansiyonlu okullarla yatıh okullardaki yemek lerden, tedrisatın ilk günlerinde, şikâyete başlamış bulunmaktadır Arkasi Sa 5 Sn 2 de I Oğlunu tavuk gibi kümeste büyüten ana! 45 yaşındaki kadın mahkemeye >eriWi, 7 yaşındaki çocuğu yüriiyemiyor, yalnız tavuk yeminden hoşlanıyor Bırkaç gun evve! Londramn kotu muh ti olarak tanılan Soho'da bir kulııbde asızadeler bir eğlence tertib etmısler v e orada hep bu dansla sıçrayıp dur. muşlardır Londra basını veni dapsı skandal olarak tavsıf etmektedırier Resımde. çılgınca danseden dort asılzade goruimektedır. Kadıniardan bırı heyecandan ıskarpm ve çorablarını fırlatıp atmıştır. dııren yenı ıRock and RolU Âyıplanan Dans de Ingilterede aristokratları dansı şirodı sarmıştır. Butun Avrupa gınclığmi çııgına dön Cınnet getiren kunduracı kişiyi bıçakladı Hâdise Taksimde cadde ortasında cereyan etti, Emniyet Miidür Muavini ve Dördüncii Şube Miidürü, kaçarken tesadüfen karşılarına çıkan mütecavizi. bir arkadaşımızın otomobilile takib ederek yakaladılar Belfast (Kuzey İrlanda) 28 (A.PR.) Oğlunu tavuk gıbi kumeste büyüten bir anne tevkıf edılmiş ve mahkemeye verilmiştır. 45 yaşında dul bir kadın olan Mrs Margaret Halpenny, «oğlunu tavuk gibi yetiştirmek» suçundan mahkemeye verilmiştir. Öğrendığimize göre Maliye BaBugünkü celse yalnız 4 dakika sürmüştür. Savcı daha fazla delil topla kanlığı, İstanbulda halen Hazine mak için mehil istedığınden muhako elrnde bulunan on bin küsur parme geri bırakılmıştar. ça arsa ile beş yuze yakın binanın Arkast Sa. 5 Sü. 1 de süratle satışına karsr vermiş ve Şehrîmizde 10.000 arsa ve 500 bina satılıyor bu hususta gereklî emir İstanbui Defterdarlığına tebliğ edilmiştir Defterdarlık bu satışlar için lüzumlu bütün hazırlıkları tamamla Arkası Sa. 5 Sü. 2 de Bayarm Kayseridehi tekikleri Maliye Bakanlığı, Hazine elinde bulunan arsa ve bîhaların süralle satılması için Defierdarlığa emir verdi Nefes Alan Utanbul: l Kayserı 28 (a.a.) Bu sabah Ankaraf'^r şehrimize gelmiş bulunan Bısıcumhur Celâl Bayar, istasyor H Kayseri mebusları. Vali, Beleoıve Reisi, kolordu ve yurd içi bolşe kumandanlan ile diğer sivil ve^ askerî erkân, cemiyetler ve demekler temsilcileri ve büyük bir vatandaş topluluğu tarafından kısılanm'ştır. İstasyondan şehre kadar yolun iki tarafım dolduran Kayserililerin Arkası Sa. 5 Sü. 2 de Türk Alman millî gttreş karşılaşması Müsabaka bu gece Hoff'ta yapılacak Hoff 28 (Haluk Durukal telefonia bildiriyor) Milli Grekoromen gü reş takımımız yarın gece burada Alman millî takımıle karşılaşacaktır. Bugün Hoffa vâsıl olan takımımız merasimle karşılandı. Çek hududunda 79 bın nufuslu ufak bir şehir olan Arkast Sa. 5. Sü. 3 de İstanbui cihetinîn yakın bir gelecektekî inan Imaz manzarası RÖPORTAJI YAPAN: ŞAHAB BALCIOĞLU Garbis (sağda) maçtan önce Arjantinli rakibi ile birlikte IJimentosuiistimâü sanıkları Zonguldaga gönderildi Zanguldaktaki çimento suiistimali hâdisesile alâkalı olduğu iddia edılen ve haklarında gıyabî tevkif karan verilip, evvelki gün şehrimiz polisi tarafından yakalanan tacir ve DP. il idare kurulu üyesi Adnan Taner ile Filyos Belediye Reisi Mehmed Dinler dün akşam adalete teslim edilmişlerdir. Maznunlar, yanlarında avukatlan Boenos Aires (Hususî) İki mas yapmak üzere Arjantine gelen Türk ve bir muhafız olduğu halde huboksörü Garbis Zaharyan bir haftahk susî otomobilleri ile Zonguldağa Arkası Sa. 5. Su. 3 de hareket etmişlerdir. Cani ve baâtanede yatan polis memuru Yansı 5 ineı sahifede Garbis Arjantinde yenildi Ondördiincö Millî Tıb Kongresi dün açıldı Eminonu ile Atatürk Izmir 28 (Teleionla) 14 üncü Milli Türk Tıb Kongresi bu sabah saat 10 da' Elhamra sinemasında törenle Koprusünü bağla>acak 33 metre genişliğindeği jol bilâhara bütün Halici »çılmıştır. Mprasimde Sağlık Bakanı dolaşarak Karakoy mejdanında nihayet bulacaktır Nafiz Körez, mebuslar. Vali. Bele Ya*tsı 5 inci sahijede tiye Reisi, Vekâlet Müsteşarı. gene1 raller, askerî ve mülkî erkân, 500 e yakın doktoda kalabalık bir davetli kütlesi bulunmuştur. Istiklâl Marşaa müteakıb Sağlık Bakanı kongreyi bir nutukla açmıs. hazır bulu Arkası Sa. 5. Su. 3 de 90 yaşında bır ıhMyar adam öldüreceimış gaze.eler Azrail Ah, bu benim unut kanlığım
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog