Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

\ Yeni Oyunlar ve Öğretimi Yazan: RUHİ SEL Ckokul öğretmeni ve Oğretmen Okulu öğrencilerinin yardımcl kitabı rîayat bilgisi ile ilgili orijinal sınıf oyunları, eğlenceli ve eğitsel bahçe oyunlarl Fiatı 2 Iira Isteme adresi: Trabzon Oğretmen Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni RUHİ SEL 32 RCİ yıl sayı 11.553 umhuri KURUCUSUrTUNUS NADt Pelgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu Istanbul No 248 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 224298, Yazı Isleri: 224299, Matbaa: 224290 ^ \ Ahdülhak Adnan Adıvar Çarşamba 26 Eylül 1956 (Eşi Halide Edib Adıvar tarafmdan) Tanesi 3 Liradır Ahmed Halit Yaşaroğlu Kitabçıhk ve Kâgıdçüık T.L.Ş. İstanbul DOKTOR J Kongresinde siirpriz dair Partiler olanlar arasında işbirliğine raeyyal idare heyetine seçildiler 185 dakika kürsüde kalan Bölükbaşı, konuşmasında iktidarı şiddetle tenkid etti C. M. P. Edİme IlAdliyeYekilineatfolunanbasına bir taınim için sözlii soru Gümrüklerde bekleyen nallar Malatya mebusu, C. H. P. Meclis Grupu başkan vekili Nüvid Yetkin, Büyük Millet Meclisine Ba?bakan t» rafından cevablandırılması isteği ile bir sözlü soru vermiştir. Bu söılü soru şöyle başlamaktadır: «Adalet Müsteşarı Hâdi Tanın parafı ve Adalet Vekili Porf. Hüseyin Avni Göktürkün imzasile 13 61956 tarihinde 52 genel ve 18 özel sayı ile C Müddeiumumıliklerıne bir tamim Bu malların yurda itha^ne gonderildiğı ve bu tamımde: dair esasları ihtiva ien A 5680 ve 6334 sayılı kanunlann tadıllerine dair olan 6732 ve 6733 asirküler neşredildi yıh kanunlann vekâletın gorüşü üe tr.hlıl ve tefsire tâbi tutularak ezAnkara 25 (Telefonla^ İktisad cumle kanunun tedvın mnksadı hüve Ticaret Vekâleti taraftndan dış kumet ve komisyon esbabı mucibeticaret ışlerme dair 604 ve 605 sayılı lerınde zıkrolunduğundan ayn bir 2 sirküler neşredılmıştır. Bunlardan tarzda izaha çahşılmakta. , 604 sayılı sirküler mer'i dış ticaret B 6732 sayılı kanunun 7nci madrejimine tevfikan iktisad ve Ticaret desinin tefsir ye izahı sadedinde Vekilince bilumum tediye şekillerine (7 nci maddede kimlerin sahıb gösgöre verilmış olan ıthal müsaadeleterileceği açıklanmıştır. Mevkut» rine aid müddet temdidi taleblerine sahibliğinde muvazaa yoluna sapılaaiddir. rak başkalarının sahib olarak göste Arkast Sa. 5. Sü. 3 de rilmesi suretile yapılan mevkut* nej riyatı zabıta tarafından da menedilecektir.) denilmekte. m •••••<••• M I j Yukarıda görülen resim, AfriC Gene 6732 sayılı kanunun u M 16 nci maddesinin 1 inc! bendinin tefsirinde de (Muhteviyatı suç teşkil kanın hattl üstüva civan eden bir yazmın neşredilmiş olması bir şehrinde çekilmiştir. Yalnız gözleri görülen bu kadınlar, Afrika kıtasındaki İngiliz müskB«id unsuru için kâfi görülecektir. temlekelerini gezmekte olan Prenses Margareth i seyretmektedir. İngiliz Kraliçesinın kız kar Arkası Sa. 5. Sü. 6 da deşi hâlen Kenyanın Mombasa jehrindedir. C.H.P. Grup Reis vekili, Başbakandan soruyor: «Böyle bir tamim yapılmışsa Vekilin kaza organlarına direktif vermesi, Anayasa hükümlerile nasıl telif ediliyor ve bundan sonra hâkimlerin karar istiklâlin den emin olmak mümkün müdür?» Ânkaradaıt notlar C.M.P. nin teklifi reddi halinde partilerin işbirliği tasavvuru suya düşecek Edirne 25 (Kayhan Sağlamer telefonla bildiriyor) Genel Başkan Osman Bolükbaşınm da hazır bulunarak bır konuşma yaptığı bugünkü C.M.P, Edirne il kongresinde dün geceyarısından sonra teşki lâta kayıdlarını yaptıran ve muhalif partiler arasındaki isbirlığine mevyal eczacı Şefik Önengüt ve 50 arkadaşı idare heyetini ele geçirdiler; Önengüt ve arkadaşlarl aşın Arkası Sa 5 Su 2 de (Ecved Güresin bildiriyor) Ankara, 25 C.HP merkes İdare kurulu toplantısından «onra Partl Mecllslnln de aoele olarak fevkalâde toplantıya çağırılmau Ankarada ehem mivetle takıb edlllyor. Oyle görulmektedir kl: C.H.P Mec. llsl. evrelce de beyan edlldlğl gibl 1* blrliği prenslblnta zaten katml edllmış olduğunu cevabtn blldirecek ye maddeler üzennde yapılacak görüıme lerl Ise. Kunıltaydan almması gereken yetkiden lonraya bırakacaktır. C M P ye gellnce: Hür. P. al muhtl ras:mn tevdl tarihlnden on gün geçtlftl halds C.M.P umumt idare heyetl nln toplanman glbl bır teşebbüae gef mls degildir T« partlnln ileri gelenlerl şimdlllk işbirliğine yanaşmıyacakları. nı aözlerıle. flilelrlle göstennektedlr. C M.P. nm isbirllgı flkrlne yanaşmımaıinın sebeblerl şoyle hUl&ıa edllebllir: 1 Partl 1954 den bu yana gözl* görülur blr gellşm» kaydetmljtlr ve Galata köprüsündt ya bu gellşme ldarecilerl 1958 lçra ümld ya kaldırımlarının talendirmektedır. • Arkon 5a. I, Sü. 5 t« mirine yarından itibaren başlanacaktır. Tamirat dolayısile, köprüyü yay» geçenlerin yolun bir kismını işgal edeceği gözönünde tutularak, tramvay seferleri kaldırılmaktadır. Tatbikata yarından itibaren b«flanacaktır. Yukancta Galata köprüsünün yüksekten alınan bir resmi görulmektedir. (Buna dair taisilât 2 nci aahifemizdedir.) Kara Çarşaf... Fakat Afrıka'nın Oriasında ndaki Galata Köprüsüntfe Tamirat Hür. Paîti yıld'rım ekipinin Balıkpazarında 70 dükkânın Kocaelinde yıkılmasına derhal başlaıuyor temasları Diikkânlann tahliye edilmesi için HjiHlere tebligat yapıldı, Karaköy meydanının yıkılan kısmının tanzimine başlandı İzmit 25 (Kâzım Kip telefonla bildirivor) Burdur mebusu Fethi Çelıkbaşın başkanlığında Kocaelı mcbusu Turan Guneş, Çanakkale mebusu Safaeddın Karanakçı ve Tokad mebusu Hasan Kangaldan müteşekkıl Hürriyet Partisi yıldırım ekıpi bugun saat 11 de Gebzeye vardı. Çelikbaş ve arkadaşlan küçük meydanın hemen yanındakı kahvede Gebzelilerle ıki saat süren bir hasbıhal yaptılar. Vatandaşların temennılen bır kaç nokta etrafında toplamyordu: Arkası Sa. 5 Sü. 2 de Dünden itibaren Aksaray garajının etrafındaki uiak binaların kaldırtlmasına ve Eyüb camiı civarının açılmasına başlanmıştır. Diğer taraftan Evkaf Umum Müdurluğü Belediye tahvılâtmdan ?0 milyon liralık satın almış ve aynca Belediveve iki milvon liral'k ikrazda bulunmuş olup bu para EminönüUnkapanı yolunun istimlâkine sarfedilecektir. Güvenlik Konseyi bugün toplanıyor Heyetimiz Londradan dün döndii Büyük Elçi Muharrera Nuri Birgi, Süveyş kanalını kullananlar birliğine iştirakimizin bir teknik meseleden ibaret olduğıınu söyledi NewYork 25 (R) Güvenlik konseyi yarın öğleden sonra topla narak Süveyş meselesini inceleme ye başlıyacaktır. İlk gün gündem tespıt edilecektir. Hâlen ortada ıki şikâyet vardır ve bunlardan biri Süveyş meselesi ele alınacak, Avusturalya Başbakanı, Kanalın tesliminin Batı için intihar olacağını söyledi Nüvit Yetkio Hür. Partili milletvekilleri her tarafta ilgi topladılaı ve müdahale ile karşılaşmadı'ar Şehrimizde ımar faaliyeti hızla devam etmektedir. Balıkpazarı Unkapanı yolu üzerinde 70 dükkânın tahliyesi için ilgililere tebligat yapılmı; olduğundan buradaki dükkânların hemen hedmine başlanacaktır. Burada yıkılacak dükkânların sayısı 300 dür. Bu • Ankara 25 (Cumhuriyet . Teleks) arada Karaköy meydanının yıkıîan Hürriyet Partisi Bursa milletvekısmının tanzimine başlanılmişür kılı Sabahaddin Çıracıoğlu. sendi Arkast Sa. 5. Sü 1 de Arkasn Sa. 5. Sü. 4 de Sendikalar hakkmda sözlü soru Batıhlardan diğeri de Mıslrdan gel mektedir. Gundenı tesbitinde Veto hakkı muteber olmadığmdan ekseri yetle netiee almacaktır. Bu vaziyet te batılıların kendi şikâyetlerıni Arkası Sa 5. Sü 7 de BOYCNDAN UTANAN JAPON Japonyada bır gencın. arkadaşlan boyu ile alay «dıyorlar dıye evınden kaçtığı, dağa çıktığı ve 6 sene sonra rühayet bulundugu yazı'mıçtı Yujçarıdaki resımde. 2 metre 10 sant'm bo\\ınd« olan bu Japon gcncı goıulmektedır. Yanın. dakı 42 y.i;mdakı annesidir. Beyaz kadın ticareti yapan büyük bir şebeke yakalandı İstanbalda feandırılan genş kızlar, Adana yolu ile Suriyeye kacırıhyor, buna •uhalefet edeoîer ise yurd içinde satıhyorlarmış, şebekem» 4 elemanı tutuldu Öğrendiğimize göre, şebekenin Istanbulda bulunan elemanları muhtehf şekillerde elde ettîkleri 1617 yaşlarındaki genc ve tecrübesiz kızlann bazılarını iş bulmak, bazılarını ar Arkası Sa 5. Su 3 de C.M.P. Kooaeli Kongresine dair tavzih Londrada toplanan Süveyı Konferansında memleketimizi temsil eden Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi Büyük Elçi Muharrem Nuri Bir?iı>in baskanlığındaki delegasyonumuz dün ak=am ucakla Londradan İstanbula dönmüştür. Muharrem Nuri Birgi Londra kon feransında ele alınan meseleler °tr» fmda izahat vermiş ve demistir ki, Arka<s% Sa. 3 S i 2 de Kıbrıslı Türklerin kararı Dr. Fazıl Küçük, İngiliz ana> asa eksperi Lord Radc'iKe ile görüşmiyecek Lefkoşe 25 A.P. R,) İngüterenin «Anayasa eksperi» Lord Radcliffe bugün buraya gelmiş v» tek» rar temaslarda bulunacağını söyle Arkası Sa 5 Sü 6 da Ankara 25 (CumhuriyetTeleks> Kocaeli Emniyet Müdürü bildiri Şehrimiz ahlâk zabıtası memurlan yor: uzun zamandanberi faaliyette bulu18/9/956 tarihli ve 11545 sayılı nan ve beyaz kadın ticareti yapan Cumhuriyet gazetesinin birınci sa bir şebekenin mensublarını yakalahıfesinin binnci sütununda (C.M,P, mıştır. Kocaeli kongresinde hâdise çlktı) başhklı bir yazının intişar eylediği ve bu yazıda: (C M P. Kocaeli merkez ilçesinin 16; 9,, 956 tarihinde yapılan kongresmde Emnıyet memurlarmın hatib lerden doktor Enver Malcan ile Hüseyin Ataymanı karakola davet ettikleri ve bunun üzerine parti üyelerıle memurlar arasında müna Arkası Sa 5. Sü. 3 de .1 Başvekilin dünkü tetkikleri Başvekil Adnan Menderes, dün saat ondan ikı buçuğa kadar Vılâ yette meşgul olmuş, Devlet Vekili Kmin Kalafat. Dahilıye Vekili ve Hariciye Vekâleti Vekili Ethem Menderes, Maarit Vekili Ahmed Özel, Sağhk Vekili Nafiz Körez ile Başvekâlet Müşteşarı Salih Korur ve Dahiliye Vekideti Müsteşarı DUâveri, Hastanın kıırağındaki mısır tanesini rıkartan doktor, vizita parasını az bulunca bu taneyi tekrar aldığı yere soktu Bütün İzmir doktorlarını Gökay, Bursa şasırtan hâdise Belediye Reisinin teessürüne Dün İstanbul Vali ve Beledive Reisi Pıof Fahreddin Kerim Gökaydan şu mektubu aldık: «Gazetenizm 25 9.1956 terihli sayısında Bursa Belediye Riyasetinın İstanbul Belediye Rıyasetine karşı Vali ve Beledi\e Reis vekili Gökay, son Almanya seyahatinde, Ulaştırma Vekili Arif Demirer ile birlikte Alman amelesi arasında bir hasbıhal esnasında aynen mukabele ediyor duyduğu teessürü bildiren haberinizi okudum. Kendisinden dün akşam bir mektub almış bulunuyorum. Böyle bir teessürü yazmadan evvel bu tarzda bir beyanatım bu Arkast Sa. 5. Sü. 1 de Suriyeye 150 bin koyun satıyoruz İzmir 25 (Telefonla) Şehrimize gelen bir habere gdre Türkiye ile Suriye arasında imzalanan bir anlaşma gereğince Surıye, memleketimizden 150 bin bsış koyun satıa alacaktır. Bu mevzudaki çalışmalar Arkası Sa. 5 Sü. 2 de « Bir C.H.P. heyetinin yurd gezisi intibaları Arkan Sa. 5. Sü 1 de İzmir, 25 (Telefonla) Aydında vukubulan bir hâdise bütün doktorlar arssmda derin bir teessür uyandırmıştır. Hâdise şudur: Aydmın köylerinden birinde oturan Mustafa admda 10 yaşında bir çocuğun kulağına mısır tanesi kaç ınış ve babası kendisini Aydında bir doktora getirmiştir. Kulak mütehassısı olan doktor vaptığı müda hale neticesinde mısır tanesini çı Arkası Sa. 3 Sü. 2 de Adana 25 (Telefonla) Güney vilâyetlerinde Halk Partisi teşkilât mensublarile temaslarda bulunmakta olan Malatya mebusu Esai Doğan, Kars mebusu İbrahim Us ve parti meclis üyelerinden Dr Kemal Satınn bu temasları sona 1NSANI.ABI TAKUD EDEN HAYVANLAB Bundan sonra ermis buhınmaktadır. köpeklerin de kundura giyeceklerı, kedilerin de gözlük takacaklan Doktor Kemal Satır ve arka anlaşılıyor. Yukandakı resimlerden birinde kunduraları ile dolaşan daşlan, temaslar hakkında ba bir köpek görulmektedir. ingiliz kundura iroalâtçıları son sergilerinsına beyanatta bulunmuş, kendi de bunu teşhir etmişlerdir. Köpek sahiblerinin bundan çok hoşlan leriniıi zaman zaman polis tara dıkları bildiriliyor. Sağdaki resimde ise, gözleri bozuk olduğu için fından takib edildiğindsn şikâyet gözlük kullanmağa bajlayan ve buna çok çabuk alısan bir kedi gö Arkost Sa. 5. Sü. 2 de rulmektedir. 19 yaşmdaki oğlunu iple boğarak tarlasına gömen baba 2 yıl sonra ele geçti Katil, cinayetten »onra gazetelere ?ân vererek kayıb oğlunu bulana on dönüm tarla ye beş yüz Iira para vadetmiş Antalya 25 (Telefonla) Korkudeli kazamuan Zivint köyünde kendisine itaat etmemesi sebebile 19 yasındaki oğlu Yusufu iple boğarak öldüren ve bilâhara basıaı sabrla parçaladıktan sonra cesedini evvelâ bahçesine v« taaffün sebebile 34 gün sonra tarlasına gömen, müteakıben de üzerine ekin Arkası Sa, 5. Sü. 4 de AIMANYADA ŞEMSIYE REVAÇTA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog