Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

İSTAMBUL HEWYORK 15 6ün için mütelter olan CIDIP GELME TUftİSTİK SINIF f EKİMDEN İTİBAREN 3 776 T L 32 oci yıl say» 11 5 1 umhuriyet KUPUCUSUIYUNUS NADf Telgraf ve mekttıb ariresr C u m h u m e t Istanhu! Po«ts Knt'isu Istanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santıal Numarası: 224298, Yazj Iş.leri: 224299, Al^tt .»a 224290 Kur'anı Kerimin tercüme ve tefciri T A N R I BITYRUĞU ÖMER RIZA DOĞRUL İki büyuk bez cıld halinde takım olarak Pazartesi 24 Eylül 1956 " 25 L 1 R A D I R Ahroed Halid Yaşaroğlu Kitabçıhk ve Kâğıdçıhk T.L.Ş. îstanbul Başvekil beklenen basın toplantısım dün yaptı Başvekil Adnan Menderes. dün saat 10 30 da, Kabataşta Tekel Umum Müdürluğu binasında bir basın toplantısı yapmış, Istanbulun imarl ve jrurddaki çeşidlı kalkınma hareket ve faaliyetleri hakkında izahlarda bulunmuştur. Toplantıda Iç Işleri Bakanl ve Hariciye Bakan vekıli Ethem Menderes, Işletmeler Vekilı Samed Ağaoğlu. Devlet Vekili Emm Kalafat, Baş"ekâle^ Müsteşan Ahmed Salıh Korur, îstanbul mılletvekıllerı, gazete sahib ve baş.yazarlan, muhtelif ıktieadî devlet teşekkulleri ve işletmeleri umum müdürleri, Belediye Beıs vekilleri, D P. II Idare Kurulu üyeleri Belediye ve Vılâyet Meclisi azaları ve muharrırler hazır bulunmuşlardır. Menderes* Ankara ve îstanbulun imarı için yapılan çalışmaları anlatırken, Galatada 18 katlı binalar yapılacağını söyledi ve: «Memleket bastanbasa veniden insa olunmaktadır)) dedi Dünkü basın toplantısındatt notlar ! Başvekil Adnan Menderes dün bir basın toplantısı yaptı. Bu toplantı nın şüphesiz bir çok hususiyetleri vardı. Bunlar arasında, sayın Başvekilin «teessufe şayan bir vâkıa» o larak vasıflandırdığı basın toplantı larmın evvelce olduğu gibi sık sık yapılması ve uzun bır zaman inkıtaa uğramaması temennisi de vardı. Bu güzel temenni her iki tarafın da en halis arzusu olarak belirdi ve bu sebeble de dünkü toplantı samimî bir hasbıhal ve anlayış havası içinde basladı ve öylece sona erdi. Iktidar partisi lideri, şehre ald çeşidli imar faaliyetleı ini gözlerimizin onune sererken, sozlerine günlük politika dedikodularından tek cümle katmadı. hattâ Îstanbulun eski ımar hareketlerine tesebbüs edenler lıak kında a>Tien şöyle dedi: Arktnu Sa. 5 S ü l d e Dunkiı basın toplantısının umumî gorunuşü (Başvekil Menderes daire içinde görulmektedir) Başvekilin konuşması Başvekil Adnan Menderes sözlerıne şoyle başlamLştır: « Gazetecı arkada^larımızla evvelce devam etmekte olan münasebetlerimızin teessüfe şayan bır vâkıa olarak uzunca bır zaman inkıtaa uğramış olduğunu kaydettıkten sonra boyle bır toplantı ile bu temasm tekrar teessusüne imkân ve fırsat bahşetmış. bulunmas'ndan dolayı Türkiye Gazete Sahiblerı Sendıkasına da bılhassa teşekkür ederım. Bu toplantımız, daha ziyade, samimî bir hasbıhal karakterini taşıyacaktır. Biz, temaslmlzm kesildiğı uzunca zamandanberi cereyan eden Arfcası Sa 5. Su 4 de gazetecilerin suallerini cevablandırırken Batılılar dün Güvenlik Konseyine başvurdular Süveyş ihtilâfıtıın incelenmesi istendi, Fransa, roüttetiklerinden şikâyetçi! Londra 23 (R) Bugun İngıltere ve Fransa hukumetleri muşte reken Guvenlık Konseyine başvurmuşlar ve Süveyş ihtılâfını incelemesmi istennışlerdır Guvenlık Kon »eyinin 26 eylulde top'anarak bu meseleyi ele slması bekîenmektedir İngıltere ve Fransa 1888 İstanbul Sa. 5 Su 1 de Oktay Engin memleketimize iltica etti Selânikteki bomba hâdisesİHe istni kanşan ve Yunan makamlannca tevkif edilen getıç, iigiK makamlara izahat veriyor Bölükbaşı Tekirdağda ağır tenkidler yaptı C.N.P. İl Kongresinde 4 saat konuşan Genel Başkaıt, Namık Kenalin hürriyete dair şiirlerini okudu Tekirdağ 23 (Kayhan Sağlamer bildiriyor) Önümüzdeki ekim aymda Ankarada akdedılecek C M. P. gen«l kongresinde, muhalefet partileri arasmdaki işbirlıği mevzuu ele alındığı takdırde aleyhte rey kul'.anacağı muhakkak «lan 105 delegenin de seçıldığı C M P Tekirdağ il kongresi bugün yapıldı Genel Başkan Osmaı Bölukbaşı Arkası Sa. 5. Su 7 de D.P. ocak kongreleri başladı Toplantı kanunu hükümleri gereğince Sinanpaşa ocağı kongresine, Vilâyet ve Şehir Meclisi üyeleri alınmadı Şehrimiz D.P kongreleri iki senelik bır fasıladan sonra evveiki günden itıbaren başlamıştır. İlk olarak ocalkarci \ başlayan kongreleıı sırasile bucak, ilçe toplantıları takib edecektir Evvelkı gece Beşiktaşta Yıldız sinemasmdd vapılar r>mokrat Par Arkası Sa 5. Su. 3 de Kıbrısfa iki kadm vuruldu Londra Konferansma katıiaıı lurk delegesi Nuri Birgi Pak>,tan temsilcisi ile beraber »V» Yeni ilköğretim kanun tasarısı 12 yıl içerisinde tatbik edilecek programla 16912 köy, 600 şehir ve kasaba ekulu yapılâcak Gülek C.M.P. kongre binası onunde il başkaıu ile goruşurkı Tedhişçiler, bir Ingiliz askerini, karısını, kızım yaraladılar Lefkoşe 23 (a.a.) Larnaka'da pazar tatılınden istifade ederek ka rısı ve k:zı ile kır gezısıne çıkan bır Ingıhz askerme Rum tethışçiler tarafından ateş açılmıştır. Ingıhz askerinin çok ağır, kızı ile karısının ise hafıf yarah oldukları bıldırilmektedr. Efes'te Artemis'in heykeli bulundu C.M.P. Kocaeli Kongresine dair açıklama Ankara 23 (CumhuriyetTeleks) Oktay Engin Yeni Ilkoğretım Kanun tasansmın e(Yazısı 5 incı $ahıfemizde) sasları hazıılanmıştır. 1939 senesinde kabul edilen Tedrısatı Iptıdaiye Ka Arkası Sa 5. Su 3 de Kocaeli Valisi Kemal Çetinerden şu mektubu aldık: «Gazetenızın 18'9 956 gün ve 11545 sayılı nüshasında birinci sahife, bınnci sutununda (C. M. P. Kocaeli kongresinde hâdise çıktı) başlığı altında ve kongrede hatıblerın karakola davet edjldikleri, dort saat sonra bırakıldıklarına d i r bir yazının intışar ettiğı görülmüştür. İntisar eden yazı tamamen asılsız olduğundan bu tekzibımizin Basın kanunu hükümleri gereğince n"şnni rıca eder, hürmetlerimi sunarım > Kemal Çetiner Bir avukat mahkemede tcvkif edildi Bakırköy asliye hukuk mabkemesmde bir avukatın tevkifile netıcelenen bir hâdise olmuştur. Duruşma sırasmda avukat Ekrem Atabay hâkimden tedbir kararı istemiştır. Hâkim, arkadaşına vekâleten duruşmada bulunduğunu, bir ceza hâkimı olan kendisinin hukuk meseleleunde karar veremıyeceğini söylemiştir. Avukatın bu mevzuda yaptığı knuşmayı hakaret sayan hâkim, kendısini tevkif ettirmLş ve Cezaevine göndermiştir. Kasım Gülek dün Bursadan döndü C.H.P. Genel Sekreteri Bursada C.M.P. kongresine giremedi, kapıda il başkanı ile görüştü Bursa 23 (Şahab Balcıoğlu bildıriyor) İstanbuldan buraya gelen Halk Partisi heyeti bugün iki ayrı koldan çalışmıştır. Kasım Gülek ve beraberindeki zevat sabah saat 5 30 da Yeni kaplıcaya gittiler. Gülek peştemala biirünerek doğnıca meşhur arslan ağzına gidip. suyun altına girdi. jıkanmağa başladı. Banvo yapıp. i^tırahat ohınduktan sonra Vedad Dıcleli, Atıf Ödül, Nusret Safa Coşkun, Bursa teşkılâtuıdan Remzi Emiroğlu, Mustafa Pınarlıdağ ve Huseyın Sırpkandan müteşekkıl bir heyet otomobillerle yola çıkıp vilâyetın muhtelif kaza ve nahiyelerine gittiler Gülek ıse sehirde kaldı ve ;aat 9 "Î0 da CJL P. il merkezinde partihlerle hasbıhallerde btılundu Saat 1010 da gene otomobillerle Uludağa çık'ldı. 2100 metre irtifada sanatoryomu v« buvük otel tesislerini gezdi. Dömışte Hüseyinalan mevkiinde bir orman yangınına rastlandı. Yangm hayli uzakta olduğu için yanına gıdılemedi ve Genel Sekreter saat 14 te şehre dönüp meşhur İskenderin kebabmı yedi. Genel Sekreter, Uludağa çıkmadan önce C H P teskilâtı vasıtasile Cumhuriyetçi Millet Partısine haber Arkası Sa 5 Sü 2 de İzmir 23 (Telefonh) Efes harabelerinde kazılaıla meşgul olan Avusturyalı Prrf Frenç evveiki şün Artemisin 'uyük bir heykelıni bulmuştu Yunan, Roma ve Bızans tarih ; uzerinde dünva ça Ar' ,<H Bir Çek subayt ucahta kactı Batı Almanyaya iltica eden hava subayının yanında bir de makinist var. Paris 23 (R.) Bugün alınan bır habere göre, Çekoslovak ordusunun bır hav a subayı kaçırdığı bır uçfkla Batı Almanyada bır hava alanına inmistir. Uçaktan bır Çek makinıstı de eıkroıştır. Her ikisi de Çekoslovakyada kaimcnın ve yaşamanın artık mümkün oimadığını anlatmışlardır. Hava subayı, hava alanmda muhafızlarm dikkatini çekmeden uçfğa yaklaştığı ve makinistle bırlikte birden havalandıklarım, yakalanmadan Batı Almanyaya varmak için güçluk çektiklerinı anlatnuştır. Sa. 5 Su 1 de Carsafın kanun yolu ile kaldırılması isteniyor Türkiye Gençlik Teşkilâtınm genel kongresi, bu hususta B. M. Meclisine müracaate karar verdi PRENSES MAKl.lREI AfRlKADA Prenses Margaret Afrıkadakı Ingıliz müstemlekelerını dolaşmaktadır Yukarıdaki resimde, Prerses yeni şapkasıle bırhkte gorulmektedir. Ingıltere Kraliçesimn kızkardeşı halen Monbaza mustemlekeler.nı dolaşmaktadır. T M G teşkılâtının 5 Genel Kongıesı ıkı günlük faaliyeti müteakıb, dun nıhayete ermiştir. Kongre saat 14 te Hukuk Fakültesı Doçenti Fıkret Çelığın «Turkı>enın Avrupa Birlığme katılmasmm faydaları» mevzuundakı konferansıle a çılmıştır. Raporlarm münakaşasm müteakıb Devrim Ocaklan İkinci Başkanı Husameddin Cmdoruk, genc lık ve devrimle ilgili konuşmasmda; daha cazib bır Türkiye kurmak için genclığın ıhmal edılmıj olan işbölü Arkast Sa. 5. Su. 3 de DÜNYAN1N EN YAŞLI ADAMI 167 yaşında olduğu soyienen Kolorabıyalı bır ıhtıyarın k=sabasından a'.ına. rak tayyare ile Ne»Yor'<g gettrı'dğıni ve doktorlar tarafından muayere edıleceğını yazmıştık. Yusarıdakı re. sımde 167 lık ıhtıyar gorulmektedir. Eğer ıhtıyarın yaşı hakkında soylenenler dogru ıse. Javer Preıra, George Washmgton'un Başk?n seçıldiğı gun dogmu; oluyor! rVlUURIH Hür. P. li mebusların Eyüb köylerindeki temasları Hür. P. Genel Sekreleri ve Bursa milletvekili İbrahım Öktem ile Tokad milletvekili Has3n Kanaal, dün Eyüb ilçesi ve köylerinde halkla temaslarda bulunmuşlardır. Milletvekileri vazıfelerini yaparken Arna\rudköyde bir jandarma konuşOTOMOBIL APARTIMANI Batı Almanyanın ilk (Otomobil ApaıümanO Frankfurt'ta «•el'v.se malara mani olmak ıstemiştır. Hür açılmıştır. Beş katlı bu park binası 400 otomobil ile 70 motosıklet alabilmektedir. Yukarıdaki resimde bu P. li milletvekilleri gezıje. saat 10 modern (Otomobil Apartımanı) goıulmcktedır. Arkası Sa. 5. Sü. 8 de Profesyonel lıg maçlaruid duıı üevam olunmuştur. Şeref stadmda yapılan maçta Ka sımpaşa Vefavı 10 yennıış; Dolmabahçe stadındaki karşılaşmada da Beşlktaş Islanbulsporu 21 mağlub etmiştir, Yukarıdaki resimde. Istanbulspor m üdafaasının Nazminın bir akınını onleyişi gorülmekiedir. (Maçların tafsılâtı ve diğer Epor haberleri son sahıfemızdedir.) İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog