Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

32 nci yıl sayı 11.555 u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NADf Telgraf ve mektub adreâ: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu îstanbul No 246 Telefonlar: ümumî Santral Numarası: 224298, Yazı îgleri: 224299, Matbaa: 224290 FİATLARIMIZDA İNBİfflİE Emsalsiz Çantalı Plâstik Naylon Yağmurluk Pardesüler Perakende Fiatı: ^cele fırsattan istifade edıniz Mal dükkânımızda eslım edilir Mahmntpasa Caddesi 3436 İstantanbul \ Giyimevi 2 foma 28 Eylül 1956 LIRAYA Hürriyet P. yıldırım ekipi Kanalı Kullananlar Neclisine başvurdu Birliöine katıldık Arab orduları savaşa hazır vaziyete geldi Ürdün Kralı «mütecavize bir ders vermek için hepimiz çarpışacağız» dedi Beyrut 27 (R.) larael ordusuna bağlı bir tugayın evvelki gece Ürdune karşı giriştıği askerl harekât bütün Arab memleketlerinde galeyan husule getirmistir. Bugün bir Lübnan gazetesine beyanatta bulunan Ürdün Kralı jöyle demiştir: tOrdumuz artık hududda toplanmış olup muhtemel Israel tecavüzünü karsılamağa hazırdır. Tecavüzü kırmak ve mütecavize bir ders vermek için hepimiz çarpışacağız. Suriye Ürdün paktı muhakkak ki faydalı olmuçtur. Muahedenin yenj akdedilmis olması ve süratle tam tesirli bir hale getirilmesi için gerekli Arkas\ Sa. 5. Sü. 4 de Çelikbaş dün Gölcükte gazetecilere: ((Vatandaş Milletvekili münaseKeyfiyet Hariciye Vekâleti tarafından Konferans betlerine mâni olnıağa teşebbüs edenlerin önünde sonunda takibe Başkanı İngiltere Hariciye Vekiline telgrafla bildirildi mâruz kalmaları kanunlarımızın hükümleri icabıdır» dedi Yunan basını bize kin ve gayz saçıyor! Ankara Radyosu soruyor: « Gazetelerinin bu hiicumlanndan ne kazanacakalardır? bunu cidden bilmek isterdik!» Ankara 27 (Telefonla) Bu akşam Radyo Gazetesinde, Yunan basınının Türkiye aleyhinde giri}tiği yersız hücum ve iftira kanpanyası ele almmiş ve bu basının, Kıbng meselesini vesıle ittihaz ederek durmadan Türkiyeye hücum etmekte olduğu kaydedilmiştir. Radyo Gazetesinjn yorumunda şöyle denilmiştir: «Ne zaman Türkiye veya Türk kelimelerini kullanmak icab eder»e, Türkiye ile yakından, uzak Arkası Sa. 5. Sü. 5 de Katillerden Mustafa Inerin sorgusu yapılırken Ankara 27 (a*.) Hariciye Vekâleti basın bürosundan bildirilmistir: 1 Dahiliye Vekili ve Haricıve Vekâleti Vekili Ethem Menderes bugün 27 eylul 1956 tarihinde Londra konferansına başkanlık etrriş olan İngiltere Hariciye Vekili Mr. Selwyn Lloyd'a gönderdiği bir tel Arkası Sa. 5 Sü 5 de "Akis,, dergisi mesullerinin muhakemesi Jandarma katiüeri dün Izmirde az kalsın linçediüyorlardı İzmir 27 (Telefonlai Dun sabaha karşı Balçova ılıcalaıında bir jandarma erini öldüren Osman Akçay i!e Mustafa Inel bugün sorgulannı muteakıb tevkıf edilmişlerdır. Sanıkların adlı\eye girış ve çıkıslarında hal kın lmç teşebbüsünde bulunmasınDünkü celsede Yusuf Ziya Ademhan hâkimlerinden tazminat davası açtığını, binaenaleyh hapun mevkiine girdiklerini büdirdi ve reddihâkim talebinde bulundu Evvelki |ün Kandırada Hürriyet Partisi lokali önünde milletvekili Hasan Kangal, halkı dağıtan bekçilerle Urtışırken Yazısı 5 inet tahifede NATO için en büyük tehlike: Bezginlik! Gnl. Gruenther veda nutkunda Atlantik paktının önemîni belirtti T« TtirkYunan kesiminin en kritik bölge okluğunu kaydetli İzmir 27 (Telefonla) NATO Avrupa kuvvetlen Başkumandani Orgeneral Gruenther bugün hususî uçağı ile şehrimize gelmiş ve NATO karargâhında ıki yüzden fazla Türk, Amenkan, İngıliz, Fransız, îtalyan ve Yunan subayına hitab ederek, NATO'yu oven bir konuşma yapmıştır. General konuşmasmda, NATO ittifakmın yalnız saldırganlığa karşı savunma bakımırt Arkası Sa. 5. Su 2 de Bölükbası dün gece 10. seyahatini tamamladı Kırklareli C. M P. İl Kongresinde idare heyetinin , Hürriyet Partisini öven ve işbirliğinden bahseden sozleri rapordan çıkarıldı Kırklareli 27 (Hususi surette giden I arkadaşımız Kayhan Sağlamer bildııiyor) Bolukbaşının katılmasıle bugün akdedılen C M P. Kırklareh il kongresinde işbirlığı ıle Hürriyet Partisi ve C.H P. ye taalluk eden kısımlar îrfan Orucun teklîfı ıle ve 198 delegenin kararile faaliyet raporundan çıkarıldı. Bu muhim hâdiseye sebeb olarak C. M. P nin yüksek menfaatleri gösteriliyordu. Dün îstanbul Empiyet Müdürlü Halbuki şimdiye kadar ilk defa olarak bir C. M. P. il kongresinde ğüne, son senelerın en yaşh sanığı Arkası Sa 5 Su 2 de getirılmi'jtır. Arkası Sa. 5 S'd. 2 de Ankara 27 (Cumhuriyet . Teleks) Bugün şehrimiz Toplu Basın mahkemesinde Akis dergisi aleyhihe açılan ıki davsya bakıldı. dan endise edilerek çok sıkı emniyet Arkası Sa. 5. Sü. 1 de tedbırlerı alınmıştır. Buna rağmen toplanan kalabalık sanıklara tukürük yağdırmışlar ve aleyhte tezahüratta bulunmiLşlardır. Maktul jandarma Mehmed Ceyhanın cenazesi de bugün askerî merasimle kaldırılmıştır. İzmirdeki basın davası talebini reddetti MaJhkeme, Savcının gizlilik femir 27 (Telefonla) Şehrimizde intısar. eden Demokrat îzmir gazçtesinde çTkan «İnsaf be Paşam» başlıklı fıkra dolayısıle açüan davaya Arkası Sa. 5. Sü. 1 de Oktay Engin Ankarada Facia kurbanlan ve cinayete sahne olan ev Firari Belediye Reisi ve tacir Istanbulda yakalandılar • 90 yaşında bir Cumhur ihtiyar, adam öldüBaşkanmin receğini seyahati Esrarlı cinayetlere bir yenisi daha eklendi Zengin bir şoför ve Hemşire Okulunu bu yıl birincilikle bitiren 19 yaşındaki sevgilisi, bir yatakta tabancayla öldürüldüler; katil aranıyor Evve'ki gece yarısı Kadıköyde bir şahıs tarafından tabanca ile 51 Yeldeğirmenınde esrarlı bır cına durulmüşlerdir. Cinayete kurban giden şoför, yet daha işlenmiş. evlı ve iki çocuk baba ı bır şoförle, birkaç gün Yeldeğirmenınde İzzettin sokağınevvel iğfal ettıği sevgıüsi, meçhul Arkası Sa. 5 Sü 5 d« Yunanistandan kaçıp mefflleketimize sığınan genc endişe etmediğini, mücadeleyi sevdiğini söylüyor MlSI.t MAN OLAN BESSAM Belçikah bir hâkımın kızı olan Bayan Martıne Von Schoote (sağdakı) Sark minyatur ressamıdır Dun, sergı açmağa gittıfı Izmırde bir «ydır tvlerınde mi. ı«fır kaldıjı 5«yan Tarancı, Sırrı Tanncı ve Bergama Muzesl Mudurunün deliletile Izrnir Muftuluğur» gıtmij. dint lormalıteleri tamamlıyarak Muslü. man olmuştur. Fatma adını alan BelçııkaU ressam, Hazretı Muhammede ve Muslumanlığa daır bir çok kitab oku. duğunu ve senelerce evvel kaiben Muslumanlığı kabul ettigini iöyİMnektcdlr Orman yakanlara ağır cezalar Meclise bir kanun teklifi veriliyor Antalya 27 (Telefonla) Son dört sene zarfmda Turkiye B. M. M. n» 42 kanun teklıf etmek suretile kanun teklrf rekordmeni unvanını alan Burdur mebusu Mehmed Özbey, caı Arkası Sa. 5. Sü. 3 de Ankara 27 <a a t ReisicumhuT Celâl Bajar. beraberinde Hususî Ka lem Müdürü ve Yaverleri olduğ'J halde bugun saat 16 05 te, Erzurum postasma bağlanan hususî bir vagonla Kavseri istikametinde hareket etmistir. Devlet Reisi garda, Vekiller MebUslar. Başvekâlet Müstpsarı. Ankara Valısi, Generaller. Vekâletler müs Arkası Sa 5. Su 3 de Mareşal Tito Rusyaya gitti Tacir ve D.P. İl İdare kvrulu üyesi Adnan Taner Belgrad 27 (a^.) Yugoslav Devlet Reisi Mareçal Tito, «şi Madam Jovanka Broz, BosnaHersek milll meclis başkan yardımcısı Al«xamdre Ankoviç ve kısa bir istirahat müddeti geçirmek üzere 19 eylulde hususî surette Yugoslavyaya gelmiş olan Nikita Hrutçef bu sabah özel uçakla Rusyaya hareket etmişlerdir. Arkası Sa. 5 Sü 6 da Îstanbul Radyosu Türk Musıkisi Müsaviri Munır Nureddin Selçuktan dün şu tavzihi aldık: «Bugünkü gazetenizde hakkımda çıkan bir yazı dolayısıle aşağıdaki tevzihi gönderir ve bunun ayr.ı 5ÜDoksanlık Mustafa Çiçekçi, Emniyet tund» neşrini rica ederim. Mudurlüğüne getirilirken Arkası Sa,. 5. Sü. I de Münir Nureddin Yeni kibrit fabrikası Radyoevi hâdisesi dün isletmeye açıldı için ne diyor? 4,5 milyon Iiraya mal olan fabrikaııı isHhsalile, kibrit ithaline lüzum kalmıyaeak Oktay kız kardesi ile Yazm 5 itıci sahifede Turkiye Endüstri ve Ticaret Anonım Ortaklığının Istinyede vücude getirdıği kıbrit fabrikası dün Başbakan adına Devlet Bakanı Emin Kalafat tarafından törenle aÇilrnışür. Törende Ulaştırma Bakanı Arif Demirer ile îstanbul milletvekilleri, Vali ve Belediye Başkanı Fahreddın Kerim Gökay, îstanbul ticaret ve sanayi âletnine mensub kimseler, malî müessese müdürleri hazor bulunmuştur. Arkası Sa. 5 Sü 6 da İntikam almak için yaman 14 üıtcü Tıb Kongresi bugün açılıyor BarbarM Anıtı önünde dün yapılan törea bir tuzak Ispartada bir adam kansını 4 Konyalı tacire 2000 Iiraya satmağa razı oldu. fakat aynı zamanda jandarmaya (karımı kaçıracaklar) diye ihbarda bııhındu tsparta 27 (Telefonla) Bugün Sütçuler kazası adliyesine mahıyeti itibarıle nadir rastlanan bir hâdise Filjos Beledoiye Reisi intikal etmiştir Haber aldığım'.za Mehmed Dinler göre Sütçüler^e A Y adında bir şa(Yazm 5 inci tahijemizdt) Arkası Sa. 5. Sü. 2 de Donanma güıtii kutlandı Preveze zaferinin yıldönümü v« Donanma günü dün Taksim meydanında ve Beşiktaşta Barbaros anıtı önünde yapılan törenlerle kutlanmıştır. her ıki anıta çelenkler konmuj, günün ebemmiyetini belirten hitabelerde bulunulmuştur. Deniz Eğitim Kolordu Kumandanlığınca dün öğleden sonra davetlilere Dolmabahçedeki Deniz Müzesi gezdırilmistir. Müzenin gezilmesinden sonra Savarona okul gemisi ile Yassıadaya götürulen misafirler buradaki deniz eğitim tesislerını gormü«ler ve yapılan spor gösterilerinde hazır bulunmuglardır. İzmir 27 (Telefonla) 14 üncü Millî Tıb kongresi yarın saat 10 da Elhamra sinemasında Sağlık Vekili Dr. Nafiz Körezin bir konusmasile açılacaktır. Bu münasebetle Vekil bugün saat 14.30 da uçakla jehrinuze gelmiştir. Ayrıca kongreye istirak edecek olan 900 delegeden 600 ü de şehrimizde toplanmıştır. Kongre münasebetile yarın saat 10 da bır merasim yapılacak ve bu merasimde Sağlık VekiUle Türkiye Tıb Encümeni Başkanı Ord. Prof. Ekrem Behçet Tezer birer konuşma yapacak lardır. Merasimi müteakıb kongre Arkası Sa. 5. Su 6 da mu^i .İsrael Ürdüne hücum ettl Acaba hangi yıldıza göre jolutnu bulsam?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog