Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Spor malzemesi ««tenların nazan dikkatine: Fabrikamda imal etmekte olduğum FUTBOL TOPU İÇ LÂSTİKLERINİ doğrudan doğruya satış mağazamdan temin edebilirsiniz. Banka ve posta tedıyeli sipariş kabul edilir. Mustafa Hekımoğlu Pakiş, Lâstik Fabrikası saUş mağazası Ketenciler Sabuncu Han Caddesi Başar Han No: 38 Telefon: 22 77 13 32 nci jnl sayı U 540 u m h u r i yet KLIRUCUSU: TUNUS NADt Telgrm» ve mektub adresı: Cumburıyei Istanbu) Posta Rutusu tstsnbui No 246 T«lefon»r Umuml Santra] Numarası: 224298 YazJ Uleri: 224299. M«tba ; 224» Perşembe 13 Eylül 1956 bütün ev kadınlannm takdirini kazanmaktadtr LEVER 3VIAMULÂTIDIR. OT Dünyanın 5 kıfasında Ingiltere, Süveyş için yeni Yurdda bir "serbest bölge,,ihdası bekleniyor plân teklif ediyor Ingiliz Parlâmentosunun dünkü gürültülü Başvekil Eden, bu teklifi izah etti ve son çare olarak askerî müdahaleye başvurulacağını söyledi İzmiıs İskenderutı ve Tuzladatı hangisinin toplantısında seçildiği bugfinlerde belli olacak Suriye basınınııt sacmaları Suriy aleyhinde komplo kurmuşuz, hududa asker yığmışız teraneleri gene başladı Şam 12 (AP) Suriye hukumetinın bır sozcusu bugun, Türkijen.n, Suriye hududu boyunca askerî yığınak yaptığını ılen surmuştür. Sözcü, bu hususta gazetecılere verdığı beyanatta, Turk makamlanırn, hudud kaçakçılığına mâni olmak ıçın döşenilen kara mayınlarının kaçakçı . Arkası Sa. 3. Su. 4 de Londra ve Paris dün Güvenlik Konseyine müracaat ettiler Londra, 12 (R) Ingiliz Parlâmentosu bugün Süveyş Kanah meselesini müzakereye başlamıştır. îlk olarak Başbakan Eden konuşmuş ve hükumetın bu davadaki politıkasını izah ettikten sonra son kararlarmı açıklamıştır. Eden. Londra konferansınm kararlarmın Mısır diktatörü Nasır tarafın Izmir 12 (Telefonla) Mevsuk kaynaklardan alman bir habere göre ithal ve ihrac muamelelerile ticarî faaliyetlerin ko!?vlaştır.lmasi için 1953 senesınde B M M r.de kabul edılen «Serbest bolae» ıhdasına dair kanuna ist'ıaden Vekiller Heyetinm onümuzdekı günlerde bir karar alacağı ve bu golgeyi tesbıt ve üân edeeeğı bildırümektedir. Arkası Sa 5. Sn 3 de Arkası Sa. 5. Sü. 5 de Ticaret Vekili Zeyyad Mandalinci. Vefcâlet Müsteşarı Munis Faik Ozansoy ile dün Karadenize hareket ederken İşsizliğe dair Çalışma Bakanının sözleri İş ve İşçi Bulma Kurumunun Danışma Kurulu topkıntısında konuşan Bakan, TUrkiyede işsizliğin asla bahis mevzuu olmadığını söyledi Ankara 12 (Telefonla) Çalışma Bakanlığı Iş ve Işçi Bulma Kurumu 10 uncu danışma kurulu toplantısı bu sabah saat 10 da Çalışma Bakanı Hümtaz Tarhanm bır konuşmasıle çalışmasına başlamıştır. 67 eylul hâdisesi sanıklarımn Mandalinci giderken:"Sirkfiler hazırlamyor, bagnnkiindea gelecek mayısta «ok ucuza ayakkabı giyeceğinize e«in olanoz dedi cevrilecek duruşmasına dün Agırcezada başlandı mını eski basm savcı yardımcılarından Haldırn Gedık işgal edıyordu. Duruşmava başlandığı zaman, maznunlaıdan Kâmıl Önal. Hikmet Bil. Hüsameddın Canöztürk. Orhan Birgit, Ne^ım Üsdiken, Mehmed Öztürk. Canöztürk. İsmail Türker, Arkası S a . 5. S ü . lde Atatiirk filmi Dunkü duruşmada sanıklardaıı Hikmet Bil konuşurken Ticaret Vekili Mandalinci dün Karadenize hareket etti n Arkası Sa. 5 Sü. 2 de Mr Daff, filmin 3.5 seneden evvel bitirilmesine imkân görülmediğini söylüyor Ataturk fılmmi çevirec«k olan Enternasyonal Film Şirketi Mudur ve sahibı Mr. Daff dün gazetecilerÖrfî idarenin kaldırılmasından le konuşmuştur. Mr Daff sözlerine sonra 2 numaralı Askerî mahkeme başlarken, Türkiyenin kendısmi dı tarafından dosvaları 1 incı Ağıreez:1 şarıda tanıttıaması yüzunden her mahkemesırıe gonderilen 6 eylul sene kaçırdığı Amerıkan turıstle hâdisesi maznunlarının duruşmarınden bahsetmiş ve: «Bu sene sına dün sabah devam edildi. Avrupaya gelen 1,300.600 Amerikan Nef'i Demircıoğlunun riyasetindc turistinin acaba kaçı bu güzel mem kurulan 1 mci Ağırceza mahkerr.e Arkası Sa. 3. Sü. 5 de sinin dünkü celsesmde, iddıa maka Savcı muhakemenin gizli olarak yapılmasını veya tafsilâtının basında neşrinin men'ini istedi, mahkeme? karar için duruşmayı 3 ekime bıraktı hayır müesseseleri 6 Teylulde hasara uğrıyan ve kiliseler Alman Nünakalât Nazırı geldi Günlerdenberi şehrimizde tetkıkler yapmakta ve muhtelif mevzular üzerinde çalışmakta olan Ticaret Vekili Zeyyad Mandalinci dün öğleden evvel Fen Fakultesınde Akdeniz ılmi araftırma kongresıni açtıktan aonra Güneysu vapurile ve Karadeniz istikametinde şehrimizden ayrılmıştır. Ticaret Vekili üe birlikte Tıciret Vekâleti Müsteşarı Munis Faık Ozansoy. Mıllî Korunma istişare neyeti başkanı, Fisko Birlık Umum mü dürü de aynı vapurla hareket etmijlerdir. Tıcaret Vekâleti teftış heyeti Reisi Ankaradan Giresuna gıderek heyete ıltıhak edecektir. Kendisinı, vapurda uğurlayan bir arkadaaımıza Ticaret Vekili Zeyyad Mandalinci şu beyanatta bulunmuştur: : «Karadeniz sahilleri boyunca tetkıkat yaparak Gıresunda ineceğiz. Bundan sonra Trabzona kadar oto Arkası Sa. 5. Sü. 4 de Muhalefet partilerinin dün gösterdikleri faaliyet C.M.P. liler Iznik kongregini bir ardiyede yaptılar, Akyazı kongresinde ise polis müdahalesile karşılaştılar, C.H.P. heyetlerinin seyahati ve Hür. Partisi genel idare kurulu içtimalan devam ediyor Resmî Gazetede dün yeni bir kararname çıktı Ankara 12 (Telefonla^ 67 eylul 1955 tarihmde Istanbul ve Izmiıde vu ku bulan hâdıselerde kihse ve hayj müesseselerinde husule gelen hasar ve ziyanın Vakıflar Genel Müdurlu^ü tarafından tesbitine ve bunların telâfisine matuf tamir, ıhva ve mubaSa 5 Su 4 de Çal köyündeki Kağnı istanbula getiriliyor Gehar Seebohm (Yazısı , uncu sahıfemizde) Pariste Mercure de France dergiBursa 12 (Telefonla) Bugün ya Bölükbaşı 3 saat 15 dakıka konuşsinin ağustos ayı içinde yayınlanan pılan Iznık kongresinde Osman 3ö muş. kongreden sonra ardiyede sıeakson nüshasında bir Türk şairinin lukbaşı ıle Ahmed BUgin yaptıkbn tan ter elbiselerine kadar çıktığından fransızca olarak kaleme aldığı üç konuşmalarla vılâyetimızin C. M. P. bu sefer çamasırlarındın başka elji'ri neşredihniştır. Henüz Türkıyede kongrelerıni tamamlamışlardır. Yal bısesıni de değiştırmıstır. Arkası Sa. 5. Sü. 7 de nız bugün yapılan kongre bina *eBölükbaşı geceleyin Bursaya ddndarıki meselesinden garib safhalnr müstür. Yarın Ankaıava müteveccıgeçirmiştir. Once kiralanmış ve ka hen hareket edecektir. porosu verilmış olan sinema bınası Akyazı kongresi kongreden yarım saat evvel geri alınSakarya iline bağlı Akyazı C.M P. Geceyansı Çukur handa çıkan mış ve kaparo da ıade edılmiştır ilçe kongresi dün saat 14 te ilçe siyangında 6 diikkân yandı Anafartalar caddesinde Bundan sonra kahvehane kiralanmış, nema salonunda yapılmıştır Bundsn Ankara Istanbul Telefoto CCMHURIYET fakat kahvecı de bır muddet sonra bir hafta önce ılçeje bağlı 10 köyde Mustaia Kemal Derneği Başkanı, Yahya Kaptanm kızlanndan Dün gece saat 24.28 de Kapahçarşı 1 000 e yakın dükkânın bu İktidar ve CH.P. organlan bu ışten vazgeçmıştir. ilçe idare 'ıe yapılan muhtar secimlerınde 5 köbüyük bır yangın tehlikesi daha atbiri ile dünkü basın toplantısında jeti nihajet çarşı yanında bir ardıakşam yıktırılmasına tesadiifen ayni mevzuu ele alarak re bulrnuş. böylece Türkıyede ilk yün seçiminin C M P. li muhtarlaı latmıştır. Kapalıçarşmm Oruculer kaAnkara. 12 (CumhuriyetTeleks) Çal köyünde bulunan ve Ataturkün kazandığı için bu kongre parti ba pısı sokağının nihayetınde bulunan Şehıınn'de ilgılılerle tem^^ .'.J bu üzerinde Ordular, ilk hedefmız Akbaşlanacak mesul diye birbirlerini defa bir partı kongresı ardiyede ya kımmdan a>rı bir önem kazanmı? 63 numaralı Çukur hanın dış kapısı lunan Mustafa Kemal Derneği baş denizıhı ileri» emri yevmisini vazdıpılmıştır. İzmir 12 (Telefonla) 1956 segösterdiler Arkası Sa 5. Su 8 de civarındakı Sahab isinvi bir kunduAnkara 12 (Telefonla) An kanı Muhtar Kıımral. bugun saat 16 ğı kağnının merasimle ıstanbuldaki racmın dükkânından çıkan yangın karada imar ve istimlâk sefeıbeıh^ı da Gazeteciler Cemiyetı lokalinde bir İnkılâb Muzesine ıidkledılmesı içüı nesi Ege ormarcları için adeta bir Ankara 12 (Cumhuriyet Tesuratle genişlemıştir. Ateş. kundurccı huramah bir safhava gırmiştır. Bu basın toplanlısı tertıb fî . .)cine teşebbüse geçildığini bıldirerek ko felâket senesı haline gelmiştır. Zıleks) İktidar partisi orgam «Zamağazasının bitışığmde bulunan pağın gayeleri, yaptığı ve yapacağı iş nuşmasına başlıyan Dernek başkanı ra birbirini takıb etmekte olan kor çavracı dükkânlarma sirayet etmis cümleden olmak üzere Anafartalar ler hakkmda gazetecilere izahat .jrd' şunları söyledi: fer» ile C.H P. organı «Ulus» bukunç ybngmlar millî servetimiz oCaddesindeki 1000 e yakm dükkâtır. günkü başmakalelerinde tesadufen Gazetemiz muharrırleri tarafından Arkası Sa. 3. Sü. 5 de Arkası Sa. 5. Sü. 1 de na 24 saat içınde dükkânlarını tahli avm mevzuu ele almakta ve bunu Saat 24,28 de Beyazıd kulesinın ye etmeleri emrı verilmıştir. Bu ak ışlemektedırler nöbetçisi İtfaijeyi yangından derhal haberdar etmiştir. Itfaiye müdürü şam saat 17 de yapılan tebligata Ele ahnan mevzu: Muhalefetle Dün Antialkolizm Kongresinde bu mevzu görüşülTevfık Hımalâya başta olmak üzeıe göre yarm saat 17 de dukkânlarm iktidar arasmdaki gerginliğm seEmniyet mensubları. ttfaiye yangm vıktırılmasına başlanacacktır. Madü, Isveç delegesi içki içmiyen şoförlerin daha az Arkası Sa. 5 Sü. 5 de ğaza sahibleri 24 saat içınde dükyerine gelmişlerdir. ücretle sigorta edilmesini ileri sürdü Bu esnada ateş 6 dükkâna sirayet kânlarını tahliye etmek için geCe etmiş bulunuyordu. İtfaiyenin gay de çalısmış'ardır. Tahliye amelivereti saye«inde ateş. 20 dakika içerı sile Beledıye reısi Orhan Erea ve sinde ba"îtırılmış ve sirayeti önlen diğer ilgililer bizzat mesgul olmuşlardır Dülkânlarını tahliye etmek mistir. Saat 1.20 de yangm tamamen sön durumunda bulunan esnaf, nıalladürülmüştür. Yangının sebebi he nnı maliyet fiatı üzerinden satışa arzetmektedir. nüz anlaşılamamıştır. ISııgünkü bahranın mes'ulü kim? yan?ın tehlikesi daha atlattı Kapalıçarşı bir Ank?rada imar fS (Mustafa Kemal Derneği) Ankarada yaptığı Tanımadığımız bir femaslardan müsbet neticeler aldı Türk şairinin eserleri Fransa dergilerinde çıkıyor Melâbat Menemencioğlu seferberligi İzmirde 5 büyük orman yangını daha başladı Âlkol ve trafik Akdeniz İlmî Komisyonu dün cahşmalarına basladı Konçreye, Yunanistan hariç. bütün Akdeniz devletleri iştirak ettiler, Rusya da bir müşahid gönderdi Akdeniz İlmî Araştırma.ar Be>nelmilel Komısyonu dun Fen Fakulte sinde çalı^maya baslam.slır. "op'antıyı îktısnd ve Ticaret Bahanı Ze>>ad Mandalinci acmıştır. Bakan açış rıutkunda ezcümle demisiır ki. « Uzun muddet dar mılliyetçilik anlayışmm i7tırabmı çeken Akdeniz milletlermin. dunya sulhunun tahak Almaıtyadan bir Türk gemisi ile kaçan âşık kız! Kırşehir şilepinin elektrikçisine âşık olan kız LiverpooPda yakalanıp ailesine iade edildi • , M •*• A . • •%• ıaaÖ57 seııesı proıesyoııeı ı ı s nıaçldn ı,.,a Arkası Sv.,5 Sı. 2 de Liverpool, 12 (AP) Bir Türk sahile bâkire olarak çıkartılmıştır. •'* •»•fiyfcfllll IfnybfflVI Beyoğluspor maçı ile başlamıştır. 21.555 kışı2.413 tonluk Kırşehir şilebinin nin seyrettiği ve 39 bin küsur lira hasılat geti ren macı 2Üç bir oyundan sonra Fenerbahce gemisuıin elekrikçısı ıle evlenmek VaJi Frol. Gökaj, Sudan delegesine hcdi>esini verirken . ümidile gemiye kaçak olarak eiren elektrikçisi Erdoğan Tezcan üe Hei 3 0 kazanrr.ıstır. Yukarıdaki resimde SarıLâc iverdlılerin gollerınden bırısi goruluyor. (Taf Arkası Sa 5. Sü 6 da silâtı ve diğer spor haberlerinı son sahifemizde bulacaksınır ) (Yazısı 3 uncti Khifemizde) 17 yaşında bir Alman kızı bugün LİU M A C L A R I R A S İ ADI | i A | M B Dollnabah C« stadında yapılan Fenerbahce
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog