Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

YılÖa 5 Aparfaman Dairesi Zengin ve çeşıdli para ıkramiyeleri içıa Hemen Bir Hesab Açınız DEMİRBANK 32 ncı yıl sayı 11 541 u m h u r iyet KLTRUCUSU: Y U N U S NADİ Telgrat ve mektub adrea. Cumbunyei Istanbu) Posta Kutusu tstsnbul No 246 Telefouıv Umum! SantraJ Nuroarası 224298 Vazı tsjen 224239 M»tba : 22428 Prof. Dr. İhsan Dogram KITAB Uçuncü basımı çıktı. Tanesi AHMET HALİT YAŞAROĞLU Kıtapçılık ve Kâğıtçılık TL.Ş. tstanbul Ankara Caddesi No. 121 \ Cuma 14 Rylü) 1956 Suriye, Ruslara sevgi Amerika, Süveyş meselesinde gösterilerile çalkanıyor İngilterenin yamndan ayrılıyor Rus parlâmento heyetinin ziyareti dolayısile tertib edilen gösterilerde Washington un Mısıra karşı hiç bir şekil ve surette silâha mekteb talebeleri şöyle bagırdılar: başvurmıyacağı resmen açıklandı» Londrada yeni IngiGz «Rusya bizim hamimiz ve babamızdır. Onun sayesinde Süveyşi kazandık, gene onun sayesinde Türkiyenin Toroslara kadar cenub topraklarını alacağız» ı Hatay, 13 (Telefonla) Bura\a len haberlerden oğrenıldığıne gore Sov^et Rusva Parlâmento He>etının zıyaretı munasebetıle Surıyenın Dirçok şehırlerınde Rusya lehınde numayışler tertıp edılmektedır Bu cum leden olarak dun Asnn kazasında oğ rencıler tarafından bır numa\ış *er tıp edılmış ve sokaklarda dola^an numa> ışçıler «Ruyva bızım hamımı? ve babamızdır Onların sa\esınde Su Arkası Sa 5 Su 2 de nlânına Amerika mn gösterdiği soğukluk hayret uyandırdı Kıbrıstaki tethişcilerin maskesi düştü Nev, v O rk 13 (R > Bırleşık Amerıka Dış Işlerı Bokanı Dulles bugunku basın konferansında Amerıktnjı Mısıra karşı sılâh kullanmıyacEgmı açıklami'tır Dulles ın bu beyanatının Eısenhouer tarafından ta=vıh edıldıgı anlaşılmaktadır Dulles, Mısır Suveyş Kanalını kapatsa dahı Aırenl.Erın r silâha başvurmıjacağuıı gemılerıne Afııka k't ! ını dolaştıracağını, boyle agır bır mali >uke daj anamıyacak devletlere de dolar yardunı >apmağa hazır olduğunu soylemıştır Amtrıkan Dış Bakanı, Ingütere tarafından dun ortaya atılan yenı teklıfı açık bır şekılde mudafaa etmerrışhr Fakat Mısırı, Suveyş Kanalını kullanan devletler arasında kurulması ıstenen bırlıkle alâkalı teklıfı tekrar gozden geçırmeğe de davet etmıştır. Arkası Sa 5 Su 4 de Yunan Kralı Parlâmentoda tenkid edildi TELEFOTO CUMHURIYET Ankarn Istanbu' Samda yapılan ordulararası d u m a basketbol şampıyonaAtma 13 (AP) Bağımsız bır sınaa ıkıncılıgı kazanan Ordu takımımız dun ucakla Ankarava Yunanlı mebus bııgun Kral Paul a\det etmış ve hava alanında torenle karsılanmıstır Yukarı ıle Krahçe Fredorıka nin sık sık dakı resımde Ordu takımımız Ankara hava aianında kendılerı harıçte sevahata cıktıklarını belırte n: karşılavanlarla bırlıkte gorulmektedır. Arkast Sa 5 Su 5 de Bir millet\ekili. sara\ın aşırı masraf vapmasınm, hanedanın balolar verip âlender tertiblemesinin takbih edılmesini istedi İngiUz Valisi, EOKA'nın, ağır ka\ıblannı telâfi nıaksadile mutareke tekHf ettiğinin artık anlaşılmış olduğunu bildirdi ^^^•^^ ^^^m^ Lefkoşe 13 (a a ) EOKA teş kılâtı mensublarına teslım olmahrl ıçın bundan uç hafta e\\el venlmış lan muhlet dun gece varısı «ona ermıştır Geceleym neşredılen bır resmî teblığ bu teşkılâtın mensub arından hıç bır kımsenın bu tek Arkası Sa 5 Su 2 de Memleketin bu seneki nebati yağ rekoltesi Izmır 13 (Telefcmla) Yenı mah ul nebatî jağların istıhsalı arıfesınde yapılan tetkıkler netıcelenmış ve memleketımızın nebatî jağ Arkası Sa 5 Su 2 de Ulus nvevdanının etrafındaki dukkânlar dun yıkılırken TELEFOTO CUMHURIYET Ankara Iatanbul Husejın Suhra\ardi Pakistanın dış politikasında Gülek ve Cüceoğlumın muhakemeleri başladı Savcı gizlilik istedi> fahat mahheme bu talebi habul etmedi Mahkeme korıdorları davayı dinlemeye gelenlerle dolu idi, Gulek bunlann herhangi bir şekilde yapacakları tezahuratta m edhaldar sayılmamasını Savcıhğa evvelinden bildndi değişiklik! Yeni Başbakan, «ne taraftan gelirse gelsin her yardımı iyi karjırıyacağım» dedi Karaşı 13 (a a 1 Yeni Pakıstan Ba^vekıh Husejın Suhravardı, dun gece radyoda mılletıne hıtaben /ap tığı konuşmada, «Pakıstan batılılarla (Ec\ed Guresin jazıjor) olan anlaşmalarına sadık kalacalc, fa Ankara 13 Ankarada sıyasî faaArkara 13 (Cumhunyet Te ıstımîâk ve vıkım ameliyesine de kat mılletlerarası sıyasetıne mustakll lıyetm azalmasıle beraber bır temızbır ıstıkamet verecektır» demıştır leks) Ulus meydanının etrafı vam edılmektedır lık faabjetı de başladı. Suhravardı, Pakıstanı yalnız batı Arkası Sa 5 Su 6 da Arkası Sa 5 Su 3 de nın temızlenmesı maksadıle yapılan hlara tâbı bır memleket olmaktan kurtaracağını açıkça ıfade etmış ve demıştır kı Arkası Sa 5 Su 4 de Ankaradan notlar Ankarada Ulus meydaıumn etratııtı temizlemek fizere yıkma ameliyesine başlandı Hür. P. iç ve dış politikaya aid görüşlerini gendik kollanna anlattı 36,000,000 mıl mesafeden Menhın teleskopla gorunuşu Bursada tnahkum olan gazeteciler E\veW:e 1 seneye mahkum olan Yazı İşleri Muduru \eniden 5 a>a. 100.000 lıra. ya mahkum otan gazete sahibi ise 4166 liraya hukum ghdiler Bursa 13 (Telefonla) Bugun şehrımız Toplu Basm mahkem«sınde bır basın davası daha netıcelenmıştır Çıvı gazetesı yazı ışlen Arkası Sa 5. Su 3 de Ankara 13 (Cumhurı>etTeleks> Bıhndıgı gıbı C H P Geneı SekBugun ogleden sonra saat 15 te şeh reterı Kasım Gulekın son Karaderız rımız Toplu Basın mahkemesmde seyahatınden donusu sırasında Mıllî «Ulus» gazetesı alevhıne açılan da Korunma kanunu hakkında verdıgı vanın duruşmasına başlandı Arkası Sa 3 Su 2 de Metin Tokerin muhakemesine dün yeniden başlandı Ankara, 13 (Cumhurıyet teleks) Bundan bır rruddet evvel eskı DeUet Bakanı Mukeırem Saroı a neşren hakaret ettığı ıddıasıle yargı Arkast Sa 3 Su. 3 de BAB\ KATU.İ ÇOUTvLAR Ameııkanın Norwolk şehrınde, bırı 10, bırı 9, dıgerı de 7 vaşında olar uç kardeşın babalaıım ujkuda ıken oldurdukleunı anndpıımn de çotukları polıse teslım ettıgını bıldıımı^tık Yukarıdakı resımde. karakoV.a suç'arını ıtıraf ettıkten sonra dondmmalarını yıyen katıl kardeş.ıer gorulmektedır Katıllerın 2 ve 4 yaşlarındakı kuçuk kardeşlerı cınayete ıştırak etmemışlerdır Butun Genel Idare Kurulu ve M"c hi. Gıupu âzâlarının şehrımızde bulunmaları dolayısile, Genel Merkezını muvakkat bır zaman ıçın 4deta Ankaradan Ist ıbula nakletmış bulunan Hurrıyet Partısı ıçm dun, Moskova 13 (a a ) So\.set âlım kesıf bır faab%e şunu olmuştur lerının fıkrıne gore Merıh te ha>at Saat 13 te, C ^1 Idare Kurulu bulunup bulunmadığmı bu sene Meclıs Grupu ve II Idare Kurulu den ıtıbaren katıvetle tesbıt Ptmek âzâlan bır a da Park Otelde ogıe yemeğı jem lndır Dığer bazı şehır mumkun olacaktır ve kasabalıaa a\m tıotekl ogle \e So\yet âhmlerının dedıklenne ba meklerı «' v sı toplantı> sa\ılmış ve kılırsa Merıh te nebatî ha\atm mfv ıdarı mak mkııca musaade edılmemı1; cuduetı artık şuphe goturmemek ken, Isi nbulda hıçbır mudahale vu tedır Hatta bazı So\\et âhml»n ku bulı^amıstır Meııhte musahede edilen 'KanalGerel idare kurulu toplantısı ların.ı tabıî olmadıklarl ve sonraSaat 15 te Genel Idare Kurulu ve dan açıldıkları, bunun ıse duiva Mecli Grupu azaları Sultanahmeddakı ınsanlara benzer vasıflarda deki Iı Mertcezmde mıısterek bır ıçti ma Tdetmlşlerdlr Bu sırada hukukMerıhhlerın mevcudıyetını ısbat çulir 1ın muteşekkü blr komıs%on da edecek bır delıl sa\ ılabıleceğı ka m ı bır odada toplanmıstır nsatmdedrrler Arkası Sa. 5 Su 1 de Rus âlimlerine göre Merih'te hayat var! Toplanlıda Karaosmanoğlu, Öklem ve Çelikbaş konuştular. Bn arada C.M.P. de beliren çatlak sesler den de bahsedildi Orta okullarda okutulacak din dersleri Buna dair kararname dün Resmî Gazetede yayınlandı Ankara 13 (a a ) Orta okullarda okutulacak dın derslerıne daır kararname bugunku Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Maanf Vekâletınde toplanan yet kılı komısyonun bu hususta hazırladığı rapora dayanılarak, Resmî orta okullarla bunlara mu adıl dığer okullarda Turk oğrencık n n e verılecek dm derslerınde, muslumanlığm ıman, ibadet ve ah Arkası Sa 5 Su S de I Hur. P. liderleri gencter arasında Maarif Mudurlugunun Bahkpa^annda yıktırılacak telefonları kesildi olan dukkânlar meselesi Halk Partisi de\rinden kalan 30 bin liraya yakın borc ödenmemiş Balıkpazan Toptancı Tacirler Derneği Başkanı: «Gerekli tedbirler ahıımadan te%essul edilecek >ıkma işi telâfisi mumkun olmn an neticeler doğurabilecektir» dijor Emmonundekı trafık tıkanıklığmı gıdermek ıçın Balıkpazarmda ıstımlâk edilen 300 kadar dukkânın yıkılmasına Beledı\ece karar verıldıgı ja7ilmıstı Bu husustı Bdlıkpazarı Top Işte bizim hayatitmz: 8 İstanbul Uerdivenleri Şehrımız okullarınm faahyete geçmek uzere son hazırlıklarını yapmakta olduğu bu gunlerde en çok faalıyei gosteren telefon muhakkak kı Mıllî Egıtım Mudurluğu telefonudur Bu ı tancı Tacııler Derneği Başkanı Ah telefonla velıler, muhıtlenndekı okul| med Gurer dun gazetecılere ıstımlâk larda ver bulamamaktan çocuklarını ışının geçııdığı safhaları ızah etmış arzu ettıklerı okula ka> dettırememeh ten, okul muduılerı ıse yenı talebe ve demıştır kı « Beledıye muteaddıd defalar ge ıçın yerlerının kalmadıgından şıkâ\et rek Tıcaret Vekâletını gerek cemıye etmekte ıdıler En hareketlı gunlerını tımızı Balıkpazan mıntakasının ıs jaşayan Mudurluğun telefonları matımlâk ve ımarı esnasında pıvasanın alesef bn buçuk gundenberı ışleme» Arkası Sa 5. Su 7 de dağılmaması ıçm gereklı tertıbata alacağmı ve burada faahyette bulu Arkası Sa 5 Su 2 de Sanığın evinde aramalar yapıMı, yayınladığı be> annameleri. Rus Iiderlerine ve Yunan BaşvekiHne de gonderdiği anlaşıldı Ürdün tebaah zengin bir şahıs birdenbire fenalaşarak oldii, Antalya 13 (Telefonla) Hukuüzerinde külliyetli miktarda kî nızamı yıkmağa ve Turkıye para bulundu Cumhurıyetının dahıl bulunduğu Hazırla>an Haluk DURUKAL, İnsanlar Ve hajvanlar Resımler Salahadain GIZ Veliefendi at yarışlarında esrarlı bir öliim Antalyada beyanname yayınlayan bir emekli binbası fevkif edildi Dun Veliefendi at yarışlarında es NATO teşkılâtını âmme efkârı nararlı bır olum hâdısesı olmuştur Ya zarında kotulemek suretıle mıllî rijlar başlamadan yarım saat evvel, menfaatlere zarar %ermeğe matuf Arkası Sa 5 Su 8 de Arkası Sa 5 Su 4 de Ingıltere Suveys ıçın yenı bır plân daha teklıf edıyor PLÂNLI POLİTİKA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog