Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

FİATLARIMIZDA İNDİRME: Emsalsiz Çantalı PUstik Naylon Yağmurluk Pardesüler. Perakende Fiatı: Acele fırsattan istifade edıniz Mal dflkkanımızda teslim edilir. RUBO Giyimevi Mahmutpaşa Caddesi 3436 İstantanbul 25 LIRAYA 32 ncı yıi sajı 11 548 umhurİYet KLtRUCUSU: YUNUS NADf Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu îstanbu) No. 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 224298, Yazı Isleri: 224299, Matbaa: 224290 Kur'anı Kerimin tercüme ve tefsiri TANRI BIJYRIJĞU ÖMER RIZA DOĞRUL İki büyük bez cild halinde takım olarak Cuma 21 Cylül 1956 " 25 L 1 R A D I R Ahmed Halid Yaşaroğlu ^ Kitabçıhk ve KâğıdçUık T.L.Ş. İstanbul' v Süveyş konferansında Türkiye C.M.P. nin Kastamonu kongresinde iki hâdise Dulles teklifini destekledi Diıtleyici olarak D.P. İl Başkanı içeri Muharrem Nuri Birgi (Kanaldan Faydalananlar Birlîği) almdığı halde C.H. Partisi İl tasarısının esas prensiplerinin makul olduğunu söyledi Başkanı kapıdan döndürüldfi Türhiyenin tekiifi üxerine hurulan bir homite nihai kararı haxırlıyor> Konferans bugün sona ererken açıklama yapılacak Londra. 20 (R a.a.) İkmci Süveyş konferansının yarın akşarn sona ermesi beklenmektedir. Bugün de müzakereler devam etmiş ve (kanall kullananlar birliği) ile alâkalı teklif tâdil edilmiştir. Konferansın ikinci gününde söz alan Türk delegesi Muharrem Nuri Bırgi kanaldan faydalananlar birliği tasarısının esas prensipleri nin makul olduğunu söylemiş ve dün İngiltere Dışişleri Vekili S d wyn Lloyd'un devletlestirme konu sunda vermiş olduğu izahatl tama mile desteklediğini ilâve etmıştir. Selwyn Lloyd, bu izahatında mıllet Arkası Sa. 5. Sü 1 de Kastamonu 20 (Telefonla) C. M. P. Kastamonu h kongresi bugün sabah saat 10 da 288 delege ve bir o kadar da partilinin iştirakile «k dedildi. Polis Müdürünün alkışı menettiği kongreye bildirildi, bilâhara Müdür keyfiyeti sizeyanlışaksettirmişler»dedi »s Kongrede Anka radan gelen Ge nel Başkan Osman Bölükbaşı Genel Başkan ve kili Fuad Arna 700 milyon marklık silâh ve cep Kırşehir milletve hane anlaşması müzakerelerin kili Ahmed BU gin de hazır bu dekl piirüzlerin yakında lundular. Batı Almanyanın Türkiyeye sipariş Akss Dergisi mes'ısüerinin muhakamesi Dünkü ceh"de Yazı İşleri JTüf'ürü reddihâkim taicbinde bulundu Ankara 20 fC'jmhuriyetTeleks) Bugun Toplu B^sın mahkemesinde «Akıs» d°r?ısı alevhme acılmış olan yeni bir davaya bışlandı Geçen celse m"'h'«t>TT'»ve gehniyen gazete s?hib ve VPZJ ısl»ri müdürü Yusuf Ziva Ad"f.a?nın 'b7=r"en celbine karar veri 1 ır"ti Etıgiın mahkemeye ihzaren Et!ıril"n Ademhar huvıyetinin te«bitird»n ve iddi=r.amerin o Arf r<tı Sa. 5 Sü 1 de cephane halledileceği umuluyor Suudî Arabistan ve Irak Kralları dün buluştular Neşredilen tebliğde, kardeşlik bağlannın kuvvetlendirildiği «çıklandı Beyrut 20 (R) Irak ve Süudi Arabistan Kralları bugün Basra körfezindeki bir limanda buluşmuşlardır. tkı Arab Kralı, Arabların ve Müslümaaların müşterek meıelelerini müzakere ettiklerini açıklamıslardır. Neşredilen bir tebliğde, bu temaslar sayesinde iki Arab memleketi arasındaki kardeşlik bağlannın kuvvetlendıği de kaydedilmiştir Amerika Hava Bakanı, Milli Müdafaa Bakan Vekili. Genel Kurmay Başkanı ve diğer davetliler diınkü tören esnasında Türk ve yabancı matbuatta intişar eden muhtelif haberlere rağmen, Türkiye ile Batı Almanya arasındaki 700 milyon marklık silâh ve cephane anlaşmasının, henüz imzalanmadığı anlaşılmaktadır. Batı Almanyanm Türk Makine v* Kimya endüstrisint sipari| edeceği Arkası Sa. 3. Sü. < de Bir jet filosu daha dün hava ordumuza katıldı Amerîka"Hâva Bakanmın da hazır bulunduğu Eskişehirdeki törende iki jet pllotumuz ses duvarını aştı Birleşik Amerikanın memleketi mize verdıği 10 adet F84 tipi jet uçağının hava kuvvetlerimize tes limi münasebetile dün saat 14.30 da Eskisehir askerî uçak alanında bir merasim yapılmıştır. Bu törende Amerıka Hava Bakanı Donalt A. Quarles Millî Savunma Bakan Vekili Hüseyin Avni Göktürk, Genel Kurmay Başka nı tsmail Hakkı Tunaboylu Hava Kuvvetleri Kumandanı Fevzi Uçan er Amerikan Yardımı Hava Grupu Başkanı G. Cooper, Birinci Ha Cıımhur Başkanı dün Şileyi ziyaret etti Cumhur Başkanı Celâl Bayar, beraberinde tstanbul milletvekillerinden bazılan bulunduğu halde dün Şiley* giderek halkla Umaslar y«pmış, tetkiklerde tur. Ahmed Bilgini'i kongre başkanlığına seçilmesin den sonra İl ida re heyeti raporunun okunmas: na geçildi. Anca'r bu arada başkan lık divanını işga eden Bılginin yanına partililerden bırisi yaklaşarak Emniyet Müdüriı 1 \ nün a ışı y* *' T E L E F O T O CUMHURIYET Kastamonu Ankara . istanbul ettıgını soyledı ve Bölükbaşı dünkü kcmgrede konuşurte» bunun üzerıne Ahmed Bilgin, «Emniyet Müdürü tahsis edilen yere oturdular. Rapor burayı teşrıf etsınler. dedi. okundu, üzerınde soz alan bulunBiraz sonra Kastamonu Cumhuri madığı için oya konarak kabul edil yet Savcı yardımcısı Vahdeddin Ok di ve eski idare heyeti ibra edildi. tay T« Emniyet Müdürü Hüseyin Bundan sonra 11 kifiden, terekküb ArJcası Sa 5. Sü. 4 de Çağlar salona girerek kendılerme Ankara' 20 (CumhuriTetTelek») Basbakana hakaret ettlğl idâlasüs mahkemeye verilen Uius gazetpsl fık ra yazarı Ş'.nast Nahit Berkerln dunışmasma bugun devam edildı Bundan evvelk1 oturumlarda S.nasl Nahlt'in aklî malullvetlnln lesblt edil meü lçln müsahade altına alınnaBi taiab edilmljti. Bu arada bir müd Bir fıkra yazarı Adlî Tıbrfa snüşahede altına alınıyor Arkası Sa 5. Sü. 3 de Leylâ Sencer Birleşik Amerikada alâka görüyor KıymetK sopranomuzun. sadece harikııtâde bir şarkıcı olmayıp, aynı zamanda da mükemmel bir artist olduğu ileri süriilüyor Gencer San Francisco Operasında 28 eylulde Riccardo Zandonai'nin temsıh hayli güç olan «Francesca da Ramini» sıni temsıl edecektir. San Francısco Operası Direktörü Kurt Adler dün Leylâ Gencer şerefine bir kokteyl parti vermiş ve kendısının «sadece harıkulâde bir şarkıcı olmayıp aynı zamanda da mükemmel bir artist bulunduğunu» belirtmiştir. Dış borçlar süratle tasfiye olmtacak Dün Amerikaya hareket eden Ticaret Bakanı, 1956 yılı icinde 150 milyon lira tutarındaki borcumuzun ödenmiş olacağını söyledi W«ahlngtonda toplanacak 11 lncl mllletlerara8i para fonu Guvernorler Mecllsınde memleketlmlzi temsll ede cek olan jktisad ve Ticaret Bakanı Çeyyad Mandallncınln nyasetlndekı heyet. saat 1415 te uçakla Yeşl'.köyden hareket etmiçtlr Zeyyad Mandalincl, dün saat 11 de bir basın toplantısı tertlblemlş Mlllî Korunma Kanununun tatblkıle llgl11 olarak alınan son kararlar, çıkacağı Amerika seyahati ve memleketimlzm dış borçları mevzulannda mühim izah larda bulunmuştur Sozleritıe, »on günlerde Ankarada varılan kararlar hakkradakı lısahatlle başlıvan İktisad ve Ticaret Bakanı evvelâ avakkabı ima'it şekhnin tanzimı ve malıvet unsurlarrnın tesblti İçin bir karar projesl hazırlandıgım, memleketin bazı bolgelerinde pazarcı lık mevzuunda yapılan tedklkler ne ticeslnde pazarcılık faalıyetlerlnin »er best kalmasmın lazım geldiği ve bu yolda bir karar tasansı hazırlandığı nı ve bu iki karar suretlnin Başbakanlığa sunulduğunu açıklamıştır. Ticaret Bakanı dı.n hareketinden önce oğlu ile 1 San Francisco 20 (A.P.) Leylâ Arkası Sa. 5 Sü. 2 de Sanık dıfaı tevkif TELEFOTO CLMHURIYET Ankr. ra . istanbul edildikten sonra zabıta nezaretinde Arka.'n Sa 3 Sü 2 de Ankara 20 (Cumhuriyet Teleks) Bu sabah Et ve Balık kurumu Umum Müdürlügü memurlarmdan Fuad Türker admda bir şahıs ihtılâs yaptığı iddiasile tevEldetd kahveye bazı maddeler kif edilnuştir. ilâvesile yeni tip kahve viicude İddiaya gore, Fuad Türker, Kugetirilmesine dair bir kimyagerin ruma bağlı muteahhidlerden aldığı büyuk mıktardaki parayı zimmetiyaptığı teklif incelettirildi ve Yeni tip bir kahve yapılacak müsbet netice ahndı Et ve Balık Kurumunda büyük bir suiistimal ne geçirmekten suçludur. Kurumun ticaret şubesi memurlanndan olan sanığm önümüzdeki günlerde yargılanmasma başlanacaktır. Kurum merkezinde tahkikat devam etmektedir Diğer taraftan (T.H.A.) nın verdiği malumata göre yapılan suiistimal 101 bin Krahktır. Atinanın iddiası Atina 20 (R.) Yunan hukumeIngiliz Istihbarat Servısı hesabma çalıştığını iddia eden Elefterios Lassiotakis isimli bir Yunanlmm, «ıfşaatını» tefrıkaya başlami'tır. Lassıotakis, 1955 senesınin eylul ayında "luıkiyenin Selânik Konsolosluğunun bombalanması hâdisesinin Atinadaki îngıliz istihbarat servısi ajanları tarafından tertib edildığıni ilerı surmüştür. Arkası Sa. 5. Sü 2 de tinin organı cApoyematıni» gazetesi, Büyük bir eroin kaçakçı şebekesi yakalandı LJse birinci aıuf TELEFuTO CUMHURİYET. Ankara İstanbul talebesi, gazete müvezzii Vedad Konur dün hâkim huzunında Halka yeni tip bir kahve tevzii için, Mehmed Ali Salgan adında bir kirayager Belediye İktisad müdurluğune teklifte bulunmuştur. Bu teklife gore kahveye kakao, A r k a s ı S a . 5. S ü . l d e Takımımız grekoTomen güreşlerde üçüncü oldu (Yazısı 5 tnci sdhifemizde) Bugünden itibaren Yeni bir resimli roman serisi Ânkarada 15 yaşmda bir gazete müvezzii muhakeme edilmiye başlandı Ankara 20 (CumhuriyetTeleksi Bugün şehrimiz Toplu Basın mahkemesinde son çıkarılan Basın Kanununa muhalefetten sanık olarak 1941 doğumlu bir gazete müvezziinin yargılanmasına başlandı. Dava konusu: Muvezziin, istifa •den bir Bakan hakkmdaki yazınm başlığını bağırarak gazete satmasından ibaretti. Babasının yanında hâkim huzuruna çıkarılan ve lise birinci sınıf talebesi olan Vedad Konur babasının bu yoldaki tenbihine >oin imaiâthanesinin me\dana çıkarılan âlât ve edevaü ile imalâthaneyi bulan zabıta ekipi ve suçlulardan bazılan (Tazut 3 iincü tahifemizde) TARİHİN TARİHÎ Kcntes Kastiglione'nin heyecanlı macerası Bugün 4 üncü sahifemizde Arkası Sa. 5. Sü. 4 de ,..,.. . TELEFOTO CUMHURİYET. Hıjeka Adıl Atan Kveçlı Nıelsonu koprüye getirirken
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog