Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

TIRSAT Borusuz, uzun 6mürlü, emsalsiz TÎRSAT gaz | ocağı başlıklarını her yerde arayınız. Düşük kaliteli taklidlerinden lakmınız. TİRSAT tras. makinelerimiz çıkmıştır. TİRSAT gazocaklarımız da yakrnda piyasaya arzedilecektir. TİRSAT Ticaret ve Sanaji T. A. Ş. îstanbul, Sultanhamam, ıdıkiye han No. 2» Tel: 27 37 51 22 54 52 32 nci jnl sayı 11.5 4 u m h u ri yet KURUCUSUrYUNUS NADf Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbu) Posta Kutusu Istanbu! No 248 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 224298, ¥azl îsleri: 224299, Matbaa: 224290 Perşembe 27 Eylü) 1956 Her şeyi temizler. LEVER MAMULÂTIDIR. Kıbns için yeni ve kat'i kararımız Ankara 26 (Telefonla) Bu akşamki Radyo Gazetesinde. Kıbrısla alâkalı olarak mühim bir konuşma yapılmıştlr. Bu konuşmada, Londra tarafından Kıbrısa tekrar gönderilen Ingiliz Anayasa Eksperı Lord Radcliff'den de bahsedilmiştir. Adayı Yunanistana bağlamak isteyenlerin tedhi$çihğe devam ettiklerini, böylece emper>alist gayeler peşinde koşulduğunu hatırlatan Radyo Gazetesi şunları kaydetmiştir: «Bu şerait tahtında adaya muhtar bir idare temin edecek bir anayasanın tanzimi hiç de mümkün görülmemektedır. Nitekim gene ajans haberlerinden öğrendiğimize göre Kıbrıstaki soydaşlarımız tedhişçilik devam ettikçe Lord Radcliff ile anayasa müzakerelerıne girişmıyeceklermi bildirmi^lerder. Soydaşlanmızı bu jekilde hakette hakh görmemeğe imkân yoktur. Mahallî muhtariyet idaresi tesH ve bunun içın bir anayasa yapıması işlerini makul ve şayanı kabul addetmek ba^kadır, bu işlere girişmenin zamanını tesbit etmek başka dır. En iyi fikirler ve niyetler, zamanı iyi seçilme den tahakkuk ettirilmeğe çallşıhrsa, hem güzel fırsatlar kaybedilmesi hem de istenilene yani vaziyetin düzelmesine hizmet etmiyecek neticelerin Arkası Sa. 5 Sü 2 de Meşru haklarımızı haleldar edecek her hangi bir kararı, kim tarafmdan Adapazarının Pâmukova bucağında cereyan eden hâdise sonunda alınırsa alınsııt reddedeceğiz bucak müdürü, Çelikbaş ve Güneş aleyhinde vazife halinde hakaret iddiasile, milletvekilleri de mebusluk vazifelerini yapmağa mâni olduğu iddiasile bucak müdürü aleyhinde zabıt tuttular Adapazarı, 26 (Hususî surette giden I arkadaşımız Kâzım Kip telefonla bıldııyor) Hürriyet Partisi yıldırıır, ekipinin bugun Kandıra ve Pamulo vada yaptığı hasbihallerde hâdiselı cereyan etti. Pamukovada hasbmaı katılanlar jandarma tarafından d> ' ğıtıldı. Milletvekilleri Pâmukova bv Hürrivel Partisi ekipi ile bir bucak müdürü arasında dflnkfl hâdise Arkası Sa. 5 Sü 2 de Kasım Gülek aleyhinde yeni bir dâva C.H.P. Genel Sekreteri Kasım Gülek hakkmda Tarsusta Mükerrem Sarolun muvafakatıle yeni bir dava açılmıştır. Bu davanın mevzuu Güleğiîi Tarsusta yaptığı bir konuşmadır. Davanın duruşmasına 7 kasım tarihinde başlanaeaktır. G*nel Sekreter bu davada tabiatile hazır bukınacak ve kendisini mahallî avukatlarla îstanbuldan gidecek partili «vukatlar müdafaa ede eektir. Bölükbaşı Babaeski nutkunda muhayyel kabineler teşkii etti C.M.P> lideri, 1958 de 5 milyon rey alacağına inanıyor; bu inançla nutkunda vaidlerde de bulundu Kırklareli 26 (Kayhan Sağlamer telefonla bıldiriyor) Osman BoluKbajı bugiın otomobille Edirneddn Kırklareliye girerken guzergâhta uğradığı Babaeski ilçe kongresinde; basuı, toplantı ve gosteri yürüyuşleri kanunlannın neşrinden sonra ilk iei» olarak; diktafonsuz ve 80 dakika süren bir konuşma yaptı ve müstakbel C. M. P. iktidarı için bol ool muhayyel kabineler teslril etH. Bölükbaşı, kendi tabirile «Bir ta 1 kım kendini bilmezlerin» C. M. P. • nin içinde, ıktidara geldiği takdirde memleketin sevk ve idaresini deruhde edebilecek cadam» mevcud olmadığı şeklindeki iddiaları cevablandırdı. D. P. nin elindeki muazzam ımkânlar karşı<nnda muhalefeti «duvara tırmanmağa çalısan bir lnsan> olarak vasıflandıran Genel Baakan; Arkası Sa 5. Sü 3 de Ticaret Bakanı Mandalincinin Amerikada almmış bir rcsnd Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasından isteklerimiz Zeyyad Mandalinci, Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının yüzde 1 komisyondan vazgeçmesini ve yardımlannı arttırmasını taleb etti Anadoluda vazife alacak doktorlara tazminat Sağlık Bakanı, muhtelif bölgelerde yüksek ücretli veya tazminatlı hekimler istihdamı yoluna gidileceğini söyledi mevcud Kan Bankasına aid 50 yatağın, lüzumu halinde umumî dahlllye İçin d* kullanılmuı uygun gö rulduğünü anlattı Memleketin hemşt re davaıı üzertnde Bak&n şunları soy ledi • Bakanlık, hemçire adedinln m«mleketlmlz lhtlyacraı karşılamıyacak durumda olduğunu gozcmune alarak, bu hususda yenl kararlar vermlştır Bu arada evll hemşirelerln g* cevl evlerinde geçirmelerl husu»u sag landı. Avrıca; mealeğtn cazıp hale ge tiri'.rnesl ve hemşlrelertn hayat »evlyelerlnin yükseltlimest bıısusunda da çalışmalar yapılmaktadır » Arkası Sa. 5. Sü. 8 de ğından çekilen General Gruenther dün refikasile raya gelmUtir. Misafir General, Rıyaseticumhur def reİc bir çelenk koymuştur. General Gruenther şere let ricalimizle vedalasmiştır. Resim, Generali Anıttedir. General Gruenther Ankarada Devlet Ricalile Vedalâstı birlikte devlet ricalimizle vedalasmak üzere Ank«teri mahsusunu imzalamış, AnıtKabri ziyaret edefine verılen öğle yemeğinde bulunduktan sonra devKabirde Atatürkün manevî huzurunda göstermek, Siiveyş işi Güvenlik Konsevinde Dün göndem ile uğraşıldı, etas müzakereler haftaya başlıyacak NewYork 26 (R.) * Süveyf meselesi bugün Güvenlik Konseyinin gündemine alınmıştır. ilk toplantıda İngilız Fransız şikâyetinin birinci müzakere maddesi olarak ele alınması kabul edümiştir. Arkası Sa. 5. Sü. 3 de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Nafiz Körez. Doktorların Ana doluya gitmeleri için Bakanhkça alınacak tedbirler, memleketimiz de çocuk felcinin durumu, ilâç it hali için döviz tahsisi mevzuların da dün izahat verdi. Washington 26 (R.a.a.) Mil Dort günden beri şehrimiz sağletlerarası İmar ve Kalkınma Ban lık müeîseselerinde tetkikler yakssı guvernörler meclisınin dünkü pan Nafız Körez, Beyoğlu İlk Yar karar toplantısmda konuşan Türkiye tem dım Hastanesinin tevsiine sılcisi İktisad ve Ticaret Bakanı verildiğini, şehrin yatak ihtiyacı Arkası Sa 5. Su 3 de gdzönüne alınarak, bu hastaned* srael 5000 kişi ile rdtine taarruz etti Munir Nureddin Selçuk i 234 5 l 2 3 12 34 56 7 3 9 1011121314 6 7 8 9 101112 4 5 6 7 8 9 10 15 Î617 18 19 20 21 13 141516 17 1819 II 12 13 141516 17 22 23 24 25 26 27 2a 20 21 22 23 24 25 26 1819 202122 23 24 293i) 27 28 2930 25 26 2728 2930 31 Değişmez takvimde aylar ve günler Miinir Nureddin aleyhine bir Donanma günü dâva acıldı törenle Dündenberi köprüden kutlanıvor tramvay geçmiyor | ^ ^ ^ M | | Ortadoğuda esmege başlıyan harb havası bütün dünyada büyük endişe ile karşılanıyor Dünkü basm dâvası Sanatkânn, Istanbul Radyoevinde okuyucu Aylâ Doğanay'ı tokatladığı iddia ediliyor Savcı, Ratip Tahirin Elde edilen resmî malumata ?öre, Londra 26 CR) Son 48 saat zarceralandınlmasını istedl fında İsrael Ürdun hududunda dün gece beş bin kişilik bir İsrael ' vahim hâdıseler cereyan etmış ve kuvveti, topçu desteği ile Ürdün nu«Siyasî Halk» gazetesinde «Mem Ortadoğuda tekrar harb havası es dudunu aşmış ve bir Ürdün bölüğü Arkası Sa 5. Sü. 2 de leketin muhtac olduğu fikir kahrameğe baslamıştır. manları» başlıkh yazıdan dolayı, gazete sahibi Ratib Tahir Burak aleyhine açılan davaya dün Toplu Arkası Sa. 5. Sü. 7 de "Değişmez Takvim,, mucidi Amerikalı şehrimizc geldi Mr. Edwards, 40 yıldanberi bu mesele üzerinde kafa yordugunu, takvimi kabul edilirse bugünkü karışıklıkların ortadan kalkacağını söylüyor 1915 yılında bir gün. Amerikada, bir şehrin ilkokulunda, öğretmen, Romalılann takvimde yaptıklsn cîeğışikliği anlatıyor ve o devirdenberi kullanılmakta olan takvim hakkmda izahat veriyordu. Cccuk!adan biri, parmak kaldıra rak sordu: «Bugün kullandığımız takvimde de bir takım kusurlar yok mu, efendim?» Öğretmen, çocuğun pek safiyane bir maksad ve merakla sorduğu bu sualı yanlış anladı ve kızcrak: «Sen daha iyisini mi yapacaksın,1» diye azarladı. Dun. matbaamızı ziyaretle. duşundü. ğu (değısmez takvim > hakkında bıze malumat ve'en Mr. Edwards, htkâvesirin burasma gelince hâlâ o jjunü yaSiyormuş gıbi ssf bir çocuk tebessümile gulumsuyordu' «Öğretmenin bu azarlayışı üzerîne kıpkırmızı kesılcım Arkadasl?rım benimle alay ederek guluyorlardı. Utauarak, yerıme oturdum Fakat o fun. denberı: »Sçn daha ıyısmi mi yapa Arkası Sa. 5. Su. l d e Evvelki akşam Radvoevinde bir yapılacak hâdise cereyan etmistir. Adli makara lara akseden bu hâdi">e.. iddiaya göDonanma günü bugün mer?simle re Münir Nureddin Selçuğun. s>e3 kutlanacaktır. Bu münasebetle sasanatkârlarından Aylâ Doğanaya Jt bahleyin Beşiktaşta Barbaros heybğı iki tokat suretile meydana gelkelı cniınde konuşmalar vapılacak miştir. Arkası Sa 5 Su 6 da Aylâ Doğanayın, ,kendi arzu ettiğı j şarkıları okumakta ısrarı üzerine, Munir Nureddin sanatkârı bir kaç defa makamma çağırtmı^tır Aylâ bu na aldırmayınca Münir Nureddin odadan çıkmış, korıdordan geçerken Aylâyla karşılaşmış ve kendisine bir kaç tokat atmıştır. A r k a s ı S a . 5. S ü 1 d e Preveze zaferinin yıldönümü münasebetiJe bugün Barba ros anıtı önünde merasim Karann tatbiki bilhassa öğrenci ve memurları sıkıntıya düşürdü; sabah ve akşamlan öğrencilere mahsus tramvaylar işletilmesi için Vali alâkalılara emir verdi Tramvaylarm Kdprüden geçmemesi bunlar bir kaç güne kadar şehrimize kararı dün sabahtan itibaren tatbık gelmiş bulunacaktır. Yeni arabaların edılmeğe başlanmıştır. Bu kararla gümrükten süratle çıkarılması ilgili Köprüde trafik ferahlamış olmakla Arkası Sa. 3. Sü. 5 de beraber halk ve bilhassa öğrencilerle vazıfelerme erken gıtmek mecburiyetınde olan memurlar çok sıkınti çekmişler, duraklarda büyuk bu ızdiham husule gelmiştir. Öğrenciler den bir kısmı okullanna yetişememislerdir. Bunun üzerine Vali vt Beledıye Başkanı Gokay, yalnız öğrencilere mah>aıs olmak üzere ihtiyacı karşılayacak kadar tramvay arabasınm geçmesi için emir vermiş, emrin tatbikma başlanmıştır Bu arabalar sabah ve akşamlan işliyecektir. Tramvay ve Elektrik tdaresi 100 otobüsün Çekoslovakyadan gelmesini müteakıb izdihamm azalacağını ümid etmektedir. Otobü.'lerden üçünün evvelki gün geldiğini yazmıştık. 19 araba yola çıkarılmış olup Vrîa, 10 aydanberi belediyesiz Izmir 26 (Telefonla) Bir seneye yakın bir zaman önce yapılmış olan Urla Belediye seçimleri yepyeni biı" mahiyet almış bulunmaktadır. Bilindiği gibi Urla seçimleri önce müstakiller tarafından Arkast Sa. 3. Sü. 3 de Randevuevindefl nikâh dairesine! Doğubayazıdda şiddetli soğuklar birdenbire başladı Doğu Bayezid 26 (Hususî) İki gündenberi devam edesı kuru soğuklar birdenbire şiddetini «rbr Arkası Sa. 5. Sü. 2 de Bir genç, randevu evinde suçüstü yakalandığı ka^mla yıldınm nikâhı yapıp evlenecek Ahlâk zabıtasınuı bir evde yaptıği cürmumeşhud, bir yuvanm kurulnıasjıa sebeb olmuştur. E\velki gece ahlâk zabıtası memurları tarafından, Aksarayda otu ran (M.) isminde bir kadının evine Arkası Sa. 5 Sü 5 de Mr. Edward Cu mhuriyet matbaasmda Terkosla Kâğıdhane arasındaki 1000 milimetrehk isale hattı Dörtyol civarında bir noktada ânza yapmiftır Ekıpler tamirata hemen başlamışlarsa da ârızanın ancak bu akşama kadar giderilebileceği Ankara, 26 (Telefonla) Casus dün ağır hapis cezasına çarptırılmış tahmin edilmektedir Sular İdaresi luk suçundan sanık olarak bir müd lardır. Siyasî mahkemenin dünkfl celse Müdürlüğü, bugün şehre az ve zaddettenberi şehrimiz 2 numaralı «»keri siyasî mahkemede yargılanan sinde Ahmed Özdemirm facı'ıvotiprı man zaman nobetle su verileceğıni Arkası Sa. 3 Sü. 4 de bildinr.ektedir. Ahmed Özdemir ve Ahmed Erçetir Bulgaristan hesabına Terkos casnsluk yapan 2 göç borusu men mahkum oldular patladı Ahmed Özdemir 24 sene 4 ay. Ahmed Erçefin 15 sene hapis yalaeak be*. HZ kadın UcareU ABZ VE TALEB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog