Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

NİMET ER1M ŞENL1 Yıüarca Yurd idare etmlş taaınraif ve takdir edilmiş olan NİMET ERİM tecrubesl ve en üert metodu lle bıçkl, difclş, ei işleri şapka, Korsa, bova vesaır derslerinl talebesıne kolarlıkla mutlaka öğretir Millı E*itimden taadiklt dloloma ;erlr \dres: BejikU?, Akaretler $aiı Nedim caddesi No 49 32 ncı yıl sayı 11.543 u m h u ri yet NADf Telgraf ve mektub adresi: Cumhunyet İstanbu! Posta Kutusu İstanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 224298, Yazı işleri: 224299, Matbaa: 224290 35 SENEDENBERI SIZE SADtKA.NE HIZMET EDİYOR. \ Pazar 16 Eyliil 1956 LEYER MAMULÂTIDIR, ye dün yaptığı teklifler İşbiriiği mevzuuna vuzuh kazandıracak olan bu teklifler resmen ve yazıîı olarah gönderildi Ankara, 15 (Cumhuriyet Teleks) Muhalefet partileri arasındaki işbirliği mevzuundaki müphem halin ortadan kalkması icin, Hürriyet Partisi Genel İdare Kurulu ile Parti Meclis Grupu üyelerinin yaptıkları müşterek toplantı sonunda neşredilen tebliğde bahsi geçen «teşebbüs», nın C.H.P. ve C.M.P.Orta gelen haberlere göre bugün yapılmıştır. Bu teşebbüs muhalefet partileri genel başkanları arasında yapılacağı söylenen toplantılardan ziyade C.H.P. ve C.M.P. ye Hür. Partinin resmen yazı ile yaptığı teklıf şeklindedir. Arkası Sa. 5. Sü 5 de Hür. Partili mebuslann vazife gezisi dün Yalovada başarılı geçti Köylülerin derdlerini dinliyen Hür. Partililer, Kaymakamı ve Belediye Reisini de makamlarında ziyaret ettiler. D. P. li Belediye Reisi dedi ki: «Zamanında çektiklerimizi unutmadığımız için muhalif arkadaşlar ımıza yardımı borç biliriz» Hürriyet Partisi Gcnel Sekreteri mî bir şekilde karşılandılar Hiç bir İbrahım Öktem ile genel kurul aza müdahaleye raaruz kalmamakla be larından Turan Guneş, dün. İstan raber, sivil polislerin devamlı tabulun en çok sıyasî mucadele ya rassudu altmda idiler. pıldığı yeri olan Yalovada bir va Öktem ve Güneş, ıik olarak 3X5 zife gezisine çıktılar Hürriyet Par metre eb'adındaki bir avukat yatisinin Yalova ilçe teşkilâtı yeri z'hanesinde bulunan muvakkat ilkurulmuştu. çe nrerkezine gittiler Burada müOktem ve Güneş, toplanma v e teşebbs idare heyeti azaları (Başgösteri yürüyüşleri kanununa uy kan avukat İhsan Altmalev. Megun okrak gayet sade, fakat sami Arkası Sa. 5 Sü. 2 de Yuıtaıtistan, Almanyayı kazanmağa çahşıyor Yunan Krah ile Kraliçesi Bonn'a gidiy»rlar, Kıbrıs meselesinde Almanyanın desteğini temine çalışacaklar! Bonn 15 (a.a.) Yunan Krah Paul ile Kraliçesi Frederika'nın ve Hariciye Vekili Averof'un 1722 eylul ara smda Batı Almanyaya yapacakları ziyarete, iyi haber alan siyasi çevrelerde önem verilmektedir. Bu ziyareti diplomatik mahfiller alâka ile takib etmeğe hazırlanmak*adrılar. Filhakika Yunanistanın, Kıbrıs meselesinde zorluklarla karşılaşma<n üzerine ba7i Avrupa memleketlerile münasebetlerini sıkılaştırmak ve kendisine taraftar kazanmak istemesi tabiî görülmektedir. Arknv Sn S'ıı X de Millî Eğitim Bakanlığı, gençliğin en son usullere göre yetiştirilmesi için teşebbüse girişti, yenilikler ilk defa bir Ankara lisesinde tatbik olunacak ' tedrisat ders sistemi aştanbaşa degiştiriliyor Ankara, 15 (CumhuriyetTeleks) Millî Eğitim Bakanlığı, orta tedrisat ders sisteminde yenilikler yapmak üzere teşebbüse geçmıştir. Bu hususta yapılan çalışmaların hedefi orta öğretim müessesesinin en kısa bir zamanda ıslah edılmesı ve gençliğin son usullere gore yetısmesını teraindir. Bu tedrisatta yapılması kararlaştırılan yenilikler ilk defa Ankarada Bahçelievler Lisesinde tatbik edilecektir. Hatırlanacağı üzere geçen yıl bu sahada istanbul Kız Lisesinde ilk tec rübe dersleri yapılmış ve bir, iki ve üçüncü sınıflarda yapılan denemeler müspet neticeler vermişti. Arkası Sa. 5. Sü. 7 de llkokullarda deneme öğretimi genişletilecek Bugüne kadar muhtelif şehirlerde yapılan tatbikattan müsbet neticeler aluıdı Yeni ders yıh şehrimiz ilkokullarmda deneme öğretimi genigletileBilindiği gibi millî gayeye uygun hayati bilgiler vermek amacını güden, yeni bir öğretim sistemi, bazı sehirlerimizde muhtelif dereceli okullarda deneme mahiyetinde tatbik edilmektedir. Bugüne kadar alınan müsb*t neticelere dayamlarak, önümüzdeki ders yılı şehrimizde, Bevazıd, Koca Ragıb Paşa, Aksaray ve Arkası Sa. 5. Su. 6 da Subayların yeni gece elbiseleri Erzurum ekipinden Şeref ve Nimet Hançer bannda Almanyadr millî oyunlarımız büyük alâka topladı Dartmund 15, (Hususi) 12 eylul arşamba akşamı burada «Westfalenıalle» kapalı Spor ve Sergi Sarayınla yapılan Dünya Milli Oyunlar Fesjvalınde Türk ekipi, gene en fazla üâkayı üzerıne çekmeğe muvaffak ılmuştur. Türkıyeyi, 12 kişılık Erzurum bar ekipi temsil etmiştir. Erzu Arkası Sa. 5. Sü. 8 de Yüksek rütbeli subaylar, yeni elbiselerini yaptırmağa başladılar TELETOTO CUMHURİYET: Rıjeka istanbul DACI Alll «Adriyatik Kupası» güre? turnuva S ına dün Yugoslavyanın Rijeka D H O L J I U I ^ şehrinde Kvannek salonunda merasimle başlanmıştır. Yugoslavyadai) Dün âzamî sıcakhk + 19, asgari 10 derece olarak kaydediMi Telefoto ile aldığımlz yukandaki resimde Mithat Bayrak rakibi ile güreşirken görülmektedir. (Müsabakalara daır tafsılât 5 ınci sahifemizdedir.) Son bir kaç gün ıçınde Orta Avrupada husule gelen yüksek tazyık merkezinm Balkanlar yolu ile mem leketimiz üzerine kayması sebebile şehrımizde ve civarında hava sıcaklığı hayli düşmüştür. Yeşüköy Meteoroloji istasyonu bu değişikliğin mevsim icabı olduğunu ve bir müddet sonra havaların tekrar ıslnacağını bildirmıştir. Dün şehrimizde azamî sıcakhk +19. asgari ıse +10 santigrat derece olarak kaydedılmiştir. Bugün tahmin raporlarına gore, hava çok bulutlu olacak, rüzgârlar şimalden kuvvetli olarak esecektir Sühunettebüvük bir değişiklik ol mıyacaktır Yurdumuzda en yüksek sıcak Arkası Sa 3 Sü. 3 de Havalar tekrar ısıııaeak Pakistan, Süveyşe daîr İngiliz teklif ini reddetti Mısırın toplanmasmı istediği konferans 20 devlet tarafından destekleniyor Nâsır, müsaadesiz hiç bir geminin kanaldan geçmiyeceğini bildirdi Haslaneden iki kişiyi öldürerek kaçan cüzamlı katil Uzun takiblerden sonra ölü olarak ele geçirildi Ar.kara 15 (Cumhuriyet Telex) Ankarada istimiâk münasebetile yıktırıİTiasma başlanan 400 e yaJakarta 5 (A. P.) Gazetelerin devlet reısi, cumhurbaşkan muavini, km işyeri C H P. mılletvekıli Ali vekiller ve devlet memurlarını hedef Yeniaras tarafından verilen bir söz tutan «tehdıd veya imalarda» bulunlü soruya mevzu olmuştur. malarını yasak eden bir kararname C H P miiletvekili İç İşleri BaTELEFOTO CUMHURİYET: Ankara istanbul bugün yururluğe fırmiştir. kanının cevablandırmasi'rı istediğı Subaylann gece ve kokteyl elbiselerinin bir örneği Arkası Sa. 3. Sü. 4 de soruda imar faalıyetı kadar vatanAnkara 15 (CumhuriyetTeleks) Resimde görüldüğü gibi gece elbi daşm hak, menfaat ve huzurunun Ordu kıyafet talımatnamesinde ya sesinin ceketi frak ceketı biçiminde da korunmasımn lâzım geldiğkıi pılan tadilâtm peyderpey tatbikına fakat kuyruksu7dur Rengı beyazdır ileri sürmekte ve şunların cevabbaşlanmıştır. Yuksk Askerî Şuranın Sarı düğmeleri vardır. Şal yakalıdır son toplantısında kabul edilen yeni Omuzdaki apoletler S'rmalı meraslm landırılmasmı istemektedir: 1 Yürürlükte olan kanun ve kıyaftlerin hava ordumuzun üst rüt apoletleridir Rütbe işaretleri bu Ankara 15 ( T H A ) Öğrenıldığıne beli subayları tarafından kullanılm.ısı usullere göre istimiâk kararı var apoletlerin üzerine dikilmiştir. *ore, memur ikramiyeleri 1 ekım 1956 Pantalon, havacı subayların elbise mıdır? "ihınde maaslarla bırlikte verılecektır için gerekenlere emir verilmiştir. Arkası Sa. 5 Sü. 8 de ı TTnekli. Dul ve Yetmter de 1956 son Üst rütbeli subaylar gece ve kokteyl lerinin rengindedir. Kıımaşı da ay•; aylıklarını aynı tarıhte almış ola kılığı olan yeni üniformalannı yap nıdır. Yalnız, pantalonun kemeri çok klardır. tırmağa başlarmşlardır. Arkası Sa. 5 Sü 6 da Endonezyada basına karşı sert tedbirler U!us meydanında yıktırılmasına başlanan dükkânlar C. H. P li ıtıiHetvekili Ali Yeniaras MecKse bir sözlü soru verdi Diyarbakır 15 (Telefonla) Elâzığ Cüzam hastanesinde bir cüzamh hasta katil iki gün evvel hastanenin kapıcı ve hademesini Kahire 15 (R.) Mısır Cumhur larını ve kuvvete karşı kuvvet kul. öldürerek firar etmiştir. Daha evvel de iki kişi öldürmekbaşkanı Nasır bugün söylediiğ bir lanacaklarını söylemiştir. Nssır bu nurukta. İngilizler tarffından teklif nutukta. İngiltere ile Fransaya şid ten me\'kuf olan Ahmed Özenç adındaki katil aynı zamanda 12 seedilen «Süveyş kanalını kullanan detle çatmıştır. Arkast Sa 5. Sü 1 de • Mısır tcklifini kabul edenler lar cemiyeti» nin bir (harb cemiyeti) olduğunu kaydetmiş ve bu Mısır ajansına gore şmıdıye kadar Suveyşle teklifi kat'î bir şekilde reddetmiş 20 ınemleket. Mısır tarafından konferans alâkalı olarak ıleri surulen Itir. Nasır, «kanal Mısınndır ve ora tekiifini kabul etmişlerdır Bu devlet'dan müsaademiz olmadan geçmek ler şunlardır: Rusya. Komünist Çin, 'istiyecek gemileri durduracağız» Pakistan. Panama. Suriye. Ürdün, Endonezya, Afganistan. Sudan, Rumanya. | demiştir. Polonya, Libya, Suudı Arabistan. Lüb. i Mısır Cumhurbaşkanı, Mısırlıların nan, Doğu Almanya. Çekolvakya, Ma Arkası Sa. 5. Sü. 5 de kanal için davüşmeğe hazır olduk Komik Oliver Hardy ölüyor! Kemur ikramiyeleri 1 ekimde verilecek Konyada Devlet Tiyatrosu gece kapılanm açtı Pakistanın yeni Oıs Bakaın Malik Firuz Han Bölge tiyatrolan yolunda ilk adım Konya Tiyatrosile atıldı, Konyalılar 650 kişilik salonun yerlerini bütün tene için şimdiden aldılar Konya 15 (Telefonla) İstanbul Ankara Devlet Tiyatrosu her hafta ve Ankaradan sonra yurdumuzda ilk cumartesi ve pazar günleri aynı ay defa olarak şehrimiz ciddî bir tiyat içinde Ankarada oynanmakta olan roya bu geceden itıbaren kavuşmuş eserleri şehrimizde temsil edecektir rur. Bolge tiyatrolarının teşkili yo Devlet Tiyatrosu bu yıl şehrimizde lundaki ilk adım Konya Devlet Ti geçen yıl Ankarada oynanan bazı tuyatrosu ile atılmıştır. Bundan boyie Arkası Sa. 5. Sü. 8 de Adanada şiddetli yağmur ve dolu Oliver Hardy 200 ü aşan filmlerinden birinde (Yazısı S inci sahifemird*) 3 kadma yıldırın isabet etti, dolndan köylerdc mahsul zarar gördü Adana 15 (a.a.) Dün gece saat defa olarak bütün ovaya yağmur 22 38 de Adana ve civarına Toroslar yağmağa başlamıştır. Ovanm Akşeüzerinden glelen ve şiddetli gök gühir, Ilgın, Kadınhan ve ferkez kerültüleri ile sağnak halinde 43 dakı simlerinde düşen yağmur miktan ka devam eden bir yağış olmuştur memnuniyet vericidir. Bu arada şehrimızın Akkapı semtınde yıldırım isabetile bir kadın yolda, bir kadın da evinde ölmüştür. Yağmur vilâyetin bazı kazalarma da yağmıştır. Aldığımi7 malumata göre. Kadirli kazasında bazı köylerde mahsul doludan zarar görmüstiır. Bir kadın da çadırına yıldırım ısahetıle ölmüş eşi ve çocuğu hafifBurdur 15 (Telefonla) Istifa eden ce yaralanmıştır. Belediye reisinin yerine bu sabah taksi ile Boğaz istiksmetinden Istanbula gelirken Belekte denize uçmu^tur. Kor/yada bereketli yağmurlar meclis tarafından Hürriyet Partili Takside müşten bulunmayışı kazanın ucuz atlatılmss'na vesıle olmu^, şoför de açık bulunan camdan Konya, 15 (Telefonla) Dün mebu=lardan Behçet Kayaalpın baçıkarılarak ilk yardim h3stanesinde tedavi altına alaıauştlr. Şoforün sarho 5 olduğu iddia edılrr.ektedır ^cedenberi şehrimizde suh""et bası Fahrı Ka>aalp 13 reyle seçilmişUesim denize düşan arabavı gosteryor sür'atle duşmuş. ve 5 aydanberı ilk tır. Arkcti Sa 5. Sü. 6 da Bebekte Bir Taksi Denize Uşla l Hür. Partili mebusun babası Burdurda talediye Reisi seçildi BU DA ERKEK i: OA KAÜİN!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog