Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

BUTUN DUNYA KADINLAR/ V İ M KULLANIR. LEVER MAMULATIDIR 32 nci yıl sayı 11.547 umhuriyet KURUCUSU.YUNUS NADf Teigraf ve mektub adresı Cumhurıjet Istanbu] Posta Kutusu Istanbul No 246 Telefonlar Umurrî Santral Numarası 224298, Yazı Işlerı 224299, Matbaa 224290 Dr. B. K. VARVAR TEDAVİ ve REÇETELER Ilavelı ıkıncı baskısı çıktıA w Pantozot cıldlı, 360 sahıfe 10 T^, . ISTANBUL KLJNIK DERSLERl\ NESRIYATI Posta Kutusu 6 Beyazıd Istanbul \ 20 EyllJİ 1956 Yeni Sttveyş Konferansı dün çalışmaga aşladı devletten dördü derhal Türk heyeti plâıt Birleşmiş Milletlere gidilmesini tavsiye hakkında henüz görüşünü açıklanadı ettiler, Dulles taraf ından ortaya atılaıı (Kanalı Kullananlar Birliği plânını Pakistan delegesi derhal reddettî İS Londra 19 (R ) Ikmcı Suvejş konferansı bu sabah burada çalışTELEFOTO CUMHLRIYET Ankara Istanblıl malarına başlamıştır 18 devle"in Mısafir Bakan Esenboga ha\a alanında ucaktan ındıkten sonra Mıllî Mudafaa Bakan vekılı ve temsılcılerının katıldıkları goruşGenelkurma* haşkanının ortasında melerde gu^dem şovledır 1 (Susevş Kanalım kullananlar bırbgı) plânı, 2 Kahıreev gıden Menzıes heAnkara, 19 (Cumhurıyet Teleks) Amerika memleketımızde kaldıgı muadet zarfında Ha\a Kuv yetının raporu, 3 Mısmn teklıfı Hava Kuvvetlerı Bakanı Donald Quarles bugun vetlerımızle ılgılı meseleler hakkında temasUrda bu Bu sabah ılk soz alan İngılız Dış lunacaktır Bakan, yarm, Amerika askerî yardımın gaat 15 te beraberınde eşı ve vaverlerı olduğu ha'de dsLı memleketımıze verılen F 84 tıpı uçakların teslım Bakanı Selv>n Lloyd ingılız sı\ahususî bır uçakla Ankarava gelmıştır Esenboga merasımınde bulunmak uzere Eskışehıre gıdeceKtır. setınde degısıklık olmadıjını Kabava alanında askerî mera<ımle karşılanan Bakan nalın tek bır dev'etm, tek bır a Arkası Sa '5 Su 2 de Amerika Hava Bakaıu dün Ankaraya geldi NATO'ya 12 milyon dolarlık miihimmat sattık Mılletlerarası bir me\ki ihraz eden Makine ve Kim> a Endustrisi Kurumu >eni fabrikalar kuru>or Ankara 19 (a a ) Memleketımızde çeşıdlı ıktısadi, sınaî tesıs Ve teşekkullerle elde edılen gelışöıeler musbct bır safhaja gırmış bulunmaktadır Memleketımızm en buyuk sınaî teşekkuller'nden bırı olan ve en son teknık ıcablara gore kurulmiış buluncn 14 modern fabrıkası 7 bını muteca\ız personelı \e 400 milyon lıra sermayesı ıle ıktısadi devlet te» Arkası Sa 5 Su 2 de TELEFOTO CUMHURÎ YET Londra Frankfurt Istanbul C.H.P. ve C.M.P. Hür. Partisinin tekliflerini tctkike başladılar Bölükbaşı bugün Kastamonuda konuşacak Hur P nin ışbırlığı mevzuundakı muhtırasına C H P onumuzdekı haffa ıçınde cevab vereeektır Bılındıgı gıbı muhtırajı almış olan C H P Genel Sekreterı Kasım Gulek dun sabah uçakla şehrımıze Mısırda iktîsadî buhran! Yedek parca buhranı başgosterdi, istifçılik başladı Londra 19 (R ) ingılız radyosunun Kahıredekı hususî muhabırı şunları bıldırmektedır »Suveyş buhraitirın Mısır ıktısadıyatı uze Arkan Sa 5 Sıı 4 de Ikınci Suvf\5 Konferaası dun çahşırketı XTurk he>«ti başkanı ok işaretile gosterilmiştir) Teklifler arasında en fazla münakaşa uyandıran cihet. teşkili düşünülen Kurucu Mecliste 108 tarafsız milletvekili bulunması nın taleb edilme&dir gelerek doğıuca tnonunun He\beıiadadakı koşkune gıtmış ve muhtıraM Genel Başkana vermıstır Inonu muhtıravı aldıktan sonra kendısıle goruşen gazetecılere * Bu Arkav Sn 5 Sıt 5 de Ankara 19 CumhurıyetTeleks> C M P Genel Başkanı Osman Bolukbaşı bugun ogleden sonra beraberınde Genel Başkan vekılı Fuad Arna genel sekreter yardımeısı Ahmed Bılgın ıle gazetecıler oldugu haıd» Ksstamonuja gıtmıştır Bolukbaşı jarın yapılacak olan ıl kongresınde bulunduktan sonra Istanbula gıdecektır Genel Başkan Tekırdağ Edırne ve Kırklarelı kongrelerınde de hazır bulunarak bırer konuşma j apacaktır Kastamonu Kastamonu 19 'Telefonla'» Ankaradan oğleden sonra saat 1415 te hareket eden C M P Genel Başkan Oman Bolukşbaşı 7 saat 15 dakıkalık bır yolculuktan sonra gece saat 21 30 da Kastamonuya gelmıştır Arkası Sa 5 Su 1 de Hür. P. nin Adliye Bakanına cevabı Anayasa huknku doçenti Tnran Gfineş, Bakanın noktai nazarını reddediyor Hurnyet Partısı genel ıdare kuıu1AŞ\R kEM\L DAV\CI Muhirlu azası Kocaelı milletvekili Tuıan Gureş ı Istanbul ve Ankaıa Savcı ır arkada^ımız Y"!ir Kemal kendı ne larının bazı gazete \azı ıskrı mu iDedı'îoduı sııturundı ınîıhjt ısnaö ede ek hakarette bulunnn duılerme B M Meclısı muzakerelen me ulleıle b HıKte dun bı gazetenın hakım hjzuetrafındakı tenbıhıi hadısesı ıle alaruna çıkmı^ ır B r amme divası olan kalı olaıak Adlne Bakanı HııseMn d \a\a Toplu Bı ın Mahkemesı bakAvnı Goktuıkun Hur P Meclıs gru m kt dır D ınkı cekede sı çlular kcn pu başkanı Fethı Çelıkbasa veıdıpı dılcı nı m dıfaa\a muhıdl ı m cevaba mukabele etmıştır keme bır bıska gı ne bır ikılmtstır R Hıırrı\et Paıtısı adına konuşan A m hakım huzuruDdT bu ı r h f i ! n «r dı reddcden na\asa hukııku doçenti Tuıan Gıınp brtınde çıt t Ankara ve îstanbul Savcılarmca \a Kem «> terı\ nr pılan teblıgatta • mes ulıvetı dcgıl harta tenkıdı bıle gerektıren bır cıhet» goıulmedığıne daır Adlı\e Bakanınca ılerı suıulen ıddıaM tamamıle reddetmektedıı Turan Gııneş demıştır kı « Her hukukçunun hattâ Hukuk Fakultesı talebesının dahı bılme^ı lâzım gelen bazı hukumler '•e hukuki pren<:ıpler vaıdıı | Anavasamızın 20 ncı maddesın» , gore «B M M muzakeıeleıı harı fıjjen neşıolunur» ö Rıbrıstakı 1 urklere verdiğimiz teminat Dr. Fazıl Küçük, Yunanhlann Kıbnstaki Türklere karşı şiddet kullanmalanna Türkiyenin müsaade etmiyeceğini açıkladı Lefkose 19 'R 1 Turkneve jantlğı zıjaıetten bura\a donen «Kıbıit Tuıktuı cemnetının baskanı Dr Fazıl Kuçuk Kıbrıslı Türklere Turkı\eden teminat getndısını açıklamıştır Dr Fazıl Kuçuk Tuıknenın Yunanhlann Kıbrıslı Tu^klere kaışı şıddete basvuımalarına musaade etmıvecegını kendısme bu husuata teminat verıldıgım kajdetmıştır Gazianteb 19 ( T H A ) BugunDr Fazıl Kuçuk Turknenm Isku emnı\et \aka rapoıunda şu na tıklal harbının baslangıcmda vukua ber okurmustur «18 9 1956 s»unu saat 20 30 u geç tığı sırada Su barcunda < Sevhans=z» ın de\ ım etmekte oldugu gorulmuştur Emııleıe a\kırı hareketten saz sahıbı Memık meıkez Ar' <w Sn 5 Su 8 de Okul kitabları Bu >ıl her kıtabdan 510 çeşid hazırkndı. kitab sıkıntısı çekilmiyecek Okulların açılmasının yaklaştığı şu gunlerde, ogretmenlerı olduğu kadar ogrencılerı de meşgul eden başlıca mevzu okul kitabları meselesıdır Şehrımızın başlıca kıtabcılan arasmda yaptığımız soruşturma ne Arkası Sa. 5 Su. 4 de Gazianteb Belediye Reisi Savcılığa verildi gelen hadıselerın tekerrurune asla musaade etmıjecegını bekrtmış ve demıştır kı «Bız Turkler Akdenızm en kudretlı devletının hımajesınde bulundugumuzu bılmelıvız Bunun ıçın huzur ıçınde ve sarsılmaz bır ımanla ısımıze gucumuze bakalım » Alman>ada Yunan propagandası Bonn 19 <R • Halen Batı Alman> yajı zı\aret etmekte olan Yunan Arkası i>a 5 Su 5 de Macar muharrirleri "tenkid bürriyeti istiyoruz,, diyorlar Pans 19 (R) Fransız basını, Macan=tanda muharnrlerm ısyan bayrağını çektıklerını, hurnyet ıstemeye başladlklarını yazmaktadır Budapeştede ıntışar eden Irodal mı Ujsag gazetesıne atfen verılen bır haberde, komunıst ıdare altın dakı bu memlekette muharnrlerm *u hurrıvetlerı ıstemış oldukıarı belırtılmektedır 1 Korkusuz hakıkatlerı yazmak hurrıvetı venlmelıdır 2 Herkesı tenkid etme hakkı tanınmaüdır Arkası Sa 5. Su 3 de Turan Guneş n Ticaret Vekilinin Amerika seyahati Mandalincinin baskanlığındaki heyet bugün gidiyor, dün Başbakanın iştirakile bir topiantı yapıldı Dun kendısıle goıu^tugumuz Zev nı et 2 nc Şuı>e hır^ızlık Ma^ası mevad Mandalıncı MM P Fo ıu ıle murları dun Salahadd n Arna\udoglu I ve K Bankasımn yıllık mutsd ı>!TTiınde bır hırsızı vakalamışt r Salahadcın Aîaturk Eu v^rınaa 1 3 n ı . ~ toplantısından başka hıçbır mesele nnralı Osman Bolka^a a d «aatçı a n ıle ılgılı olarak Bırle^ık Amerıkava kanına gır«rek 183 aded 10 bm ^a kıvmetınde »aat çalıp kaçmış^a da gıtmedıgını açıklamıştır ?ı saveeırde \aka\ı ele \erZev vad Mandalincinin bıldıHığı parmak Sa? ler mu^adere edıleeıt *3hı. mışt r ne gore M P Fonu ıle I \e K Ban w veıılmıştır Resım hırsızı gosteb Arkası Sa 5 Su 8 de rıvor SA4T HIKSIZI YAKALA^DI Em. l Sa. 5 Su lde Dün yapılan güreşlerin hepsini tuşla kazandık '«8* GIZLI GORULEN BASIN DAVAL4RI S15 ası Halk Gazetesı «ahıbı Râtıb Tahır Burak'm duruşması dun sabah 10 30 dan .tıbaren Toplu Baoin Mahkemesınde devan etmıştır Oldu da bıttı maşaüaT> ısımlı karıkatur dolayısıle açılan davada gızlılık kararı alınmıştı Dun dıger bır karıkatur hakkında açılan dava da bununla bııleştırılmı^tır O da gızlı gorulecektır Resım Ratıb Tahırı dunku muhakeme e^iiasında gosteujor Ekonomı ve Tıcaret Bakanı Zey yad Mandalıncı rıyasetındekı heyet Wa^hıneton da vapılacak Mıl letlerarası paıa fonu ıle ımar \e kalkınma bankabinın yıllık mutad toplantısına katılmak uzpıe bugun vaat 14 te uçakla NesvYor ki mate\eccıhen Istanbuldan ayrı 'acaktır Avrupadan kaçan leylekler döniiyor! Kışın erken geleceğini sojli>enler şitndi de «kış geç gelecek» diyorlar Paris 19 (a a ) Batı Almanva da ve Alsas ta dıkkatı çekecek mahıvette hâdıseler cereyan etmekte dır Bundan 1520 gun kadar evvel cenuba sıcak ulkelere dogru ucuşlarına başlıyan leyleklerın gerı gelmekte olcHıkları tesbıt edıhnış trı TELEFOTO CUMHURIYET Rijelta Istanbul Ihtıyar \e tecrubelı kovlulere Hâmid Kaplan Yugos lav Groselj'i yenerken gore, le\leklerın bu haıeketlerı bu sne kı 5 mevsımının geç gelece Opatya 19 (Hususî) Ikıncı bah yapılsn gureşlerle ıkrnci tur ğıne bır delıl sayllabılırmiş. Dalmaçya kupasmın GrekoRomen bıtmış uçuncu tura başlanmiştır Almanvadakı yaşhlar da aym gureş şampıyonasına bugun \ apılan Şohretlı Turk gureşçılen Grekokanaatı beslemektedırler gureşlrle devam edılmıştır Bu sa Arkası Sa 5 Çu 1 d» İnfaz sistemimiz ve bununla ilgili müesseseler moderıt bir hâle getiriliyor Adliye Bakanı Prof. Göktürk, alınan tedbirler ve yapılan işler hakkında izahat verdi Ankara 19 (a a ) Cezaların ınfazı mevzuunda kendısınden malumat ısteyen Anadolu Ajansına Adliye Vekılı Profesor Dr Huseyın Avnı Gokturk aşağıdakı beyanatta bulu> «t a=*ur: « İnfaz sıstemımızı ve bununla Galatasaray takımı dun ılk matını Dolmabahçe stadmda ılgılı muesseseleıımızı, ıslah ve taEmnıyete karşı oynamış ve karşılaşmayı 52 kazanmıştır. mamen modem bır hale getırmek ıçın hummalı bır şekılde çahşmak Emnıyet gollerden ıkısinı kalecisınm hatasından yemış, buna rağmen ıyı bır ıntıba "^bırak tışta ve gereken tedbırlerı almakta tır Yukarıdak resımde SarıKırmızılıların golu nu ağlarda, Emnıyet kalecısını de havada goru« vız Arkat< Sa b S ı 4 d e ^or»ıınuz (Taf»ılat ve d'ger <;por haberlerını son sahifemızde bulacaksınız ) Galatasarayın İlk Maçı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog