Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

NİMET ERİM ŞENLİ Yülarca Yurd idare ettnlş ta nmmış ve takdir edllmlş olan NİMBT ERİM tecrübesl ve en llert metodu lle biçki, dlkiş, el lşlerl şapka, korsa, boya vesaıt derBlerlnl talebeslne kolaylıkla mutlaka ögretlr Milli Eğltlmdea tasdlkll dlploma verlr Adres: Beştttas, AkareUer Şalr Nedira caddesi No. 49 32 ncı yıJ sayı 11 529 um u ri yet KlJRUCUSUrYTJN'US NADİ Telgraı vt mefctut adres: Cumiıunyet istaiiDuı Posta Kutusu tstsnbui No 246 Teıetoo.tr U.Yumi Santraı Numarası: 224298 Yazı Islen 224i* Mtba CÜ5EAMLI K\DI\L\K Montherlant'ın Genç Kızlar serisin den son ve en güzel romaru olan bu eser Tahsin Yücel tarafından dilimize çevrüerek Varhk Yayınları arasında 2 lira fiatla çıkmıştır Montherlant kadın düşmanlığının en şiddetli hicivlerini •>u kitabında toplamıştır. ' \ Pazar 2 Eyîül 1956 Mllhtar seçimlcrilli Hür. P. dert dinleme Dün Çengelköyde yapılan hasbıhâli Dünkü toplantıda iktidar partisine mensub olmıyan yalnız 67 mebus menetıttek isteyen Başkomiser ile Celikbaş bulunmasına rağmen bunlar teklife el birliği ile ve şiddetle arasında mfinakaşa oldu muhalefet ettiler, bir C. H. P. mebusu salondan çıkarıldı 1 sene gerî faaliyetine başladı Dert dinleme sırasında sorulan suallere Hürriyet Partili mebuslar cevablar verdiler Meclis Notları (Ecved Güresin yanyor) Ankara 1 15 gündenberi devam eden toplantüar sonunda Büyük Mil let Meclisi tatile girdi. Eylu] ile kasım arasında geçecek Iki aylık tatil devresi içinde mılletvekiüeri seçim bölgelerine gıdecekler. seçmenleri ile temas edecekier, vatandaşın nabzını yoklayıp yenı çalışma yılına, yeni fikir hamulesile gelip bashyacaklar. Başkan sayın Koraltan Meclisi tatil ederken aşağj yukarı bunları söyledi ve söylerken de muhalif milleıvekilleri evlerinde oturacaklar, yalnjz mu vafık milletvekilleri dolaşacaklar diye bir tefrik, hattâ bir telmihte dahi bulunduğunu işitmedik. Halbuki haürlanacağı veçhile geçen gun Zafer. muhalif milletvekülerinin köy. köy. kasaba kasaba dolaşmalannı sert bir lisanla tenkid edhor, arkasından «icab eden munzam tedbırlerm alınması» nı istiyordu. Bugün bizzat ^ayın Koraltamn milletvekillerinin vazifelerinden bahsetmesi ve seçmenlerle temasın, yeni MiIIet Neclisi dun 14 kanun tasarısım kabul ettikten sonra 1 kasım tarihine kadar tatil kararı verdi Ankara, 1 (Cumhuriyet Teleks) lüyük Millet Meclisi bu sabah saat 10 J a toplandı ve 14 kanun tasarısmı kabul ettikten sonra, 1 kasıma kadar tâtilc girdi. Meclis evvelâ, dün müzakeresine baslanan esnaf vergisi kanununun kaldırılmasma matuf tasarı üzerinde görüşmelere devam etti ve neticede tasarı kabul olur du. Daha evvelce de bildirdiğimiz gibi bu kanunla 400.000 kiiçük esnaf vergi rauafiyeti kazanmaktadır. Oun Bajkan tarat.ı. Muhtar seçimlerinin tehiri teklifi dan Meclis salonundarı Müteakıben Kemal Biberoğlu (D.P1) çıkarılan C H P. Hamdi, .Sancar (D.P), Ekrem Anıt (DJ 3 ) milletvekıli ve Baha Aksit'in (D.P) muhtar ve köy Mehmet Hazer 34 y*l evvel bugün Kahirede muzakere hazırlıgı Beşli komite bugün Londradan hareket edecek Londra 1, (R.) Muaddel Batj lılar beyannamesini Cumhur Başkanı Nasır riyasetindeki Mısır he yetine izâh etmekle görevlendirilmış bulunan beşli komite, son toplantısmı bugün Landrada Lancester House'ta yapmıştır. Beşli komite, yarın sabah hususi bir uçakla Kahi reve müteveccihen Londradan ay Pllacaktır Kahiredeki müJ'ikere Arkası Sa 3 Sü. 4 de Ordunun ardındatijQfiden60kağnılık kolun kumandanı Mehmed Cavuş İzmire akı sı anlatıyor RSportajı »apanlar: Yaşar Kemal ve Ömer Sami Ooşat ihtiyar heyetleri seçimlerinin dört seneye çıkarılması hususunda yaptıkları iki kanun teklifi muzakere ve kabul olundu Bu teklifin görüşülmesi sırasında, bir "Mî.P li milletvekili, Başkan tarafından Dün bir basın toplantısı yapan alondan çıkarıldı. heyet mensublan muhteHf Mezkur iki kanun teklifinin esbabı sualleri cevablandırdıkr ıucibelerinde: 1 Iş basına gelen muhtar ve köy Türk mallannın Amerikan piyasalarına tanıtılması ve bu suretle yeni tıtiyar heyetlerinin kendilerine mevdiı iş imkhânlannın sağlanmasını lemin ^azife ve salâhiyetlerin icablarını yerine maksadile bir müddettenberi memlegetirmek için gerekli bilgileri elde etme ketimizde tetkikler yapmakta olan lerine iki senelik müddetin kâfi olmadığı Amerika Ticaret Vekâleti Ortaşark ve 2 Milletvekilleri, BelecMye ve II Ge i Kuzey Afrika dairesi müdürü Hernel Meclisi seçimlerinjn dört senede bir bert Cummings'un baskanlığLndaki tanınmıs Amerikan is adamlarından müteşekkil heyet dün saat 11.40 ta uçakla İstanbula gelmis ve Yejılköy hava meydanında Ticaret ve Sdrıayı Odalan ileri gelenleri ile çehrimizin tanınmı; tacirleri tarafından karsılanmıştır. Heyet mensublan dün öğleden sonra Hilton otelinde bir basın toplantısı yapnuşlar ve gazetecilerir SOPduklan sualleri cevablandırnuslaıdır. Amerikan heyeünin verdikleri cevablardan, Amerikan yardımı ile ala Arkası Sa 5 Sü 8 de Amerikan ticaret heyeti geldî Hfir. Partili mebuslar derd dinleme faaliyetine başlamıç bulunmaktadrr. Program gereğince dün Çengelköyde yapılan halkla hasbıhale bir bşkomiser taraün» dan manl olınmıak istenmiştir. Hür. P. Meclis Grup Baskaru Fethl Celikbaş, mebus Hasan Kangal ile Turan Günes, dün saat 16 da Çengelköyüjı iskele gazinosunda, hrlkın Arfcast Sa. 5. Sü. 7 de C.M.P. Genel İdare Kıırnla dttn toplandı Uur. Partili mebuslar dün Çengefcbyünde derd dinlerlerken ve hasbıhâli menetmek istiyen Başkomiser Son siyasî darum, çıkanlan kanunlar ve partilerarası variyet gözden geçirildi Ankan 1 (CumhuriyetTelek»> C M. P. genel idare kurulu bugün toplanarak çalısmalarma baçlemıştır İki veya üç gün sürecegi bildinlen ba toplanuları takiben bir tebağ yayınlanmaa muhteroeldlr. Arkası Sa 5. Sü 3 de Muallimlere dair dün kabul edilen kanun Oğretmenlere verilecek ilâve den *aati ve bunlann ücretlerile yeniden öğretmenliğe kabul edilebilecek yüksek mekteb masunlan Hırsız Sovyet kadın afleti bulunamadı Ruslann tevkif karannı itpal için teşebbüse geçmeferi üzerine İngilizler, «Kanunlar siyasete âlet edilemez» dediler Londra 1 (R.) Ingiuz adlî maTahran 1 (AP.) Askerî Istihha kanüan tarafından. 5 sapka ç&lması j rat teşküâtına mensub bir kaynak, bu dolayısüe tevkifine karar veriler. Ru« gün gazetecilere verdiği Dejanatta kadın atleti Nina Ponomareva. hâlâ bir kaç gün evvel ınemleketin kuze bulunamamıştır. Ponomareva'nın, ya yinde yakalanan casusun, bir Rus Rus şilepi ile tngiltereden ayrübir olduğunu söylemiştir. dığı yahud Sovyetlerin Londra sefa Arkası Sa. 3. Sü. 3 de Arkası Sa 5. Sü 3 de Iranda yakalanan Rus casusu Ankara 1 (GurahurıyetTeleks) nin muvafakati takdırinde, ücret mu Büyük Millet Meck'=tnde, îlk ve orta kabilinde, üç saatllk ders daha veriğretim öiretmenlerinin terfı ve tec lebilecektır. Ders saatleri dolınamıs Fuara getirihniş gibi gösterilen ziyeleri hakkındaki kanunun tadiline ise oğretmenlere rızalan aknarak. ihmaUar başka şehlrlere mi matuf bir tasan bugün müzakeıe ve tisasları dışında, ücretle ders verdisevkediliyor? kabul olundu. Buna göre, orta öge rilebilecektır. Ancak ders miktan litim öğretmenlerinden Use vc muadili se öğretmenleri için 9, orta okul öğîanlr, 1 (Telefonla) Fuardald okulların ikinci devre sınıfıarınd& retmenler üçin 6 saattir. yabancj devlet pavyonlarımc bazJ ders okutulanlar, eskiden olduğu gıbi Müdür, başmuavin ve muavivnler ihtisaslan dahilinde, haftada 15 saav, ise en çok 12 saat ders ile mukellef lar.nda eşya satışı yapümayışı dik birinci devre sınıfları ile orta ckui tirler. Öğretmen bulunmamaM halin katle üzerinde dunılan bir mesele Arkan Sa. 5. Sü. 6 da larda ve muadil okullarda der> oku de. altı saat fazla ^ r s vereceklerdir. tanlar ise 18 saat ders ile mükellef Öğretmenler, kabulüne mecbur oltutulmaktadırlar. Mıllî Eğitim Pakan dukları vazifelerden istinkâf ederlerlığı bu oğretmenlere 6 saat ders vere se .istifa etmiş sayılacaklardır tlâve bilecektir. Bunun dışında. öğretme Arkası Sa. 5 Sü. 5 de İzmir Fuarında ortaya çıkan bir mesele Bugün Başladık Şimdiye kadar okuduğunuz romanlar arasında unutamıyacağınız kadar güzel yalnız bir Ud eser varsa bunlardan en başta geleni Haftahk Radyo Programları Anadoludaki bır çok okuyucularımızdan aldığımız mektublar üzertae hattada bir defa Istanbul ve Ankara radyolarının 7 gunluk programlarını bir arada r.eşre karar verdlk. Önumuzdeki haftanın programlarını yannkı sayımızda bulacaksınız. Mehmed Çavuş şimdi seksfiUik bir ihthar Kocatepenin ardından, Ahır dağ yordu. Onlarda Uşak'a erişauşlerdi. larının geçidlerinden, Güzelim dağ Uşak'ı aşmışlardı. t Çakırözü köyünde bir kâğ larmdan Sincanlı ovasına doğru kağ nılar da kımişti. Piyadenin, topçu nıcı var» demişlerdı. VardA. Mehmet çvuşu bulduk nun, süvarinin peşinden kağnılar Hâlâ ağzında bir yemen türküsü, da izmire yollanmıştı. 34 yıl evvel bugün yüzlerce, bin mırıldanıp duruyordu « Yemen lerce kağnı, cephane yüklü, eşya uçsuz bucaksız bir çöldür!» Arkası Sa. 5. Sü. 4 de yuklü ordunun arkasından akıEvvelce tatbikine dünden Makbnz başlanmıs,verilen kararın resimde görüldüğü itibaren jnıkandaki üzere taksi şoförleri müşterilerine makbuz kesmeğe baslarmşlardlr. Buna dair haberi 2 nci sahifemizde bulacaksınız. Aşktan da üstün romanı olacakür. EÜZABETH GASKELL'den YAHDET GÜLTEKİNin dilimize çevirtfiği ba ŞAHESER'e başladık İkind sahifede okuyunıız« DÜNKU MAÇLAK KulUbler baurlık maçlarına devam etm«ktedtrler. Bu cümleden olmak üzere diin Vefa Izmirde oynarken gebrfanlzde de Istanbu!spor Ue Kasımpasa ve Beyoğluspor 1!* Takrim karşılasmıslardır. Yukarı dakl resünde. t Sporun 10 galibiyeüle b<ten Kasımpssa maçından bir »n görJlmektadir. (Talsilât son »ahifemizdedir.) Bir arkadaş nihayet dayanamıyarak ayrıldı, 3 kîşi kaldık (Bu hâtıraların ve resimlerin Türkiyede nesri hakkı yalnız gazetemize aiddîr) Bayramdan sonra: 2 Aradan 34 yıl geçti. Bii Yunanın nasıl geldiğini, neler yaptığını, nasıl kaçtığını gördük. Bunları anlatahm diye tam 34 j/ıl *aleri bekledik, durduk. Aradan 34 yıl geçti. Biz Inönünde, Sakaryada, Dumlupınarda çarpıştık, büyük tacrruzda Kocatepeden fırlayıp duşmanı Birinci Kordona kadar sürdük. Bir ktsnvtmız şehid düstü. Çoğumuz yorolandık. Sağ kalanlanmız sia aradik, bunlon nakledelim diye. 34 yil geç kaldınız! Büyük taarruzun 34 yıl «onrafet röportojını yapan Cumhuriyet n»u harrirlerinin Kocatepeden tâ İzmire kadar dinledikleri bellibojl» Şİkâyetleri bu cümlelerde hulâsa etmek kabil! Onlan hakikî muhatablanna iletelhn. Büyük destan şairi, büyük "^»^ büyük romanct, mHUyetperverliği kimseye btrakmıyan büyük edibler, sahi sizler 34 yıl nereLerde idimz? Koco bir milletin ölüj "e sonra dirili^inin böylesine bir hikâyesi tam 34 senedenberi «ızlcrı bcfcliyor. Daha çofc mu befcUyeeek? Jose'yi alan gemi saldan uzaklaşnken ve yakalanan biı* morina balığınm kızartılmak üzere doğranması (Yazısı 2 nci sahifemizde) +++J YAnî HoniT ÇllhaifİArilHI* Deniz Harb Okulunu bitiren 57 Asteğmenle AssubayliKtaii I6IIJ l i e i l l Z OUDayianiIIIZ törenle diplonıaları verılmiştir Törende Millî Müdafaa Vekâleti Vekili Şem'i Ergin, GeneJ Kurmay Başkanı Orgeneral tsmail Hakkı Tunaboylu, Kara, Deniz veHava Kuvvetleri Kumandanlan bulunrruşlardır. G«nç subaylara diplomalan Bakan Şem'i Ergin tarafından verilmistir. Bakan bu münasebetle genç subaylara hitabej. veciz bir konufcina yapm^Ur. Kesim, dünkü törenden bir ânı göstermektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog