Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

NİMET ERİM ŞENL1 Yıllare» Yurd idare etmlş tamnmıs re takdır edılmlş oları NİMET ERİM tecrübesl ve en 1leri metodu lle biçkl. dlkiş. el tşlerl sapka, korsa, boya vesaır derslertnl talebe»lne kolaylıkla mutlaka öğretlr Mılll E*Itlmden tudikll dlploma verlr Adres: Beçikta», Ak.retlrr Şalr Nedim cadcfesi No. 49 32 nci yıl sayı U.5>0 um u ri yet KURUCUSU:YUNUS NADf Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu Istanbu] No 246 Telefonlar: Unıumi Santral Numarası: 224298, Yazı Işleri: 224299, Matbaa: 224290 Pazar 23 Eyliil 1956 Her şeyi temizler. LEVER MAMULÂTIDIR. Bölükbaşı ve Gülek dün K. Kanununun yeni gezilerine çıktılar doflurduflu meseieler İstanbuldan Tekirdağa giden C.MP. liderL Çorludan Ticaret Sanayi Odalan ve Borsalar Birliği itibaren polis arabası tarafından tâkib edildi İdare Heyeti toplantısında tatbikatta sekreteri Kasın Guleğin Bursa seyahati hadisesiz geçti, Kongrede C. H. P. Genel arkadaşiarı iktidarı tenkid eden nutuklar söylediler Tekirdağ, 22 (Hususî surette giden arkadaşunız Kayhan Sağlamer telefonla bildırıyor) Osman BoluKba51, yedı aydanberi onuncu »/ı olarak çıktığı Trakya seyahatıne bu sabah başladı. istanbuldan hareketle jlk merhale Tekirdağa bugün saat 19.30 da muvasalat etmeden önee guzergâh boyunca köy, nahıye ve kasabalarda Toplanma ve Gösteri Yurüyüşlerı Kanununa uygun bır şekılde şa'şaasız, fakat samimıyet v» alâka ıle karşılandı ve uğurlandı. Tekirdağa takrıben S0 kilometre mesafede bulunan Çorluda ısrar ü zerıne yarım saat kadar istirahat eden Bolukbaşı, kendisinden konu; masını ıstıyen C.M.P. lilere hitaben: «Konuşma devri kapandı, bakışma zamanı başladı. Bunun da yasak e dılmesınden önce bari birbirlerimizi iyice süzelım» şeklinde konuştu. Genel Başkana ayran ikram edildi. îkin Arkası Sa 5 Sii 4 de karşılaşılan müşkttller açıklandı Atatürkiin nutku ve gençligî itham Bir Doçent, Tıb Fakültesi beşinci sınıfında «Atatiirkttn nutkunu okuyan kaç kişi var?» suatine ancak üç müsbet cevab aldığını söylüyot Tesbit edilen noktalar 0 dalar Birliği tarafından İktisad ve Ticaret Vekâîetine aksettirilecek Ankara 22 (CumhuriyetTeleks) Turkiye Ticaret Odalan, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği idare heyeti, dün saat 10 da muhtelif Oda ve Borsa başkanlanmn da iştiraklerile bir toplantı yapmış ve bu toplantıda Mıllî Korunma Kanununun tatbiki süresi içerisinda tehaddüs eden çeşidh hâdiseleri tetkik etmiştir. İlk sözü alan Birhk Başkanı Üzeyır Avunduk. Mıllî Korunma mev Euunda tâ baştanberi bırlığin gösterdiği faaiıvetlerı anlatmış, kanunun tatbiki boyunca tesadüf edilen müşküllerm tesbit olunduğunu bıldirmiş, bu hususların Dctisad ve Ti Arkası Sa. 5. Sü. 3 de Kasım Gülek ve arkadaşiarı dun Bursada kongrenin yapıldığı sinema salonuna girerlerken Hür. P. "Referandum Gebze İzmit Mısır, yeni Süveyş plânını yolunda feci bir yapılsın,, diyor trafik kazası kabul etmiyeceğini açıkladı Arkası Sa. 3 Sü. 2 de mektedır. Yeni arabanın içinde televizyon da mevcuddur. T.M.G. teşkilâtının yıllık kongresi dün saat 14 ten itibaren Federasyon binasmda yapılmıştır. Kongre «Türkiyenin gelişmesinde gencliğin rolü» konulu Doçent Dr. KUYALARIN OTOMOBILI Amerikan otomobil fabrıkaiaruıCihad Abaoğlu tarafından verilen dan biri (Rüyalarin otomobili) ni hazırlamıştır. Yukarıdaki resimde, bır konferansla açılmıştır. öniımüzdeki yilda çok rağbet görmesi beklenen yeni model görul Bir at, sahibinden iıttikam aldı Kendisini kırbaçlıyan adamı uyurken dişlerile belinden yakaladı ve kayalara çarpa çarpa ölılürdü Dıyaıbakır 23 (Telefonla> Şehrimıze bağh Çınar kazasının Dolagur koyünde enteresan bir hâdise olmuş, bir at, kendısını kırbaçl<>an sahıbmden mtıkam almıştır. Hâdise şöyle cereyan etmiştir: Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Fethi Çelikbaş dünkü basın (oplanhsında, iktidann rejim meselesini halletmesi gerektiğini söyledi ve çok partili hayatı mı. tek partili rejimi mi istediğinin vatandaştan sorulmasını teklif etti G«bae îzmlt yolu akşam fecı bır trafik kazatı olmus, İzmlte >anb getüren blr plkapl» «678 plakalı Inanoz yoleu otobüsü çarpışmı;tır Musademe neticesinde plkapın şoför muavlnı ölmuş, şoför de sgv yaralanmıştır. Otobus içlnde bulunan yoîcuiardan 21 klşi hafif yaralanmış, bunlardan 11 1 İzmlt Devlet hastaneslnde. dlSerlerl de Havdarpaşa Numune hastanesinde tedavı edılmıs vt? evlerlne gondenlmiştlr Agır yaralı 6 kl;l de Havdarpaşa bastanesıne vatırılmıştır Kaza bakkında tahklkata devam Pdilmektedlr Kahire gazeteleri Londra Konferansının kararla nna şiddetle hücum ediyorlar, Lübnan ile Suriye de «Kanalı Kullananlar Birliği» plânını reddettiler Osman Bolukbaşı dun saoah Şehrimknden hareket ederkeo Boyacıgiller dün yeni bir demeç verdi C. M. P Genel Sekreteri işbirMği ve iktidara gelme ihtinıalleri bakkuıda tekrar fikirlerini anlattı j Fethi Çelikbaş izahat verirken (Yazısı 5 incı sahifemizde) Ankara 22 (CumhuriyetTeleks) Son zamanlarda işbirliğıne karşı C.M.P. nin aldığı vazıyet siyasî çevrelerde dikkatle takıb edılmektedır. Bu arada, C.MJ3. Genel Sekreteri A. Boyacıgiller de bu mevzuda muh telif beyanlarda bulunmuştur. Bugun A. Boyacıgıllerle yeni bır &6ruşme yaptık. C M P Genel Sekreteri. aon blr yıl lçmde eklpler hallade köylerde çalısıldığını, koy teşkilâtlarının yüzde 80 ıni ikmal eden C lfJ>. ntn Turklyenin en teşkllâtlı partlai haline geldigmi bellrttıkten sonra, lsblrllğl mev zuunda şunlan soyled!: Beyrut 22 (R.1 Şam gazetelerin Bu lş buyuk kongrede tezekkur edllerek karara baglanacaktır Bu hu len Al Nasr ile Al Anbaa'da intışar susta tekrar soz soylemeyi, yeni jart 'den haberlere göre Kıbrıstaki Rum lara gore. doğru bulmamaktayım E ethişçilerle «Arab komandoları» asasen Genel Başkanımız da Istanbulda basına verdığı beyanatta Hürnyet rasmda işbirlığini sağlamaya matuf Partlslnln tekllflnl aldıklarını ve mu emaslar başlamıştır. ameleye koyacaklarını sçıklamıç buBu iki Suriye gazetesi bu hususta lunuyor » şunlan da bildiriyorlar: Arkası Sa. 5. Sü. 3 de Cenazesinde dirilip tekrar ölen adam! Kalküta 22 (AP.) 70 lik bir adam dun, kendi cenazesinde ölmüştur. Cuma akşamı. Abdülhalikin cesedi gömülmek üzere mezara indirilirken nefes aldığının farkına varılmı? A r k a s ı Sa. 5. Sü l d e lLKVtAI KAZANAN liKkKr.L YukErıdakı resimde gorulen heykel, Ii'gılız ?ıtstlerimn hazırladıkları galerıde teşhır edılrrektedır Se'gıde 400 heykeltrasın eserlerı mevcuddur Yuka. ndakı hevkel. 100 sterlınlık mukâfatı :az?nmıştır. Kahire, 22 (R.) Bugünkü Kahi I delenin bitmedığıni de ilâve •tmekre gazeteleri. Suveyş meselesmı go teriır. ruşen ıkıncı Londra konferansında r Mısır siyasî çevrelerindeki kanaat, ıttıhaz olunan kararlara şiddetle hu ' meselenin Bırleşmiş Milletler önu cum etmekte ve bunların kabule şa ne getirilmesınin ıyı olacağı ıneıkf»yan olmadığını yazmaktadırlar. zındedır. Londra konferansında bu Mısır Cumhurbaşkanı Nasır'ın pek teklıfın de kabul edıimiş olması ;nus yakında resmî bır demeçle <Suveyş pet bır hava yaratmıştır. Kanalını Kullananlar Bhlısıı p.inıLübnan ve Suriye de reddetti nı reddetmesi beklenmektedir. Lübnan Haricıye Vekılı Selım La Kansını, kaynanasını ve baldıMısır hukumetının sözcüsü bulunan hud bugim verdığı beyanatta \eni zını oldüren katil dün mahkemeEl Cumhurıye gazetesi. Londra Kon plânın .ölü doğmuş. oldugunu kay de: «Eğer memleketimizde jüri feransmda hazırlanan yeni plânın detmiştır. Suriye Dış Bakanı ia bu olsa>dı şu kapıdan serbestçe kâğıd üzerınde kalmağa mahkum plânın kabul edilemıyeceğıni tas.ıh çıkardım» dedi bir plân olduğunu ılerı surmektedır. eylemiştir. Bu gazete. konferansın neticesınden ı Umid ışı£ı • fiyasko» dıye bahsetmektedir. Ga ' B i r müddettenberı buradâ Nasır zete. Süveyş meselesinde Mısırın ga I üe g>z" gorüşmeler yapmakta olan lebeye eriştığini. fakat henüz nıııca1 Arkası Sa 5 Su 6 da Hikmet Küçiiğe gene idam cezası verüdi Kıbrıs Türklerine karşı Yunaıt Arab ittiffakı mı? «Suriyenin Kıbnstaki fahrî kon«olosu Yorgi Hâkim Şama gelmiş'i'. Yorginin, adadaki Fransız ve Ingilız kuvvefleri hakkında gizli bir raporu getirdiği zannedilmektedir. Aynı zamanda fahrî konsolosun EOKA teşkilâtından da Arab komandolarına bir mesaj getirdiği duyulmuştur. Arablar arasında ihtilâf çıkıyor Mısır ve Suriye Cumhurbaşkanları Suudi Arabistan sarayıııa gittiler Beyrut. 22 (R.) Mısır ve Su demde ne gibi mevzuların bulunriye Cumhur Başkanları bugün duğuna temas etmemiştir. Umumî kanaat şu merkezdedir ki, Suudî Arabistan başkentine gitmişlerdir Nâsir ve Şükrü Kuvvet Arab liderleri arasındaki mücadeHikmet Kürük linın Suudî Arabistam Kralı ile baş lede ilk raund başlamıştır. Son Sü(Yazisı 5 inci «ahifemizde) layan muzakerelerıne ehemmıyet veyş hâdiseleri, Amerikanm Avruatfedılmektedır Dolaşan haberl^re paya petrol temin edeceği yolundagore Mısırla diğer Arab devletleri ki haberler petrolden yana zemgin olan Irak ve Suudî Arabistan Kralarasında ihtilâflar belırmiştir. Bundan iki gün evve! Irak ve Su laruıı düşündürmektedir ve bunudî Arabistan Krallan buluşmuş lar süratle bir hâl çaresine vanllardı Tahmirılere göre her ikisi de masını istemektedirler. Süvevş buhranuıın takib etmekte ' Nehru da Suudî Arabistana gidiyor Adana 22 (Telefonla) Kozan kaoldueu seyir dolayısile petrol ge I Diğer taraftan Suudî Arabistan zasma bailı bir koyde fecı blr adam liri bakımından zarara uğramaktan | Kralının dâvetlisi bulunan Hindis öldürme hâdısesi olmuştur Urfdan Ağ endUe etmektedırler Şımdi Rıyad | tan Başbakanı Nehru'nun pazartesi zıkaraca koyunde pamuk toplama|a Kemal Bingol, dldaki görüşmelerde bu noktaya te |günü Riyad'a varması beklenmek gelen amelelerden kavga ederken Ke. ğer lle j tedir. Fakat Nasır'ın o güne kadar mal bır amele kayınbiraderi Ibrahim mas edildiği zannedilmektedir Bıngolun Mısırm resTiî ajansı. Suudî Ara bekleyip bçklemiveceği. Nehru ile Gok. Kemale iki tokat vurmuştur. Ne tıcecie Kemal yere duşmaş ve derhal bistandaki (Üçlü Arab Konferan müsterek bir konferansın akte olmustur sı) nda müsterek bir polıtika yolu dilip aktedilmiyeceği bilinmemekHâdlse hakkında tahkıüat yapüçizileceğinden bahsetmiş fakat gün tedir. makradır Suriye gazetelerine göre, Kıbrıs!ı tedhişçilerle Arab komandoları arasında işbirliği için femaslar başlamış! Rum tethişçileri bu mesajda, tOrtadeğuda empervalizmle mücadele için» Arab komandolarına işbırligi teklif etmektedırler. Bu Arab komando sefleri Kıbrıs adasına davît edilmislerJır.» İki Suriye gazetesinin ilâve ettiği Arkası Sa. 3. Sü. 4 de En büyük ihfiyacımız Yalnız NewYork'ta. ytrrleşıp kalmış 500 genc Türk doktoru varmış. Bu yekun umumî ejkârdi bıttabt lâzım gelen tepkıyı yarattı. Genc doktorlar bunu bir turlij anlamıyorlar ve Amerikaya kaçanları hakh buluyorlar. Bunlardan bır tanesı davasını ispat için Vâlâ arkadasımıza vazdığı mektubda başından geçen bn vak'ayı anlatıyor: Mahrumıyet bolgedi dedığiTniz mıntakada bir vazifeye talıb olmuş Sıhhiye Musteşarından gıdeceğı na. hıyede ev. mefruşat olup olmadığını, yemeğını nasıl temin edeceğini soruyor ve nihayet sıra şu suale geliyor: Ben bu lra| uçmaz. kervan geç. mez yerde hastalanırsam ne yapacağım' Eğer bir nahiyeye doktor temin için orada onun fahsına mahsu aynca bir doktor bulundurmok mecbunyettnde kalacaksak memleketın bugun doktorsuz olan yer leri ilelebed bu durumda kalacak lar demekür. Geri kalmış bir vatan parçasın kalkmdırıncıya kadar elbet ora larda vazife alan gencler arala nnda yasayacaklan vatandaşları tâbi oldukları bütitn şartları gözt alacaklar. Yanümıyorsak idealizm buna d«rler. Btzce bugun yoldan fazla, kirprüden jazla. fabrıkada jazla bu yurdun ihtiyact olan aksi gıbı Amer'kan yardımmdan da temini ttnjcâm buîunmtvan budur. Cumhar Başkanı Ankaraya döndü Ankara 22 (a a ) Cumhur Başkanı Celâl Bayar bu saban saat 9 da, yanıncta başyaverl lle kara, denlz ve hava yaverleri olduğu halde, Eskışehırden kara yolu lle hareketle 13 30 da Ankaraya dönmuştur Celâl Bavar Ankara Vllâveti hududunda Vall Cemal Göktan taralından karsılanmış. tır. Bir adam kayınbiraderini 2 tokatta öldürdii Başbakanın basın toplantısı bugiine kaldı Başbakan Adnan Menderesın dun yapacağmı bıldırdıgımız basın toplantısı bugune tehir edılmiştir Öğrendığımize gore Adnan Menderes bugun yap?cağı toplantıda yalnız imaı meselelerine temns etmekle kalmayı Is*anbulu ılgj'endıren çesıdlı konulaı hakkında gazetecılere bılgı verecektır Muhte'ıf devlet daırelennden tal edılen ma'umat Başbakana geç tevd edıldığınden toplantı bır jrun gerı kal mıştır. Menderes dun Vılayette meşgul oltous ve o£'«den sonra baclanan ımar hareketlerını tetkık etaustir İçerdekiler ve Dışardakiler dmda F. Bahçc Beykoz maçile devam edılmiştir Profesyonel lig maçlarına dün Dolmabahçe sta F. Bahçenin 31 galibiyetile neticelenen dünkü maçı 42.586 lira 75 kuruş odeyen 24.800 kişi seyretmiştir. Ancak tribünler tamamen dolduğundan gişeler kapanmış ve kesif bir meraklı kitlesi kapıda kalmıştır. Resimde stadın önünde bekleşenler görülmektedir. (Maçın tafsilâtı ve diğer spor hzberleri son sahifemizdedir.) s +++ J yAZisız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog