Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

YAKINDOGUn KAHİIH. TAH*A» 7 Serv* 32 ncı yıl sayı 11.546 umhuri K U P U C U S U : Y U N U S NAOf Telşraf ve mektub adresı: Cumhurıjet İstanbul Posta Kutnsu I=tanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 224298, Yazı İşlerı; 224299, Matbaa: 224290 gördüğü takib ve tazyiki bir mektubla Dahiliye Vekâletine bildirmiştir. Termenin şikâyet mektubunu ay nen bildiriyoruz: «Muhterem Emin Kalafat Dahiliye Vekâleti vekili Ankara On gundenberi, intihab bolgent Kastamonuda, Hürriyet Partisı teşkilâtını kurmakla meşgulüm. VekHli ğınize bağlı polis ve jandarma kuv j vetlerinin peşimi asia bırakmıyan C. H. P. Genel Sekreteri Kasım Gü I üç sivil memur dahil bu on günlük Arkası Sa. S. Sü. 2 de lek, bu sabah uçakla Ankaradan şehrimize gelecektır. Gülek, Hür. P. nm ışbırlığı mevzuunda C H.P ne vermış olduğu muhtırayı da beraberınde getırmektedır. Genel sekreter muhtırayı şehnmizde buiunan C. H. P. Genel Başkanı Ismet Inönuye sunacaktır. Hgililer 30 eylule kadar muhtıraya istenen cevabın hazırlanması için. İnönünün, Gülekle konuşmasını müteakıb bir karara varılacağını. tüzüğun verdiği salâhiyetle Genel Başkanın resen hareket «derek Parti Meclisini toplantıya dav»t •debileceğıni soylemektedirler. Muhtıraya verilecek cevabın bazı |»rtlax altında müsbet olacağı tahmin edilmektedir. Parti kongreleri Şehrimizde D. P. kongrelerine, S Londra 18 (R) tkinci Londra eylul cumartesi günü saat 20 de Üskonferansı yarın burada açılacaktır. Süveyş kanalının akıbeti ile ilgıli küdar Sunar sinemasında Ahmediye Arkası Sa. 5. Sü 8 de toplantıya katılmak üzere Batılı dev letlerın Dış t?leri Bakanlarmdan ?oğu Londraya varmış bulunmaktadır. Gelenler arasında Amerika Dış Işlerı Bakanı Dulles ile Franaz Dış hleri Bakanı Pîneau da vardrr. Bugün Fransız. Ingiliz ve Amerika Dış Işleri Bakanları aralarında bir toplantı yapmışlar ve yarın serdedecekleri müşterek görüşlerınn ıon rötuşlarını ikmal etmışlerdir Yarınki toplanüda cn önemli ko Pravdadan tonr» Moskova Arkass, Sa. 5. Sü 4 de raclyosu dadevlet çiftlik* OALE CARNEG 3 KITABI Söz Söylemek Dost kazanmak Uzuntüvü Bırak Cıld Cıld Cild 400 400 400 AHMETHALİT YAŞAROĞLU Çarşamba 19 Eyliil 1956 Kıtabçılık ve Kâğıtçılık T.L.Ş. İstanbul Ankara Caddesi No: 121 uhalefetmilletvekillerinin polis takibinden şikâyetleri artıyor Kastamonu milletvekili Ziya Termenin Dahiliye Vekiline yolladığı mektub ve Kars milletvekili Mehmed Hazerin Meclise verdiği önerge Ankara, 18 (CumhuriyetTeleks) Hur. P. genel merkezınden bildiril dığıne gore Kastamonuda Hür. P. teşkilâtı tamamlanmıştır. On gundenberı Kastamonuda Parti teşkılâtmı kurmakla vazifeli olan Kastamonu milletvekili Ziya Teımen, Inebolu. Bozkurt, Cide, Azdavay, Tos ya, Araç ve Daday ılçelerinde teşk,lâtı kurarak faaliyete geçırmiştir. Bugun Ankaıaya donen Kastamonu Şehrimize geten Irak Hariciye milletvekili. bu seyahatı sırasında ma Vekâleti Hukuk Müşavirinin hallı polıs ve jandarma teşkılâtından fikri Pak'stan Bağdad Paktından ayrılabilir mi? Halk Partisi Hür. Partisine evet diyecek Mehmed Hazer Zıja lermen Irak Hariciye Vekâleti Hukuk Müfaviri B. Baha dün şehrimize gelmıştir. Hukuk Müşaviri gazetecilerin Pakistanın Bağdad Paktından ayrılması meselesme aid sorduklan suale eevaben ^unlan soylemıştir: «Bağdad Paktı beş yıllık bir ^nlaşmadır Bu gıbı anlaşmalar kabınedeki değışıklıklerle bozulamaz kanaatmdeyim.» Bağdad Pakh münakale konferansı Bağdad 18 (a.a.) Bağdad Paktı ekonomik komitesınin münakale tâli komitesinın Karaşide yapacağı toplan tıda ele almarak esas mevzuiar ara smda geliştirilmemiş münakale teEisleri ile bu tesislerin geliştirılmesi plânları bulunmaktadır. Iran, Irak, Pakistan ve Türkiye delegeleri bu «y sonlarına doğru toplanarak memleketleri arasındaki demiryolu, hava yolu ve telgraf yollarının geliştırîlmesini görüşeceklerdır. Tasarılar arasında Bağdad ve Tahrandan geçmek üzere Karaşi ile Ankara arasında bir demıryolu ınşası bulunmaktadır. Yeni Süveyş Konferansı bugün Londrada açıhyor Savcıların basına Meclis müzakeratı için tenbihi Adliye Vekili, Fethi Çelikbaıın soru önergesine yazdı cevab verdi Ankara 18 (Telefonla) Hatlrlanacağı üzere, bundan bir müddet «wel Ankara ve İstanbul Savcıları bazı gazetelerin yazı işlerı mudurlerini makamlarına çaırara't B M. M. muzakerelerinin bazı kısımla Arkası Sa. 5 Sü 6 da Londra asfaltının demır tekerlekli vasıtalara kapalıldığı vt bu yoldan arabalann geçmesınin yasak •dıldığı yazılmıstı Bu yasağa rağmen dün a^falttan ?eçen ve yakalanan arabalar seferden menedilmi^ ve Mınlar yol kenarına çekilerek birer tekerlekleri sö kulmüştur. Resim, bu arabaları tekerlekleri soku lürken göstermektedir. Tekerlekleri Sökülen Arabalar Tek mesele, «Süveyşi Kuilananlar Birliği» plânının harbsiz nasıl tatbik edileceği! Cımhur Başkanı Trakyadaki geziden döndü Çatalca ve Sihvri kovlerin ziyare* eden ve halkla hasbıhallerde buiunan Cumhurbaskam Celâl Bayar Floryaya a\det etmıştır Rusyada mahsulün kaldırılması işi gecikti! îerine çahyor Ticaret Vekiü Amerikaya yarın fidiyor katılacak Hrutçef dün Belgrada gitti Rus şefinin gayesi «heın zi.varet, hem ticaret» tir deniti>or Belgrad 18 (AP) Nıkıta Hrutçf çarşamba gunü burada olncaktır. Yu goslavyaya yaptığı bu ıkıncı zıyaret bir tatil ve istirahat gezısi olarak vasıflandırılmışsa da buradakı b..zı siyasl mahfıller, Rus komunıst parti Arkası Sa 5 Sü 6 da Muharrem Nuri Birgı \e ark.ida.lan hareketleriııden Yeşilkoy hava alaıunda ev\el Başvekilin dün yaptığı tetkikler Bsşvekıl Adnan Menderes beraberın. de D P Meclıs Grupu Başkanı Namık Gedık sabık Nafıa Vekıh Kemal Zeyt'iıoğlu mılletvekıllerı. Hususî Kalem Muduru olduğu halde dun saat 12 30 da Zeynebkâmıl hastanesinı zıyaret etmıjtir. Amerikada seçim Türk heyeti dün kampanyası Londraya gitti şiddetleniyor Arkası Sa. 5 Sü I de Eisenhower, idaresinin kusursuz olduğunu iddia etmiyeceğini. fakat icraatı hakkında halka hakikat söylendiği takdirde seçimi kaz^nara<rını belirtti Dış İsleri Bakanlığı Umumî Kâtı'oi Muhanpm Nuri Birgınin başkanlığmdakı Turk heyeti dün uçakla Londraya hareket etmıştır. Heyet bugün Londrada toplanacak olan ikinci Suvejş konferansında Türkiyeyi temsıl edecektir. Paris 18 (a.a 1 Pravda gazetesinden dört gün sonra bu sabah Moskova radvosu da, ekınin kaldırılmasında gecıkmeler olduğundan şıkâ>etle devlet çiftliklermde çalışanln.ı suratli harekete davet eylemektedır. Moskova radvosuna gore en çok gecikme Vologda ve Novgorod 'Avrupa Rusvasıt ile Kerovo ve Tomsk (Sıbırya) da olmuş ve buralarda eki nın daha dortte birı bıçılmemiştır. Radyo biıtiin Sovyet ara7İsinde soğukların bırdenbıre bastırdığını ve sulu kar vağmağa başladığını da ilft ve etmektedır. Mandalincinin rivasetîndeki heyetimiı Milietlerarası Para Fonu ile İmar ve Kalkınına Bankasmın senelik toplantılanna ETEM MENDERESİN SEYAHATİ B«r beri Bonn hükumetinin davetlisi olarak Almanyanln muhtelıf şehirAnksra 18 (a.a.) Haber aldığıkrinde tetkikler yapan Iç Işleri Bakanı ve D15 Işleri Bakan vekili mıza göre. İktısad ve Ticaret Vekili Ethem Menderes incelemelerını bıtirmiş ve Munıhten yurda mute Zeyyad Mandalincinin rıyasetinde, veccihen hareket etmiştir. Yukarıdakı resımde, Berlın Beledıye Reu delege olarak Turkıye Cumhurıyeti vekıh, Berhnin sembolu olan «Beyaz Ayı» bıblosunu E. Menderese Arkasr Sa 5 Su 1 d" hedıye ederken gorulmektedir. Merih'ten radyo dalgaları alındı Amerikan bahriyesi resmî bir açıklama yaplı, ilk defa böyle bir hâdise ile karşılaşılıyor New York 18 (R > Birleşik A merıka bahriyesi taraimdan bugun resmen açıklandığına göre, Merih sey yaresinden radyo dalgaları alınmıştu. Eksperler, bu radyo dalgalarına buyük ehemmiyet vermektedirler. Kaydedildiğine göre, Merih seyyaresinde ısı derecesı sıfırın biraz altındadır. Malumdur kı, Merih seyyaresm de hayat olup olmadığı bugüne kadar kafî bir şekilde tesbit edilmiş değildır. Eksperlere gore, bu radyo dalgaları seyyarede hayatın mevcudiyetine işaret etmektedu:. Heyet başkanı, Türk görüşünde değişiklik olmadığını söylüyor Heyet başkanı Muharrem Nuri Bir gı hareketinden önc« gazetecilere şunları soylemiştir: «Bu ikinci konferansın gündeminde esaslı üç madde bulunmaktadır: a) Mısırda temasta buiunan Arkası Sa. 5. Sü. 7 de Adriyatik kupası grekoromen güreşieri başladı Güreşçilerimiz dün sekiz galibiyet kazandılar. tki siklette yenildik Amerikada Utmon.r.u »..ı.ı.n.ı adayı Stevenson. uzun propaganda gezdsinin sembolü olan altı delik dev ayakkabı ile Washington 18 f A P.) Başkan Eısenhower. bugün Cumhurıyetçı par tının seçim kampanyasını tertibliyen idarecılerden müteşekkil bir grupa verdığı demeçte, seçimi kazanmak için sadece idaresinin icraatı hakkındaki hakıkati söylemeleri kâfi olduğunu beyan etmiştir. Sa 5. Sü 8 de Opatija 18 (Hususîi Adrıyatik kupası grekoromen güreş karşılaş maları bu sabah başladı. Gureşçıleıi miz sabah seansında yaptıkları müsabakalarda şu neticeleri aldıiaı: 52 kılo: Ahmed Bilek, Isveçh Pe tersson'a 12 dakikada tuşla galib. 57 kılo: Lutfı Çıçekçi, Isveçlı An dersson'a ekserıyetle mağlub. 62 kilo Seyfi Özer, Yugoslav Ho losm'e ekseriyetle galıb. 67 kılo: Buıhan Pandul, Yugoslav Martınovıç'e ekserıyetle galib. 73 kilo: Mithat Bayrak hasta olduğundan bu slklete giremedîk. 79 kilo: Bekır Buke. Macar Sze kelly ye ekseriyetle galib. 87 kilo: Adıl Atan, Fıansız Garcia'ya 5 dakikada tusla galib. Ağır sıklet: Hamid Kaplan. Isveçli Persson'a 5 dakikada tusla galib. 79 kilo Bekır Büke. Yugoslav Simıch'e ekserıyetle mağlub. 57 kılo: Lutfi Çıçekçi. Yugoslav Ka7man'a ittifakla galib. 62 kılo Sevfi Ö?er tur atladı. 52 kılo Ahmed Eilek, Marara ittilakla galıb. Diğer sikletlerde müsabaka yapıl manuftır. ALMANYAYA G1DEN HEYE1' Batı Almanya Havayollarınm davetlisi olarak Ulaştırma Vekili ATÜ Demirer, Vali Gökay ve Basm Yayın Umum Müdurü Muammer Baykan dün uçakla Munihe gitmişlerdir. Resımde Yeşilkoy hava alanında görülen heyet 23 eylul pazar günü şehrimize dönecekür. Egede definecilik salgmı ¥EŞILKO\DE> GEÇEN ÇI.NU KIZ. LAR Amerıkaya tahsıl etmek uzere gıden Çınlı uç genç kız dun Yeşılkoyden rransıt olarak geçm.şlerdır. ÇıîiH kızların resımde gorulduğu uzere giymış oîdukları elbısclerm eteklermaekı y r t . maç meydand» bulunanlarm bı'hassa alâkasını top'.amıştır Âksehir Kaymakamının evitıi soyan hırsızlar Yakalanan 4 kişilik şebekenin evlerinde aramalar >apıldı ve büyiık bir tuhafiye mağazası doMuracak eşya bulundu Konya, 18 (Telefonla> Akşehirde aylardanberı faalıyette bulundukları tahmin edilen 4 kışriık bir hırsız şebekesı meydana çıkarılmıştır. Son ay içinde Akşehirde hırsızlık artmış, bu arada kaymakamın evıne dahi girılmis, muhtelıf eşya çalmmışU. Nıhayet Akşehir zabıtası evvelkı gun şüphe üzerıne kuş falcılığı ya pan Ali Gönence>i ve aynı gece ue bir dükkândan hırsızlık yaparlarken Ali Biçeroğlu Halıd Biçer ve Meh med Sağmanı suçüstu yakalamıştır. Suçlvılarm evlerinde yapılan arama hayret verici netıce doğıırmuş ve buyük bir tuhafiye mağazasını hmca hınç dolduracak mal bulunmuştur. Şebekenin bu esyayı bir seneye yakın bir zamandanberi Konya ve Afyona bağlı 8 kazadaki muhtelıf dükkânlardan çaldıkları tesbit edılrhış tir. Eşyalar istısnasız manifatura ve giyim eşyaadır. Şimdi de Çerkes Etheme aid altmların aranması için bh şirket kuruldu Izmir 18 (Telefonla) Egede hergün biraz daha salgın hale gelen definecilik bugün jeni bir şırketin teşekkulune meydan vermiştir. Bu defa Çerkez Etemm üç he>be dolusu 150 bm altını bulduğu ıddıa edilen defınesıni aramak ıçm yeni bir şirket teşekkül etmiştir Defıne cıler 150 bin altımn Selçuk civarında Smandede çeşmesı veya Kurtkayası etrafında gayet emnıyetlı bir mahalde gomulu olduÂu kannntindedırler. Aramalara önümüzdeki günlerde başlanacaktır. J CUMHURIYET Rıje1,.;. Isiiroul guie;liTde Hâmid. Isveçliyi (solda), Âdil Fransızı (sağda) tu«a getirirlerken Kalküta 18 (a.a.) Ranugaj'daki komür madenlerinde çalışnn 50.000 koraür işçısi dun grevilân etmıştır { Bu madenlerde günde 11 600 ton kömür çıkarılmaktsdır Hükumet gre| vın gayrıkanunî olduğunu bıldırmış. Bursa. 18 (Telefonla) Bölge ant srndıka lıderı tevkif edilmiştir. renörü Hallt Kılıçerl savaş uçakları Hukumet son zamanlarda aldığı ye bilhassa ]et pllotlarmm pike ve çıkış \aptıkları esnada mâruz kaldık kararlarla komur ışçılerme ceman ları lçlerinde bosluk hls etmelerl şek 19 600.000 dolar tutarında zam yapUndeki fızvoloji'ç tesırleri lzale ede mıştı Şımdi ışçıler venı zamlar ve oek bir >c=ıfte nulundueunu ldriıa bedava pırinr ve HIFT temınatlaT Arkası Sa. 5 Sü 1 de talcb ptmrkî; !ı ! r Bursada havacılık bakımından mühim bir keşif iddiası Hindistanda 50.000 işçi grev yapıyor YA »AblK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog