Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

/ Her Şeyi Temizler. LEVER MAMULÂTID1R. 32 aa yıl sayı 11.5 2 mhuri Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbu) Posta Kutusu İstanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 224298, Yazı Isleri: 224299, Matbaa: 224290 Kor'tm K T A tf R I BUYRUĞU ÖMER RIZA DOĞRUU İki büyük bez cüd halinde takım «larak IOJRUCUSU : TUNUS NADt Sah 25 Kylul 1956 25 L İ R A D I R Ahmed Halid Yaşaroğlu Kitabçıhk ve Kâğıdçılık T.L.Ş. İstanbul Güvenlik Konseyi yarın C. H. P.( işbirliği teklifi için Stiveyş işini görüşüyor Hür. P. ne cevabım hazırlıyor Partinin merkez idare kurulu dün Heybeliadada İnönünün başkanlığında altı saat çalıştı ve netîcede Genel Başkan' parti meclisini fevkalâde içtîmaa çağırmaya karar verdî C.H.P merkez idare kurulu dün, Hür. P nin işbirliği mevzuundaki muhtırasını incelemek üzere, Inönünün Heybeliadadaki evinde altı saat süren fevkalâde bir toplatıtı yapmıştır. İki üye eksiği ile, Genel Sekreter Kasım Gülek, sekreter yardımcısı Turgud Göle, Hasan Reşid. Tankut, Dr. Kâmil Kırıkoğlu, Or I han Öztırak ve Necati İlterden müteşekkıl idare kuruluna, Gülek yerine ilk defa olarak İsmet İnönü başkanhk etmiştır. Saat 10,30 da başlayarak kısa bir yemek fasılası haric devamlı çalışma ile 16,30 da nihayete eren toplantıda; işbirliği ile ilgili 26 mad delik gündem müzakere edilmiştir. Neticede merkez idare kurulunun, karan parti meclisme bıraktığı görülmüştür. Genel Başkan Ismet İnönü tüzük hükümleri gereğinee parti mec lisini fevkalâde toplantıya çağırmaya karar vermiştir. Toplantı, 28 eylul cuma günü saat 10 da ü merkezinde yapılacaktır. Merkez idare kurulu, saat 16,30 dafi sonra çalışmasını, işbirliği mev zuunda parti meclisine sunacağı gorüş raporunu hazırlamakla geçırmiştir. Arkası Sa. S. Sü. l d e Rusyamn, durumdan fayılalamp Ortadogunun hâmisi rolünü oynamasından endişe ediliyor Amerikanın yabancı memleketlere yardımı Eisenhower'in raporunda, «Türkiye, tran, Pakistan ve Yunanistanuı askert masrafları gördükkri yardımın iki mislini bir hayli aşmıştır» deniliyor Washington 24 (a.a3 Başkan Eisenhower. 195S yılının ilk 6 aylık devresinde Amerikanın yabancı mem leketlere yaptığı yardım hakkındaki raporunu bugün kongreye sunmuçtur. Rapordan anlasıldığına göre, bu devre esnasında Amerikanın yabancı memleketlere yaptığı askeri yardım 1 milyar 900 milyon doları bulmuştur. 1950 ssnesindenberi aynı fasılSa 5 Sü NewYork, 24 (R) Güvenlik Konseyi, Fransa ve Ingilterenin talebi üzerine Süveyş meselesini incelemek için çarşamba gunu öğ leden aonra toplanacaktır. Buradaki Mısır çevreleri, Mısır Dişişleri Bakanmm müzakerelere katüacağını söylemişlerdir. Mı.ır, Güvenlik konseyi âzâsı değildır. Fakat Süveyş meselesı ele alrndığın daa toplantı salonuna dâvet edılecektir. Mısırlılaı, meselenın Güvenlik Konseyine ajcsettırilmış ol masından memnundurlar. Bo>lelikle harb tehlikesinın azalmış ol duğuna da işaret etmektedırler. Fakat batıh diplomatlar endişe •tanektedirler. Ingiltere ile Fran•anın. kanalla alâkalı bır plânı Mı nra zorla kabul ettirmeye kalkışmaları halinde Rusyanın vetosunu kullanacağını ve böylelikle ortado Arfcost Sa. 5. Sü. 4 de IIÎSM AAIIJI Bütün yurdda orta öğretim mü Ismet Inonunu» evinde dun yapılan tuplantıdan bir gorunuş, Kıbrısla Tiirk Maarifine yeni bir darbe Dr. Hüsnü Feridun vazifesinden alınth, Kıbnslı Türkler hâdiseyi protesto ediyorlar Lefkoşe 24 (Hususi) Bugün Kıb rıs Türk maaaifıne yenı bir darbe indirilmiştır. Başardığı işleıle Türk cemaatının sempatisini ve sevgisıni kazanmış olan Dr. Hüsnü Feridun. orta dereceli okullarunızın mesul müfettişliğinden uzaklaştırılmıştır. Dr. Feridun İstanbul Üniversitesi Fen fakültesinden mezundur. Yerine Ingiliz kültürü ile yetişmiş ve eşi tngiliz olan bir zat tayın edilmiştir. Ingiliz valiliğinn yaptığı bu âni değışıklık Kıbnslı Türkler arasında derin bir infial uyandırmıs,tır. Kıb Arkası Sa. 3. Sü. 3 de Zonguldak cimento suiistimali C.M.P. Liderinin Basbakamn basın toplantısı hakkındaki için Meclise verilen sözlü soru dâşüncesi: "Basın topianhsı ile İstanbuldan ziyade yıkılan dostluklar tamir ediüytr Bolukba;ı guzergâhta Hayreboluya uğnyarak hıç bir polis mudahalesi olrarksızın. kalabalık bir C. M. P grupu ile hasbıhal ettı Tesadufen Hiyreboluda bulunan C. H. P Istanbul II Başkanı Muhlis Sırmalı Bolukbajıyı 7i>?ret etmedi Ilçe tnerkezınde Genel Başkana muh. telıf sualer soruldu Bolukbaşı. ışbırli. ğın* taalluk eden soruya cevab olnrak şunları soyledı" t C. M P Genel İdare Kuıulu muhalif partıler arasında seçımlerde işbirliği yapıhııası mevzuunda hef hangi bir k?raı almağa nizamnamt hukıımlerine gore salâhıyetlı bulunma Bölükbaşı Edirnede 8 de itibaren 19561957 ders yılına girmiş bulunmaktadırlar. Şehrimiz lise, ortaokııl ve san'at okullarında veni ders yılı müna»ebetil» törenler yapılmıştır. Bu törenlerde okul müdürleri, oğretim üyelerinden biri, okul aile birliğinden bir şahıs ve bir öğrenci, başlamak üzere olan ders yılı ile ilgili konuşmalar yaparak senenin muvaffakıyetli geçmesi temennisnide bulunmuşlardır. uun Açııaı esseseleri dün ttbah w a t 9 dan şiddetli fırüna Sühunet dün şehrimizde 1 3 dereceye kadar düştü Bir müddettenberi mutedil giden hava dün öğleden sonra bırdenbure •erinlemiş ve sühunet 13 derece>e kadar düsmüstür. Aksama doğru süratini arttıran poyr»r saat 19 raddelerınde fırtma halinde esmeğe başlamış ve saatte 60 kilometreyi bulmuşrur. Arkası Sa. 3 Sü. 2 de Edirne 24 (Kayhan Sağlamer telefonla bıldiriyor) C.M.P. Genel Ba§kanı Osman Bolükbası bugun saat 19 da utomobılle Tekırdağdan Edirneye geldı. Yarın saat 10 dan ;tibaren, 150 delegenin istirakile akdedilecek C.M.P. ıl kongresınde hazır bulunacak ve bır konuşma yap&caktır. Tekirdağda bir hasbıhal sıras'nda. BaşbaVanın dun Istanbulda tertib ettığı basın toplantısı bahıs mevzuu oldu. Bu arada Genel Başkan «b*sın toplantısıle, İstanbuldan ziyade yıkılan dostluklar tamir ediliyor gahba'> şeklince konuştu. bir orman yangını galibâ,, îddiaya göre' haBBnda tevkif karan vertten ve haU firarda olan maznunlarda n Filyos Belediye Reisini Bornovada büyük Beledive Meclisi resmen mezun addetmiş Ankara 24 (CumhuriyetTeleks) Kırsehır mılletvekih Osman Alijiroğlu <C.H.P.> Adalet ve Iç l?leri Bakanlarının cevablandırması istegile B. M. M. ne bır sozlü soru vermiştir Bu soruyu bıldııiyoruz: «Turkiye Buyuk Mıllet Meclisi Yüksek Rıyasetıne Zonguldakta aylardanberı halk efkârını işgal eden ve nufuz ticaretinin eseri olduğu iddıa edılen bir çimento suiistimali mevcuddur. Verilen malümata göre vilâyete 2000 ton çimento tahsıs edılmış, fakat bunun bir kısmı usulsüz olarak levzi I Üçkardeş, fiç kişiyi İzmirli tacirlerin şikâyetleri îzmir 24 (Telefonla) Şehrimizde bulunan lzmir milletvekilleri bugün Tıcaret Odasmda İzmirli tüccarlarla bır toplantı yapmışlardır. Toplantıda tacirler resmî teşekküllere ithalâtta tanman imtiyazdan, tütünün Mıllî Korunma Kanunu şümulü içinde mütaleasından, yeni Ticaret Kanununun alelâcele hazırlanmasından ve dış ticarette istikrarsız olduğumuzdan sıkâyet etmislerdir. Ayrıca son kâr hadlerinin piyasayı hayal sukutuna uğrattığını bildirmişler ve yeniden yapüacak tâdılle nisbetlerin yük seltılmesı gerektığini ifade etmi o lerdir. Milletvekilleri, dilekleri ilgılılere ulaştıracakları vaadinde bulunmuşlardır. Hür. P. yıldınm ekipi bugün geziye çıkıyor Hür. P. dün Ticaret Bakanlığına telgraf çekerek, belediyelerce alınan son kararlardan müstahsilin zararlara uğradığını bildirdi, bir an once tedbir alınmasını istedi Hür P. milletvekillerinden Fethı Çelıkbaş. Safaeddin Karana£çı, Hasan Kangal, istanbul, Kırklarelı. Edirne, Çanakkale. Balıkesir, Bursa ve Burdur. il, ilçe ve köylerındeki vazife gezisi sırasında, Belediyece alınan kararların her sınıf zümre ve mustahsil üzerinde menfi tesirler yaptığını tesbit ederek durumu Ekonomı ve Ticaret Bakanlığına su telgrafla bildırmişlerdir: cİstanbul,, Kırklareli. Edirne, Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Burdur vilâyeJeri dahilmde yapmış. olduğumuz vazife gezileri esnasında; bağcı, bahçeci, mandıracı, meyvacı. kon serveci. çiftçi vesair müstahsilİPiın lzmir 24 (Telefonla> Bugun Bornovada büyük bir orman yangını çıkmıştır. Kuvvetli poyrazın tcsırıle çok çabuk büyuyen yangının sondürülmesi için çalışmalara dev&,n edilmekteyse de ates atlamalar vaparak yayılmaktadır. Bu büyük orman yangını Izmirin en yakın kazalarından biri olan B»r Arkası Sa. 5 Su 1 de novanm hemen sırtında bulund'ifeiiDdan ve askerî birliğe d« yaRinlı»ı dolayısile büyük bir hevecan ge,"iilmiştir. Yangın bütün lzmirlüer tarafmdan seyredilmektedir. Su âna kadar yangın sondurülememistir Bundan başka Kuşadasının Kemalpaşa kazalarında iki yangın çıkt'iıs olup bunlar da devam etmektedır. edilmiş, mühim bir kısmı da İstanbul ve Zonguldakta olmak üzere Karaborsaya surülmüştür. Hâdise aylardan sonra Adliyeyt Amasya 24 (Telefonla) Aintikal etmis ve dört kişi hakkında gıyabî tevkif karan verilmiştir. An masyanm Efse köyünde Abdurrahcak tevkif knranndan bu yana uzun nuan, Muharrem ve Yusuf isimlezaman geçtiği halde. maznunlardan rinde 3 kardeş, kızkardeşleri SeD P li Filyos, Belediye Reisi Meh Arkası Sa. 5. Su. 5 de med Dinler ve D. P. Zonguldjk ü idare heyeti azası Adnan Taneri halen halı firardadırlar. Hattâ bildirildiğine ve Zonguldak gazetecıleri Arkam Sa 3 Sü. 4 de öldürdüler Babasımn yerine ölen 3 yaşındaki çocuk Kırşehir miiletvıkili Osman Diyarbakır 24 (Telefonla) Erson hükumet kararlarından fevkalâ ?ani kazamızın Mezra köyünde bır Başbakan Adnan Menderes dün de müteessir olduklaıını, misallerıle cinayet işlenmiş. 3 yaşında bir ço öğledefi e\ v 1 Vilâyette meşgul olmüşahede ve tesbit etmiş bulunuya cuk, babasına atılan bir kurşunun muştur. ruz. Arkası Sa. 5 Su 5 rte \r\ası Sa 5 Sü 8 de Bu halin devamının önümüzdekı mahsul yılında bütün mcmlekete şamil. istihsali geriletici ve müstahsıli, telâfisi imkânsız bir şekilde mağdur edici mühim ve tahribkâr netieeler verebileceği hususunu. durum tetkık edilip, gereği bir an önce yapılmak üzerine dikkati nazarınıza sunarız. Saygılarımızla.> Pazar gunü Eyüb ilçesinde yapılan vazife gezisinde. köylünün istediği tohumluğun bir an önce temini ıçin Sa. 3. Sü. 3 de Başbakasun diinkii klkikleri Bursa Belediye Reisi İstanbul Belediye Reisine bildirdi Vali ve Belediye Reisi Prof. Gokayın 18 eylul 1956 günü gazetemizde çıkan bir beyanatı Bursa Belediyesini üzmüştür. Gökay bu beyanatında (ne istanbul. ne de Bursada Enternasyonal fuarlara ihtıyac bulunmadığını) söylemisti. Bursa Belediye Reisi, bize gönderdiği bir mektubda, Prof. Gökaya hitaben söyle demektedir: «Bu fîkrinizi Bursa Belediyesi olarak hayretle karşılamış bulunuyoruz. Çünkü, halen Bursada buyük bir saha Enternasyonal fuar için ıstimlâk edilerek mali imkânlarımız nisbetinde büyük bir kısmı imar edilmi« olup vilâyetımizin muhtelif sanayi müesseseleri mamullerinı buKAKAKO* MtVLIAM Açıması radaki müstakıl paviyonlaruıda teşhir etmektedirler. Gayemiz: tarıhî kısmen tamamlanan Karakoy meydanı» Arkas% Sa. 5. Sü. S de asfaltlama faalıyetmı gosttrıyor nın asfaltlanmasına başlanmıjtır Resım, Hamamda basın toplantısı MeıihuT pohtıkncılanmızdan biri hamamda btr bnsın toplantım »opmi|. Hıırriyet gnzetennde çıkan knskocaman bir Tesmim gördük. Topîantıyt vapan polittlcoct • » $» de. bu toplnnttdo bulunan gazettciler için de ne haftfltk! VefctiU bir sünnet meselesine ismintn fconşması talih*tzlipine vğrayan poütikacı için aynca ne fena tesaduf! Peki bu topfcıntı j/erlerinin ocaibltğınde doz gıttikçe artttnlarafc yonn i^ Uıvaletlere kadar daynnırsa poiifiknn bnniı da yapacak ve gazeteci burnlarn da gidecek midir? Bizim kulağıimza kadar gelen aöylenlder bu basın topiantısinın aslı olmadtgı, poiitikacımn gazetede kullanılmamak \kaydile alınan husuSi bir resrmnin bu jefcilde istimal edildiği iddiastnı ortaya atıyor. Anhyoruz; gazeteci arkadaşlanmız malum fcatdevi «bir dansö'z toyundupu zaman bu bir hat'adi» değildir, fakat bir parti «mtımî kıîfibi soyunduğu zaman bu bir havadistir* şeklinde tefsir etmitler. Ama canım biedeki vmumî efkânn Amerikadaki umumî efkâr oİTnadtğınt düfünerek bir relim uğruna hem bir politifcacıyt, hcm sözilnde durmıyan bir gaztUciyi hercanvafc da doğru olur Ankarada 93 dükkânın temelatma merasiminden 4 saat sonra inşaat durduruldu Gökyüzünü tetkik için Almanyada yeni bir radyoteleskop kurulmuştnr. Yukardaki resirade görülen bu radyoteleskop vasıtasile seyyarelerden gelebileeek ma>ajlar zaptedilebilecektir. Merihliler mi geliyor? Bir Ingiliz gazetesi, Merihlilerin 7 kasımda Kaliforniya üzerinde olacaklarını ve arza bir mesaj getirdikleriui yazıyor in§aat sahasııun dünkü hali CUMHURIYET Ankara istanbul (Yazısı 5 mci sahijemizde) •• * r i J , , ' A T 1» ' (Yaztst 5 tncı sahıfemizde) «Z1ILAR L'YLŞUR» HEĞEL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog