Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Spor malzemesl satanlann nazan dikkatine: Fabrikamda imal etmekte olduğum FUTBOL TOPU İÇ LÂSTİKLERİNİ doğrudan doğruya satış mağazamdan temin edebilirsiniz. Banka ve posta tediyeli sipariş kabul edilir Mustafa Hekımoğlu Pakiş Lâstik Fabrikası satış mağazası Ketenciler Sabuncu Han Caddesi Başar Han No: 38 Telefon: 22 77 13 32 BCİ yıl sayı 11 544 umhuriyet njRucusu; Y U N U S MAOI Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu îstanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 224298, Yazı İşleri: 224299, Matbaa: 224290 l 17 EylÜİ 1956 W 'aaf KMtbm MeaH ve TİBYAt TEFSİRİ 1 inci cild çıktı 5 kitab, karton cildli, 7,5 lira ••* BÜTÜN KİTABEVÎ Cağaloğlu yokuşn No. 3 tst. gelişi Nünhal bulunan Bakanhklar Vekâletle idare edilen Bakanhklara bugünlerde tâyinler yapıhnası muhtemel Ankara 16 (Cumhuriyet Teleks) Ankarada dolaşan haberlere göre, kabınede münhal buluran ve vekâletle idare edilmekfe olan Bakanhklara yakın günlerde tâyinler yapılacaktır. Halen vekâletle idare edilmekte olan Bakanhklar Hariciye, Millî Savunma ve Maliye Bakanlıklandır. Muhalefet aşının Kırşehire arasında dfin hâdiseli geçti ışbirlıgı .H.P. goruşunu dün tekrar açıkladı Hiirriyet Partisinin işbirliğini umumileştirmek maksadile giriş. tiği teşebbüsten sonra ilk konujmayı Kâmil Kınkoğlu yaptı Ankara 16 (Ecved Güresin telefonla bildiriyor) Hürriyet Partisinin işbirliğini umumileştirmek maksadile yaptığı resmî teşebbüslerden sonra bu mevzuda ilk konusmayı bugün C. H. P. Halkavun kongresinde parti genel sekreter yardımcısı Kâmil Kınkoğlu yapmıştır. Kâmil Kınkoğlu demiştir ki: «Garb demokrasilerinde partiler huzur içinde programlannm tatbıkı ile meşgul olurlar. Fakat bizde rej:m meseleleri halledilinceye kadar ou mühim dava safmda bütün hüsnünıyet sahibi vatandaşlar ve siyasî 'eşekküllerinin müşterek çalışmalan lâzımdır. Umumî efkârda hissedilen bu ihtiyacı C. H. P. beş ay ev/el kendi tebliğinde belirtmiî. parti menfaatlerini vatan menfaatlerile mezcederek tekbaşına iktidan düşürmediğıni açıklamıştı.» Kırşehir, 16 fHususî surette giden muharririmİ7 Mehmed Said bildiriyor) Kırşehir itibari il kongresinde bulunmak üzere C.M.P. Genel Baskanı beraberinde Kırşehir milletvekillerinden Mehmed Mahmudoğlu, Tahir Taşer ve Ahmed Bilgin olduğu halde Kırşehire geldi. Şehirden 47 kilometre uzakta Bölükbaşıyı karşılamaya gelen il başkanı, Kırşehirde çok sıkı Emniyet tedbirleri alındığını, karşılama için kaymakamlıktan izin istediklerini, fakat bu iznin verilmediğinl söyledikten sonra, idare âmirlerinin ancak şehir dışında ve üç Arkatı Sa. 5. Sü. 6 da C. M. P. Başkanını karşılamak için toplanan halk, coplarla dağıtıldı, nezaret altına alınan iki kisi> bilâhare serbest bırakıldı Yeni Londra Konîeransı çarsambaya toplamyor Kanah Kullananlar Cemiyeti plânı soğuk karşılandı? gemileri Süveyşten geçen Batılı şirketler navlunlara yüzde on beş zam yaptılar Londra 16 (R.) Bugün, muaddel batılı beyannamesini destekleyen 18 memleketten 8 ı daha, yeni Londra Konferansma ıştırak edeceklerini, İngiltere hukumetme bıldırmiştır. Bunlar, Batı Almanya, tsveç. Norveç, Danimarka, İtalya, Iran, Pakistan ve Japonyadır. Yeni Londra Konferansında, beşli komite ile Mısır heyeti arasmdaki mü zakerelerın sona ermesinden sonra vukua gelen inkişaflar, beşli komitenin raporu ve Bırleşik Amerika, İngiltere ve Fransa tarafından teklif edilen Süveyj Kanalını Kullananlar Cemiyeti plânı gönışülecektir. Yeni Londra Konferansı çarşamba günü açılacak ve 3 gün devam edecektir. Müsbet cevab veren devletleri Dış îşleri Bakanları temsil edeceklerdir. Dulles yarm, Pineau ise Arkası Sa. 5 Sü. 5 de Suveyş Kanalında çalışmak Uzere gelen Rus kılavuzlan Kahire hava alanında Galatasarayın ellinci yıldönümü dün Dolmabahçe stadında büyük bir futbol bayramı şeklinde tes'id edilmiştir. Cumhurreisi Celâl Bayarın da takib ettiği bu bayram, parlak bir şekilde geçmiştir. Yukandaki resimlerde Cumhurreisi Şeref tribünunde maç seyrederken ve dünkü bayramıia üç büyük kuliibün üç sembolik futbolcusu Valı ve Bele diye Reisi ile bir arada. (Soldan sıra ile İzmir 16 (Hususî) Bugün saZeki Rıza Sporel «F.B.», Gökay, Hakkı Yeten BJ.K.», Nihad Bekdik «G.S.») görülmektedir. bahleyin şehrimizin Hisarönü mev (Bayramm ve oynanan maçlann tafsılâtı son sahıfemizdedir.) kiinde büyük bir yangın çıknuş ve itfaiyenin zamanında müdaha'e i\ savesinde yüzlerce mağaza yanıp kiü olmaktan kurtnlmtt;tar. Bunlann bir kısmı Amerisaat 7.30 da Bidajet hanında bir terzi dükkânmdan çıkan yangın kan vatandafı olmuş, bir süratle inkişaf etmiş günün pazar kısmı da Türkiyeye olması ve dükkânlarm kapah bulunması dolayısile itfaiye söndür dönmeyi düşünmüyormuş me ameliyesinde güçlük çekmiştir. Mahkemeye akseden bu mesele neticesinde saatlerin Sadece handa elliye yakın tuhafi üzerine Ömer Naşidin isminin de yazılmasma karar verildi NewYork 16 (T.H.A.) Buraye ve manifatura mağazası buda beş yüze yakın Türk doktoru ALMAN ORDUSU Yeni kurulan Alman ordusunun bir topçu Fırtına yüzünden batan geminin lunmaktadır. Bundan başka hr.na muhtelif hastanelerde ve hususî ettiği Bir çoklarımızın, bitisik olarak 200 d e n fazla gene birliği, Nıederlahnstein kasabasında işgâl kuvvetlerinin terk miirettebatından 45 kişinin muayerehanelerde çahşmaktadır belkı de hiç mebarakaları devralmıştır, Askerler, ellerinde çiçekler, omuzlarında da tuhafiye ve m ınifatura maüazası akıbetierinden hiç bir lar rak etmedikleri asılâhları olduğu halde şehre gırerlerken halk ve bilhassa çocukîar bulunmaktaydı. malumat alınamadı Bunlardan bir kısmı Amerikah şağıdakı suahn doğ büyük tezahürat yapmışlardır. Yukardaki resimde, yeni Alman askadınlarla evlenip Amerıkan va ru cevablarını or Arkası Sa. 5. Sü. lde keıleri Nıederlahnsteın'e girerlerken görülmektedir. Londra 16 (R.) Dün gece sidtandaşı olmuşlardır. Dığerleri ise taya çıkarmak, andetü bir fırtınaya tutularak Norcak üç senelık bir şımdilık Türkiyeye donmevi düçalışmanın ve isveçin kuzev kısmında batan Bırşünmedıklerini ifade etmektedir tanbul Asliye Doleşik Amerika bandıralı 7,000 tonler. kuzuncu Hukuk luk «Palazia» şilepi'nin 50 kişiük mahkemesinin 1955 mürettebatmdan 45 inin hayatlann /1574 sayılı karadan, ciddî olarak endışe duyulmağa rının neticesinde başlanmıştır. mümkün olmuştur. «Palazia». maden kömürü yüklü 0İ3rak Narvikten Baltimora gitV Türkiyede ilk saati yapmağa temekte idi. «Palazıa>, S O S telsizşebbüs eden kimlerile ımdad istemişse de, vardıma dir? koşa<n muhtelif rrilleltere mensub 2 İstanbul Üni> tekneler yefı«emeden delinmi^tir. versitesinin büyük Bir İngiliz balıkçı gemısi tarafıngirış kapısındaki dan kurtanlan «Palazia» mürettesaatleri yapan kim baündan 5 denizci, şılcpten deırze dır? Bu enteresan hâ indirilen yegâne tahlısiye sand^'.ıdise, 1953 senesı nm kendilerininki olduğunu söyleDecca, r . ^ j Pakütan, 16 (AP) Toplantıda ayrıca hükumetın Pa Şeyh Mucibur Rahman ile Avam Oramiral Briscoe Yeşilköy hava mayısmda, muharmişleıdir. Bu aeıklamaya rağmen, rirlerımizden Re Ba^ba n Hüseyin Şuhraverdi kistanın takibetmekte olduğu «ve Birliği Partisi başkanı da konuş alanında muhtelıf milletlere mensub tekneşad Enisin, gazete Birliği rimsiz» dı^ politıkadan vazgeçerek muştur. (Yazısı 5 ıncı sahifemizde) ler. sr:malarına devam etmekte nin başkanhğında Avam mizde neşredılen Partisin.n yaptığı bir toplantıda daha «dinamik ve tarafsız» bir dış Toplantıda ayrıca Mısırm Sü dirler. bir röportajı üzePakistpnn Bağdad ve SETO paktla politika benimsemesi istenmiştir. veyş Kanalını devletleştirmesini rine patlak vermiş Unîversite kapısında, Uzennde M. Şemi yazılı saat nnı iı La. etmesıni derpiş eden bir Toplantıda Başbakandan başka tasvib eden bir önerge de kabul tir. Reşad Enis, Çemberlitaştaki sa Mustafa Sem'i henüz çocuk denecck önerg" kabul Doğu Pakistan İş ve Ticaret Bakanl edümiştir. atçı Mustafa Şem'i ile konuştuklannı yaçta bulunuyordu. İstanbul Ünivernakletmişti. Mustafa Şem'i. Türkiye sitesinin kapısındaki saatleri Ömeı AMhBIKA HAVA BAKAM GELI. de ilk saati yapmağa teşebbüs ede Naşid Bey yapmı? ve bu sırada MusfOB Bırleşık Amerıka Hava Kuv nin ve İstanbul Üniversitesinin .ta tafa Şem'i onun yanmda çalışmıştır retlerı Bakam Donald A. Quarles, bır pısındaki saatleri yapanın. kendisi Bır cemile olarak, Omer Naşid Bey, jım'uk zıvaret ıçın 19 eviul çarşamba olduğunu ileri sürmüştü. İstanbul Üniversitesinin kapısındaki >uru uçakla Ankaraya gelecektir. HaTedhişçiler, Fransiz askerlerinFakat geçenlerde gazetemize bır saatlere Mustafa Şem'inin de isminin ra Kuvvet'erı Bîkanı resmi vazıfesı ile mektub gönderen Necmeddin Eras yazılmasma müsaade etmıştir. Bilâden İngiKzlere yardım lgılı ola'ak ayrıca Yunamstan. Fransa, Cezayir 16 (a.a.) Son 24 saat hare Mustafa Şem'i, bu saatlerin ta[talya. Batı Almanya, Fransız Fası, Ig oğlu. Türkiyede ilk saat yapmağa etmemelerini istedi zarfında. emniyet kuvvetlerinin 5nya ve Lıbvayı da ziyaret edecektır teşebbüs edenın. Namık Kemalin '**x miri sırasında, Ömer Naşid Beyin 'sConstartıne bölgesınde giriştik Lefkoşe, 16 (AP) Tethişçi k'ukanda resmı gorulen Mr. Quarles'in deşi ve babası Ömer Naşid Bey oldu mini silerek. yalnız kendi ismini leri harekât somunda 32 milliyetçi Ankarada. Tıırk devlet adamlarile gö ğunu yazmaktadır. Necmeddin Eras yazmıştır. EOKA teşkilâtı bugün ilk defa uşme'er yapacagı bıldirılmektedır. oğluna göre. babası, Ortakö>deki Necmeddin Erasoğlu şöyle devam öldürülmüş, bir ton ağırlığında yiolarak Fransızca yazılı bir beyan konağının altını, böyle işler için bır elmektedir: yecek maddesi müsadere edilmış name neşretmi$ür. Bu beyannsme atolye haline getirmişti. Ömer Naşıd «Gazetenizde röportajı gördükten ve ehemmiyetli miktarda silâh ve de, yeni gelen Fransız askerierine Bey, saat yapmakla mesgul iken Sa 5 Sü 8 de cep?ne ele seoirılmiştir. Arfcasi Sa. 3 Sü. 4 de Opatija 16 (Hususî) Sekiz miüe di. Güreşçilerimizin tam bir muvaf j tin iştırak ettiği «Adriyatık kupası» fakiyetile geçen, sabahki müsabaka serbest gureş müsabakalarına bu >a lsrda şu neticeleri aldık: bah saat 9.15 ten ıtıbaren devam •îdil 87 kilo: î. Karabacak. İsveçli Nil sona 4 dakikada; Yugoslav Lukaç'a', Ankara: 16 (aa ) Millî Müda 3 dakikada; Fransız Garsia'ya 40 sa' fsa Vekâletı Temsil Bürosundan niyede tuşla galip. bildirilmiştir: Ağır sıklet: H. Kaplan, Yugoslav Kardeş ve müttefik İrana bir Markoviçe 45 saniyede; Alman Hube <?oct''ik ziyareti yapmak üzere An re 1 dakikada tuşla galip. karadan ayrılmış bulunan Devlet Arkası Sa. 5. Sü. 3 de Bakam ve Millî Müdafaa Vakâ'eti Vekili Şemi Ergin ve refakatinde ki zevatı hâmil askerî uçağımjz dün saat 11 de Tahrana muvasa lat etrniştir. Hevetımiz Mıhrâbad hava alanında Ir?r. Harbiye Nazın General Ahmed Vusuk, Protokol U•• •• •• mum Mudürü, Generaller, Kızılas lan Reis Muavini, Türkive Büvük elçisı General İzzettin Aksalur ve elcılık erkânile sivil ve askprî erEski Süleymaniyeli Hikmet kân tarafından merasimle kan^hn ağabey A. Hisanndan karşıya mı.=tır. 37 dakikada geçti Tahran: 16 (a a.) Devlet Veki li ve Mıl'î Müdafaa Vekâleti VeTürk spomnda «Hikmet Ağabey» kili Şemi Ergin ve refakatindpki namile şöhret yaprmş bulunan esKıbns Valisinin teslim olma tekiifine EOKA'cıiaraı cevaLu zevat, bugün İrsn Şahl tarafından ki Süleymaniyeli futbolcu ve esbak jnsanlar kedilerden daha hırsu kabul edünüşlerdir. «T»îUm oluyonım» ibaresi yazılı bir eşek Lefkoşe sokafcbmfc Arkası Sa. 5. Su. 6 da New York'ta 500 Türk doktoru! Üniversite kapısındaki Kuzey denizinde G.Sarayın 50 nci yılı Izmir büyük bir yangın tehlikesi atlattı saatleri kim yaptı? bir Amerikan şilepi battı Oramiral Briscoe şehrimizde Pakistan, Bağdad ve SEATO Paktlarından ayrılıyor mu? Başbakaı Suhraverdinin partisi her iki paktın da iptaf'ıi derpiş eden bir önergeyi kabul etti Cezayirde dün 32 milliyetçi daha öldürüldü üreşte Adriyatlh Kupasınt Kazandtk EOKA Kıbrısta Fransızlara sataşmıyacakmıs İran Şahı Şemi Ergini kabul etti Ferdî tasnifte 6 birincilik, 1 ikincilik. 1 üçüncülük aldık Takımımız 45 puvanla birinci oldu İşte bizim hayat$m*z: 10 Bahk hasreti Boğazı geçen 62 yaşındaki yuzucu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog