Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

TIRSAT Borucuz, uzun ömttrKi, «ntalsiz TÎRSAT gaz ocagı bajlıklarını her yerde arayınız. Düşük kaliteli taklidlerinden aakınınız. TÎRSAT traş makinelerimiz çıkmıstır. TİRSAT gazocaklarımız dm yakında piyasaya ar«edilecektir. TİRSAT Ticaret ve Sanayi T. A. Ş. tstanbul, Sultanhamam, Sadıkiye han No. 2* Tel: 27 37 51 22 54 52 32 nci fi) sayı 11.549 umhuri KURUCUSU: YTJNUS NAOf Telgraf ve m«ktub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu tstanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 224298, Yazl Işleri: 224299, Matbaa: 224290 NİMET ERİM ŞENL1 Yülarcft Turd idare etmlş tanmtoış 7e takdır edtlmlş olan KİMET ERİM recrubesl ve en ll«rl m«todu lla biçkl, dtkli. e lflcrl (apka, kona, boya vesa:r derslertnl lalebeslne kolaylık la mutlaka öğretlr Mill! E*ı timdra tasdikll dlploma verlr \ \ Cnmaartesi 22 Eylöl 1956 Adzes: Befikta?, 4karetler Şai< Nedim caddesi No. 49 Ikînci Süvevs Konferansı Başbakandan iki Hür. P. li I I dün ak$am nihayete erdi mepusun sozıu soruıarı b Türk delegesi, birliğe tektıik sebeblerden dolayı resmetı Önergelerde Burdur ve Çanakkale Belediye seçimlerile iştirakinin derhal mttmkün olmadığını, (akat şimdilik ilgili olarak dolaşan bazı şayialar öne sürülüyor ve ihtirazi kayıdla buna katıldığını kaydetti TebHğleri hiç bir devlet temsilcisi Imzalamadı, bunlar tetkik edüeeek, müzakereler «»ldukça başanlı geçti» deniliyor Londra 21, (R) İkinci Londrı Konferansı bugün sona ermis v» müteakıben 18 memleket bir tebliğ neşretmislerdir. Tebliğde. Stiveyş Kanahnı Kullananlar Birliği nin kurulmasma karar verildiği açıklanmıştır. Tebliğe göre Birlik âzJların 1888 İstanbul Konvamnyo nu ile Süveyj Kanah üzerindeki haklarını tekrar elde etmek üz«re faaliyet gösterecektir. Mısırla mev cud ihtilâfları da halletmeğe çaIışacak olan Birlik, 4E» kaydolmak talebinde bulunan h«r lekete açık lsulunacaktır. Birlik, Süveyı Kanalmda •eyrÛMferl gmnntl «ltın» al»c«ktıı. bunların hakikat derecesi soruluyor Ankara, 21 (CumhuriyetTeleks) Hürriyet Partisi Burdur milletvekilı ve Parti Meclis Grupu başkan ve kili Prof. Fethi Çelikbas, B. M. Meclin Başkanbğına verdiği bir sözlı saru önergesile 15 eylulde Burdurd yapılan Belediye seçiminden önc Belediye hoparlörü ile halka duyu rulan bazı imar hareketleri için Ba c bakanın ;ahsan emir verip vermedi ğini tormaktadır. Başbakanın cevablandırması isteğile verdiği onergesinde Çelikbas junHasan Kangal ları sormaktadır: • 15 eylul 1956 cumartesi günü yapılan Burdur Belediye Reisi inti • labma takaddüm eden günlerde, viâyet makamınca, Belediye Reiı vecili tayin edilen Meclis ekalliyetin len Demokrat Partili aza, vazifeya ı bajlar başlamaz ilk i| olarak, Bel«Uye ilân hoparlörü ile, mutad ilân iaati dışmda, saat 18,50 raddelerinde.ı Burdur halkını dikkate davet ederek ve müjde ile, zatıâlılerine atfen bir1 haber yayınlamış ve bu haber o gün ve ertesi günü ilân saatinde, mü Arkast Sa 5. Su 4 de Fethi Çelikbe; Bugün Gülek Bursaya, Osman Böltikbaşı ise Trakyaya gidiyorlar Başdelegemiz Muharrem Nuri Birgi (safdan ikixd) E4en ile bir arada. Resimd* (örülen diğer cevat Batı Alraanya «• Daotmarlca Dif Işleri Bakankındır Hâdi Hüsmen Arkası Sa. 5. Sü. 4 de Ticaret Bakanı Newyork'ta Zeyyad Mandalinci, stratcjik bir mıntakayı işgal eden Türkiyenin, B. Amerika yardımımn kıymetini diğer memleketlerden fazla takdir etmekte «Idu&unn •öyledl NewYork 21 (AJP.) Türkiye tktiaad ve Ticaret Bakanı, Zeyyad Mandalinci, bugün uçakla Parâten buraya gelmiştir. Milletîerarası Para Foou v* Dünya Banka^ı guvemörler meclisinin pazartesi Washingtonda açılacak yılhk toplantısında Türk delegasyonuna riyaset edecektir. İlk defa olarak NewYorka gelen Bakan, B. Amerikanm iktisadt bakımdan nisbeten geri kalmı* memleketlere teşmil ettiği yardımları hararetle övmüş, Amerikanm insaniyeti milliyetçilik hududlan Arkası Sa. 3 Sü. 3 de Kıbnsta 3 tedhişçinin asılması Ada ile Yıuıanistanda hâdiselere sebeb oldu Yunan Sosyal Partisinin lideri Kıbrıs Valisira öldürecek katile AKnadaki evini bağışlayacağını ilân etti Londra 21 (R) Lefkoçe MerYonan Sosyal Parttslnkı J kez Cezaevinde 3 Rum âsi, bu sa sislerüıden olan Yahlos. bir gazete bah saat 2 de tedhis ve cinavet suç lanndan s«nık olarak asıîmışlardır. Hükmün infaz edildiğinin açıklanmasından sonra, Kıbrıstaki grev ve kanşıklıklar artmıştır Em niyet kuvvetlerinin aldıkları çok sıkı emniyet tedbirlerine rağmen, hâdıseler birbirinı takib etmcktedir. İngilız aleyhtarı nümavisler yapılmaktadır. Yeni kurulmuş olan PEKA yeraltl teşkilâtı. grev lerin 3 gün süreceklerini bildirmis tir. Yunanistanda da, mâtemler tutul maktadır. Bayraklar yarıya indiril miştir. Talebeler, Kıbrıstaki Rum lar gibi kollarında sıyah bandlar taşımaktadırlar. Muhtelif nümayiş ler yapılmıştır. Başbakan Karamanlis ile hükumetinin mensubla rı, Birleşik Amerika balesinin tem sillerinin ilk gecesine gitmemıslerdir. vasıtasile, Kıbrıs Genel Valisi Har dingi SMürene mfikâfat olarak Ati nadaki evini hağışlıyfeçağmı açıkla mıstır. Liberal Parti lideri Papandreu da yayınladlğl bir tebliğ de. Ingıliz hükumeti mensublariîe Kıbrıs Genel Vali^inin. İn^ilterf için yüz karasl olduklarlnı ilert sürmüstür. Kıhnsta bir tevkif Lefkoşe 21 (A P.) Kıbrıs Rum Ortodoks kilısesi ruhanî meclisi sekreteri ve Adanın Yunanistanla birleşrnesi lehinde hareketin liderlerinden Niko Kranidiyotis bugün, ,tevkif edihnis ve siyast mahkumlara nuıhsus bir kampa götürülmüstür. 45 yaşındaki Kranidiyotis, bu ay iptıdalarındanberi nezaret altında bulunduruhnaktaydı. Tevkifi Mşl Sir John Harding tarafından emredilmiş ve Vali. Kranidiyotis'in bidayettenberi EOKA isyan hareketine medhaldar olduğunu söylemiştir. C.H.P, Genel Sekreteri Bursa ilçe kongresinde, C.M.P. Genel Başkanı ise Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli il kongrelerinde bulunacaklar Bursa, 21 (Telefonla) C. H. P. merkez ılçe kongresi yarın toplanacak ve akşama kadar devam edecektir. Bu kongrede hazu bulunacak ve bır konuşma yapacak olan genel sekreter Kasım Gülek, yarın öğledan evvel tstanbuldan Mudanya yolu ile Eskişehir 21 (a.a.) Cumhur Baş şehrimize gelecektır. lstanbulda ce kanı Celâl Bayar bugün kara yolile reyan etmiş olan Inönü Gülek gösaat 19 20 de Eskifehire muvasalat röşmesindpn sonra, genel sekreterin etnnıştir. Reisicumhur, yol güzergâhında Çu kurhisarda inşa edilmekte olan ve yıl sonunda faaliyete geçecek çimento fabrikası tesislerini gezmiştır. Cumhur Başkanı Celâl Bayar Eski|ehire muvasalatmda havanın kararmasına rağmen yol boyunca toplanmış bulunan halkın coşkun tezahüratile karşılanmıştır. Celâl Bavar, geteyi şehrimizde geçirecektir. İnhisarlar Bakanının basın toplantısı Bakan, yurdda sigara istihlâklnin yılda 27 milyon kiloya yükseldiğini. Almanyada da bir sigara fabrikası kurulacağını söyledi Gümrük ve înhısarlar Bakanı Hâdi Hüsmen, dun înhısarlar Umum Müdürlugunde bir toplantı yaparak basın mensublarına muhtelif mevzularda izahat vermiş, sigara sarfiyatı, ç»y ziraati, harıçtekı ııgara fabrıkaları ve Gumruk Kanununun tâdiline temas etmıştır. Sigara sarfıyatına temas eden Bakan demiştir kı: « Beş sene evvel senede 18 milyon kılo olan sigara istıhlâki, bu yıl 27 milyon kiloya yukselmiş bulun maktadır. Artmakta bulunan ihti yacı, karşılıyacak olan Maltepe sigara fabrikasının ihalesi de yakında yapılacaktır.» Bundan sonra Ankara şehrınin bi« ra ıhtıyacının karşılanması için Ankara bıra fabrikasının tevsi edileceğıni bildıren ve bu hususta izahat Arkast Sa. 5. Su lde Cumhurbaskanı Eskişehirde bu kongrede yapacağı konuşma ile Hürriyet Partisinin işbirliğı tekhfını cevablandıracağı tahmin edilmekte dir. Diğer taraftan, kongrede hazır bulunmak üzere Marmara ve Trakya C H.P. ekipleri şehrimize gelmişlerdir. Bir gün sonra da C.M.P. ilçe kon Arkasx Sa. 5. Sü. 6 da "Zaf er5, gazetesinin menedilen röportajı havacılarının başarıları General Grussendorf, Türk Hava kuvvetterinin NATO memleket. lerinin en mükemmel hava kuvvetlerinden biri olduğunu söyledi ri tarafindan verilen tepkili keşif ueaklarmın dün Eskişehirde yapılan teslim merasımınde hazır bulunduk tan sonra şehrimize avdet etmı* bulunan NATO müttefik altıncı taktik hava kuvvetleri kumandanı Tüm general Rıchard Grussendorf, Türk hava kuvvetlerıne yeni olarak katılan tepkılı keşif uçaklarının teslim merasiminin Türk hava kuvvetleri için dnenüı bır gün teşkil ettiğini soylemış ve <fakat bu olay güney doğu NATO hava kuvvetleri için de çok mühim bir vakıadır» demiştir. General Grussendorf, Eskişehirde Bırınci Hava Kuvvetleri Kumandanı Tumgeneral Enver Akoğlu ile bera Arkası Sa. 5 Sü. 6 da İzmir, 21 (a.a.) Türk hava kuvvetlerıne Amerika Birleşik devletle Kıbrıs meselesi ve Avrupa Konseyi Meselenin Konseyde gündeme alınması hakkmdaki teklifler kabul edilnedi Ankra 21 (a.a.) Avrupa konseyi siyasi işler komisyonunun Viyanadaki toplantısına iştirak eden Kastamonu mebusu Basri Aktaş Ankaraya dönmüştür Basri Aktaş, bu toplantı ile ilgili olarak 16 eylul tarihli bazı gazetelerde Viyana mahreci ile intişar eden ve Kıbrıs megelesinin Avrupa konseyi gündemine alındığma dair olan haber hakkında bize ju malumatı vermiştir: « Haber yanlıştır. Bu toplantı da istişari meclse takdim olunacak yılbk siyasî raporun müzakeresini bitirdık. Komisyonumuz Kıb rıs meselesi için husus! bir rapor hazırlanması ve bu vesile ile meselenin gün£*me alınması hakkmda yapılan teklifleri kabul etmemiştir. Raporumuzda Kıbrıs işi, NATO icınde ve şarkî Akdenizde, konsey azası devletlerin takib edecekleri müşterek siyasete yaptığl tesir bakımından mütalea edilmektedir. Yani mesele müstakil olarak müzakere edilip karara bağlanacak değildir. Umumî Avrupa siyaseti çerçevesinde gözden geçirilecektir. istişari meclis 15 ekimde Strasbourg'da çahşmalanna başlıya eakür.> Dun saat 11 de Başbakan Menderesın riyasetinde. Iç Işleri Bakanı Ethem Menderes. Devlet Bakanı E I min Kalafat, Anıtları Koruma YükI sek Kurulu üyesi Feridun Dirimte IS1«1 İLK KUKL'L*N* &AAT • kin, Topkapı Müzesi Mudürü HaMılletlerarası Saat ve Mucevherat luk Sehsuvaroğlu ve Belediye Reis Sergısı, Londrada acıhnış ve jukarıdakı muavini Sedad Erkoğlunun iştirakile resımde gonıîen film yıldızı Anne bir toplantı yapılmıştır. Heywood'un elmde tuîtuğu saat, çok Bu toplantıda, Istanbulun imarı ile alaka toplamıştır Bu duvar saatı. guilgi'i meseleler göruşülmüstür. neş ışığını elektrık enerjisme tahvıl Başbakan Adnan Mendeıes, bugün eden bir cihaz tarafından doldurulan bir akumülâtor ile çalışmaktadır 4 saat saat 18 de Tekel Genel Müdurlüğü ]ik gtne» ısısı. veni b.r bulus olan bu salonunda bir basın toplantısı yapahsrıka saa'i oek v u n zaman çalıştırmak rak Istanbulun imarı hakkmda ga zetecilere malumat verecektir. İçin kifı gelmektcaır. Nedis Tahkikat Komisyonu Özalp Başbakan, Istanbulun hâdisesi için tahkikat sonuna kadar imarı mevzuunda neşriyat yapıimamasını kararlaştırdı bagiin izahat verecek Ankara 21 (CumhuriyetTeleks^ katı açılmasına karar verilmiş ve özalp kazasında kurşuna dızılen 32 vatandaş meselesi üzerinde ziyadesile duran ıktidar partisinin organı Zafer gazetesi Özalp Van havalisine bir muhabirini göndermişti ve hazırlanan yazılar Şarktaki Katliam başlığı altmda pazar günü neşre başlanacaktı. Ancak bilindiği gibi mevzuu bahis hâdise. Meclisin ağustos taplantılannda göruşülerek bir Meclis tahki tahkikat komisyonu kurulmuştu. Hâlen tahkikatı yüriiten tâlî komısyon bugün bir toplantı yapmış ve tahkikatın selâmeti bakırnındsn 32 vatandaşm öldürülmesile ilgili neşriyatm men'ine karar vermiştir. Tahkikat Tâlî Komisyonunun bu mevzuda aldığı karar ve tebliğ aşağıdadır: tVan vilâyetinin Özalp kazasından Arkasr Sa. 3. Sü. 3 de izmirde biiyük bir fabrika yandı Kula mensucat fabrikasının mühiın bir kısmını harab eden yangında sabo«aj mııhteme) görüliiyor; zarar 2 milyon liranın üzerinde Izmir 2 1 (Telefonla) Memleketimizin en büyük dokuma sanayii fabrikalarından biri olan, şehrimizdeki Kula Mensucat Fabrikasının büyük bir kısmı dün gece çıkan bir yangın neticesinde yanmıştır. Yangın iaat 22.20 raddelerinde fabrikanın masurahane kısmında çıkmış ve süratle büyüyerek cam deposu, yemek Bir dergi, hakkında toplatma karan veren 4 hâkintden 15*004 lira tazminat istiyor Ankara 21 (CumhuriyetTeleks) Akis mecmuası sahib ve yazı işleri mudürü Yusuf Ziya Ademhan bugün mecmuanın muhtelif tarihlerde toplattırılması ile ilgili olarak Ankara Adliyesinde dört hâkim aleyhine 15 bin 4 liralık bir tazminat dava<=ı açılmıstır. Bu tazminat, toplanan mecmuanın sadece bir nüshasına aiddır. Ademhan dilekçesinde: Kanunlarımızda bir mevkutenin hükümden evvel top lanmasını mümkün kılan hiç bir maddenin bulunmadığmı belirttıkten sonra toplatma hükmü veren ve bu hükme karşı yapılan itirazı vârid görmiyen dort hâkimden tazminat taleb ettiğini ifade etmektedir. Bu dört hâkimden biri toplatma kararını veren Behçet Hüdaioğlu. diğerleri itirazı toplu halde ve mucib sebeb gostermeden reddeden Âdil Güneşoğlu, Emin Gebizlioğlu ve Handan Yükselerdir. Akis mecmuası sahibi 15 bin lırayı maddi zarar karşılığı olarak taleb ettiğini, 4 lirayı ise dört hâkimden manevî tazminat olarak istediğini bildirmektedir. Kiirtaj dâvasına dun uçuncu defa baslandı Bundan evveHci iki duruşmada beraet eden Asım Omır v* arkadaşlan dün yeni bir mahkeme heyeti huzuruna çıktılar Leyleği havada görmüş Vaktile Osvnanh Bankasında çahfan biri ile btr ahbabı arasında fu konufma geçmit: Yann sona geleyim d« »u iji göriijelim. Yttnn paskalya, kapahyız. Ne aksi, öbür gun de ben gelemem. Talan gün geleyim. Safcın gelme, e gun donanma, kapamaya mecburuz., Yaaa... Şu halde filân gün geleyim. Gene olmadt, Musevilerin yılbaşlannda biz çalifmayız. Peki öyle iıe »en bana açık olduğunuz günü söylt d* a gun Sevtmli Valimizin durumu da son günlerde Otmanlı Bankasına benzedi. Evvelki gün Avrupada kongrede, dün İzmirde Fuardn idi, bugun Batı Almanyada bulunuyor. Iniallah bu teyahatlerin jonu gelir de İstanbullular pefc »evdikUri V'oîtlerintn ttnedt hangi giınItr ufeemUnnde oturduğunu merak ttmey* baflamazlar. IZM1KDE TURlSTLtK Bu acaıo kılıklı genç kadın. Fuar munasebetıle Izmire gıden yabancı rurıstlerden bırıdir. Arkadaş'arile bırlıkte Konak meydanında dolaşırken goruluyor. Arkası Sa. 5. Sü. 1 de Sabahat adında bir kadına kürtaj yapıldığı iddıasile 4. Ağırceza mahkemesine verilen Ortakoy Şifa Yurdu sahibi Asım Onur ve arkadaşlarrnın duruşmasına dün üçüncü defa olarak yeniden başlanmıştır. Onur Bir şoför muavini genelevde ve arkadaşlan 4. Ağırceza mahkemesi tarafından 2 defa beraet etmışseçtiği kadınm 15 senedenberi ler, her ikisinde de Savcı karan kayıb kızkardeşi olduğunu Temviz ettirerek esastan bozdurmuşanladı tu. Son defa. Yüksek Temviz mahkemesı umumî heyetince de karar bo Adana 21 (Telefonla) 15 senezulunca dün saat 15.30 da Asım Odenberi birbirini kaybetmiş bulunan Boğazı geçme yüzme bi nur ve arkadaşlarmın duruşmasına iki kardeı çok hazin bir şekilde buyeniden başlanmıştır. luşmuşlardır. DUgdZI THZerOR a e Ç e i l i e r rinciliği dün A. Hisar ile gelen MehmedAnkaradan şehrimize Dünkü celsede, iddia makamında adındaki bir şoför B«bek arasrnda yapılmıstır. Yukardaki reaimde, müsabakada dercee gene Savcı Celâl Baykal bulunvmuavini arkadaşlarüe eğlenmek üalan yuzücül«r bir «rad* görülmektedirler. (MüsabakaniD tefsilâtı Arkan Sa. 3. Sü. 3 d« Arkas\ Sa. 5. Sü. 2 de « m uhifemizdedir.) Âdanada iki kardesin hazin karşılaşmasE RoîraTi YnrArofr CooAnİAr ' YAZ1S1Z
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog