Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

NİMET ERÎM ŞENLİ Yıllarc* Turd idare etmlş tanıntnış ye takdir edllmlş olan NİMKT ERİM tecrubeal Te en ıleri metodu 11* bıçki. dlklş. el tşlert sapka, korsa, boya vesaır derslerlnl talebe«lne kolaylıkia mutlaka ögretlr Müli Egıtlmden tudikU diploma verlr V %dres: BeşikUf, Akarctler Saiı Nedim eaddesi No. 49 32 nci yıl sayı 11.542 u m h u riyet K l i R U C U S U : T U W f J S NADt Telzraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbui Posta Kutusu Istanbu! No. 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 224298, Yazı I§leri: 224299, Matbaa. 224290 İ 15 EVİİİİ 1 9 5 6 13 Eylul sayısı Sabahaddin Kudret, Bedri Rahmi, Nurullah Ataç, İhsan Akay, Ziya Osman; Sabahaddin Teoman. Hasan Şimşek, Halim Yağcıoğlu; Bpkır Sıtkı, Cahid Öztelli; Yaşar Nâbi ve rtaha baska tanınmış imzaların son yazı ve şiirleri, hikâyelerile VARLIK uhalefet Pariileri müşterek bir ioplantı daha yapacaklar Hür. P. Genel İdare Kurulu toplantıları bittî, yaymlanan tebliğde işbirliği mevzuunda vuzuhu temin için teşebbüse geçileceği bildiriliyor, vazife gezilerine polis müdahalesinden de sikâyet olunuyor C.¥P. dUşünUyor Muhalefetin ifbirliği mev zuunda Boyacıgiller dün basına sualli, cevablı uzun bir demeç yolladı neler Hur. P. nin bes. gündenben devam eden Genel idare Kurulu toplantısl nihayete ermıştir. Kurııl Ic Polıtıka meseleleri, partilerarası işbirliği, Millî Korunma Kanununun tatbikatı mevzulannda yapmış olduğu çahşmalar ve alınan kararlarla ilgili olarak dun bir tebliğ yaymlamıştır. Dört madde olarak yayınlanan tebliğin metni şöyledir: 1 Iç politikanm başhca meseleleri, son iki aylık olayların lşığı altlnda bütün cephelerile göz den geçiriîmiştir. Gerek Hür. P, li milletvekillerinin halktan topladıkları mâlumat ve gerekse parti teşkilâtımızdan alınan raporlar göstermektedir ki, bütün meslek ve meşguliyetler jahasındaki va1 tandaşların, bilhassa milletvekillerine âcilen duı C.H.P. Genel Sekreter yardımcısı Basbakana şikâyet telgrafı yolladı «Bir kaza neticesi yatırıldığımız hastanede bile polis nezareti devam etti. Buna mukabil D. P. milletvekilleri tezahüratla karşilamyorlar, hiç bir kayda tâbi olmadan geniş toplanhlar yapıyorlar» i ve gerek kazalannda daimî olaI ıak zabıtanın takibi altındayim. | Başsağlığma gitttml Karsa yakın bir kdvde ve Iğdırda. arkadaşlarımla beraber geçirdiğim kaza neticesinde tedavi e<lildığimiz hastanede bile polisin nezareti devsm etmiştir Ziyaretimize gelenlerin İsrael'in Ürdiine taarruzu Uçakla desteklenen 1000 mevcudlu bir İsrael Birliği Ürdün topraklanna jfirdi. Ürdünlüler kayba uğradıiar Kudüs (Ürdün kesimi) 14 (AP) Ağır silâhlarla mücehhez ve üç harp uçağı tarafından desteklenen 1000 mevcudlu bir İsrael askeri gü cü dün gece Güney Ürdünde Garan dal mevkiinde Ürdüne aid bir polis karakoluna akm yapmıştır. Ürdünlü bir askeri sözcfî bugün, bu taamız hâdisesinde 21 Ürdünlünün öldüğü, yaralandığı ve kaybolduğunu söy lemiştir. Bu, İsraellilerin fon iki gün zar flnda Ürdün polis karakollanna Arkas\ Sa. 5. Sü. 7 de Ingiltere Süveyş işinde kararlarını tâdil ediyor Eden, Birleşmiş Milletlerin müsaadesi olmadan silâh kuHanılmıyacağmı söyledi, muhalefet «Başbakanı biz harbden vazgeçirttik» diyor .vluletlerarasl Antıalkolızm Kongresi dun de ça lı ş m alarına devam etmi5, alkohzmin dnlenmesi metodları mevzuu görüşülmiiştür. Bu arada alkollü içki yerine meyva sularınm kullanılması tavsiye eHılmiştir. Toplantıda Prof. Süheyl Unver ve Dr. Şinası Güçhan birer konuşma yapmışlardır. Kongre bu sabah 9.30 da yapı'.acak merasimden sonra kapanacaktır. Resim dünkü toplantıda bir delege konuşurkerı, bir kaç dinleyiciyi ve boş koltukları gdstermektedır. Ankara 14 Ankara 14 (Cumhuriyet Te (CuıT.hurıyet leks) Arada sırada verdiği be Teleks) C.H yanatlar ile partilerarası işbirliği P. Genel Sekne muhalefet ettiği anlaşılan C.M reter YardımcıP. Gene! Sekreteri Abdurrahm<m sı ve Kars mılTur Boyacıgiller, bugün de gazetelere letvekılı gud Göle, halen yeni bir beyanat göndermiştir: Sualli cevablı hazırlanan bu be gezmekte bulur duğu seçim böı yanat şövledir: zabıtr «Sual 1 Muhalefet partileri gesınde mizin işbirliğine muhalefet ettiğiniz ve idare âmır tarafındar iddia eHilivor, bu husustaki goru leri maruz kaldıg şünüz nedır? Cevab 1 Bunu soranlar. işın muameleler dobugun ic yüzünü halka izah etmekten ka layısıle çınıyor, politika oyunu oynuyor Basbakana tel ^ ve partılerinin menfaatini duşünu grafl? blr şikâyette bulunmuştur. yorlar, şöyle ki: Turgud Golenin Basbakana gönMemleket menfaatlanna. demokrasl derdiği telgrafm metni sudurve »amtmlvetlp ba$lı bir teşekkulüz. «Intihab daireme secmenleriml«t Mlllet ve mem'eketlmizin ka>1eri> ıl gil. Her meselede beraberiz HiİTtyet emas et»nek üzere gelmiş bulunuve demokrasl mucadeleslnde bizim çek yorum. Gerek Kars merkezınde tıâİTii7! h!ç blr parti çekmemls, bızim kadar klm*e mlhnete katlanmamış fe dj'o'" vanmsmıştır 10 subat. 1954 den •sonrskl hadtseler hatırlanırsa buna hak vermek ir<\b eder Tek basımı Arkası Sa 5 Sü. 2 de Alman Münakalât C.H.P. li Kars Bakammn beyaıtatı rnületvekilinin ürusmasî Dün Bc> ruta hareket eden Bakan Türk Alman dostluğundan ' ıhsetti ve Siiveyş meselesinde iki memleket arasında görüş birliçi mevrud oMuğunu açıkladı tesbit edıldiği şayiası muhitte kor ku varatmıştır. Buna mukabil Zon Fransada kışın ilk emarcleri guldak milletvekili Avni YurdagöriiMü, Kanarya adaianna bayrak ve Erzurum mill«t\ekili kar yağıyor! AbdülkaHir Eryurd mahallî D. P ihtilâfını halletmek üzere Karsa Pari» 14 (a.a.) Şafmaz olduğu idbüyiik tezahüratla kar dıa edılen bazı emareleıe gore, bu sene kif I D N M H U B erkea geleceğt şılanmıslardır. Her gün şerefîerine anlaşılmaktadır. Bu cümleden olarak, yüzer kişilik ziyafetler verilmekt» bahkçıl kuşları Fransanm biı çok yer Bu yıl fetanbul Ünlversltesbıe ve hiç bir kayda tâbi olmadan ge lerinde cenuba doğru gitmeğe başla4240 öğrenci alınacak niş toplantılar yapmaktadırter. Mu mışlardır. Tecrübeli ve yaşlılara göre bahkçıl kuşlarının bu hareketleri zır ysbancıların dahi tâbi tutul Arkast Sa 5 Sü 4 de Şehrimiz Üniversitelerinde kış döoemi öğrenci kayıdlarına bugünden madığı ve tutulmıyacağı takib şek itıbaren başlanacaktır. Her iki Üni lini olduğu gibi arzediyorum > versitede kayıd işleri 15 ekimde nihayete erecektir. i Bilindiğı gibi Istanbul Üniversitesine bu yıl 4240 öğıenci alınacak olup, | bunlann fakulte ve şubelere dağılış, ları şöyledir Tıb Fakültesi 300. Diş | Hekimliği 60, Eczacı Okulu 80, Iktisad Fakulte^i 700. Edebiyat 1000. Orman 200 (120 si burslu\ Fen Lisans 450, Fen Fakültesi Kimya Mühendis Arkası Sa. 5. Sü. 4 de Bu sene kış erken geliyor Üniversitelerde kayıdlara bugün başlanıyor Sttveyg Kaııaiında çalı^an kılavuzlnr Mifalanm >azdınrlarken Başbakan dün iki haberi yalanladı Mülkleri imar sahalarına isabet eden vatandaşlann verecekleri şerefiye vergisi hakkındaki neşriyatm hayli mübalâğah olduğu anlaşılıyor. otomobillerden yeni bir vergi ahnması mevzuunda da verilmiş her hangi bir karar mevcud değil (Yazısı 3 itncu mhıfemizde) Londra 14 (R.) tngilız Dı$ Işleri Bakanı, Süveyşle alâkah olarak (Dulles pro}esi) nı desteklemış olan 18 devletın temsılcıleri ile temaslarına bajlamıştır. Selvyn Lloyd bugun Türkıye Büyuk Elçısıni de kabul etmış ve kendısile Süveyş buhran.nı müzakere etmiştir. Ingiltere «Kanalı kullananlar Bırlığı» nın teşkıhm ıstemiştır. Bu tcklifi müzakere etmek için bır konferans hazırlanmakta olduğu bıldırılmektedir. Selvyn Lloyd'un Türk Buyük Elçısme ve dığer memleketleun elçılerine davetiyeler verdiği zannedılmekteciır. Siyasi çevrelere eore gelecek haft» br^pda bır üçlü toplantı akdedılmesı muhtemeldır Buna Ingiltere. Fransa ve Birleşık Amerika katı!»caktır. Selvyn Lloyd yarın Par'^e gidecek ve Fransız idarecılerile görüşecektir. İneiliz Uvasetinde de«««ikl«'' Londra basını, Eden'in dünkü be Arkası Sa. 5. Sü. 6 da SON DAKİKA: Kitabdan pilotluk öğrenen cocuklar 11 ve 13 yaşındaki 2 Amerikalı çocuk kaçırdıklan uçakla bir saat dolaştılar sonra da kazasız yere indiler U\LV l...w..t Ult.KIKAı.l Ankara Devlet Operasının Prima Don. na'sı Soprano Le\lâ Gencerın NewYork'ta Zandonaı'nın . Francesc da in'ft operasını ovn2mak uzere Amerıkayt eıttifni bıldırmıstık Yukarıdakı re?lnıd*. Leylâ Cencerın NewYork hava alanında karşılanışı gorulmektedır. Mastic. New York (AP) ÖmOr lerinde uçağa bınmemiş olan 11 ve 13 yaşlarında iki erkek çocuk dün, burada tek mötörlu küçük bir uça ğı ele gecirmi^, bir saat dolaştlktan sonra kusursuz bir iniş yapmışlar dlr. Arkası Sa. 5. Sü. 4 de Sovyet kılavuz kaptanları dün Mısıra vardılar Kahire 14 (a.a.) Sovyetler Birliğinin Kahire Büyük Elçiliğı. bu gece yaymladığı bır resmî tebliğ ile Süveyş kanalında gönüllü olarak çalışacak ohn Sovyet kılavuz kaptanlarmın Mısıra gelmiş olduklannı bildirmiştir. Ibrahim Usun muhakemesine 21 eylulde tspartada başlanacak Isparta 14 (Telefonla) Bundan bir müddet evvel şehrımızde yapılan bır C. H. P. toplantısmdaki konuşmas sırasında Başvekıl Adnan Men derese hakaret ettiği iddiasıyla teşriî masuniyeti kaldınlan Kars Mebusu Ibrahim Us'un mevzu ile ilgili hazır lık tahkikatı tekemmül etmiştir. Öğ rendiğimize göre îbrahim Us'un altı avukat tarafından müdafaası yapıla cakhr. Duruşmaya 21 eylulde şehri mizde başlanacaktır. Beyhude telâş Suriye ile Mısır hududda tahşidat yaptığımız şayialan üzerine heyecanlı toplantılar ve müzakereler yapıyorlar Şam 14 (AP) İnanılır mahfiller bugun, hukumetın, Turk askerî bır bklerınm Turkıye Suriye hududu boyunca yığınak yaptıkları hususun da kı haberler karşısmda «huzursuz luk hıssettiğuıı» soylemişlerdır. Turkiye, hudud kesimine asker yığdığına daır haberlerı yalanlamıştır. inanılır mahfiller Suriye kabinesi nin bu konuyu son 48 saat zarfında iki müstacel toplantıda gorüştuğunü ve vaziyetı Mısıra bildırdığini soy lemişlerdır. Suriye ile Mısır bır mü dafaa paktı ile bırbırlerme bağlıdır lar. Akis mecmuası dün toplatıldı Ankara, 4 (Cumhuriyet teleks> Bugün çıkan Akis mecmuası nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinden alınan bir karar üzerine toplatılmıştır. Ayrıca mecmuanın imtiyaz sahibi Zıya Ademhan'ın da ifadeesi alınmış tır. Evvel ki gece Be\l«>n,e>ı Sara.wnda verilen zı>atette Alman Münakalât Bakam, Meclis Reisi ve Vekillerle görüşürken İki gündenben Istanbulda bulunan Batı Almanya Münakalât Bakanı Dr. Hans C. Seebohm, memleketı ile Türkiyenin, Süveyş Kanalı ihtilâfının son inkişafları karşısmda, fkir birliği ve görüş beraberliğine sahib olduklari"!. İngilterenin Kıbrıs için hazırladığı yeni anayasa Avrupa Fuarınuakı Pavyonumuz ^m ^. İşte bizim hayattmtx: 9 dün saat 10 da Ayazpaşadaki BaşMüstemtekeier Bakanı, yeni ayanasanın adadaki muhtelif , , 1 eylulde açılan konsolosluk binasmda yaptığı bacamialannı özel menfaatlerini keruyacak kayıdlar sm toplantısında açıklamıştır. Ekihtiva ettiğini söyledi • * nacak olan Strasselâns Seebohm bir suale verdiği burg Avrupa Fuarındaki Turizm Paviyonumuz büyiik bir muvaffakıyet kazancevabda, «Türkiye, Boğazların staLondra 14 (R.) İngiliz par fakat. «şimdıki şartlar altmda bu mıştır BasınYayın tarafından gonderilen malzeme ve esyalarla hazırlanmış tüsünü tayin eden Montreux And lamentosunda bugün Kıbns mese nun tatbikı pratik bir tasavvur de olan paviyoımmuzu. açılış merasımınde Fransız Ticaret Vekilı M. Lemaire A r k a s ı S a . 5. S ü . l d e lesi müzakeıe edilmiştir. Müstem ğildir. Dünya tarihinin şimdiki va ziyaret ederek yakından alâkadar olmus, tebrık v« takdırlermi ifade eylemıştir Resım bu zıyaretı göstermektedir. Fransız Televizyon İdaresi de p*viyolekeler Bakanı Lennox Boyd, hü ziyeti karşısmda Kıbrıs üzerindeki numuz hakkında hususî bır roportaj yapmijtır. hükümranhğımız kat'î surette elkumetin Klbnsa «Selfdetermination» hakkını vermeyi prensip zemdir» demiştir. v îşci Partisinden Philip Noel Baitıbarile kabul ettiğini açıklamış, ker ise tethişçiler ile müzakerelere geçUmesmi istemiştr. Bu isteği reddeden Boyd, Kıbns için hazırlanan anayasanın ada halkınm müntehab temsilcilerine geniş ölçüde sorumlu cself government» imkânları bah Arkası Sa. 5. Sü. 5 de e a«akları Döviz kaçakçılıgı dâvası Hazırlayan: Hkluk OURUJLM ,~ Ve işte tatbikatı! fte&imler: Salâhaddın GIZ Fmdık, küspe gibi bir takım mal lann ihracı sırasında bir kaç mılyon llralık ddviz kaçakçılıgı yaptığı iddia sıyla mahkemeye verilen Ruben Asa ile arkadaşlannın duruşmasma dün , Arkası Sa. 5. Sü. 2 de ' İYİ HAVADİSLER İŞTAH AÇ1YOR Gazettler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog