Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Milli Korunma mü;"viri emrinizSedir. Yeni vıkan 1035 ve 1038 sayıh ve diğer bütün kararlar tebliğ, kâr listeleri ve tam kanun ile pratik izahat 2 NCİ BASKI Millî Korunma Kanununa göre TÜCCAR, SANAYİCİ ve ESNAFA REHBER kitabı bitmek üzeredir. Acele ediniz. Tuygun Yayınevi: Nuruosmaniye Yeni han No. 12 P.K. 657 İstanbul 32 nci yıl sayı 11.545 u mh u r i yet KURUUSUrYUNUS NADf Telgraf ve mektub adresi: Cnhuriyet İstanbul Posta Kutusu İstanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Ntıarası: 224298, Yazı Is>ri : 224299, Matbaa: 224290 Dr. thsan Doğramacı KİTABI ÖcOncü basımı çıktı. Tanesi 4 Lirâ AHMET H A Ü T YAŞAROĞLU Kitapçılık ve Kâğıtçılık T.L.Ş. İstanbul Ankara Caddesi No. 121 Sah 18 Eylül 1956 C.M.P. Kırşehir kongresi dün oğleden sonra yapılJı Bölükbaşı, Arna ve diğer hatibler bilhassa ba;m kanunlarından> polis takibinden ve baskıdan şikâyet ettiler, kongre salonu önünde birilen halk gene cop ve dîodkle dağıtıldı Kırşehir. 17 (Hususî surete giden arkadaşımız Mehmed Sıt bil diriyor) Kırşehirin ikinci ifcarîil kongresi bugün saat 13.30 a yapıldı. Günün pazar olması riinase betile köylerden akın eden olkm toplanmasını önlemek için pds t«d birlerini almıştı. Sinema salonunda yapılan kong rede 500 kadar delege ve 50 den fazla da parti mensubu vard] Fuad Arnanın ve Bölükbşmın salona girişleri tezahürata 'esile oldu. Arna kongre başkanı eçildikten sonra gündeme geçild. Fa aliyet raporu okunduktan onra komuşan delegeler polis basısmdan bahsettiler. Bilâhare idare heyetinin seumle ri yapıldi: Seçim puslalan fesnif edilirken Tahir Taşer kürsüys ge lerek bir konuşma vaptı: Hıkuk devletınden, anayasa teminatııdan bahsetti: Bilâhare Mehmed MahmuAğlu konuştu. Sık sık alkışlandı. Mah mudoğlu partinin gayelerııden bahısle: Arkası Sa. S. Sü. 4 de Londraya bu sefer de gidiyoruz Süveyşle alâkah yeni gorüsmeler Dulles Amerikanın kanala karşı boykot plânı hazıryarın başlıyor Ankara 17 (a. ı.) Hariciye Vekâleti Matbuat bürosundan teb'ığ edilmiştır: Süveyş meselesini müzakerc etmek üzere 11 •ylulde Londrada toplanaoak konferansa tn,'ıltere hükumeti tarafından, aynı zamanda Amerika ve Fransa Muharrem Nuri ııikumetleri naBirgi nına da vâki daveti hukumetimiz kabul etmis olup bu hjtısusta eevabımız dün Ankaradaki îngiltere Büyük Elçüiğine bildırilmiştir. Ankara 17 (a.a.) Süveyş Kanalı meselesine dair 19 tylul çarşamba günü Londrada toplanacak olan ikinci konferansa katılacak Türk delegasyonu yarın öğleyin uçakla Londraya hareket edecektir. Türk delegasyonu Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi Büyük Elçi Muharrem Nuri Birgi başkanlığında Lon dra Büyük Elçisi Suad Hayri Ürgüpltt, Londra Büyük Elçilik Başkâtibi Arkast Sa 5. Sü. 8 de VIısır dün Güvenlik Konseyine başvurdu lamadığını, fakat oradan geçmiyen gemilere de yardım yapıla cağını açıkladı TELEFO:C CUMHURIYET Ankara I ' f Dün Kırşehirde bir vatandaş C.MP liderlerine karşı tezahürat yapıldığı iddiasile iki polis ve bir bekçi tarafmdan tarakola davet edilirken Bayann dünkü tetkikleri C.M.P. Kocaeli kongresinde hadise çıktı Karakola götürülen hatibler bilâhare serbest bırakıldılar C.M.P Kocaeli Merkez İlçesınin evvelki günü yapılan kongresinde, sıyasî konuşmalar olurken bir hâ dıse cereyan etmıştir. Emniyet rne murları hâtiblerden Dr. Enver Malcan ıle Huse\ın Ataymanı ko nuşmaıarı sonunda karakola c'âvet etmışlerdir. Bunun üzerıne Parti üyelerıle memurlar arasında müna kaşalar büyümuş ve dört saat son ra konuşmalarda suç unsuru bu lunmadığı neticesıne vanlarak hâ tıbler serbest bırakılmlştır. 32 Ticaret ve Sanayi Odası Reîsi Ankarada toplanıyorlar Ba toBİantıda Millî Kornnma Kaavnunun latbikatındaki aksaklıklar görü?ülü|i hiikumetlen taleblerde bulunulaeak Ankara 17 (Cumhuriyet Teleks) Millî Korunma kanununun tatbıkatındaki aksakbkları görüşmek ve bazı meseleleri halletmek üzere 32 Ticaret Odası ve Sanavı Odfsının reıs., ayın 22 sınde Odalar Birüğmde bir toplantıya davet edılmışlerdir. Bilindiği gıbi Mil'i Korunma Ka' nunundan sonra çıkarılan kararnameler bazı tüccar zümrelerni müş Isbirlîçi teklifinin C.H.P. ve C.M.P. de yaptığı akisler C.H.P. Genel Sekreteri Gülek de dün basma düşüncelerini bildirdi Ankara 17 (CumhuriyetTeleks) Hürriyet Partisi Genel merkezinin, işbırlığı mevzuu etrafında. muhalıf partiler nezdınde bir kaç gün evvel yaptığı teşebbus dotayısile. C. H. P. Genel Sekreteri Kasım Gulek, bugür şu beyanatı vermiştır: «Turkıye hürriyet ve demokrası rejiminın yerleşmesı yolunda muhalefet partılerı arası işbirlıği fıkrının taraftarıj ız. Bunu çok defa tekrar ettik Bu yolda yapılan her teşebbü.sü iyi karşılar, dıkkat ve itina ile inceleriz. Işbirlığini sağlayacak 4er türlü temasm hayırh olduğuna kaniiz.» Arkast Sa. S Sü 1 de • Cumhur Başkanı Celâl Bayar, be! raberinda bazı Jstanbul mebusları ve I istanbul Vali vekili ile Başyaveri olduğu halde dün otomobille şehrimiz I ka7alarında bir tetkik gezisi \ apmış| tır, Bayar, beraberindeki zevatla bırlikte Istranca köylerinde tetkiklerde bulunduktan sonra saat 14.30 da Çatalcaya gelmif ve tezahüratla karfilanmıştır. Hükumet konağında kaySiyasî hicviyeleri ihtiva eden makam ve belediye reisinden Çatnlca ve civarının ihtiyaçları etrafında kitab müellifi ve nâşiri hakkında izahat alan Cumhur Başkanı, ÇatalAnkara, 17 (Cumhuriyet Teleks) Buraya takibata geçildi cadan Sılıvriye gitraiştir. gelen haberlere göre Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zeyyad Mandalincı bugünlerde Amerikaya gidecektir Adana 17 (Telefonla) MünBilindiği gibi bundan bir müddet evvel Maliye dericatında suç unsuru gorülsn kül vaziyette bırakmış, bu arada avukat Celâl Tekiner tarafırdan Bakanlığı musteşarl Sait Naci temaslarda bulunmak bilhassa Anadoludaki esnaf zor yazılmış bulunan «Haksızlığa İsjzere Amerikaya gitmiş ve birkaç gün once dönbir duruma girmıştır. yan» adlı şiir kitabı bugün Mudmüştü. Sehrimizde yapılacak toplantıdeiumumilikçe toplattınlmıştır. Ce' Ekonomi ve Ticaret Bakanı hâlen Ankarada bularda bu aksakhklar gozden gecilâl Tekiner hakkında tak&ata ge| lunmadığı için seyahatin maksadı ve günü hakkın rifecek ve hazırlanacak bir muhçilmişse de kendisi Adanada buBlackstone (Massachusetts) 17 da kesin bir malumat almak mümkün olmamıştır. tıra Ticaret Bakanlığına tevdı edilunmadığından ifadesi alrnamanv.ş; (a.a.) Bayan Anne 'ZarichTy aYalnız tshmınlere gore bu seyahat malî ve ticarî lecektir. ancak kitabı tabeden Güney matdmda 72 yaşmda Amerıkalı bir bü mevzularla alâkalıdır Zeyyad Mandalinci baası idarecileri savcılığa celbedile Bu toplantılardan sonra kararyük anne ve yekunu 48 i bulan corek sorguya çekilmisîerdir. Kitab namelerkı biraz daha yumuşatılacuklan ile tonınlan, Blackstone siyasî hicviyeleri ihtiva etmektedır. ca&ı tahmin edılmektedir. kasabasının ortasından gecen büyük yolu iki gündenberı sevrüsefe re fi"len kapamıs bulunmaktadırlar. Büyük anne ile ailesi efradımn EN KUÇUK OTOMOBIL Bugııne çoğu silâhlı olup, bilhassa otomokadar Istanbulu ziyaret eden on bln billerle karavonlara ^ol vermemeklerce turıst arabası arasında rastlanan tedirler Hâdiseye sebeb, rnahallî en ufak otomobıl Hamburglu avukat hükum?tin, yolu ^enişletmek makIBıschoffun kuliandıgı şu niınık arabadır Alman a\ukatı yanında eşı olduğu ?adı!e, ihtrj'ar V Tciına aıd olan bir halde bu arabayla Hamburg'dan Istan. arsayı bedelsi' olarak istımlâk etbula gehp tekrar Almanyaya donmeyı mlş olmasıd r Polis makamlîn tasarlamış ve bu projesıni gerçekleştı Bayan Zaric'ıny'ye yolu serbest bıI rerek bundan dort gun once şehrımlzej Antalya, 17 (Telefonla) Vilâ Sa. 5. Sü. 8 de ge'mışt.r. yetimizde t) yaşmda bir çocuk bu gün kendisınden bır misli yaş iaz lasına sahib bir genç klzı dağa ka] dırmak suretıle küçük yaşta kız kaçırma rekoruna sahib olmuştur. Merkez kaza Çirişçüer köydnde BIR MEMUR BANKASI KURULUYOR Dğretmen, memur, su vuku bulan mezkur hâdısede Mah bay ve emekhleri mesken sahıbı yapmak amacile kurulacak TUM mud Basit sevgilisini zorla kaçırSUBANK"IH kuruluşu ıle ilgili meseleleri gorüşmek üzere dün saat mışsa da bir müddet sonra yakalan 17.30 da Eminönü öğrenci lokalind* bir toplantı yapıhnıştıt. Yukardaki mı^tır. Suçlu adalete teslim olunresimde toplantıda bulunanlardan bir grup görülmektedir. mustur: ticaret Vekili acele Amerikaya gidiyor Seyahat hakkında malî ve ticarî mevzularla ilgüi olduğundan başka malunıat mevcud değîl NewYork. 17 (R) Mısır hükumeti bu akşam Güvenlik Konseyi ne başvurmuş. Süveyş ihtilâiını dık katle takib etmesini resmen istemiştir. Fakat Mısırlı temsilci. Gü venlik konseymın harekete geçme sinin talep edilmediğini de belırt mistir. Dulles'in beyanatı Çarşamba günü Londrada açıla cak olan ikinci Süveyş konferansmda Birleşık Amerıkayl temsil edecek olan Dışışleri Bakanı Dulles bugun Eisenhovver ile görüştuk ten sonra yola çıkmıştır. Dulles harekehnden once verdıği beya j natta Süveyş kanalından geçmeyıp Afri Ikayı dolanacak gemılen fınanse etrreğs matuf herhangı bir Amerıkan plâm j mevcud olmadığını sdylemıştir. Gazetecılerı BeyaZ Sarayda kabul eden Dulle» B Amerikanın, kanaldan gecmenin mumkun olmaması veya trafılin grnis ölçude tahdıde uğramasl hallerınde, Batılı devletlere ihracat lthalât bankası kanalıle yardıma hazır olduğunu, bunun Amerıkan petrolu 'hracatını fınanse etmek suretıle yapılacağını anlatmıştır. Gazetecıler, diğer TATILDEN SONRA.. Izmir Amerıkan kız kolejinde dün ders devletlerin ıthal ertıği petrolları Afrikavı dolanmak suretıle getirtmeleri lere başlanmıştır. Diğer taraftan şehrimiz ilkokullarında da kayıdlar halınde Amerikanın bu naklıyatı fiıdünden itibaren açılmıştır. Yukardaki resimde, Izmir Amerikan kole nanse edıp etmıyeceğını sormuşlar, Du'!e« kendiSİle Eısenhower'in sadece, jjı talebelermden bir grup yeni senenin ilk dersinde görülmektedir. kan petrolları ıhractını fınanse \. etme(< şıkkını goruştuklennı soylemıstır Londrava ha^eketınden evvel konuşan I Dullees. Suve>ş kanahnın beynelmılel bünyesırin 1888 muahedesile tiyin ve tesbıt edlldığıni, B. Amerikanın bu Arkast Sa 5 Sü 2 de Âdanada bir kitab toplaltırıldı İstimlâke silâhla karşı koyan aile 9 yaşmda kız kacır an çocuk Akdeniz Bahkçılık Konseyi dün toplantılarEna başladı 14 millete mensub 80 delegenin kalıldığı toplantıvı Devlet Bakanı Emin Kalafat açtı Inhısarlar Uınum Muaurluğunun şehrımızdekı Cıbalı sıgara. kutu ve Bomontı Bıra fabrıkalarında 25 yılhk hizmet mııddetini ikmal eden ışcılere dıın ır,era,ımle takdırname ve mukâ fatları verılnııştir Bu merasımlerde Gumrıık ve Inhısarlar Bakanı Hâd' Husmen de nazır bulunmuştvır Yukarıdaki resimde Bakan Cibah fabrıkasında bir ışçıy* mukâfatını verırken goıülmektedır, Mükâfat Alan İşçiler Akdeniz Balıkçılıhk genel konseyinin dördüncü toplantısı dün Fen fakültesi konferans splonunda Devlet Bakanı Dahilive Vekâleti Vekili Ein Kalafatm bir konuşmasile açılmıştır. Toplantıda istanbul Üniversıtesi Rektdrü, Boğazlar ve Marmara Kumandanı Oramiral Fahri Koru'urk. İstanbul Boğazı rhüstahkenı mevki kumandanı Tümamiral Fuad Uzgören. Deniz hidrografi daire^i oaş kanı Tuğamiral Tevfik Samurkaş Et Balık Kurumu Umum müdürü Ekrem Barlas ve 14 millete mensub 80 delege hazır bulıınmuslardır. Devlet Bakanı. Türkiyenin Akdeniz Bahkçılık genel konseyinin çalışmalarile yakmdan ilgili olduğunun en | bariz delili olarak. istanbul ÜniverI sitesine bağlı Hidrobioloji arastırma j enstitüsünü, ve Et ve Balık Kuru, munun mesaisini göstermiş. aynca 50 j kadar teb'iğden 16 sınm Türk Bahkçılık uzmanları tarafından verilmiş Arlav Sln. 5 Sı'i 5 de Türklüğe hakaret eden şarkılar Bu plâklan Büyükadadaki bir gazinoda çalan Atinah bir doktor tevkif edildi Atına hastanelerinden bırinde başhekimlik yapan bir doktor, dün şehrımizde nöbetçi sulh ceza mah kemesı tarafından tevkif edilerek cezaevıne göndrilmiştir. Birkaç aydan beri şehrimizde bu lunan ve Büyükadada Çarkıfelek sokağmda 9 numarah evde bir akra basımn yanında ikamet etmekte olan Atina İşçi Sigortları hastane sı başhekimı Nikolaidis Etnopulos isminde Yunan tebaalı doktor, be Arkası Sa. 5. Sü. 8 de İki Amerikah kimyager atom infilâkı ile zehirlenmiş sulan temizlemenin çaresini buldular Miihint birkeşif NewYork 17: (a.a) İki Ame rikalı kimyager, atom infüâkile ze hirlenmi§ sulan süratle ve kat'ıvet le zararsız hale getirecek bır mad de keşfine muvaffak olmuştur. Bugüne kadar yapılan tecrübeTELEFOTO CUMKURIYET Rijeka istanbul ler, Nagazaki ve Hiroşima'ya atır " «Adriyatik Kupası» grekoromengüreş karşılaşmaları bugün Yugoslavyada •lan bombalardan 20 defa kuvvetli hliaiîn DUgUn Ş y r b a ş ı , y a c a k t ı r . Telefoto ile aldığımız yukarıdaki resimlerde Hasan Gungor atom bombalarının zehirlediği su f.nal macında Alman rakıbi Sommer' yenip sampiyon oluriçen ^lolda) ve ağır .sikletin seremonisinde Hâmıd Kaplan bırıncı ları içilebilir haie getiımek i:rıkâ r'i lik mukâfatını nı olduğunu mejdana koymuituı. Ankara 7 (T.H.A) Bu mevsimde ilk defa olarak yurdumuzda ısı deıe' ' s l f l r derecenın altına inmiştır. Meteoroloji raporlarına gore, Kayse. ride bu sabah suhunet ııfırın altında altı derece olarak tesbıt edılm'Ştır. Bugun yurdun en sıcak bolgesı lse Adana ve Alanya olmuş, buralarda ısı 31 derece olarak kaydedılmıştır. Meteorolojı uzır r'arı hRvplarır onumu'dekı gıınleıde Jaha da ısınacağırii soyıemek.edırler. ces Kayseride hararet 6 ya düştii ANLAŞ.MAZL1K...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog